Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGTOS (tidligere TOS) – hvor er vi og veien videre? Instituttråd ved institutt GFU 12.11.2012 Vibeke Bjarnø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGTOS (tidligere TOS) – hvor er vi og veien videre? Instituttråd ved institutt GFU 12.11.2012 Vibeke Bjarnø."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGTOS (tidligere TOS) – hvor er vi og veien videre? Instituttråd ved institutt GFU 12.11.2012 Vibeke Bjarnø

2 Utsendt høring – frist 29.10.12 — Høringsbrevet: — Bakgrunnen for ønske om revisjon — Forslag til nytt studium: Faglærerutdanning for tospråklige lærere (FAGTOS) — Grunnlag for ny studiemodell: — Sett til Forskrift om nye rammeplaner for 3-årige faglærerutdanninger som har vært på høring nasjonalt — Rammene som ligger til grunn for de nye grunnskolelærerutdanningene Pedagogikk ønsker ikke å se til forskrift for faglærerutdanninger, men utelukkende til nasjonale retningslinjer

3 Faglærerutdanningen for tospråklige studenter – bachelorutdanning, 180 stp — 60 studiepoeng profesjonsfag inkludert bacheloroppgave — 90 studiepoeng skolefag — 30 studiepoeng skolerelevant fag eller skolefag — Minst ett skolefag bør være på 60 studiepoeng* — 70 dager praksis *Vi må gjøre studentene oppmerksom på at hvis de skal undervise i matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet, bør de velge 60 stp i faget. Vanskelig å få til innenfor skissert modell

4 Deltid – egen skreddersydd studieplan? — Utgangspunkt: 4 år og 45 studiepoeng per år — Veiledning til å lage sin egen skreddersydde studieplan i tråd med egen fagbakgrunn og de studietilbud som høgskolen tilbyr. — Visse progresjonskrav for å beholde studieretten — Begrensninger i antall studiefag som kan velges — Opptak av ca. 25 studenter pr. år fordelt på to skolefag (forutsetter samkjøring av to årskull) Høringa ga mange innspill på studieplan – problematisk av flere årsaker! Mange støtter, men må ha tydelige progresjonskrav

5 Kvalifiserer til arbeid som — Faglærer i grunnskolen med minst to-tre skolefag (2) — Innretting mot arbeid på 1-7 eller 5-10 avgjøres av studentens fagvalg i tråd med forskrift for grunnskolelærerutdanningene og gjeldende kompetanseforskrift — Arbeid som morsmålslærer – jfr. opplæringslovens §2- 8 og avhenger av studentens fagvalg (morsmål) (3) — Arbeid med å støtte tospråklige elever i deres læring – jfr. opplæringsloven§2-8 (1)

6 Forslag til studiemodell 4. studieår 15 stp profesjonsfag* Profesjonsskriving Bacheloroppgave 30 stp skolefag  Ett fag fra 4 år GLU, enten fordypning eller nytt fag. Heltidsstudium ett semester, høst eller vår avhengig av fagvalg**  Et fag fra 1., 2. eller 3. studieår 3. studieår 15 stp profesjonsfag Språkdidaktikk 30 stp skolefag eller skolerelevant  Et fag fra 1. eller 2. studieår  Digital kompetanse  Matematikk 2 (GLU 1-7)  Første 30 studiepoeng av GLSM 2. studieår (1. studieår) 15 stp profesjonsfag Eleven i den flerkulturelle skolen 30 stp skolefag Naturfag og samfunnsfag*** 1. studieår (2. studieår) 15 stp profesjonsfag Læreren i det norske flerkulturelle klasserommet 30 stp skolefag Matematikk og RLE*** Språkdidaktikk Ikke GLSM Mer digital kompetanse ”Linjer” positivt mottatt Akademisk skriving i profesjonsfag? Profesjonsrelatert akademisk skriving? Vanskelig sambruk 1-7 og 5-10 i matematikk, vanskelig å få til 60stp i matematikk Pedagogikk: Helt annen studiemodell Ressurser mindre grupper/deling

7 Forslag til modell for praksisopplæringa StudieårPraksis høstPraksis vårFokus 4 år10 dager veileda praksis - sammen med GLU Skolen som organisasjon Trinn avhengig av fagvalg – sammen med GLU 3. år10 dager veileda praksis Skolen som organisasjon Trinn avhengig av fagvalg 2. år (1. år)10 dager veileda praksis Eleven Småskoletrinnet 1. år (2. år)10 dager observasjonspraksis og utprøving av undervisning i små grupper 10 dager observasjonspraksis i alle fag, undervisning i studiefaget, begynnende undervisningserfaring* Læreren Mellomtrinnet Støttes i høringa! = 70 dagers veileda praksis – 3-årig, 180 studiepoeng Hvis GLU som grunnlag, minimum 100 dager veileda praksis – 4-årig, 240 studiepoeng Viktig at der studentene går sammen med glu, har de praksis enten sammen eller på likt

8 Forslag til profesjonstemaer — Bruk av tospråklig kompetanse i skolemiljøet — Klasseledelse — Muntlighet og kritisk tenkning — Profesjonsskriving — Digital kompetanse — I vurderingsrapporten bør de nevnte områder operasjonaliseres i noen detaljerte profesjonstemaer: — Lærerens oppgaver i tråd med lover og forskrifter — utviklingssamtale — samtale med foreldre — Planlegging og gjennomføring av undervisning — års- og periodeplanlegging — undervisningsplanlegging — arbeidsmåter — læremiddel/bruk av IKT — Observasjon som pedagogisk redskap — Klasseledelse — tilrettelegge og lede læringsarbeidet til elevene — Vurdering — ulike vurderingsformer Generelt støttes, noen tillegg. Pedagogikk som glu Opplæringssituasjonen for flerspråklige elever i grunnskolen Tospråklig fagopplæring Få fram dette i profesjonstemaene: ”I tillegg til en solid skolefagkompetanse, må vi sikre deres muntlige, skriftlige og kritiske kompetanse” Digitale verktøy Forslag nytt punkt: demokratisk kunnskap og forståelse i teori og praksis Sikre at de blir faglærere for alle elever

9 Justering av opptakskrav — Krav til både muntlig og skriftlig prøve i forkant — Opptaksintervju for de beste av de kvalifiserte — Fokus på motivasjon, språkkompetanse, utvikle individuell studieplan Innspill fra norsk: intervju ikke egna til å teste språkkompetanse, allerede vurdert. Godt egna til å sjekke motivasjon og oppsett av egen utdanningsplan Oppjustering av opptakskrav støttes Dilemma, vil rekruttere flerspråklige til skolen Ikke skremme noen osv… Pedagogikk – bør vurdere ekstra synliggjøring av forskjeller til annen lærerutdanning – for eksempel ved å kreve: Minst to eller tre års tilsetting i norsk skole eller liknende (SFO, barnehage, mm.) Tilsetting ved skole eller liknende gjennom perioden en er deltidsstudent Minimum 25 år ved start av studiet Matematikk – må tydeliggjøre hva denne ”studenten er” – skille seg ut for å kunne forsvare 3. og ikke 4. år

10 Innpasning av tidligere høyere utdanning fra utlandet, evt. Norge Minst to ulike modeller: — Godskrive 30 stp i det faget som ligger tettest opp til det som er gjennomført. — At en student får innpassa 30 stp i et fag fra utlandet mot at tilsvarende fag velges som studiefag i FAGTOS. Andre strekpunkt støttes i høringa

11 Forslag til navn på studiet — Faglærer(utdanning ) for tospråklige — Faglærer(utdanning) for tospråklige i grunnskolens fag — Faglærer(utdanning) for tospråklige i grunnskolefag — Faglærer(utdanning) for tospråklige i grunnskolen — Tospråklig faglærer i grunnskolens fag — Tospråklig faglærer i grunnskolefag — Tospråklig faglærer i grunnskolen — Faglærerutdanning for det flerspråklige klasserom Skepsis til student i tittel

12 Pedagogikk – alternativ modell — Modell basert på nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene alene (4 år) — Ikke forskrift for faglærerutdanning (3 år) — Søke om alternativ modell uten norsk som undervisningsfag Norsk og flere andre seksjoner og ledelsen: Svært viktig politisk signal å ha denne utdanninga i vår region Studieleder: Realistisk å utvide til 4 år? Bruker allerede flere år enn tre. Deler av studieadministrasjonen er skeptiske til behovet for studiet NB! Langt lerret å bleke – må legge ned et studium og opprette et nytt Ledelsen tenker at vi først må rette opp i den vi har slik at den fungerer, og eventuelt arbeide langsiktig med en alternativ glumodell. I forslaget brukes også nasjonale retningslinjer så langt det er mulig.

13 Instituttrådet — Hva tenker dere om modellen? — Fakta: — Forskrift for faglærerutdanninger, samt mest mulig i tråd med nasjonale retningslinjer, men fortsatt en faglærerutdanning — Endringer kan vedtas på fakultetet — Nasjonale retningslinjer grunnskolelærerutdanning, alternativ modell uten norsk — Da et helt annet studie enn tidligere, ikke en revisjon — Må legge ned en bachelor vi har studieplasser til — Søke om opprettelse av et nytt studium, søke studieplasser og igangsetting — Må opp til vedtak fakultet, så søke høgskolen, så nasjonalt om en forsøksordning – lang prosess vi ikke nødvendigvis får ja til — Navn på studiet? — Praksisorganisering og innhold? — Andre innspill?


Laste ned ppt "FAGTOS (tidligere TOS) – hvor er vi og veien videre? Instituttråd ved institutt GFU 12.11.2012 Vibeke Bjarnø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google