Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lovrevisjonen – Idrettstinget 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lovrevisjonen – Idrettstinget 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lovrevisjonen – Idrettstinget 2015
Lov- og organisasjonsseminaret 2014 Henriette Hillestad Thune og Morten Johnsen

2 Prosess Stor lovrevisjonsprosess i 2011 Mangler og opprydding
Noen materielle endringer

3 § 2-3 - NIF og organisasjonsledd som overordnet myndighet
(5) Der idrettskrets er klageinstans, kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt ved særlige behov flytte klagebehandlingen til en annen idrettskrets. Til 5. ledd: Idrettskretsen er klageinstans ved nektelse av enkeltmedlemskap og ved eksklusjonsvedtak i idrettslag, jf. § 10-4. Samtidig har IK en rolle som veileder i slike saker. Det vil være uheldig om kretsen først veileder idrettslaget for deretter å vurdere klagen i samme sak. I slike tilfeller er det hensiktsmessig at Idrettsstyret kan oppnevne en «sette-krets» til å behandle klagesaken.

4 § 2-5 - Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
(1) For å ha stemmerett, være valgbar og kunne oppnevnes må man ha være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 10–4. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 2–21. Til 1. ledd: Et medlem må også oppfylle § 2-5 (1) for å kunne oppnevnes til å representere et organisasjonsledd. Dette er en presisering av ordlyden i tråd med gjeldende rett.

5 § 2-5 - Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m. v
§ Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (forts.) (2) En arbeidstaker eller oppdragstaker jf. § 2-6 (4) i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. (3) En person kan ikke samtidig innen ett organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, domsutvalg eller appellutvalg. Til 2. ledd: De samme hensyn som begrunner at ansatte ikke har stemmerett på årsmøtet gjør seg gjeldende for personer med en oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold. Bestemmelsen kom inn i loven under Idrettstinget 2011 og denne presiseringen ble uteglemt. Valgbarhetsbestemmelsen har en tilsvarende presisering i § 2-6 (4), som ble vedtatt på Idrettstinget 2011, men uteglemt i § 2-5 (2). Til 3. ledd: En rekke særforbund har sanksjonsutvalg som behandler brudd på kamp- og konkurransereglene. Idrettsstyret mener at det er viktig for tilliten til sanksjonsutvalgene at det ikke kan stilles spørsmål om uavhengigheten til medlemmer av utvalgene.

6 § 2-6 – Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
 (1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet1 eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag i en idrettslagsallianse organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i øvrige allianseidrettslaget eller i lag organisert av i samme idrettslagsallianseallianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter ved tiltredelse av stillingen å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. Til 1. ledd: Idrettslag i en idrettslagsallianse er ikke organisert av allianseidrettslaget. Dette ble korrigert i 2011. Til 1. ledd: Hovedhensynet bak bestemmelsen er å hindre interessemotsetninger/konflikter. Det er det faktiske tiltredelsestidspunktet som er avgjørende for plikten til å fratre tillitsvervet. En slik fortolkning sikrer forutberegnelighet/ etterprøvbarhet og fremstår rettsteknisk fornuftig. Dersom det oppstår habilitetsspørsmål i perioden fra man har inngått avtale om ansettelse og tiltredelsestidspunktet, kan det løses av de alminnelige habilitetsbestemmelsene - § 2-8.

7 § 2-6 – Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. Til 2. ledd: Det foreslås å stryke «i møte». Det er upraktisk at ansatte i et idrettslag ikke kan representere laget i møter i overordnet organisasjonsledd. Tillegget i siste setning var en del av tidligere § 2-5 før lovendringen i 2011, og falt ved en inkurie ut av loven. Eks. en ansatt i fotballforbundet kan ikke velges som representant på fotballtinget.

8 § 2-19 – Ekstraordinært årsmøte/ting
(6) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet/tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet/tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles Tilsvarende bestemmelse som for ordinære årsmøter/ting. Kun presisering at bestemmelsen også gjelder for ekstraordinære årsmøter/ting.

9 § 2-22 – Disposisjoner av ekstraordinær karakter
Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet/tinget. Årsmøte/ting bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. Siste setning strykes da det kan se ut som om man kan vedta et generelt fullmaktsreglement for å hindre at slike saker bringes opp til årsmøte/ting. Meningen var at årsmøte/ting, under behandling av en slik sak, samtidig vedtok et fullmaktsreglement for den aktuelle saken. Det har de uansett anledning til.

10 § 5-12. Organisasjonssjefen
(2) Organisasjonssjefen har møter med tale- og forslagsrett1 på idrettskretstinget, ledermøtet, i idrettskretsstyret og arbeidsutvalg og i alle komiteer og utvalg. Språklig presisering. Kan oppfattes som møteplikt…

11 § 6-3. Opptak av særforbund, nye idretter og navneendring
Opptak av særforbund skjer på Idrettstinget. Idrettsstyret utarbeider regler for opptak som godkjennes av Idrettstinget i forbindelse med behandlingen av søknaden om opptak. Opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn, må godkjennes av Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første ordinære idrettstinget. Tillegget følger allerede av lovnorm for særforbund og er i samsvar med praksis. Må også fremgå av loven.

12 § 10-4 – Enkeltmedlemskap i idrettslag
(3) Styret i et idrettslag kan nekte en person medlemskap i særlige tilfeller. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 uker til å uttale seg Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen 3 uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen senest innen 2 uker. Nytt 3. ledd: Bestemmelsen tilsvarer tidligere 2. ledd. Tidligere tredje ledd blir nytt andre ledd. Bedre oppbygning av bestemmelsen. Ingen materielle endringer. Det er inntatt krav til forsvarlig saksbehandling. Den det gjelder skal gjøres kjent med bakgrunnen for saken og få 3 uker til å uttale seg. Krav om at det er styret som treffer vedtakene. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet. Presiserer at klagen skal sendes til styret i idrettslaget og ikke direkte til kretsen. Idrettslaget skal selv vurdere sitt eget vedtak opp mot klagen og kan omgjøre sitt eget vedtak. Det er praksis i dag, men greit å ta med i loven. Dersom idrettslaget velger å ikke ta klagen til følge, skal sakens dokumenter (vedtaket og klagen) sendes til den aktuelle idrettskretsen innen 2 uker. 5) Fjernet klageadgangen til NIF sentralt. Idrettsstyret mener klage over vedtak om medlemskapsnektelse best kan avgjøres endelig av idrettskretsen, og foreslår å fjerne klageadgangen videre til NIF sentralt. Idrettskretsen kjenner lokale forhold bedre enn NIF sentralt, og NIF sentralt kan sikre idrettskretsens behandling av klagesaker gjennom retningslinjer og veiledning i den enkelte sak. Mulighet til «sette-krets» jf. ny 2-3 (5).

13 § 10-6 – Utmelding – Tap av medlemskap
(3) Styret i et idrettslag kan frata en person medlemskap i idrettslaget for en periode på inntil 1 år dersom særlige tilfelle gjør seg gjeldende. Slikt vedtak kan bare fattes etter at idrettslaget har gitt vedkommende en skriftlig advarsel . Dersom styret fortsatt ønsker å frata vedkommende medlemskap etter denne bestemmelse, skal den saken gjelder gis 2 ukers frist for å uttale seg før saken behandles. Styrets vedtak skal være skriftlig og begrunnet. IS ønsker å etablere en begrenset adgang for idrettslag til å midlertidig frata enkeltmedlemmer sitt medlemskap i særlige tilfeller. I Sverige og Danmark har man en lignende ordning. Begrunnelse: Etter dagens system er det kun NIFs domsorganer som kan ekskludere enkeltmedlemmer, men det er begrenset til saker der medlemmet har brutt straffebestemmelsene. Idrettslag kan ha behov for å ekskludere enkeltmedlemmer også i tilfeller hvor straffebestemmelsene ikke er brutt. Eksempelvis kan dette være at vedkommendes oppførsel er av en slik karakter at det kan skade idrettsarbeidet i klubben eller at det hindrer klubben i å drive forsvarlig aktivitet. Vi tenker på rene konfliktsaker internt i et idrettslag. Klubbene har en lignende mulighet til å nekte medlemskap med slik begrunnelse, men kan altså ikke ekskludere medlemmer med samme begrunnelse – etter dagens regler. I dag ender slike saker opp i domssystemet vårt i mangel på andre måter å løse konflikten. Vi ser at slike saker ikke hører hjemme i domssystemet og at en behandling der ikke løser problemet. NB konfliktrådet! Rettssikkerhet: Eksklusjon er en svært alvorlig reaksjon og det er viktig at enkeltmedlemmets rettssikkerhet ivaretas. Bestemmelsen skal derfor benyttes med varsomhet. Adgangen skal være begrenset til maksimalt ett år og kun i særlige tilfeller. Bestemmelsen inneholder derfor skjerpede krav til saksbehandlingen. Styret fatter vedtak i første instans, men dersom vedkommende ønsker det kan han kreve at saken behandles av årsmøtet i klubben. Vedkommende skal få utale seg før vedtaket fattes. Saken kan deretter påklages til idrettskretsen som behandler saken i siste instans. Når eksklusjonstiden er over gjeninntrer medlemsskapet uten forutgående søknad.

14 § 11–3 Virkeområde for straffebestemmelsene
 (1) Straffebestemmelsene gjelder for enkeltmedlem og organisasjonsledd enhver som deltar på idrettsarrangement arrangert av et organisasjonsledd innen NIF. Med idrettsarrangement menes konkurranse og organisert trening. utøver som representerer organisasjonsledd på konkurranser eller trening trener, leder, funksjonær, helsepersonell eller annen person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår utøver eller organisasjonsledd. Presisering av virkeområdet for straffebestemmelsene for å gjøre ordlyden klarere enn dagens bestemmelser. Den nye ordlyden er et resultat av flere krevende saker de senere årene og praksis fra domsorganene. Utgangspunktet er at straffebestemmelsene gjelder for medlemmene. Bokstav a. Idretten har imidlertid behov for å sanksjonere ikke-medlemmer som deltar i aktivitet i regi av våre organisasjonsledd. Bokstav b – mange arrangementer som er åpne for ikke-medlemmer. NB minstekrav til informasjon om idrettens regler Bokstav c – Eks fotballproffer Bokstav d - Det er et grunnkrav at handlingen må ha foregått i tilknytning til idretten. Konkret vurdering. Momenter vil eksempelvis være om man har en funksjon etter konkurransereglene, akkreditert del av støtteapparatet. Domsorganene må i tillegg vurdere om personene har «bistått» utøver eller organisasjonsledd.

15 § 11–3 Virkeområde for straffebestemmelsene (forts.)
e) utøver eller annen person som overfor organisasjonsledd har forpliktet seg til å følge straffebestemmelsene (4) Straffebestemmelsene får ikke anvendelse på barn under 15 år. Fjerde ledd: Legg merke til at straffebestemmelsene ikke kan anvendes på barn under 15 år. Vi har ikke tidligere hatt en slik strafferettslig lavalder i loven, men dette er i tråd med praksis. Det er viktig å presisere at barn kan fortsatt sanksjoneres etter kamp- og konkurranseregler og tildeles alminnelige disiplinærforføyninger.

16 § saksbehandling 8) Appellutvalget settes med fem tre medlemmer under behandlingen av hver sak, slik at enten leder eller nestleder skal være representert. Foreslår at Idrettstinget velger 6 dommere og at hver sak settes med 3 dommere. Begrunnelse: Erfaringen viser at det er svært tidkrevende å få samlet fem medlemmer til hver sak og tre bør være tilstrekkelig. Organiseringen som foreslås bygger på det vi introduserte for domsutvalget i 2011, og som har fungert veldig bra.

17 Avvisningsbestemmelse
En anmeldelse kan helt eller delvis avvises av Domsutvalget dersom utvalget enstemmig finner det klart at anmeldelsen utvilsomt ikke har et fornuftig formål. Domsorganene behandler flere saker som passer dårlig for domsbehandling. Det kan dreie seg om konflikter som egentlig er lite egnet for straff.  Det er ofte uklart hva som rent faktisk har skjedd fordi det ofte er gjensidige beskyldninger. Sakene ender med en irettesettelse og konfliktene fortsetter som før. Vi ser derfor på muligheten for en avvisningsbestemmelse for domsorganene. Sakene bør i stedet få en behandling som gir mere varige løsninger. Vi har opprettet kontakt med konfliktrådene rundt omkring i landet og der kan partene få en uavhengig behandling av saken Målet er alltid en forpliktende avtale mellom partene.    

18 Lovforslag fra særforbund og idrettskretser
Idrettstinget juni 2015 Frist for innsending av forslag: 4 måneder før Idrettstinget


Laste ned ppt "Lovrevisjonen – Idrettstinget 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google