Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endring i forskrift til opplæringsloven 30. september 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endring i forskrift til opplæringsloven 30. september 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endring i forskrift til opplæringsloven 30. september 2014
I hovedsak inntak med behov for spesialundervisning (og inntak minoritetsspråklige)

2 Forskriftsendringene i korte trekk
Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 Mer utfyllende regulering av inntak av voksne Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater

3 Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter
Før: Uklar ansvarsplassering Ny forskrift: Ryddet i ansvarsplasseringen ”innad” i fylkeskommunen Alle avgjørelser lagt til fylkeskommunen Fylkeskommunen avgjør om disse skal delegeres Ryddet i fordeling av oppgaver mellom kommuner og fylkeskommuner Blant annet ansvaret for sakkyndig vurdering ved søknad om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram og realkompetansevurdering Fastsatt plikt til å fastsette lokal forskrift om inntak og lokal forskrift om formidling

4 Mer differensiert inntak til Vg1 ivaretar blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere Hovedregel: Alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket Tydeligere identifisering av ulike ”inntaksgrunnlag” – et mer finmasket inntak Har gjeninnført begrepet fortrinnsrett Fortrinnsrett – ordinært inntak med individuell behandling Hvilke grupper har fortrinnsrett? Hvem er det viktig at fanges opp i det ordinære inntaket pga for lav poengsum etc.?

5 Søkere med rett til spesialundervisning
Søkere med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5 skal som hovedregel tas inn til videregående opplæring gjennom det ordinære inntaket

6 Søknadsfrist 1. februar Søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning (§ 5-1) og har fortrinnsrett ved inntaket Søkere med rett til særskilt utdanningsprogram (§ 6-15) Søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne (§ 6-17) - Søkere til 2. år i planlagt 2-årig løp på Vg1 (§ 6-19) Søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne Vg2 og Vg3 (§ 6-30) Søkere med vedtak om utvidet tid til Vg2 og Vg3 (§ 6-32) Søkere med behov for individuell behandling (§ 6-22, § og § 6-35)

7 Søknadsfrist 1. februar forts
Minoritetsspråklige elever som har vedtak om særskilt språkopplæring (§ 2-8, § 3-12) er nylig kommet til Norge Søkere med rett til tegnspråkopplæring (§ 3-9) kan søke ordinær videregående skole med rett til tolk kan søke skole som har tegnspråklig miljø og få opplæring på tegnspråk (utenfor Nord-Trøndelag) Søkere med behov for individuell behandling (§ 6-25 og § 6-38)

8 Hva slags opplæringstilbud skal elever som er tatt inn etter § 6-15 ha
Inntaksvedtaket sier ikke noe om opplæringstilbudet Før det er truffet et enkeltvedtak om spesialundervisning er det ikke hjemmel til å gjøre avvik fra oppl. med forskrifter, bla. LK06 Må treffes et vedtak etter § 5-1. Kan gjøres i samme dokument som inntaksvedtaket eller i eget dokument. Er mulig å treffe et tidsbegrenset vedtak Legger til grunn sakkyndig vurdering fra 10. trinn Gjelder inntil tre måneder Skal så snart som mulig treffes et vedtak om spesialundervisning etter kapittel 5

9 Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
valg av utdanningsprogram liten betydning en særskilt tilrettelagt skole er det vesentligste behov for å starte planlegging tidlig kan tas inn på skole som er spesielt tilpasset funksjonshemmede, skal ikke tas inn til egen klasse/gruppe Elever som tilfredsstiller kriteriene her skal IKKE søke med NY sakkyndig vurdering. NY sakkyndig vurdering utarbeides av fylkeskommunal/gjennomgående PPT etter inntaket.

10 Forts. Innholdet i fortrinnsretten er regulert i § 6-17 andre ledd
Gir FK en mulighet til å ta søkeren inn på en særskilt skole dersom det er tungtveiende grunner – ikke rett til ett bestemt utd. prog. Søkeren har ikke rett til førstevalget sitt FK kan ikke plassere søkeren på et annet utdanningsprogram enn ett av tre valgte i søknaden Tas inn før det ordinære inntaket Gir ikke hjemmel til å plassere direkte i grupper/særskilte opplæringstilbud etc. Det krever et vedtak om spesialundervisning

11 Vilkår 4 vilkår som må være oppfylt: A) vedtak om spesialundervisning
B) Sterkt nedsatt funksjonsevne Fysisk og/eller psykisk C) Må pga den sterkt nedsatt funksjonsevnen ha et særlig behov for å bli tatt inn til en skole som er særskilt tilrettelagt Må være sammenheng mellom den sterkt nedsatte funksjonsevnen og behovet for inntak etter denne bestemmelsen Den særskilte tilretteleggingen kan være: særlig kompetanse, fysisk tilrettelegging (husk universell utforming), tilgang på hjelpemidler, ekstra lærertetthet etc. D) Må foreligge dokumentasjon av søkerens særlige behov Ikke krav til ny sakkyndig vurdering ved innsøking –Eks. tidligere enkeltvedtak om spesialundervisning, dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten, Statped. etc.

12 Utvidet ungdomsrett § 3-1 Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter § 3-9, rett til opplæring i punktskrift etter § 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter § 3-12.

13 Omvalg En elev som har tatt omvalg har ikke rett til å delta i undervisning i de fag vedkommende har sluttvurdering i (eksamen eller standpunkt).  Dersom eleven likevel følger faget, er det den første karakteren med sluttvurdering som skal stå på vitnemålet. Forbedring av karakterer skjer kun gjennom privatisteksamen. Dersom eleven skal fortsette som fulltidselev, må timene fylles opp med andre fag/styrking av fag slik at timetallet fylles opp.  Lånekassen ser kun på omfanget, ikke på fagsammensetning når de vurderer stipend/lån.  Det er ikke aktuelt for en elev som følger fag som han/hun allerede har sluttvurdering i, å velge hvilken karakter som skal stå på vitnemålet (slik ordningen var tidligere).

14 OT sin rolle ved innsøking
Får ofte hele jobben, og kan være innsøkende instans Viktig å ha god oversikt over inntaksforskriften Søk råd hos andre i elevtjenesten om dere er usikre OT-ungdom kan komme med søknader utenom søknadsfrist, men de riktige vedleggene må være med Viktig for å ivareta rettigheter at det er søkt riktig


Laste ned ppt "Endring i forskrift til opplæringsloven 30. september 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google