Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REACH og HMS-datablader

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REACH og HMS-datablader"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 REACH og HMS-datablader
Direktoratet for arbeidstilsynet Avd. for dokumentasjon og analyse Senioringeniør Geir Teigen

3 Bakgrunnen for REACH Formålet med den nye forordning er å skaffe mer kunnskap om kjemiske stoffer. Begrense bruken av de stoffene som er mest skadelige for mennesker og miljø. Industrien vil dessuten få et større og tydeligere ansvar for sine kjemiske stoffer under REACH, enn med dagens regelverk. Stor mengde kjemiske stoffer på markedet Mangelfull informasjon om mange av stoffenes effekter og risiko Kritikk av dagens kjemikalieregelverk, også på nasjonalt nivå REACH og HMS-datablader

4 REACH-forordningen REACH: ”Registration, Evaluation & Authorisation of CHemicals” Etablering av et felles regelverk for nye og eksisterende kjemikalier inkluderer følgende regelverk: - eksisterende programmet (793/93) - stoffdirektivet (67/548) mht. forhåndsmelding av nye stoffer(92/32) - begrensningsdirektivet (76/769) - HMS-databladdirektivet (91/155) REACH og HMS-datablader

5 Hvem har plikter mht. REACH
Produsenter av stoffer Importører av stoffer/stoffblandinger (dvs. import fra land utenfor EØS-området) Nedstrømsbrukere av stoffer/stoffblandinger Nedstrømsbrukere har færre plikter enn produsenter og importører REACH og HMS-datablader

6 REACH og datablader Produsenter, importører og nedstrømsbrukere skal lage en sikkerhetsvurdering (”Safety Assessment”) og utarbeide en sikkerhetsrapport (”Chemical Safety Report”), ved mengder over 10T/år, som skal vedlegges HMS-databladet Datablader skal utarbeides iht art 31 i forordningen Leverandør(er) av et stoff eller kjemisk produkt, det vil si produsent, importør, nedstrømsbruker eller distributør som skal utarbeide HMS-datablad, gjelder uavhengig av tonnasjen. Databladet skal inneholde opplysninger som samsvarer med den kjemiske sikkerhetsrapport(CSR) og eksponeringsscenarier som er relevante. Personell som arbeider med datablader skal være kvalifisert for dette, og opplæring skal gis. REACH og HMS-datablader

7 REACH og HMS-datablader
1. Identifisering av stoff/-blanding og foretak For registrerte stoffer skal stoffnavn og registeringsnr fra denne brukes. 1.2 Bruk av stoff/stoffblanding Ved utarbeidelse av kjemisk sikkerhetsrapport skal databladet inneholde opplysninger som er relevante for denne 1.3 Identifisering av foretak Den ansvarlige for databladet sin e-post Ved registering skal produsent eller importør samsvare med den som er oppgitt i registeringen 1.4 Nødtelefon Angi om telefon bare kan nås i kontortiden REACH og HMS-datablader

8 REACH og HMS-datablader, forts
2. Fareidentifisering (NB! Pkt 2 og 3 har byttet plass) Nevne farer som ikke nødvendigvis fører til klassifisering, men bidrar til samlet fare. Eks: kvelning, nedbryting av ozonlaget, osv 3. Sammensetning/ opplysninger om innh.stoffer Stoffer som er persistente, bioakkumulerende og giftige (kons 0,1%) Fullstendige R-setninger behøver man ikke, se pkt 16 7. Handtering og lagring Ved utarbeidelse av kjemisk sikkerhetsrapport skal databladet inneholde opplysninger som er relevante for denne REACH og HMS-datablader

9 REACH og HMS-datablader, forts
8. Eksponeringskontroll og verneutstyr Dersom kjemisk sikkerhetsrapport kreves skal relevante DNEL(”Derived No Effect Level” for forskjellige eksponeringsscenarier angis i pkt 8 i databladet DNEL = Derived No Effect Level, det vil si et beregnet nivå av det kjemiske stoffet som antas å ikke ha effekt. Verdien bør ikke overskrides I tillegg skal grenseverdier (adm normer) oppgis som før. PROBLEM: Hvilke av disse verdiene gir oss de ønskede opplysninger i forhold til helse, miljø og sikkerhet? REACH og HMS-datablader

10 REACH og HMS-datablader, forts
8.2.2 Kontroll med miljøeksponering Ved utarbeidelse av kjemisk sikkerhetsrapport skal databladet inneholde opplysninger som er relevante for denne 11. Toksikologiske opplysninger Ved utarbeidelse av kjemisk sikkerhetsrapport skal databladet inneholde opplysninger som er relevante for følgende grupper av potensielle virkninger: toksiokinetikk, metabolisme og fordeling akutte effekter( akutt giftighet, irritasjon og etsende virkning) Sensibilisering Giftighet ved gjentatt dose CMR-virkninger REACH og HMS-datablader

11 REACH og HMS-datablader, forts
12. Økologiske opplysninger Ved utarbeidelse av kjemisk sikkerhetsrapport skal databladet inneholde opplysninger som er relevante for denne, og iflg pkt 12.5 skal resultater av PBT-vurdering angis. 12.1.Økotoksisitet For de stoffer som er underlagt registrering, skal det gis sammendrag av disse opplysninger ift avfallshåndteringstiltak og kontroll av eksponering for mennesker og miljø 13. Fjerning av kjemikalieavfall Ved utarbeidelse av kjemisk sikkerhetsrapport skal databladet inneholde opplysninger ift avfallshåndteringstiltak og kontroll av eksponering for mennesker og miljø 15. Om lover og forskrifter Angivelse av om det er foretatt en vurdering av kjemisk sikkerhet for stoffet eller et stoff i stoffblandingen REACH og HMS-datablader

12 Innledning GHS GHS (Globalt harmonisert system for klass/merk) FN-rekommandasjonen (GHS) inneholder; Regler for klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger/mixtures mht.: Fysisk-/kjemiske-, helse- og miljøegenskaper NB! Regler for HMS-datablader flyttes til REACH REACH og HMS-datablader

13 Hvorfor GHS ? Felles merkesystem for transport av farlig gods
Mange ulike systemer for ulike brukere: - EØS området (inkludert Australia) - Japan - USA - Canada - ++ Manglende i svært mange land, spesielt U-land REACH og HMS-datablader

14 GHS, forts Første utgave i 2002; Første reviderte utgave i 2004;
neste revisjon i 2006 revisjon hvert 2. år REACH og HMS-datablader

15 Klassifisering og merking og GHS
Stoffdirektiv (67/548) Klass/merk-forordning oppdateres iht. GHS rekommandasjonen hvert 2. år Stoffblandingsdirektiv (99/45) som inkl HMS Registrering Informasjonsflyt GHS rekommandasjon klassifisering av stoffer og stoffblandinger (mixtures), merking og HMS-datablader REACH forordning inkl. HMS-datablad (oppdateres iht. GHS hvis endringer av reglene for HMS) REACH og HMS-datablader

16 Nye faresymboler Nye GHS-piktogram og ”signal words” Akutt helse
Kroniske helse REACH og HMS-datablader

17 GHS og tidsplaner Utkast til forordning og tekniske annex’er (2005)
Møter med stakeholders (industrien etc, 2005) Forordningstekst, intern konsultasjon (juni/juli, 2006) Ad-hoc møter med eksperter fra MS (mai/juni 2006) Internettkonsultasjon (oktober 2006) Norske (Atil, DSB,SFT,Ptil) kommentarer innen 13.okt 06! Intern Kommisjonskonsultasjon (nov/des 2006) Forslag fra Kommisjonen (des 2006) Behandling i Rådet og EP –(kun tid til en høring)! Ikrafttredelse samtidig med REACH (apr 2007?), fordi industrien trenger de nye GHS-kriteriene for å fylle ut Chemical Safety Report (CSR) Overgangstid – rene stoffer først og dernest stoffblandinger? To parallelle systemer over x antall år (antydes 8 år eller mer?) REACH og HMS-datablader


Laste ned ppt "REACH og HMS-datablader"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google