Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet – kjemi Nye forsøk med kjemi på trekkpapir og bomullspinner Økt sikkerhet for eleven og miljøet Cappelens fagseminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet – kjemi Nye forsøk med kjemi på trekkpapir og bomullspinner Økt sikkerhet for eleven og miljøet Cappelens fagseminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet – kjemi Nye forsøk med kjemi på trekkpapir og bomullspinner Økt sikkerhet for eleven og miljøet Cappelens fagseminar 8. april 2010

2 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet - kjemiCappelens fagseminar 8. april 2010 2 Hvorfor –reduksjon av risiko (spesielt for å unngå registreringsplikt) –enkel avfallhåndtering –stor fleksibilitet i gjennomføring, krever ikke laboratorium Hva –anion- og kationanalyse på løsninger av vannløselige salter kationer som kan påvises: Ag +, Pb 2+, Cu 2+, Fe 2+, Fe 3+, Ni 2+, Ca 2+, Ba 2+ og Zn 2+ (utelatt: NH 4 +, Na + og K + ) anioner som kan påvises: Cl – og SO 4 2– (utelatt: Br –, I –, CO 3 2–, NO 3 –, CH 3 COO –) Hvordan –analysesett i pose 3 forskjellige prøveløsninger, 1 i hver pose 2 kationer 1 eller 2 anioner Alle løsninger til aktivitetene er klassifisert. Vi arbeider for å redusere risiko, for elevenes, lærernes og miljøets skyld.

3 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet - kjemiCappelens fagseminar 8. april 2010 3 Risiko CMR-stoffer (stoffer som er merket Kreft, Mut eller Rep) NB! Registreringsplikt –bly og alle blyforbindelser –krom(VI)-forbindelser Allergener –nikkel og nikkelsalter Miljøfarlige stoffer –alle tungmetaller, fra sink og ”oppover” Vurdér konsentrasjonene!

4 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet - kjemiCappelens fagseminar 8. april 2010 4 Viktige ”grensekonsentrasjoner” Grensekonsentrasjonen for klassifiseringsplikt –blysalter: 0,5 % Pb 2+ = 0,024 M Pb 2+ –kromater: 1 % CrO 4 2- = 0,0086 M CrO 4 2- –nikkelsulfat: 1 % NiSO 4 = 0,065 M NiSO 4 –bariumnitrat: 3 % Ba(NO 3 ) 2 = 0,15 M Ba(NO 3 ) 2 Grensekonsentrasjon for farlig avfall –blysalter: 0,25 % Pb 2+ = 0,012 M Pb 2+ –kromater: 0,25 % CrO 4 2- = 0,0086 M CrO 4 2- –nikkelsulfat: 0,25 % NiSO 4 = 0,016 M NiSO 4 Grensekonsentrasjonen for etsende / irriterende –saltsyre: 25 % HCl = 8 M HCl –ammoniakk: 10 % NH 3 = 5,4 M NH 3 Grensekonsentrasjonen for giftig / helseskadelig –bariumnitrat: 25 % Ba(NO 3 ) 2 = 1,3 M Ba(NO 3 ) 2 Vi skal se på et eksempel: Nikkelsulfat

5 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet - kjemiCappelens fagseminar 8. april 2010 5 Fra Stofflisten (http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalielister/Stofflisten/) : (http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalielister/Stofflisten/ nikkelsulfat (Står også på Obs-listen)Obs-listen Indeks-nr. 028-009-00-5 CAS-nr. 7786-81-4 EC-nr. 232-104-9 Klassifisering Kreft3;R40Xn;R22,R42/43N;R50-53 Faresymbol R-setning 22-40-42/43-50/53 22 Farlig ved svelging. 40 Mulig fare for kreft. 42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. 50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-setning (2-)22-36/37-60-61 2 Oppbevares utilgjengelig for barn. 22 Unngå innånding av støv. 36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. 60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. 61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.

6 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet - kjemiCappelens fagseminar 8. april 2010 6 3.7 Kreftfremkallende egenskaper Tabell 8: Stoffblandingens klassifisering ut fra stoffets klassifisering og konsentrasjon Konsentrasjon (vektprosent) av stoffet i stoffblandingen Klassifisering av stoffet Kreft1 (T, R45, R49)Kreft2 (T, R45, R49)Kreft3 (Xn, R40) 0 % < kons. < 0,1 % 0,1 % ≤ kons. < 1,0 %T (R45, R49) 1,0 % ≤ kons.T (R45, R49) Xn (R40) * * med mindre R45 allerede er tildelt. Når stoffblandingen er tildelt både R49 og R40, skal begge R-setningene angis fordi R40 ikke skiller mellom eksponeringsveier, mens R49 kun gjelder ved innånding. Merkeforskriften, Vedlegg I: Kriterier for klassifisering av farlige kjemikalier 3. Klassifisering av stoffer og stoffblandinger for helsefarlige egenskaper Ikke merkepliktig: < 1 % Ni SO 4 (0,06 M Ni SO 4 )

7 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet - kjemiCappelens fagseminar 8. april 2010 7 3.2 Akutt giftighet Tabell 3: Stoffblandingens klassifisering ut fra stoffets klassifisering og konsentrasjon Konsentrasjon (vektprosent) av stoffet i stoffblandingen Klassifisering av stoffet T+ (R26, R27, R28) T (R23, R24, R25) Xn (R20, R21, R22) 0% < kons. < 0,1% 0,1% ≤ kons. < 1%Xn (R20, R21, R22) 1% ≤ kons. < 3%T (R23, R24, R25) 3% ≤ kons. < 7%T (R23, R24, R25)Xn (R20, R21, R22) 7% ≤ kons. < 25%T+ (R26, R27, R28)Xn (R20, R21, R22) 25% ≤ kons.T+ (R26, R27, R28)T (R23, R24, R25)Xn (R20, R21, R22) 3.6 Allergifremkallende egenskaper Tabell 7: Stoffblandingens klassifisering ut fra stoffets/stoffenes klassifisering og konsentrasjon Konsentrasjon (vektprosent) av stoffet i stoffblandingen Klassifisering av stoffet Xn (R42)Xi (R43) 0% < kons. < 1% 1% ≤ kons.Xn (R42)Xi (R43) Ikke merkepliktig: < 1 % Ni SO 4 (0,06 M Ni SO 4 )

8 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet - kjemiCappelens fagseminar 8. april 2010 8 Miljøfare (ytre miljø) Tabell 19a: Akutt giftighet i vann og uønskede langtidsvirkninger Klassifisering av stoffet Klassifisering av stoffblandingen N, R50-53N, R51-53R52-53 N, R50-53Se tabell 19b N, R51-53 kons. ≥ 25 %2,5 % ≤ kons. < 25 % R52-53 kons. ≥ 25 % For stoffblandinger som inneholder et stoff klassifisert som N;R50-53, gjelder konsentrasjonsgrensene og klassifiseringen som er gitt i tabell 19b. N, R50-53N, R51-53R52-53 0,1 < L(E)C50 ≤ 1 (info fra sikkerhetsdatabladet) kons. ≥ 25 %2,5 % ≤ kons. < 25 %0,25 % ≤ kons. < 2,5 % 0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1kons. ≥ 2,5 %0,25 % ≤ kons. < 2,5 % 0,025 % ≤ kons. < 0,25 % 0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01kons. ≥ 0,25 %0,025 % ≤ kons. < 0,25 % 0,0025 % ≤ kons. < 0,025 % 0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001kons. ≥ 0,025 %0,0025 % ≤ kons. < 0,025 % 0,00025 % ≤ kons. < 0,0025 % 0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001kons. ≥ 0,0025 %0,00025 % ≤ kons. < 0,0025 % 0,000025 % ≤ kons. < 0,00025 % Ikke merkepliktig: < 0,25 % Ni SO 4 (0,016 M Ni SO 4 )

9 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet - kjemiCappelens fagseminar 8. april 2010 9 Posens innhold Til kationanalyse analysebrett med 5 reagenser –K 4 [Fe(CN) 6 ] –KSCN –K 2 CrO 4 –KI –DMG (dimetylglyoksim) 4 rør med reagenser –natriumsulfat –natriumoksalat –natriumklorid –K 3 [Fe(CN) 6 ] 1 brun flaske: –ammoniakkløsning til DMG-reagenset Til anionanalyse 1 rør med reagens –bariumnitrat 1 brun flaske: –sølvnitratløsning Diverse 1 prøveløsning i farget rør 3 dråpetellere 1 tomt rør 1 analysetabell 1 tørkepapir

10 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet - kjemiCappelens fagseminar 8. april 2010 10 AnionPåvisningsreaksjon Klorid Cl − Drypp 5 dråper prøveløsning i det tomme røret og tilsette 1 dråpe sølvnitratløsning – hvitt bunnfall for Cl − Sulfat SO 4 2− 5 dråper prøveløsningen tilsettes røret med bariumnitratreagens. – hvitt bunnfall for SO 4 2− Gjennomføring av anionanalyse IKKE SØL med sølvnitratløsningen!

11 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet - kjemiCappelens fagseminar 8. april 2010 11 Kationanalyse, reagenser på brett K 4 [Fe(CN) 6 ]KSCNK 2 CrO 4 KI Dimetyl- glyoksim 1 2 3 1 dråpe NH 3 1 dråpe prøveløsning

12 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet - kjemiCappelens fagseminar 8. april 2010 12 Gjennomføring av kationanalysen KATIONANALYSE På analysebrett: 1 dråpe prøveløsning i hvert hullI rør: 5 dråper i hvert rør K 4 [Fe(CN) 6 ]KSCNK 2 CrO 4 KIDimetyl- glyoksim K 3 [Fe(CN) 6 ]Na 2 C 2 O 4 Na 2 SO 4 NaCl Ag + hvitt BF rødt BFgult BF0rødbrunt BFhvitt BF0 Pb 2+ hvitt BF gult BFlysegult BF00hvitt BF Cu 2+ rødbrunt BFsvakt grønt BFgulbrunt BF brun Lgulbrunt BFblåhvitt BF00 Fe 2+ lyseblått BF0brungult BF0rødbrun Lmørkeblått BF000 Fe 3+ mørkeblått BF blodrød Lbrungult BFbrun Lrødbrun Lmørkebrunt BF000 Ni 2+ lysegrønt BF000lakserødt BFgulbrunt BF000 Zn 2+ hvitt BF0gult BF00oransje BF000 Ca 2+ gulhvitt BF00000hvitt BF00 Ba 2+ hvitt BF0gult BF000hvitt BF 0 Husk NH 3

13 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet - kjemiCappelens fagseminar 8. april 2010 13 Rydding Ta av proppene og legg alt tilbake i posen og lukk den godt. Posen legges i avfalldunk ved utgangen

14 Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet - kjemiCappelens fagseminar 8. april 2010 14 Resultater CuSO 4 og NiSO 4 FeCl 3 og NiSO 4 CaCl 2 og ZnCl 2


Laste ned ppt "Brit Skaugrud, UiO, Skolelaboratoriet – kjemi Nye forsøk med kjemi på trekkpapir og bomullspinner Økt sikkerhet for eleven og miljøet Cappelens fagseminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google