Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke endringer trår i kraft fra 01.01.2016? Et studieadministrativt perspektiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke endringer trår i kraft fra 01.01.2016? Et studieadministrativt perspektiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke endringer trår i kraft fra 01.01.2016? Et studieadministrativt perspektiv

2 Ny felles studieforskrift Behandles i styret 08.12.15 Studentenes rettigheter og plikter skal være de samme ved NTNU, uavhengig av hvilken campus de tilhører. Ulikheter skal være faglig begrunnet. Forslaget er justert etter innspill i høringsrunden Studentene er kommet i møte på en rekke punkter –Utvidet adgang til permisjon og adgang til å beholde studieretten –3-gangers regel opprettholdes; fakultetet selv kan innvilge fjerde forsøk Vedtaksmyndighet: studenten «eies» av fakultetet Behov for overgangsordninger i form av utfyllende regler (gjeldende for studieåret 2016/2017)

3 Overgangsordninger Der utfyllende regler gitt etter tidligere studieforskrift fastsetter hvordan vurderinger skal gjennomføres gjelder dette senest ut studieåret 2016/17. For øvrig gjelder utfyllende regler fastsatt etter tidligere studieforskrift, så framt de ikke er i strid med den nye studieforskriften, senest ut studieåret 2016/17. Der det er motstrid mellom ny og gammel studieforskrift, legges den løsningen som er til gunst for studenten til grunn ut studieåret 2015/16. Institusjonenes bestemmelser om emnestørrelse og fellesemner / innføringsemner som gjaldt før 01.01.16, gjelder inntil annet er bestemt.

4 Endringer i forhold til dagens forskrift ved HiST Kapittel 1 – Generelle bestemmelser Kapittel 2 Grader og yrkesutdanninger Kapittel 3 Studierett og permisjoner Ett emne kan være adgangsbegrenset, ha studierettskrav eller være åpent: En student som er tatt opp til et studieprogram eller enkeltemner ved NTNU, har rett til å melde seg til vurdering i andre emner hvis vedkommende fyller kravene til det. Studenten har også rett til å følge undervisning i emner utenfor studieprogrammet dersom adgangen til emnene ikke er begrenset eller emnet har studierettskrav. Studenter som har fullført grad ved NTNU kan søke om samme rettighet innen fastsatt frist. Tap av studierett: samme bestemmelser som tidligere med unntak av at det nå gis en tilleggstid på 50 % (HiST: 1 år) eller ikke har produsert studiepoeng de siste tre semestrene i det studieprogrammet studenten er tatt opp til (ingen slik bestemmelse ved HiST). Ved vurdering av tap av studierett for studenter tatt opp før 01.01.2016 skal det regelverket som er til gunst for studenten, legges til grunn hvis gammel og ny studieforskrift er i konflikt. Det er mulig å avta.le deltidsstudier og individuell utdanningsplan utover dette- Permisjon: Hovedregel skal være at studenten får permisjon hvis hun har avlagt 30 sp uten å grunngi søknaden, men at fakultetet kan bestemme at studenten må grunngi søknad der praksis inngår i studieprogrammet.

5 Endringer i forhold til dagens forskrift ved HiST Kapittel 4 Studier Beslutningsmyndighet: NTNUs styre oppretter og nedlegger studieprogram på 60 sp eller mer. Fakultetet på mindre enn 60 sp. Rektor gis fullmakt til navneendringer. Fastsettelse av studieplan og emnebeskrivelser: Viktig med presise og gode emnebeskrivelser da en del bestemmelser er tatt ut av forskriften og lagt til enten emnebeskrivelser eller utfyllende regler. Dette gjelder for eksempel mappe og bacheloroppgave (gjentak ved stryk og forbedring av karakter). Studiepoengreduksjon: Faglig overlapp skal være oppgitt i emnebeskrivelse. Vanskelig gjennomførbart p.t. Kapittel 5 Vurdering Fagspesifikke beskrivelser: Fakultetet skal utarbeide fagspesifikke beskrivelser av vurderingskriteriene. Hvordan og når gjør vi dette? Felles regler for eksamensavvikling må utarbeides (instrukser for faglærer, kandidater, eksamensvakter etc) Tregangersregelen: ??? For studenter tatt opp ved NTNU før 1.1.2016 telles forsøk fra og med studieåret 2016/17. Forbedring av karakter: studenter kan kun melde seg opp til ordinær eksamen, ikke utsatt/ny. Forbedring av karakter (delvurderinger): Der karakteren fastsettes på grunnlag av flere vurderinger, må alle tas opp igjen. Emnebeskrivelsen kan fastsette at en student som ønsker å forbedre karakter i emnet, kan ta opp den enkelte delvurdering. Gjentak ved stryk: Emnebeskrivelsen eller utfyllende regler fastsetter hvilke vurderinger som må tas opp igjen når studenten ikke har bestått emnet. Tospråklige ordbøker: alle studenter gis adgang til dette (med faglige unntak) Målform og språk ved skriftlig vurdering (med unntak av språkfag): utvidelse av muligheter til å gi oppgaver på engelsk og tillate besvarelser på engelsk Veiledet praksis: Rektor fastsetter retningslinjer for gjennomføring av praksis. HiST har forskriftsfestet krav til varsling ved fare for ikke bestått. Utfyllende regler? Gjeldende retningslinjer? Vurdering utenfor institusjonen: avvikles. Bruk av ekstern sensor: Fra 01.01.2016 er ansatte fra HiG, Hials, NTNU ikke eksterne. Kvalifikasjonskravene ikke lenger forskriftsfestet. Minimum ett emne per studieår skal sensureres av ekstern sensor (med unntak ved bruk av tilsynssensor)

6 Endringer i forhold til dagens forskrift ved HiST Kapittel 6 Begrunnelse, klage og fusk Gruppeklage: Ved klage på karakter på felles besvarelse, der det gis én felles karakter, må samtlige studenter i gruppa samtykke og undertegne klagen. Klageprosedyre: Studenten(e) kan klage først når karakter for emnet er kunngjort. Dersom emnet består av flere delvurderinger, skal studenten angi hvilken eller hvilke delvurdering(er) klagen gjelder. Emnebeskrivelsen kan fastsette at klageprosedyre kan finne sted allerede etter separat delvurdering når resultatet er til hinder for videre progresjon i semesteret. Kapittel 7 Vitnemål og Diploma Supplement Reservasjon mot utstedelse av vitnemål: studenten kan kun reservere seg mot utstedelse av bachelorvitnemål, og da kun i inntil to semestre for å forbedre karakter. Gjennomsnittskarakter: kan angis på vitnemålet

7 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Skikkethetsnemnd Skikkethetsnemnd regulert i uhl § 4-10 jf. skikkethetsforskriften § 6 Funksjonstid 1.1.16 – 31.12.18 Faglig spredning av medlemmer Forslag (til behandling i styret 8.12.15) Faglig leder: Solrun Valen, sosionom HiST Faglig studieleder: Birgit Svendsen, psykolog NTNU Praksisfeltet: Jan Åge Almås, lærer Flatåsen skole Eszter Vanky, medisin, NTNU Faglærere: Kristin Haugen, sykepleie HiGLars Andre Olsen, sykepleie HiÅ Studentrepresentanter: Mira Thømt, sykepleie HiGTom F Skjellerud, radiografi HiG Ekstern representant Lagdommer Bjørn Berg, Frostating lagmannsrett

8 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Klagenemnd Klagenemnd regulert i uhl § 5-1 Funksjonstid 1.1.16 – 31.7.18 Faglig spredning av medlemmer Forslag (til behandling i styret 8.12.15) Leder: Børge B. Trondvold, administrasjonssjef Sør-Trøndelag tingrett Nestleder: Robert Envik, seniorrådgiver Domstoladministrasjonen Medlem ansatteVaramedlem ansatte Professor Vibeke Videm, Det medisinske fakultet, Institutt for laboratoriemedisin, NTNU Høgskolelektor Bente Alm, Avdeling for biologiske fag (HiÅ) Høgskolelektor Guri Korpås, Fakultet for teknologi, Institutt for allmennfag, HiST Høgskolelektor Mari Prestgard Bjerkvold, Avdeling for helsefag, seksjon for sykepleie, HiG Medlem studenterVaramedlem studenter Øystein Haug, Biotechnology NTNU Bendik Neraas, Informatikk NTNU Mari Nyhaug, Nanoteknologi NTNU Oliver Tellnes, Økonomi og administrasjon HiÅ


Laste ned ppt "Hvilke endringer trår i kraft fra 01.01.2016? Et studieadministrativt perspektiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google