Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

07.04.2006 13:06 1 Bedriftsundersøkelse nHS Undersøkelsen ble sendt ut til 229 bedrifter som prosjektlederne i nHS oppgav at hadde hatt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "07.04.2006 13:06 1 Bedriftsundersøkelse nHS Undersøkelsen ble sendt ut til 229 bedrifter som prosjektlederne i nHS oppgav at hadde hatt."— Utskrift av presentasjonen:

1 07.04.2006 13:06 www.questback.com 1 Bedriftsundersøkelse nHS Undersøkelsen ble sendt ut til 229 bedrifter som prosjektlederne i nHS oppgav at hadde hatt en aktiv deltagelse i prosjektene 118 bedrifter svarte, dvs 51,5 % 15 ”bedriftene” er næringshager, kompetansemiljøer etc. Dette framgår dessverre ikke i de enkelte svarene

2 07.04.2006 13:06 www.questback.com 2 Bedriftens bransje (Nace) {Produksjon av medisinske instrumenter, presisjonsinstrumenter, optiske instrumenter, klokker og ur |Produksjon av motorvogner, tilhengere og deler }Produksjon av andre transportmidler ~Produksjon av møbler. Annen industriproduksjon Gjenvinning Oppsamling, rensing og distribusjon av vann Forsikring og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Omsetning og drift av fast eiendom Utleie av maskiner og utstyr uten personell. Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ŒFinansiell tjenesteyting, unntatt forsikring og pensjonskasser œInternasjonale organer og organisasjoner ŠTjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet šAnnen personlig tjenesteyting ŽHjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting ƒHandel med, vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Detaljhandel med drivstoff til motormotorvogner ˆSjøtransport ˜Interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted –Helse- og sosialtjenester —Avløps- og renovasjonsvirksomhet... ’Forskning og utviklingsarbeid

3 07.04.2006 13:06 www.questback.com 3 Hva slags type aktivitet/prosjekt har bedriften i samarbeid med høgskolen? aSMB-kompetanse bStudentprosjekter cHospiteringsordni ng dKjøp av FoU- tjenester eDeltar på kurs eller etter- og videreutdanning på Høgskolen f`Ulønnet` FoU- samarbeid gGjesteforeleser hBidrar til utvikling av næringsrettede tilbud/studieretni nger iDeltar i bedriftsnettverk hvor også høgskolen er involvert jAnnet

4 07.04.2006 13:06 www.questback.com 4 Har bedriften selv utført FoU i løpet av de siste tre årene? (ikke inkludert samarbeidet med høgskolen) aJa, på permanent basis bJa, periodevis cNei

5 07.04.2006 13:06 www.questback.com 5 Har bedriften kjøpt FoU-tjenester fra andre i løpet av de siste tre- årene? (ikke inkludert det nåværende samarbeidet med høgskolen) aJa, ofte bJa, av og til cNei

6 07.04.2006 13:06 www.questback.com 6 Hvor viktig er aktiviteten/prosjektet for bedriftens videre utvikling? aMeget viktig bViktig cLite viktig dSvært lite viktig

7 07.04.2006 13:06 www.questback.com 7 Hvor viktig er aktiviteten/prosjektet for bedriftens videre utvikling?: Kun bedrifter med liten FoU-aktivitet (nei på de to foregående spm) aMeget viktig bViktig cLite viktig dSvært lite viktig

8 07.04.2006 13:06 www.questback.com 8 Støttes aktiviteten/prosjektet gjennom SkatteFUNN-ordningen? aJa bNei

9 07.04.2006 13:06 www.questback.com 9 Er aktiviteten/prosjektet ledd i et større prosjekt i bedriften? aJa bNei

10 07.04.2006 13:06 www.questback.com 10 Bidrar aktiviteten/prosjektet til et bedre naturmiljø? aJa bNei

11 07.04.2006 13:06 www.questback.com 11 Var det flaskehalser i bedriften ved gjennomføring av aktiviteten/prosjektet? Vurdér følgende områder: aMangelfull kompetanse bNegative holdninger blant nøkkelpersonell til FoU cKnappe tidsressurser dKnappe økonomiske ressurser eMangelfullt utstyr

12 07.04.2006 13:06 www.questback.com 12 Mangelfull kompetanse aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dIkke i det hele tatt

13 07.04.2006 13:06 www.questback.com 13 Negative holdninger blant nøkkelpersonell til FoU aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dIkke i det hele tatt

14 07.04.2006 13:06 www.questback.com 14 Negative holdninger blant nøkkelpersonell til FoU: Kun bedrifter med liten FoU-erfaring aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dIkke i det hele tatt

15 07.04.2006 13:06 www.questback.com 15 Knappe tidsressurser aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dIkke i det hele tatt

16 07.04.2006 13:06 www.questback.com 16 Knappe økonomiske ressurser aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dIkke i det hele tatt

17 07.04.2006 13:06 www.questback.com 17 Mangelfullt utstyr aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dIkke i det hele tatt

18 07.04.2006 13:06 www.questback.com 18 SMB-kompetanse De neste spørsmålene er kun stilt til bedrifter som har deltatt i SMB-kompetanseprosjekter

19 07.04.2006 13:06 www.questback.com 19 Hva var hensikten med prosjektet? (Sett evt flere kryss) aForbedre kvalitet på eksisterende produkt(er) bUtvikle nye produkter cEffektivisering av produksjonen (ny teknologi/nye produksjonsmetod er) dUtvikle nye metoder for levering/salg eForbedre organiseringen/le delsen av bedriften fAnnet

20 07.04.2006 13:06 www.questback.com 20 Har kandidaten gjennomført prosjektet i overensstemmelse med avtalte mål? aJa, i høyeste grad bTil en viss grad cNei

21 07.04.2006 13:06 www.questback.com 21 Hva er etter din mening grunnen til at kandidaten ikke, eller bare til en viss grad, gjennomførte prosjektet i overensstemmelse med avtalte mål? (Sett gjerne flere kryss) aKandidaten prioriterte i for liten grad prosjektet bKandidaten hadde for lite kunnskap om bransjen cKandidaten hadde ikke evne til å sette seg inn i bedriftens utfordringer dVi som bedrift prioriterte ikke prosjektet høyt nok eDet var for stor `kulturforskjell` mellom bedriften og kandidaten fMangel på kompetanse hos bedriften gMangel på kompetanse hos kandidaten hAnnet

22 07.04.2006 13:06 www.questback.com 22 Hvor sannsynlig er det at bedriften vil benytte seg av SMB- kompetanse ordningen ved en senere anledning? aMeget sannsynlig bSannsynlig cLitt sannsynlig dLite sannsynlig

23 07.04.2006 13:06 www.questback.com 23 På hvilke områder bidro kandidatens veileder under planleggingen av bedriftsprosjektet? (Sett ett kryss per linje) aAvklaring av problemstilling/te ma bFinne kandidat cPådriver i planleggingsprose ssen dFinne samarbeidspartne re for prosjektet eAndre måter

24 07.04.2006 13:06 www.questback.com 24 Avklaring av problemstilling/tema aI svært stor grad bI stor grad cI liten grad dI meget liten grad

25 07.04.2006 13:06 www.questback.com 25 Finne kandidat aI svært stor grad bI stor grad cI liten grad dI meget liten grad

26 07.04.2006 13:06 www.questback.com 26 Pådriver i planleggingsprosessen aI svært stor grad bI stor grad cI liten grad dI meget liten grad

27 07.04.2006 13:06 www.questback.com 27 Finne samarbeidspartnere for prosjektet aI svært stor grad bI stor grad cI liten grad dI meget liten grad

28 07.04.2006 13:06 www.questback.com 28 Andre måter aI svært stor grad bI stor grad cI liten grad dI meget liten grad

29 07.04.2006 13:06 www.questback.com 29 Hvilken rolle hadde kandidatens veileder etter at prosjektet var igangsatt? aIngen bOppfølging fra tid til annen cPådriver for gjennomføringen av prosjektet

30 07.04.2006 13:06 www.questback.com 30 Har det alt i alt vært en positiv erfaring for bedriften å ha gjennomført et SMB-kompetanse prosjekt? aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dI svært liten grad

31 07.04.2006 13:06 www.questback.com 31 Er det aktuelt for bedriften å tilby kandidaten ansettelse etter prosjektets slutt? aJa, kandidaten er allerede tilbudt ansettelse bJa, vi vurderer saken cDet kunne vært interessant, men bedriften har ikke de nødvendige ressurser dNei

32 07.04.2006 13:06 www.questback.com 32 Kandidatens kjønn aKvinne bMann

33 07.04.2006 13:06 www.questback.com 33 Har prosjektet resultert i følgende endringer? aEndringer i eksisterende produkt(er) bUtvikling av nye produkt(er) som enda ikke er introdusert i markedet cIntroduksjon i markedet av produkt(er) som er nye for bedriften men ikke for markedet dIntroduksjon i markedet av produkt(er) som er nye både for bedriften og nye for markedet eØkt omsetning fReduserte kostnader

34 07.04.2006 13:06 www.questback.com 34 Endringer i eksisterende produkt(er) aJa bNei

35 07.04.2006 13:06 www.questback.com 35 Utvikling av nye produkt(er) som enda ikke er introdusert i markedet aJa bNei

36 07.04.2006 13:06 www.questback.com 36 Introduksjon i markedet av produkt(er) som er nye for bedriften men ikke for markedet aJa bNei

37 07.04.2006 13:06 www.questback.com 37 Introduksjon i markedet av produkt(er) som er nye både for bedriften og nye for markedet aJa bNei

38 07.04.2006 13:06 www.questback.com 38 Økt omsetning aJa bNei

39 07.04.2006 13:06 www.questback.com 39 Reduserte kostnader aJa bNei

40 07.04.2006 13:06 www.questback.com 40 Spørsmål til alle De siste spørsmålene er stilt til alle bedriftene

41 07.04.2006 13:06 www.questback.com 41 I hvilken grad har samarbeidet med høgskolen gitt følgende effekter for bedriften aKostnadsreduksjo ner bForbedret produksjons- /prosessteknikk cForbedret organisasjon/lede lse dForbedring av bedriftens kontaktnett eBedre kjennskap til høgskolens kompetanse fØkt kompetanse på prosjektplanleggin g og prosjektgjennomf øring gØkt kompetanse på prosess og produktutvikling hØkt kunnksap om hva forsknings- og kompetansemiljøe r kan bidra med

42 07.04.2006 13:06 www.questback.com 42 Kostnadsreduksjoner aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dI ingen eller svært liten grad

43 07.04.2006 13:06 www.questback.com 43 Forbedret produksjons-/prosessteknikk aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dI ingen eller svært liten grad

44 07.04.2006 13:06 www.questback.com 44 Forbedret organisasjon/ledelse aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dI ingen eller svært liten grad

45 07.04.2006 13:06 www.questback.com 45 Forbedring av bedriftens kontaktnett aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dI ingen eller svært liten grad

46 07.04.2006 13:06 www.questback.com 46 Bedre kjennskap til høgskolens kompetanse aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dI ingen eller svært liten grad

47 07.04.2006 13:06 www.questback.com 47 Økt kompetanse på prosjektplanlegging og prosjektgjennomføring aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dI ingen eller svært liten grad

48 07.04.2006 13:06 www.questback.com 48 Økt kompetanse på prosess og produktutvikling aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dI ingen eller svært liten grad

49 07.04.2006 13:06 www.questback.com 49 Økt kunnskap om hva forsknings- og kompetansemiljøer kan bidra med aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dI ingen eller svært liten grad

50 07.04.2006 13:06 www.questback.com 50 Oppfatter dere som bedrift høgskolen som en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet? aI meget stor grad bI stor grad cI liten grad dI svært liten grad

51 07.04.2006 13:06 www.questback.com 51 Er det områder bedriften ønsker å samarbeide med høgskolen framover? (Sett gjerne flere kryss) aSMB-kompetanse bStudentprosjekter cHospiteringsordni ng dKjøp av FoU- tjenester eDeltar på kurs eller etter- og videreutdanning på Høgskolen f´Ulønnet´ FoU- samarbeid gGjesteforeleser hBidrar til utvikling av næringsrettede tilbud/studieretni nger iDeltar i bedriftsnettverk hvor også høgskolen er involvert jAnnet

52 07.04.2006 13:06 www.questback.com 52 Er videre samarbeid avtalt med høgskolen? aJa bNei

53 07.04.2006 13:06 www.questback.com 53 Vurderer bedriften å videreføre sitt FoU-arbeid gjennom SkatteFUNN eller andre FoU-programmer i Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller virkemiddelapparatet forøvrig? aJa bNei cVet ikke/NA

54 07.04.2006 13:06 www.questback.com 54 Ikke innsyn aJeg ønsker IKKE at høgskolen skal se min besvarelse


Laste ned ppt "07.04.2006 13:06 1 Bedriftsundersøkelse nHS Undersøkelsen ble sendt ut til 229 bedrifter som prosjektlederne i nHS oppgav at hadde hatt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google