Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Direktørmøte Videre utvikling av akutteam Akuttnettverkssamling 18.-19. okt. 2010 Victor Grønstad, Nasjonal strategigruppe II,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Direktørmøte Videre utvikling av akutteam Akuttnettverkssamling 18.-19. okt. 2010 Victor Grønstad, Nasjonal strategigruppe II,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Videre utvikling av akutteam Akuttnettverkssamling 18.-19. okt. 2010 Victor Grønstad, Nasjonal strategigruppe II, Arbeidsgruppe 2 om DPS og arbeids- og ressursfordeling mellom DPS og sykehus Overlege Akutt hjemmebehandlingsteam, Voksenpsykiatrisk avdeling, Helse Sunnmøre Victor.Gronstad@helse-sunnmore.no http://www.helse- midt.no/templates/StandardMaster____103873.aspx?epslanguage=NO

2 Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Dette skal jeg si litt om: Den engelske erfaringen Anbefalinger fra gruppe 2, Nasjonal strategigruppe II Egen erfaring Stoke Akutt hjemmebehandlingsteam Veien videre (på Sunnmøre) Noen vignetter

3 increase National Service Framework (NSF 1999) Som er en modell for arbeidsdeling etter funksjoner, i lokale tjenester og spesialiserte team for psykisk helse Modellen inneholder Retningslinjer som definerer roller, funksjoner og rammer for å utvikle team I England

4 increase Omfang av tjenestene i England, Crisis Resolution/Home treatment team: Ca. 360 team i dag 100,000 brukere i Desember 2005 Gjeldende anbefaling fra retningslinjene i England: 1 Team (14 årsverk) per 150,000 innb. 1 Team (14 årsverk) per 150,000 innb. I snitt 20-30 pasienter per dag I snitt 20-30 pasienter per dag

5  Tilgjengelig 24 / 7  Rask reaksjon, rask utreise  Portvakt for alle henvisninger til døgnbehandling  Fleksibel oppfølging (1-4 besøk pr dag, gjennomsnittlig 4-6 ukers behandlingstid) gjennomsnittlig 4-6 ukers behandlingstid)  Ser også på sosiale problem  Lege/psykiater er involvert / tilgjengelig  Mobilt  Avgrenset pasientgruppe (krise) Viktige kriterier:

6 Viktige prinsipp:  Tilnærmingen er: Praktisk problemløsning  Medikamenter  Forblir involvert gjennom hele krisa  Støtter og samarbeider med omsorgsgivere  Integrert med øvrige tjenester  Sikrer oppfølging / overgang til annen tjeneste  Legger til rette for tidlig hjemreise for innlagte pasienter innlagte pasienter  Tverrfaglig vurdering (ute i det virkelige livet)

7 Hva oppnår de? Tidlig vurdering og tidlig intensiv observasjon Økt fleksibilitet / bedre tilpasningsevne Møte pasientens sosiale problem direkte Redusert stigmatisering Mer fornøyde brukere og omsorgsgivere Unngå ekstra byrde, unngå brudd i relasjoner Behandlingsmessig resultat: like godt eller bedre (forskningsbasert)

8 Fordeler med Kriseteam Unngå inntak til døgnavdeling Bryte syklus hos “svingdørspasienter” Tilrettelegge for tidlig hjemreise fra sykehus Redusert belegg, inntak og oppholdslengde på døgnenheter Endre rammer for samhandling - Personlig / Individuell - Personlig / Individuell - Forhandling - Forhandling - Autonomi - Autonomi - Større rom for deltakelse - Større rom for deltakelse - Bedre innsyn i pasientens fortelling og sammenheng - Bedre innsyn i pasientens fortelling og sammenheng

9 increase Gjeldende kriterier for Kriseteam i England 1.Tverrfaglig team 2.Tilbyr tjenester hele døgnet (24/7) 3.Gir hyppige kontakter (per vakt) 4.Gir intensiv kontakt (kort periode) 5.Forblir involvert til problemet er løst 6.Tjenesten gis av et eget team “Durham-kriteriene”

10 increase Erfaringer fra oppstart og utvikling av nye team: Målgruppen kjennetegnes av at ca. 75% har alvorlige og varige psykiske lidelser Oppgavene deler seg i vurdering og behandling (ca.50/50) Andelen som blir lagt inn på sykehus, er ca 30% Andelen med tidlig hjemreise fra sykehus er ca. 10% av henvisningene til Kriseteamet

11 Bestilling fra Nasjonal strategigruppe II til arbeidsgruppen: - Å se på ulike kartlegginger som har vært gjennomført i den senere tid, og beskrive status i Norge. Med fokus på at veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten bør/skal gå via DPS og fordeling av ressurser med 50/50 % mellom sykehus og DPS

12 Arbeidsgruppen består av følgende personer: Victor Grønstad, avdelingssjef voksenpsykiatri Helse Sunnmøre HF Stian Endresen, fastlege/kommuneoverlege i Sande i Møre og Romsdal Ulrik Sverdrup, spesialrådgiver Helse Sør - Øst RHF Bjørg Gammersvik, seniorrådgiver Helsedirektoratet Ann Inger Leirtro, DPS leder, Helse Nord- Trøndelag HF Erling Jahn, Medlem, Mental Helse Norge Hans Stenby, plansjef Helse Vest RHF Aina Irene Olsen, faggruppeleder Helse Nord RHF, leder av gruppen

13 Oppdrag om omstilling og utvikling Krav om videre omstilling gitt i Oppdragsdokumentene fra HOD til RHFene for 2009 og 2010: Dimensjonere ressursfordeling mellom DPS og sykehus Oppgradere DPS- ene faglig og bemanningsmessig DPS- ene skal bli i stand til å gjøre de oppgavene de var ment å ha Fra institusjonsbehandling til ambulant og utadrettet tjeneste Sykehustjenestene skal spisses

14 Dokumentasjon som viser behovet for videre omstilling og utvikling DPS – veileder, IS-1388 Evaluering av Opptrappingsplanen Oppdragsdokumentene fra HOD til RHF–ene 2009 og 2010 Muusmann – Agenda: Kartlegging av de Distriktspsykiatriske sentrene i Norge 2008 Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern til voksne, dok. nr 3:5 (2008-2009) Samdata Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Landsomfattende tilsyn med DPS- ene 2008- 2009

15 Faglig utfordring I en rapport avdekker Helsetilsynet en systematisk svikt i tilbudet til de tyngste psykiatriske pasientene. DPS institusjoner bryter loven. NRK 10. mars 2010 Helsedirektør Lars A. Hansen mener det er svært dramatisk at det er de mest kritisk syke pasientene som lider under at mange psykiatriske institusjoner ikke fungerer som de skal. Skuffet helsedirektør ! - Lovbrudd - DPS har ikke lært av hverandre - Det må ryddes opp - Lederutfordring Foto: NRK Puls

16 3 sentrale områder i rapporten 1Omstilling og ressursfordeling mellom DPS og sykehus 2Samhandling med kommunehelsetjenesten og andre off. samarbeidspartnere 3Myndiggjøre DPS – og sikre en vei inn og ut av spesialisthelsetjenesten

17 5 sentrale tiltak som skal føre til endring 1.DPS skal ha hovedansvaret for tilbudet innen psykisk helsevern for voksne 2.Sykehusene skal bli mer spesialiserte med mer spissede behandlingstilbud. 3.Alle pasienthenvisninger om ø-hjelp bør gå til DPS innen utgangen av 2013 4.RHF- ene må sørge for en planmessig omstilling og ressursfordeling 5.Alle DPS skal ha akutt- og krisetjenester. Fra 2013 bør disse tjenestene ha utvidet åpningstid til 24/7. Hva må gjøres?

18 Fra døgnbehandling til dagbehandling, poliklinikk og ambulante tjenester med hjemmebehandling - og fra sykehusbehandling til behandling i DPS DPS bør etablere egne ambulante akutteam eller samarbeide med andre DPS eller sykehus der lokale tilpasninger tilsier dette.

19 Alle pasienthenvisninger om ø-hjelp bør gå til DPS innen utgangen av 2013. Alle DPS skal ha akutt- og krisetjenester. Fra 2013 bør disse tjenestene ha utvidet åpningstid til 24/7.

20 Hovedflyt for pasient, informasjon og ansvar i voksenpsykiatrien Egenomsorg Forebygging Mestringsevne Eksponering KOMMUNEKOMMUNE DPS Akutteam Hjemme- behandling Akuttplass Døgn- behandling Poliklinikk Ambulante team SJUKEHUS Spesialiserte funksjoner KOMMUNEKOMMUNE BRUKER Egenomsorg Forebygging Mestringsevne Eksponering Dag- behandling Ø-HJELP ELEKTIV

21 DPS veilederen IS-1388 Oppsummering – hovedgrep i omstillingen

22 Egne erfaringer Hospitering Stoke/ Birmingham (home of home treatment) På nordre Sunnmøre ( 90 000 innb.) Noen vignetter

23 Stoke Fokus på pasientens ressurser og styrker heller enn behovsvurdering Risikohåndtering/vurdering Lettere for pasienten å ta sine egne råd enn fra oss Løsningsfokusert korttidsterapi vanlig metode På sykehus: Bruker bare 50% av ekspertisen, mest vår egen, lite pasientens Home t = gir samme behandling som under innleggelse, bare i heimen + så mye mer. Sykehus: Fokus på rammer, ikke så mye pasienten. God tilgjengelighet, rask vurdering. 24/7 viktig, nasjonal mål: 95%, Stoke nå 97% e. 9 år. Tross akutteam er de sykeste likevel innlagt Akutteam: Mobiliserer alt av ressurser rundt pasienten, støtteapparat.

24 Stoke Jackie: Hometreatment – pasienten i totalfokus, aldri på sykehus - kunstige sos. setting, pasient og pårørende oppfører seg annerledes. Den sosiale dynamikken mye synligere hjemme. Nesten alle i akutteamet har jobba i akuttavdeling og ser det er riktigere med hjemmebehandling Nøkkelen – koordinering av tjenestene for pasienten Viktig spørsmål: HVA ER HENSIKTEN MED INNLEGGELSE? Hvor er det best at pasienten får sin behandling? Skriver avviksmelding når folk kommer inn uten at hjemmebehandling er vurdert.

25 Stoke Ulemper med innleggelse: relasjonsbrudd Arbeid, lønn, sosiale ytelser sosialt nettverk tap av kontroll selvråderett stigmatisering store avstander, eks for pårørende å komme på besøk mangel på kontekst På 8 år 2-3 suicid ute, men 4-5 i løpet av senere år på innlagte pasienter. Etter at akutteam kom på banen har suicidraten fortsatt å gå ned, både for inneliggende og pasienter som får hjemmebehandling. Altså øker ikke risikoen for suicid ved hjemmebehandling!

26 Akutt hjemmebehandlingsteam i Ålesund, fase 1: Oppstart 010810, med pasienter 051010 11 årsverk –Psykiater –Psykolog –Psykiatriske sykepleiere –Vernepleier m rusutdanning –Sosionom med familieterapiutdanning –Ergoterapeut –Hjelpepleier –Sekretær Åpningstid 08.30-21.00, lø/sø 13.00-21.00, utenom åpningstid er AMK formidler

27 Akutt hjemmebehandlingsteam forts. Portvaktfunksjon, alle Øhj-innleggelser via Akutt hjemme- behandlingsteam, som har enerett til å innlegge som Ø-hj. i åpningstiden Sentralbordet setter over til teamet i stedet for til forvakt Tilbud om hjemmevurdering og behandling i stedet for innleggelse i akuttavdeling innen 1-4 timer, evt. neste formiddag For de som blir innlagt innhenter vi opplysninger fra innleggende instans etter skjema, noe som er med på å sikre kvaliteten på informasjon Følgende har henvisningsrett til teamet: –Fastlege –Legevakt –Psykisk helseteam i kommunen –Ambulansepersonell på utrykning –Politi

28 Første vurdering + HONOS Hjemmebehandling? Ingen videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten nå Henvisning til annen tjeneste i Psykisk Helsevern Inntak til døgnavdeling Lite egnet der hovedproblemet er: Mildere angstlidelser Primærdiagnose alkoholisme eller annen misbruksproblematikk Hjerneskade eller annen organisk skade inkludert demens Lærevansker Primærdiagnose personlighetsforstyrrelse Nyere historie med selvskading men uten psykose eller alvorlig depresjon. En krise som kun har med relasjoner å gjøre Målgruppe er alle som er på vei til en akuttinnleggelse Pasientforløpet:

29 HoNOS : Health of the Nation Outcome Scale Finnes på Helsebiblioteket.no: http://www.helsebiblioteket.no/binary?id=2251

30 Hva skal teamet levere? Råd om behandling av problemer med psykiske sykdommer til andre, og spesielt vurderinger for henvisning til riktig nivå Behandling, støtte og omsorg til de som har tidsavgrensede kriser og vil ha nytte av spesialisthelsetjenester Råd om behandling for mer komplekse og varige behov

31 Akutteamet sin plass og funksjon Mobil vurderingsenhet for akutt psykiatri Støttende bak førstelinjetjenesten, på folks egen arena Foran døgnplasser som tilbud om hjemmebehandling Akutt hjemmebehandling som troverdig alternativ til institusjonsopphold

32 Presentasjon av akutt hjemmebehandlings team (hvordan vi presenterer oss på telefonen til henvisende instans) Vi er et tverrfaglig team fra spesialisthelsetjenesten som kan tilby et alternativ til innleggelse til mennesker som opplever akutt psykisk krise eller sykdom. Hjemmebehandlingsteamet tilbyr kortvarig hjelp, støtte og behandling til mennesker i deres hjemmemiljø. Vi vil prøve å møte pasienten/ pårørende innen fire timer etter henvisning, og vi har mulighet til å besøke pasienten opptil flere ganger daglig.

33 Fase 2: Akutteam med: 15,6 årsverk for kapasitet 24/7 Publikumstelefon iverksatt Flere på ettermiddag og kveld Flere spesialister Ekte alternativ til institusjon

34 Fase 3: Hjemmebehandlingsteam Et mobilt behandlingsteam til, uten akuttansvar (almenteam) Økt kapasitet Mellomlange og lange forløp Flere spesialister i hjemmebehandling Færre døgnplasser i åpne poster

35 Fase 4: Halvparten av alle årsverk fra voksenpsykiatrisk avdeling i mobile team Tyngdepunktet er dagbehandling, poliklinikk og ambulante tjenester med hjemmebehandling i DPS-nivået Mer spesialiserte sykehustilbud

36 Vignetter: Pasient på vei til innleggelse, grensepsykotisk Utagerende pasient hentet inn av politi til politihuset Pasient til tidlig utskriving Selvmordstruet pasient – diagnostikk og medisinering


Laste ned ppt "Direktørmøte Videre utvikling av akutteam Akuttnettverkssamling 18.-19. okt. 2010 Victor Grønstad, Nasjonal strategigruppe II,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google