Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SkatteFUNN - for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SkatteFUNN - for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer"— Utskrift av presentasjonen:

1 SkatteFUNN - for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer
For Haugesundregionens Næringsforening Haugesund, 23. august 2011 Oddvar Grim Seniorrådgiver Norges forskningsråd

2 Innhold Hva er SkatteFunn Hensikt med SkatteFUNN Tall
Bedriftene om SkatteFUNN Hensikt med SkatteFUNN Begrunnelse for skatteFUNN ordningen Hvem kan søke ? Når må du søke ? Hvilken forskrift forvalter vi ? Hva ser vi etter ? Hvor mye kan bedriften få i støtte ? Tall Tall fra SkatteFUNN årsrapport – hele landet Tall fra noen kommuner i Haugesund region.

3 Hva er SkatteFUNN? Rettighetsbasert støtteordning
Skattefradragsordning forankret i Skatteloven §16-40 med tilhørende forskrift Norske bedrifter som har Forskning og Utviklings (FoU-) prosjekt, eller som planlegger å starte slike, kan søke. SkatteFUNN er for alle næringer. Bedriften velger tema for prosjektet. NB! Uavhengig av om foretaket er i skatteposisjon eller ikke. Søknaden evalueres av Norges Forskningsråd Virksomhet med godkjent prosjekt kan få reduksjon av skatt på inntil 20% av totale prosjektkostnader SMB (<250 ansatte) : fradrag i skatt tilsvarende 20% av prosjektkostnader Store bedrifter: fradrag i skatt tilsvarende 18% av prosjektkostnader

4 SkatteFUNN- prosjekter må godkjennes før fradrag
Forskningsrådet er gitt oppgaven godkjenning/avslag i SkatteFUNN Skatteloven §16-40 med tilhørende forskrift Forskriften er styrende for Hva som regnes som et FoU- prosjekt Hvilke kostnader som kan medtas Hvor store kostnader som kan inngå Hvilken fradragssats som gjelder

5 Aktørene Finansdep. Næring-og handelsdep.
Fase 1: Prosjekt vurdering – godkjenning/avslag Forsknings-rådet Innovasjon Norge Bedrift Fase 2: økonomisk oppgjør Skatteetaten, (skattefradrag) Revisor

6 Begrunnelse for SkatteFUNN-ordningen
Næringslivet forsker «for lite» «Markedssvikt» for FoU; Næringslivet forsker for å skape egen fortjeneste, tenker kun bedriftsøkonomi Denne forskningen er mindre i omfang enn den som samfunnet har behov for å skape vekst, løse globale utfordringer etc. Næringslivet i Norge forsker mindre enn de land vi liker å sammenlikne oss med Uten støtte blir det for lite FoU i næringslivet! SkatteFUNN (og andre virkemidler for økt FoU) kan sees som offentlig innkjøp av nødvendig tjenester fra næringslivet!

7 Bedriftene om SkatteFUNN
Penger / økonomisk støtte til å gjennomføre prosjektet. Motivasjon til å komme i gang med FoU Prosjekter blir billigere for bedriften Prosjekter gjennomføres raskere Nettverk Systematisk innovasjonsarbeid Gir oss «et spark bak» med å systematisere arbeidet innen Forskning og utvikling.

8 SkatteFUNN (Hva og hvem)
Alle skattepliktige bedrifter i Norge kan søke. Skattefradragsordning for bedrifter Støtte til forskning og utvikling (FoU) Rettighet (…og plikter) Ingen konkurranse Bedriftene velger selv tema for sitt prosjekt.

9 Hensikt med SkatteFUNN
Innovasjon er viktig for utvikling og verdiskaping i næringsliv og samfunn SkatteFUNN skal mobilisere til økt forskning og utvikling i næringslivet SkatteFUNN-prosjektet er ofte et ledd i bedriftens større innovasjons- prosjekter

10 SkatteFUNN (Hvor mye kan jeg få i støtte ?)
Inntil 20 % fradrag i skatt for kostnader i FoU- prosjektet (SMB bedrift) Store bedrifter: fradrag i skatt tilsvarende 18% av prosjektkostnader Eventuelt skattbart underskudd gir utbetaling Prosjektrammer (5,5 mill/11 mill) Skatteloven setter rammer for kostnader som kan inngå i fradraget Eksempler: Egenutført FoU til verdi 7 mill kr (ikke innkjøpt FoU) – kun 5,5 mill kr gir rett til 18/20% skattefradrag Innkjøpt FoU til verdi 11 mill kr – hele kostnaden gir rett til skattefradrag Egenutført FoU til 4 mill kr, innkjøpt FoU til 3 mill kr – hele kostnaden gir rett til skattefradrag

11 SkatteFUNN (hvordan) Bedriften sender inn søknad via web: Forskningsrådet evaluerer prosjekt Bedriften fører kostnader for aktiviteter som er godkjent Revisor godkjenner kostnader etter gjeldende regler Bedriften krever fradrag i sin selvangivelse

12 FoU-prosjekt, Skattelovens § 16-40
… et avgrenset og målrettet prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

13 … avgrenset og målrettet…
… avgrenset og målrettet… Definert prosjekt (kunnskapsprosjektet) Konkret mål (delmål) Start og slutt Éngangsoppgave som skiller seg fra rutinearbeidet i en bedrift avgrenset sett av aktiviteter (metoder)

14 Hva står det egentlig om FoU i forskriften?
«Fremskaffe ny kunnskap og nye ferdigheter» FoU handler om å finne frem til nye fakta og sammenhenger, og hva som kan gjøres i praksis for å utvikle noe nytt. OBS! Objektiv målestokk! Ikke krav om vitenskap Også utviklingsprosjekter kan være FoU (mer om litt …) Prosjektet må også være avgrenset og målrettet, og til nytte for bedriften Prosjektet må handle om utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester, produksjonsprosesser

15 Endret forskrift per 11 vilkår for avslag 4 ja-vilkår Målrettet og avgrenset 2 tilleggsvilkår Ny kunnskap eller nye ferdigheter Til nytte Med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser Eksperimentell produksjon og prøving av varer, tjenester og produksjonsprosesser Kommersielt anvendelige prototyper og forsøksprosjekter Resten av søknaden for utfyllende info og kvalitetssikring

16 Forskriften revidert januar 2011
Forskriften skal så langt som mulig tolkes slik at det blir samsvar med EU-forordning 800/2008. Ved motstrid går forordningen foran.

17

18 Virker SkatteFUNN? SSBs evaluering av SkatteFUNN 2008
Virker SkatteFUNN etter hensikten? JA Fører SkatteFUNN til mer FoU i foretakene? JA En krone investert utløser ca 1 krone ekstra FoU Fører SkatteFUNN til økt verdiskaping og flere innovasjoner? JA Fører SkatteFUNN til økt samarbeid mellom næringslivet og FoU- institusjoner? TJA Fører SkatteFUNN til endret adferd i foretakene ? JA Er SkatteFUNN prosjektene skattemotiverte ? Lite Er SkatteFUNN tilgjengelig og brukervennlig? JA … Forbedringspotensiale – Nytt søknadsskjema under utvikling.

19 … ny kunnskap eller nye ferdigheter…
… ny kunnskap eller nye ferdigheter… å skape ny kunnskap eller nye ferdig- heter, ikke hente fram det som finnes det nye som springer ut av prosjektet ved å bygge videre på eksisterende innsikt og kunnskaper observere, forstå, erfare, resonnere, lære ved prøving og feiling, og rett og slett tenke seg fram til noe nytt

20 Kunnskap vs. Ferdighet (teori/praksis?)
Det typiske for ny kunnskap generell utvidelse av forståelsen av sammenhenger beskrivelse av virkeligheten eller vilkår for å få noe til. Det typiske for nye ferdigheter man finner ut hvordan noe skal gjøres for å fungere slik som ønsket, uten at man nødvendigvis vet hvorfor det fungerer

21 … nyttig for bedriften…
… nyttig for bedriften… Det er bare prosjekter som er nyttige for bedriften som kan godkjennes Prosjektet må være tilknyttet bedriftens virksomhet i dag, eller en fremtidig planlagt virksomhet FoU-prosjekter som bare har allmenn interesse ikke omfattes av ordningen

22 … Aktuell bedrift Vigilo as på Karmøy

23 …nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser…
…nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser… Beskrive hvilke FoU aktiviteter som er relatert til - utvikling av nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser Søknaden må gi opplysninger som forklarer hvordan den nye innsikten fra prosjektet vil kunne få konkret betydning i forhold til bedriftens varer, tjenester eller produksjonsprosesser

24 SkatteFUNNs begrensninger
Det er mange aktiviteter som faller utenfor det som skal gis støtte gjennom SkatteFUNN Ny forskrift for SkatteFUNN Merk: «unntakslista» til Forskriften Generell FoU som ikke kan forbindes med noe konkret bedriften skal omsette eller bruke gir ikke støtte

25 Når må du søke? «Løpende»søknadsfrist, og garantifrist 1 september Kl.23:59 Søknader mottatt innen 1.september i søknadsåret skal ferdigbehandles innen i søknadsåret Prosjekt kan starte i søknadsåret Dette innebærer ”etterskuddsvis” godkjenning av mange prosjekter Søknader mottatt etter 1.september i søknadsåret er ikke garantert godkjenning/avslag i søknadsåret, og risikerer å ikke motta skattefradrag for søknadsåret.

26 SkatteFUNN-tall (2010) 19 300 godkjente prosjekter siden 2002
3 579 aktive prosjekter (Rogaland:345) 1 597 nye godkjente (Rogaland:167) Stor tematisk bredde Små og store bedrifter Hele landet

27 SkatteFUNN – prosjektportefølje 2002-2010
Grønne kolonner er antall prosjekter Budsjettert skattefradrag blå punkter Prosjektene overbudsjetterer, skatteoppgjøret gir endelige data på skattefradraget

28 SkatteFUNN-tall (2010) Figur 1: Geografisk fordeling (prosentandel av total) av SkatteFUNN-porteføljen i perioden Geografisk fordeling av prosjekter Som ventet er det størst prosjekttetthet i de høyest befolkede områdene. Fylkesvis fordeling viser at Oslo er på topp med 716 aktive prosjekter, dernest kommer Rogaland (345), Akershus (383) og Hordaland (336) og Sør-Trøndelag (316). Det er færrest prosjekter i Finnmark (22). Når en ser utviklingen i SkatteFUNN-porteføljen over tid er det en klar tendens til at andelen prosjekter i hovedstadsområdet (Oslo & Akershus) øker på bekostning av regionene. Dette er illustrert i Figur 1. Oslo og Akershus har økt andelen prosjekter i porteføljen fra 2004 (toppåret i antall godkjente prosjekter) til 2010 fra 21 % til 31 %. Østlandet øvrig viser også en økende tendens i perioden. Økningen for sentrale østlandsområdet ser ut for i hovedsak å ha skjedd på bekostning av Vestlandet, Agder og Trøndelag. De 3 nordligste fylkene viser også en negativ trend mht andelen prosjekter i perioden Geografisk fordeling (prosentandel av total) av SkatteFUNN-porteføljen i perioden

29 Noen kommune tall Grønne kolonner er antall prosjekter
Budsjettert skattefradrag blå punkter Prosjektene overbudsjetterer, skatteoppgjøret gir endelige data på skattefradraget

30 Spørsmål på tampen: Har din bedrift et FoU prosjekt ?
Et prosjektet som er målrettet og avgrenset. Et prosjekt som vil fremskaffe ny kunnskap og nye ferdigheter Et prosjekt som er til nytte for din bedrift – ved utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. Søk SkatteFUNN!

31 Til slutt : SkatteFUNN er en rettighet bedriftene går glipp av dersom de ikke gjør krav på den SkatteFUNN er en enkel og forutsigbar støtteordning SkatteFUNN-støtte kan samfinansiere med andre tilskuddsordninger (men total støtte må være innenfor statsstøtteregelverket)

32 Og helt til slutt - Takk for meg!


Laste ned ppt "SkatteFUNN - for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google