Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksamensordninger Ordinær eksamen Ny eksamen. Ordinær eksamen 1.Vurdering underveis i studiet. Hele, eller en vesentlig del av, prøvingen skjer underveis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksamensordninger Ordinær eksamen Ny eksamen. Ordinær eksamen 1.Vurdering underveis i studiet. Hele, eller en vesentlig del av, prøvingen skjer underveis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksamensordninger Ordinær eksamen Ny eksamen

2 Ordinær eksamen 1.Vurdering underveis i studiet. Hele, eller en vesentlig del av, prøvingen skjer underveis i studiet. (Bare for opptatte studenter) 2.Eksamen med avsluttende prøve som vurderingsform. Slik eksamen kan holdes i begge semestre. (For opptatte og kandidater uten studierett) 3.Særskilt eksamen i emner som normalt har underveisvurdering. Står i karakterutskrift at kandidaten er prøvd på annen måte enn studenter som er vurdert underveis i samme emne. Evt. mulighet for særskilt eksamen fastsettes i studieplanen. Tilbys én gang i året. (Bare for kandidater uten studierett – nytt nå)

3 Særskilt eksamen ved MN-fak. MN har svært få tilbud om særskilt eksamen, noen flere emner har kun avsluttende skoleeksamener. Praksis til nå har vært å heller tildele studierett enn å åpne for privatister.

4 Ny eksamen Godkjent forfallsgrunn gir etter søknad rett til ny eksamen. For emner med ordinær eksamen hvert semester, kan fakultetet bestemme at det ikke skal arrangeres ny eksamen, men at kandidaten deltar ved ordinær eksamen. Fakultetet kan vedta at også andre studenter som ønsker det, kan gis adgang til ny eksamen. Går en eksamen over flere dager og gyldig forfallsgrunn inntrer etter at en eller flere eksamensoppgaver er innlevert, skal kandidaten bare gå opp til ny eksamen i de øvrige delene. Ved mappevurdering anses eksamen som påbegynt ved utløpet av innleveringfristen for det første av arbeidene som inngår i mappen.

5 Hva gjør vi ved MN-fak.? Ikke Ny eksamen – verken for ”syk” eller ”stryk” - pga ordinær eksamen i semestre hvor emnet ikke undervises. Denne kan legges tidlig i semesteret. Mappevurdering er obligatorisk i semestre hvor emnet blir undervist Dersom studenter vil ta et emne med underveisvurdering om igjen, er det åpnet for to alternativer (framkommer av studieplanen): 1.Alle elementer i emnet må tas på nytt eller 2.Kun ny avsluttende eksamen. Går fram av studieplanen om tidligere gjennomførte deleksamener/delarbeider da vil inngå i karakteren, eller om det bare er den nye, avsluttende eksamenen som teller. Obligatoriske elementer som ikke går inn i sluttkarakteren er normalt gyldig i 6 semester Obligatoriske elementer som er karaktergivende gjelder normalt i ett år I semestre hvor det ikke arrangeres mappevurdering, blir det bare anledning til avsluttende skoleeksamen eller særskilt eksamen

6 Hva skjer ved sykdom og lignende ved MN-fak.? Ved fravær med gyldig grunn fra deleksamener i emner der flere eksamener eller arbeider inngår, utgår den aktuelle delen og de resterende delene vektes tilsvarende høyere. Hvis mindre enn 70 % av deleksamenene (beregnet etter vektfaktorene) er gjennomført, vil ny eksamen i emnet kun bli gitt i form av avsluttende skoleeksamen eller særskilt eksamen (det siste er ikke lenger mulig for studenter med studierett).

7 Eksempel – et kjemiemne Obligatoriske ikke-karaktergivende deler: Labkurs m/journal + Øvingsoppgaver Karaktergivende deler: Midtsemestereksamen 1 (teori): 20 % + Midtsemestereksamen 2 (lab): 10 % + Avsluttende skriftlig eksamen: 70 % 1.Laboratoriekurset og andre obligatoriske elementer som ikke inngår I karaktergrunnlaget, er gyldig i 6 påfølgende semestre. 2.Deleksamener har kun gyldighet i samme semester som de gjennomføres. 3.I semester med undervisning: a. Studenter med godkjent laboratoriekurs fra tidligere semestre kan Enten i. Delta i mappeevalueringen, og må da ta alle deleksamener i inneværende semester Eller ii. Bare avlegge avsluttende eksamen. Resultatet fra denne eksamen utgjør karaktergrunnlaget. b. Studenter uten godkjent labkurs fra tidligere semestre må gjennomføre mappeevaluering. 4.I semester uten undervisning: a. Studenter med godkjent laboratoriekurs kan ta avsluttende eksamen, som da utgjør karaktergrunnlaget. b. Studenter uten godkjent labkurs fra tidligere kan ikke avlegge eksamen.

8 Problemstilling for MN-fak. nå Utgangspunkt: ”Særskilt eksamen” er ikke lenger mulig for studenter med studierett. I lys av dette: Er ordinær, avsluttende skoleeksamen som arrangeres i semestre hvor det ikke undervises i emnet, å betrakte som ”særskilt eksamen” hvis karaktergivende underveiselementer tatt tidligere ikke inngår i karakteren?

9 Mulige konsekvenser Hvis nei: Fakultetet kan fortsette som i dag – bortsett fra at særskilt eksamen bare tilbys kandidater uten studierett Hvis ja: Fakultetet har to alternativer: 1.Arrangere ”Ny eksamen” for både deleksamener og slutteksamen 2.Si at elementer tatt underveis teller med og bare arrangere ”Ny eksamen” for deleksamener Hvis ”Ny eksamen”: skal den være åpen for bare ”syk”, for ”syk og stryk” eller alle som vil forbedre karakteren?

10 Klagebehandling For klagebehandlingen gjelder reglene i universitets- og høgskolelovens §§ 51 og 52. Ved klage over vurdering av enkeltarbeider som inngår i en mappevurdering med flere innleveringer, er det som hovedregel ikke adgang til å klage før resultatet for vedkommende fag, emne eller emnegruppe er kunngjort. Fakultetet kan i studieplan fastsette at det likevel skal være adgang til å klage på vurderingen av enkeltarbeider før dette tidspunktet. MN-fak. har ikke vedtatt noe slikt.

11 3-gangersregel Fakultetet kan vedta at det ikke skal være adgang til å fremstille seg til eksamen i et fag/emne mer enn tre ganger. MN-fakultetet hadde 3-gangersregel, men har det ikke lenger

12 Lengde og omfang på eksamener og eksamensperioder UiB tar sikte på å standardisere slutteksamnenes lengde (for eksempel inntil enten 3 eller 6 timer) Ønsker å redusere eksamensperiodens lengde og ha to eksamener på samme dag


Laste ned ppt "Eksamensordninger Ordinær eksamen Ny eksamen. Ordinær eksamen 1.Vurdering underveis i studiet. Hele, eller en vesentlig del av, prøvingen skjer underveis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google