Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Abildsø skole - Eksamen 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Abildsø skole - Eksamen 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Abildsø skole - Eksamen 2014

2 Skriftlig eksamen Elevene kommer opp i enten norsk, engelsk eller matematikk Eksamen i norsk består av en dag med hovedmål og en dag med sidemål. Elever som er fritatt for vurdering i sidemål har eksamen i norsk hovedmål begge dager. Obligatorisk forberedelsesdag i forkant. Eksamen i engelsk og eksamen i matematikk består av en dag hver. Engelskeksamen har en obligatorisk forberedelsesdag. Matematikk har ikke en obligatorisk forberedelsesdag. Elever som er fritatt for vurdering i fagene kommer ikke opp til eksamen Torsdag 15. mai kl i teatersalen vil elevene få opplyst hvilket fag de er trukket ut i til skriftlig eksamen. Dokumentnavn 4/2/2017

3 Hjelpemidler til eksamen
På skriftlig eksamen er alle hjelpemidler tillatt med unntak av internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon, for eksempel mobiltelefon. I matematikk vil eksamen være todelt: Til del 1 trenger du skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler. Til del 2 er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av verktøy som muliggjør kommunikasjon. Kalkulator kan kun brukes på del 2, og leveres ut etter del 1. Dokumentnavn 4/2/2017

4 Særskilt tilrettelegging
Elever med særskilte behov skal kunne få lagt forholdene til rette under eksamen. Det er rektor i samråd med eleven og foresatte som bestemmer hvilke tiltak som er aktuelle (jf. Forskrift til opplæringslova § 3-20). Den vanligste formen for tilrettelegging er utvidet tid ved eksamen eller eksamensoppgave opplest fra lydfil. Behovet må dokumenteres med legeerklæring eller uttalelse fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller annen sakkyndig instans. Normalt vil tilrettelegging på eksamen være lik tilrettelegging på tentamen. Ta kontakt med faglærer eller skolens rådgiver (Torhild Bakk), dersom du har spørsmål om tilrettelegging. Dokumentnavn 4/2/2017

5 Muntlig eksamen Alle elever blir trukket ut til muntlig eksamen i fagene: norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, RLE, spansk, tysk, fransk eller engelsk fordypning. Tidspunkt for muntlig eksamen er 04. og 06. juni fra kl Elevene skal opp til eksamen kun en av dagene og kun i ett av fagene. Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i 48 timer før eksamen. 24 timer før eksamen trekker de tema/problemstilling og får veiledning fra lærer. Dokumentnavn 4/2/2017

6 Muntlig eksamen Eksaminasjonen vil vare i inntil 30 minutter pr elev. Maksimum 10 minutter til fremføring/presentasjon og ca. 20 minutter til samtale om oppgaven og pensum i etterkant. Karakteren på muntlig eksamen vil bli gjort kjent for eleven rett etter avviklet muntlig eksamen. Dokumentnavn 4/2/2017

7 Klagerett Eleven kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet, både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Elever over 15 år har egen klagerett. Elever under 15 år må ha foresattes samtykke i klagen. Klagefristen er 10 dager, og fristen regnes fra det tidspunkt du eller dine foresatte er gjort kjent med karakteren (eller burde gjort dere kjent med den). Klagen sendes til rektor. Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen, som er klageinstans. Be om en begrunnelse for karakteren før du klager Dokumentnavn 4/2/2017

8 Klagerett standpunktkarakterer
Når skolen sender klagen din til Fylkesmannen, skal faglærers begrunnelse for karakteren legges ved. Det skal også legges ved en uttalelse fra rektor om hvordan skolen har behandlet saken. Du skal ha en kopi av skolens uttalelser. Klagen din og opplysninger fra skolen vil sammen danne grunnlaget for Fylkesmannens behandling av saken. Det er viktig å være klar over at Fylkesmannen bare skal ta stilling til om de bestemmelsene som gjelder for karaktersetting er fulgt. Fylkesmannen skal ikke overprøve lærerens faglige skjønn. Det betyr at Fylkesmannen ikke skal ta stilling til om karakteren din er riktig i forhold til det faglige nivået ditt. Resultatet fra klagen vil ikke ha innvirkning på inntak til videregående Dokumentnavn 4/2/2017

9 Klagerett skriftlig eksamen
Du har rett til å se besvarelsen din og til å få framlagt retningslinjer for sensuren, hos rektor. Fylkesmannen en klagenemnd som består av 3 medlemmer. Medlemmene i klagenemnda skal ikke ha sensurert besvarelsen din tidligere, og de skal ikke jobbe ved den skolen du går på. Klagenemnda skal ta stilling til om karakteren du har fått, er urimelig. Hvis nemnda kommer til at karakteren er urimelig, skal det settes ny karakter. Hvis karakteren blir endret, blir den vanligvis satt opp. Du bør imidlertid være klar over at det hender at karakterer blir satt ned etter klagebehandlingen. . Dokumentnavn 4/2/2017

10 Klagerett muntlig eksamen
Ved muntlig eksamen kan du kun klage på formelle feil. Feilene må være slik at de kan ha hatt betydning for resultatet. Rektor henter inn uttalelser fra sensor og faglærer, og sender disse sammen med sin egen uttalelse til Fylkesmannen. Kopi av uttalelsene skal sendes til deg (eller foreldrene dine). Dersom du får medhold i klagen, opphever Fylkesmannen karakteren din. Hvis du ønsker det, kan det holdes ny eksamen for deg. Det skal trekkes fag på nytt og det er ikke sikkert du blir trukket ut i det samme faget. Du får melding om faget med samme frist som ved ordinær eksamen. Dokumentnavn 4/2/2017

11 Oppsummering klagerett
Følg med i fronter. Spør faglærer dersom dere er usikre. Be om begrunnelse for karakter før dere klager Dokumentnavn 4/2/2017


Laste ned ppt "Abildsø skole - Eksamen 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google