Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SkatteFUNN SkatteFUNN - for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer Oddvar Grim Seniorrådgiver Norges forskningsråd For Haugesundregionens Næringsforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SkatteFUNN SkatteFUNN - for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer Oddvar Grim Seniorrådgiver Norges forskningsråd For Haugesundregionens Næringsforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 SkatteFUNN SkatteFUNN - for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer Oddvar Grim Seniorrådgiver Norges forskningsråd For Haugesundregionens Næringsforening Haugesund, 23. august 2011

2 Innhold 1.Hva er SkatteFunn  Bedriftene om SkatteFUNN 2.Hensikt med SkatteFUNN  Begrunnelse for skatteFUNN ordningen  Hvem kan søke ? Når må du søke ?  Hvilken forskrift forvalter vi ? Hva ser vi etter ?  Hvor mye kan bedriften få i støtte ? 3.Tall  Tall fra SkatteFUNN årsrapport – hele landet  Tall fra noen kommuner i Haugesund region.

3 Hva er SkatteFUNN?  Rettighetsbasert støtteordning  Skattefradragsordning forankret i Skatteloven §16-40 med tilhørende forskrift  Norske bedrifter som har Forskning og Utviklings (FoU-) prosjekt, eller som planlegger å starte slike, kan søke.  SkatteFUNN er for alle næringer.  Bedriften velger tema for prosjektet.  NB! Uavhengig av om foretaket er i skatteposisjon eller ikke.  Søknaden evalueres av Norges Forskningsråd  Virksomhet med godkjent prosjekt kan få reduksjon av skatt på inntil 20% av totale prosjektkostnader  SMB (<250 ansatte) : fradrag i skatt tilsvarende 20% av prosjektkostnader  Store bedrifter: fradrag i skatt tilsvarende 18% av prosjektkostnader

4 Forskningsrådet er gitt oppgaven godkjenning/avslag i SkatteFUNN Skatteloven §16-40 med tilhørende forskrift Forskriften er styrende for  Hva som regnes som et FoU- prosjekt  Hvilke kostnader som kan medtas  Hvor store kostnader som kan inngå  Hvilken fradragssats som gjelder SkatteFUNN- prosjekter må godkjennes før fradrag

5 Aktørene Fase 1: Prosjekt vurdering – godkjenning/avslag Forsknings- rådet Innovasjon Norge Bedrift Fase 2: økonomisk oppgjør Skatteetaten, (skattefradrag) RevisorBedrift Finansdep. Næring-og handelsdep.

6 Begrunnelse for SkatteFUNN-ordningen  Næringslivet forsker «for lite»  «Markedssvikt» for FoU;  Næringslivet forsker for å skape egen fortjeneste, tenker kun bedriftsøkonomi  Denne forskningen er mindre i omfang enn den som samfunnet har behov for å skape vekst, løse globale utfordringer etc.  Næringslivet i Norge forsker mindre enn de land vi liker å sammenlikne oss med  Uten støtte blir det for lite FoU i næringslivet!  SkatteFUNN (og andre virkemidler for økt FoU) kan sees som offentlig innkjøp av nødvendig tjenester fra næringslivet!

7 Bedriftene om SkatteFUNN  Penger / økonomisk støtte til å gjennomføre prosjektet.  Motivasjon til å komme i gang med FoU  Prosjekter blir billigere for bedriften  Prosjekter gjennomføres raskere  Nettverk  Systematisk innovasjonsarbeid  Gir oss «et spark bak» med å systematisere arbeidet innen Forskning og utvikling.

8 SkatteFUNN (Hva og hvem)  Alle skattepliktige bedrifter i Norge kan søke.  Skattefradragsordning for bedrifter  Støtte til forskning og utvikling (FoU)  Rettighet (…og plikter)  Ingen konkurranse  Bedriftene velger selv tema for sitt prosjekt.

9 Hensikt med SkatteFUNN  Innovasjon er viktig for utvikling og verdiskaping i næringsliv og samfunn  SkatteFUNN skal mobilisere til økt forskning og utvikling i næringslivet  SkatteFUNN-prosjektet er ofte et ledd i bedriftens større innovasjons- prosjekter

10 SkatteFUNN (Hvor mye kan jeg få i støtte ?)  Inntil 20 % fradrag i skatt for kostnader i FoU- prosjektet (SMB bedrift)  Store bedrifter: fradrag i skatt tilsvarende 18% av prosjektkostnader  Eventuelt skattbart underskudd gir utbetaling  Prosjektrammer (5,5 mill/11 mill)  Skatteloven setter rammer for kostnader som kan inngå i fradraget  Eksempler:  Egenutført FoU til verdi 7 mill kr (ikke innkjøpt FoU) – kun 5,5 mill kr gir rett til 18/20% skattefradrag  Innkjøpt FoU til verdi 11 mill kr – hele kostnaden gir rett til skattefradrag  Egenutført FoU til 4 mill kr, innkjøpt FoU til 3 mill kr – hele kostnaden gir rett til skattefradrag

11 SkatteFUNN (hvordan)  Bedriften sender inn søknad via web: www.skattefunn.no  Forskningsrådet evaluerer prosjekt  Bedriften fører kostnader for aktiviteter som er godkjent  Revisor godkjenner kostnader etter gjeldende regler  Bedriften krever fradrag i sin selvangivelse

12 FoU-prosjekt, Skattelovens § 16-40 … et avgrenset og målrettet prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. « «

13 … avgrenset og målrettet…  Definert prosjekt (kunnskapsprosjektet)  Konkret mål (delmål)  Start og slutt  Éngangsoppgave som skiller seg fra rutinearbeidet i en bedrift  avgrenset sett av aktiviteter (metoder) « «

14 Hva står det egentlig om FoU i forskriften?  «Fremskaffe ny kunnskap og nye ferdigheter»  FoU handler om å finne frem til nye fakta og sammenhenger, og hva som kan gjøres i praksis for å utvikle noe nytt.  OBS! Objektiv målestokk!  Ikke krav om vitenskap  Også utviklingsprosjekter kan være FoU (mer om litt …)  Prosjektet må også være avgrenset og målrettet, og til nytte for bedriften  Prosjektet må handle om utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester, produksjonsprosesser

15  Endret forskrift per 01.01.2011  11 vilkår for avslag  4 ja-vilkår  Målrettet og avgrenset  Ny kunnskap eller nye ferdigheter  Til nytte  Med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser  2 tilleggsvilkår  Eksperimentell produksjon og prøving av varer, tjenester og produksjonsprosesser  Kommersielt anvendelige prototyper og forsøksprosjekter  Resten av søknaden for utfyllende info og kvalitetssikring

16  Forskriften revidert januar 2011  Forskriften skal så langt som mulig tolkes  slik at det blir samsvar med EU-forordning  800/2008.  Ved motstrid går forordningen foran.

17

18 Virker SkatteFUNN? SSBs evaluering av SkatteFUNN 2008  Virker SkatteFUNN etter hensikten? JA  Fører SkatteFUNN til mer FoU i foretakene? JA  En krone investert utløser ca 1 krone ekstra FoU  Fører SkatteFUNN til økt verdiskaping og flere innovasjoner? JA  Fører SkatteFUNN til økt samarbeid mellom næringslivet og FoU- institusjoner? TJA  Fører SkatteFUNN til endret adferd i foretakene ? JA  Er SkatteFUNN prosjektene skattemotiverte ? Lite  Er SkatteFUNN tilgjengelig og brukervennlig? JA …  Forbedringspotensiale – Nytt søknadsskjema under utvikling.

19 … ny kunnskap eller nye ferdigheter…  å skape ny kunnskap eller nye ferdig- heter, ikke hente fram det som finnes  det nye som springer ut av prosjektet ved å bygge videre på eksisterende innsikt og kunnskaper  observere, forstå, erfare, resonnere, lære ved prøving og feiling, og rett og slett tenke seg fram til noe nytt « «

20 K Kunnskap vs. Ferdighet (teori/praksis?)  Det typiske for ny kunnskap  generell utvidelse av forståelsen av sammenhenger  beskrivelse av virkeligheten  eller vilkår for å få noe til.  Det typiske for nye ferdigheter  man finner ut hvordan noe skal gjøres for å fungere slik som ønsket, uten at man nødvendigvis vet hvorfor det fungerer

21 … nyttig for bedriften…  Det er bare prosjekter som er nyttige for bedriften som kan godkjennes  Prosjektet må være tilknyttet bedriftens virksomhet i dag, eller en fremtidig planlagt virksomhet  FoU-prosjekter som bare har allmenn interesse ikke omfattes av ordningen « «

22 … Aktuell bedrift  Vigilo as på Karmøy « «

23 …nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser…  Beskrive hvilke FoU aktiviteter som er relatert til - utvikling av nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser  Søknaden må gi opplysninger som forklarer hvordan den nye innsikten fra prosjektet vil kunne få konkret betydning i forhold til bedriftens varer, tjenester eller produksjonsprosesser « «

24 SkatteFUNNs begrensninger  Det er mange aktiviteter som faller utenfor det som skal gis støtte gjennom SkatteFUNN  Ny forskrift for SkatteFUNN 1.1.2011  Merk: «unntakslista» til Forskriften  Generell FoU som ikke kan forbindes med noe konkret bedriften skal omsette eller bruke gir ikke støtte

25 Når må du søke?  «Løpende»søknadsfrist, og garantifrist 1 september Kl.23:59  Søknader mottatt innen 1.september i søknadsåret skal ferdigbehandles innen 31.12 i søknadsåret  Prosjekt kan starte 01.01 i søknadsåret  Dette innebærer ”etterskuddsvis” godkjenning av mange prosjekter  Søknader mottatt etter 1.september i søknadsåret er ikke garantert godkjenning/avslag i søknadsåret, og risikerer å ikke motta skattefradrag for søknadsåret.

26 SkatteFUNN-tall (2010)  19 300 godkjente prosjekter siden 2002  3 579 aktive prosjekter (Rogaland:345)  1 597 nye godkjente (Rogaland:167)  Stor tematisk bredde  Små og store bedrifter  Hele landet

27 SkatteFUNN – prosjektportefølje 2002-2010

28 SkatteFUNN-tall (2010) Geografisk fordeling (prosentandel av total) av SkatteFUNN-porteføljen i perioden 2004-2010.

29 Noen kommune tall

30 Spørsmål på tampen: Har din bedrift et FoU prosjekt ?  Et prosjektet som er målrettet og avgrenset.  Et prosjekt som vil fremskaffe ny kunnskap og nye ferdigheter  Et prosjekt som er til nytte for din bedrift – ved utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.  Søk SkatteFUNN!

31 Til slutt :  SkatteFUNN er en rettighet bedriftene går glipp av dersom de ikke gjør krav på den  SkatteFUNN er en enkel og forutsigbar støtteordning  SkatteFUNN-støtte kan samfinansiere med andre tilskuddsordninger (men total støtte må være innenfor statsstøtteregelverket)

32 Og helt til slutt - Takk for meg!


Laste ned ppt "SkatteFUNN SkatteFUNN - for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer Oddvar Grim Seniorrådgiver Norges forskningsråd For Haugesundregionens Næringsforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google