Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt Merke regler- Stofflisten og andre lister Symboler og forkortelser Forskrift om Klassifisering av stoffer og stoffblandinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse, miljø og sikkerhet Oversikt Merke regler- Stofflisten og andre lister Symboler og forkortelser Forskrift om Klassifisering av stoffer og stoffblandinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse, miljø og sikkerhet Oversikt Merke regler- Stofflisten og andre lister Symboler og forkortelser Forskrift om Klassifisering av stoffer og stoffblandinger Advarselssetninger YL-tall Arbeids miljø- Administrative normer HMS- datablader

2 Stofflisten og andre lister –Prioritetslisten over stoffer som bør utfases senest 2010 –Obslisten over stoffer som er betenkelige på nasjonalt nivå –Stofflisten gir en bindende klassifisering av ca 3000 farlige stoffer. –Hvert enkelt stoff angis med: navn, indeksnummer, EC-nummer, CAS-nummer, klassifisering, symbol, R-og S- setninger og ofte spesifikke konsentrasjonsgrenser med tilhørende helsefareklassifisering for stoffblandinger som inneholder stoffet.

3 Eksempel fra stofflisten 1. anilin Indeks-nr. 612-008-00-7 CAS-nr.62-53-3 EC-nr. 200-539-3 Klassifisering Kreft3;R40 T;R48/23/24/25 Xn;R20/21/22 N;R50 R-setning 20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. 40 Mulig fare for kreft. 48/23/24/25 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt og svelging. 50 Meget giftig for vannlevende organismer. 20/21/22-40-48/23/24/25-50

4 Anilin, fortsatt S-setning (1/2)-28-36/37-45-61 1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. 28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder.... (Angis av produsent eller importør.) 36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. 45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. 61 Unngå utslipp til miljøet. Se produktdatablad for ytterligere informasjon. Kons 1 C >1% Merk 1 T;R20/21/22-40-48/23/24/25 Kons 2 0.2% Š C < 1% Merk 2 Xn;R48/20/21/22 Faresymbol T;N

5 Symboler og forkortelser »Brann og eksplosjonsfar e E,O,F+,F »Helsefare: T+,T, Xn, C og Xi »Miljøfare: N »Hvert stoff kan kun merkes med ett symbol fra hver kategori.

6 Advarselssetninger »Risiko og sikkerhetssetninger har hvert sitt nummer og kan også kombineres. »Eks l R39Fare for alvorlig helseskade l R23Giftig ved innånding l R39/23Giftig: fare for alvorlig helseskade ved innånding l S1Oppbevares innelåst l S2Oppbevares utilgjengelig for barn l S1/2Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn

7 Vurdering av kjemikalier

8 Klassifisering EksplosivE OksiderendeO Ekstremt brannfarligF+ Meget brannfarligF BrannfarligR10 Meget giftigT+ GiftigT HelseskadeligXn EtsendeC IrriterendeXi MiljøfarligN

9 Klassifisering Allergifremkallende R42 og/eller R43 KreftfremkallendeKreft1, Kreft2 eller Kreft3 ArvestoffskadeligMut1, Mut2, eller Mut3 ReproduksjonsskadeligRep1, Rep2 eller Rep3 MiljøskadeligN, R52 og/eller, R53 eller R59

10 Klassifisering av stoffer og stoffblandinger Klassifisering av stoffer med hensyn på l brann og eksplosjonsfare l helsefare l miljøfare

11 Brann og eksplosjonsfare Eksplosiv: Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning ild eller andre antennelseskilder Oksiderende: Stoffer med brannfarlige egenskaper (peroksider) Eksstremt brannfarligFlammepunkt <0 o C Kokepunkt < 35 o C Meget brannfarlig Flammepunkt <21 o C Brannfarlig 21≤ Flammepunkt ≤55 o C Med flammepunkt menes den laveste temperatur hvor en brennbar væske avgir damper som kan tennes med en flamme.

12 Helsefare, akutt FareklasseLC 50 innånding rotte mg/l innåndingsluft LD 50 dermal rotte/kanin mg/kg kroppsvekt LD 50 oral rotte mg/kg kroppsvekt Meget giftig, (T+) Giftig (T) Helseskadelig (Xn) LC 50 ≤ 0,5 0,5< LC 50 ≤ 2 2 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/8/2081518/slides/slide_12.jpg", "name": "Helsefare, akutt FareklasseLC 50 innånding rotte mg/l innåndingsluft LD 50 dermal rotte/kanin mg/kg kroppsvekt LD 50 oral rotte mg/kg kroppsvekt Meget giftig, (T+) Giftig (T) Helseskadelig (Xn) LC 50 ≤ 0,5 0,5< LC 50 ≤ 2 2

13 Helsefare, akutt fortsatt: l Etsende- Stoffer som gir dyptgående vevsskade etter mindre enn 4 timers kontakt med ubeskadiget hyd. Stoffer som har pH lavere enn 2 og høyere enn 11,5. l Irriterende_ Stoffer som uten å være etsende kan medføre betennelsesreakjonser gjennom umiddelbar, langvarig eller gjentatt kontakt med hud eller slimhinner, inklusive øynene.

14 Helsefare, kronisk l Allergifremkallende- overfølsomhetsreaksjon, immunologisk betinget l Kreftfremkallende-gir kreft –to pattedyrarter, –en pattedyrart, bekreftet to ganger –Kreft 1, Høypotente karsinogener –Kreft 2, Middelspotente karsinogener –Kreft 3, Lavotente karsinogener l Arvestoffskadelige - gir mutasjoner –Mut1 –Mut2 –Mut3 l Reproduksjonssskadelige- negativ effekt på mannlig eller kvinnelig forplantningsevne -skader på avkommet –Rep1 –Rep2 –Rep3

15 Miljøskadelig –Akvatisk miljø: »Akutt giftighet l LC 50, EC 50 og IC 50  1 mg/L for fisk, dafnier og alger »Nedbrytbarhet l Log P ow >4 –Ikke-akvatisk miljø l virkning på planter, dyr, jordlevende organismer bier etc l skade på ozonlaget

16 Klassifisering av stoffblandinger Meget giftig Stoffblandingen klassifiseres meget giftig når summen av de tall som fremkommer ved å dividere konsentrasjonen av hvert enkelt meget giftige stoff i stoffblandingen med stoffets klassifiseringsgrense er større eller lik 1:  ( P T+ / L T+ ) ≥ 1 hvor: P T+ er vektprosenten av hvert meget giftige stoff i stoffblandingen og L T+ er klassifiseringsgrensen for klassifisering av meget giftig (T+) stoffer som meget giftig, spesifisert for hvert enkelt stoff i stoffblandingen. Dersom det ikke er angitt andre klassifiseringsgrenser i Stofflisten, benyttes følgende verdi: L T+ = 7%.

17 Giftig Stoffblandingen klassifiseres giftig hvis summen av de tall som fremkommer ved å dividere konsentrasjonen av hvert enkelt meget giftige eller giftige stoff med stoffets klassifiseringsgrense er større eller lik 1, det vil si:  ( ( P T+ / L T ) + ( P T / L T ) ) ≥ 1 hvor: P T+ og P T er vektprosenten av hvert henholdsvis meget giftige og giftige stoff i stoffblandingen, og L T er klassifiseringsgrensen for klassifisering av meget giftige (T+) og giftige (T) stoffer som giftig, spesifisert for hvert enkelt stoff i stoffblandingen. Dersom det ikke er spesifisert andre klassifiseringsgrenser i Stofflisten, benyttes følgende verdier: L T for meget giftig stoff (T+) = 1% L T for giftig stoff (T) = 25%.

18 Helseskadelig Stoffblandingen klassifiseres helseskadelig hvis summen av de tall som fremkommer ved å dividere konsentrasjonen av hvert enkelt meget giftige, giftige eller helseskadelige stoff i stoffblandingen med stoffets klassifiseringsgrense er større eller lik 1, det vil si:  ( ( P T+ / L Xn ) + ( P T / L Xn ) + ( P Xn / L Xn ) ) ≥ 1 hvor: P T+, P T og P Xn er vektprosenten av hvert henholdsvis meget giftige, giftige og helseskadelige stoff i stoffblandingen, og L Xn er klassifiseringsgrensen for klassifisering av meget giftige (T+), giftige (T) og helseskadelige (Xn) stoffer som helseskadelig, spesifisert for hvert enkelt stoff i stoffblandingen. Dersom det ikke er spesifisert andre klassifiseringsgrenser i Stofflisten, benyttes følgende verdier: L Xn for meget giftig stoff (T+) = 0,1% L Xn for giftig stoff (T) = 3% L Xn for helseskadelig stoff (Xn) = 25%.

19 Eksempel En stoffblanding består av 12 % akrylamid, 0,33 % N,N'- metylenbisakrylamid, 0,01 % ammoniumpersulfat og 0,001 % TEMED (tetrametyletylendiamin). Disse fire stoffene har i stofflisten følgende helsefaresyboler: T, T, Xn og Xn. Beregn helsefaresymbol for blandingen Svar; Er den meget giftig, T+, giftig, T eller helseskadelig Xn? T+? Nei den kan ikke være meget giftig,siden ingen av enkeltstoffene er meget giftige. T? Setter inn i formelen. og får da:, som betyr at blandingen ikke er skal merkes giftig', fordi summen ikke ikke er over 1. Xn? Setter inn i formelen. og får da 12/3 + 0,33/3 +0,01/25 +0,001/25 = 4,11 som betyr at blandingen skal merkes helseskadelig fordi summen ble over 1.

20

21 YL-merking. g løsem./ L prod. X 1000 mg / g x f YL-tall (m 3 / l ) = administrativ norm mg /m 3 f er en fordampningsfaktor som fastsettes for hvert enkelt løsemiddel ut dets relative fordampingshastighet r i forhold til butylacetat Sammenheng mellom YL-tall og YL-gruppe. YL-tall = korrigert yrkes hygienisk luftbehov i m 3 pr. liter stoffblanding

22 Administrative normer –er grenseverdier for forurensning i arbeidsatmosfæren, ppm eller mg/m 3 »gjennomsnitt for 8 timers skift »kan overskrides i korte tidsperioder »takverdier for enkelte akutt giftige stoffer merkes med, T. »fastsettes på grunnlag av l medisinske l økonomiske og l tekniske vurderiner »revideres jevnlig og er ikke juridisk bindende –Kombinasjonspåvirkninger »ved tilstedeværelse av flere stoffer med lik virkning på organismen vurderes virkningen slik: »C 1 /N 1 + C 2 /N 2 + …….+C n /N n < 1 »for at ikke summen skal overskrides. »C = konsentrasjon av stoffet »N = administrativ norm for stoffet.

23 HMS-datablader l Databladene skal inneholde følgende opplysninger om produktet l 1.Produktnavn l 2.Sammensetning. l 3.Risikoinformasjon l 4.Førstehjelp l 5.Tiltak ved brann l 6.Spill. l 7.Håndtering og lagring l 8.Forebyggende tiltak/verneutstyr. l 9.Fys/kjemiske egenskaper. l 10.Stabilitet og reaktivitet. l 11.Helsefare l 12.Økologisk informasjon l 13.Avfallshåndtering. l 14.Transportinformasjon l 15.Klassifisering/merking mm. l 16.Øvrig informasjon l NB: Datablad skal finnes på alle fortynninger/blandinger av stoffet.


Laste ned ppt "Helse, miljø og sikkerhet Oversikt Merke regler- Stofflisten og andre lister Symboler og forkortelser Forskrift om Klassifisering av stoffer og stoffblandinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google