Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek
Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

2 Eksponeringsveger innånding - åndedrettsorganene, luftvegene hudopptak
inntak gjennom munnen (spising, drikking, røyking)

3 Helseskader (jf. merkeforskriftene)
varige skader etter en enkelt dose (irreversibel giftighet) akutt giftighet alvorlige skadevirkninger ved gjentatt eller langvarig påvirkning (kronisk giftighet) etseskader irritasjon allergi og annen overfølsomhet kreft skader på foster og forplantningsevne skader på arvestoffet

4 Dose - eksponering eksponeringsmåte eksponeringstid
stoffets konsentrasjon / mengden stoff opptak transport omdanning og utskillelse

5 Vernetiltak endre prosess og/eller erstatning av farlige kjemikalier
endre arbeidsrutiner og arbeidsmetoder hjelpeverktøy som skaper avstand mellom forurensning og arbeidstaker forurensninger fjernes ved kilden ventilasjon personlig verneutstyr (åndedrettsvern, vernehansker)

6 HMS-databladforskriften (best.nr. 548)
Retter seg mot produsent, importør, omsetter. Datablad for alle farlige kjemikalier: Alle kjemikalier omfattet av forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (helsefarlige, brann- og eksplosjonsfarlige og miljøskadelige). Stoff oppført på lista over administrative normer og grenseverdi. Stoffblandinger som inneholder slike stoffer. Tilsynet føres av : Direktoratet for Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Statens forurensningstilsyn Petroleumstilsynet

7 Arbeidsmiljøloven § 4-5 Krav til arbeidsgiver.
Arbeidet fullt forsvarlig. Merking på norsk (Kjemikalieforskriften § 11). Register over farlige stoffer (Stoffkartotek). Nødvendig utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på grunn av stoffene. Erstatning med mindre farlige kjemikalier (substitusjon). Fortløpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse.

8 Stoffkartotekforskriften (best.nr. 565)
Stoffkartoteket er en del av det systematiske HMS-arbeidet. Stoffkartoteket skal vedlikeholdes. Papirkopi skal være tilgjengelig. Arbeidsgiver skal kontrollere databladene, det vil si sjekke at nødvendige opplysninger ikke mangler. De ansatte skal ha opplæring. Gruppe 1: HMS-datablad (kjemiske stoffer og stoffblandinger med helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper til yrkesmessig bruk). Gruppe 2 og 3: Informasjonsblad.

9 Informasjonsblad (gruppe 2)
navn sammensetning opplysninger om produsent, importør og/eller omsetter fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper eller toksikologiske data risikomomenter forebyggende vernetiltak førstehjelpsbehandling Eksempler: Medisiner til havbruksnæringen, frisørkjemikalier, sveiseelektroder,loddetråd, forurensninger som dannes i prosesser m.m.

10 Kjemikalieforskriften (best.nr. 566)
Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften). Formål: Sikre at arbeidstakernes sikkerhet og helse beskyttes mot fare som oppstår eller kan oppstå på grunn av kjemikalier i virksomheten.

11 Kjemikalieforskriften § 2 Virkeområde
Forskriften gjelder der farlige kjemikalier forekommer på arbeidsplassen. GJELDER ALL EKSPONERING, ALLE SITUASJONER : håndtering av kjemikalier eksponering for forurensning regelmessig og spontan bruk faste og skiftende arbeidsplasser

12 Kjemikalieforskriften § 6 Risikovurdering
Kjemikalienes farlige egenskaper. Leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet. Forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer. Mengden og bruksmåten av kjemikalier. Om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig. Antall arbeidstakere som antas å bli eksponert.

13 Kjemikalieforskriften § 6 Risikovurdering
Kjemikalienes farlige egenskaper. Leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet. Forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer. Mengden og bruksmåten av kjemikalier. Om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig. Antall arbeidstakere som antas å bli eksponert. Eksponeringens type, nivå, varighet hyppighet og eksponeringsveier. Grenseverdier og administrative normer. Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak. Konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser. Skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker.

14 Kjemikalieforskriften § 7 Tiltak, 1
Tiltak skal iverksettes på bakgrunn av risiko som er avdekket i risikovurderingen i § 6 blant annet ved å: utforme og tilrettelegge arbeidsplassen og arbeidet som utføres stille til rådighet egnet utstyr begrense antall eksponerte og eksponeringens nivå og varighet begrense mengden av kjemikalier iverksette egnede hygienetiltak

15 Kjemikalieforskriften § 7 Tiltak, 2
Når tiltak under pkt. 1 ikke er tilstrekkelige, skal flg. tiltak iverksettes i prioritert rekkefølge: Egnede arbeidsprosesser, rutiner for teknisk kontroll, utstyr. Kollektive tiltak ved risikokilden, blant annet ventilasjon. Personlige vernetiltak, PVU. Skriftlig instruks ved særlig fare for liv og helse.

16 Kjemikalieforskriften kapittel III Måling, grenseverdier og administrative normer
§ 15 Måling av forurensning i arbeidsatmosfære (Bestillingsnr Prøvetaking av forurensninger i arbeidsatmosfære (ny utg. basert på NS-EN 689)). § 16 Grenseverdier for bly, vinylklorid og benzen (juridisk bindende). § 17 Tiltak ved overskridelse av grenseverdi og administrativ norm for forurensning i arbeidsatmosfære (bestillingsnr. 361).

17 Kjemikalieforskriften kapittel IV Ulykkesberedskap
§ 18 Beredskapsplan (på bakgrunn av risikovurderingen) § 19 Nødhjelpsutstyr § 20 Varslings- og kommunikasjonssystemer

18 Kjemikalieforskriften: Regler for kreftfremkallende kjemikalier
Spesielle regler fra kreftforskriften (og dermed EUs direktiv om kreftframkallende stoffer) og cytostatikaforskriften § 23 Særlige tiltak § 24 Særlige tiltak ved arbeid med cytostatika § 25 Hygienetiltak m.v. § 26 Avfallshåndtering § 27 Forbud mot arbeid med spesielle kjemikalier § 28 Register

19 Kjemikalieforskriften kapittel IX Helseundersøkelse og omplassering
§ 29 Krav om helseundersøkelse § 30 Arbeidsgivers oppfølging av helseundersøkelse § 31 Omplassering § 32 Særlige krav om helseundersøkelse ved arbeid med bly og blyforbindelser § 33 Omplassering ved arbeid med bly og blyforbindelser

20 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, bestillingsnr. 361
Brukes til vurdering av arbeidsmiljøet der lufta er forurensa av kjemiske stoffer Medisinsk dokumentasjon, men tekniske og økonomiske hensyn tas Ikke skarpe grenser mellom farlige og ufarlige nivåer Eksponeringen så lav som mulig 8-timers eksponering "Tommelfingerregel" for overskridelser på inntil 15 minutter

21 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, bestillingsnr. 361
Takverdier - skal ikke overskrides Kombinasjonspåvirkning; Løsemidler: Additiv effekt Hudopptak Anmerkninger (allergi, kreft, arvestoffskade, reproduksjons-skade) Fotnoter


Laste ned ppt "Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google