Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temaplan 2016-2019 Mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19. august 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temaplan 2016-2019 Mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19. august 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temaplan 2016-2019 Mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19. august 2015

2 Temaplaner Helse og Omsorg Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012-2015 Bekjempelse av fattigdom med fokus på barn 2013-2016 Vold i nære relasjoner 2013-2016 Omsorgstjenester til eldre 2015-2030 Tjenesteutvikling til mennesker med nedsatt funksjonsevne 2016-2019 Demensomsorg 2014-2017 Psykisk helse og rus 2015-2018 Velferdsteknologi 2014-2020 Faglig omstilling og bredere kompetanse 2014-2017 Gul: Vedtatt i Kommunestyret Grønn: I prosess Blå: Vedtatt i Kommunestyret. Gjennomføring i samarbeid med Oppvekst

3 Oppdraget Politisk forankring i komite helse og omsorg. Saksordfører. Tre hovedområder skal utredes:  Tjenesteutvikling  Aktivitet, arbeid og fritid  Boligkjeden. Merk: Barnehage- og skoletilbudet og SFO vil bli belyst i Strategiplan for oppvekst i 2015.

4 Fremdriftsplan i planarbeidet 3. Desember 2014 – oppnevning av saksordfører fra komite HO 25. Mars 2015 – Orientering komite HO Juni-aug 2015 – høring i råd og brukerorgani- sasjoner 26. August 2015 – innstilling fra komite HO til Kommunestyret 8. sept. 2015 – Kommunestyret Plangruppe: Fra Helse og omsorg:  Brukertorget  Arbeid, fritid, avlastning,  Boliger  FOU Fra Oppvekst: Barne- og familieenheten Ansattes organisasjoner:  Fagforbundet

5 Strategiske føringer - nasjonale og kommunale  Strategi 2020 – helse og omsorg  Rapport 2011 – Tjenesteutviklingen til mennesker med nedsatt f.h  Stortingsmelding 45. – Frihet og likeverd  Velferdsteknologi 2014-2020  Stortingsmelding 26. Fremtidens primærhelsetjeneste.

6 Målgruppen  Utviklingshemming  Def: (Meld. St. 45):En samlebetegnelse for en rekke ulike tilstander som medfører kognitiv funksjonsnedsettelse. Kognitiv svikt: En forstyrrelse i evnen til å oppfatte, vurdere, lagre, gjenhente, og handle i forhold til informasjon om våre omgivelser. Det er store variasjoner mellom personene som har diagnosen utviklingshemming, både når det gjelder årsak til funksjonsnedsettelsen, kognitiv funksjonsevne og fysisk funksjonsevne.  Nevropsykiatriske tilstander  diagnoser som ADHD,Tourette syndrom, Asperger/autismeforstyrrelser. Strever ofte med kommunikasjon, samhandling og adferdsregulering. Kan føre til store utfordringer i hjemmet og det kan være vanskelig å få til en meningsfull fritid. Risikogruppe for å utvikle psykiske tilleggsvansker. Ca. 90 under 18 år Ca. 155 over 18 år Ca. 20 under 18 år.

7 Mennesker med nedsatt funksjonsevne Det er i kommunen vi lever livene våre!

8 Brukerforløp og overganger «Livsløpet» Hjem Barne- hage Barne- skole Ungdoms- skole Videre- gående skole Aktivitet/ arbeid Bolig 22-25 år Helhetlige forløp som sikrer gode overganger:  Ansvarsgrupper (barne- og familieenheten)  Individuell opplæringsplan (IOP i barnehage og skole)  Individuell plan (IP)  Samarbeid på tvers av tjenesteområdene oppvekst og helse og omsorg 0-18 år. Kommunalt ansvar Fylkeskommunalt ansvar Kommunalt/privat ansvar

9 Utviklingsområder  Profilsendring – tidlig innsats  Støttekontakt  Miljøarbeidertjeneste (foreldrehjem og bolig)  Videreutvikle fleksible løsninger i avlastningstjenesten  Helhetlige brukerforløp  Samhandling underveis og i overgangen fra:  Hjem  Avlastning Barnehage  Skole  Arbeid/aktivitet  Bolig  Profilsendring – tidlig innsats  Støttekontakt  Miljøarbeidertjeneste (foreldrehjem og bolig)  Videreutvikle fleksible løsninger i avlastningstjenesten  Helhetlige brukerforløp  Samhandling underveis og i overgangen fra:  Hjem  Avlastning Barnehage  Skole  Arbeid/aktivitet  Bolig  Differensierte boliger  Utvikle boligtyper og boformer gir god livskvalitet og fremmer selvstendighet  Utvikle modell for et kommunalt /privat samarbeid for utbygging av boliger til målgruppen.  Kapasitet i tjenestene  Avlastning unge/nevropsykiatri  Boliger utviklingshemmede– DG 89 % av alder 22-25 år. Utbyggingstakt med ca. 20 nye boliger hvert 4. år.  Aktivitet og arbeid  Kompetanse i tjenestene  Øke andelen fagutdannede/høyskoleutdannede  Differensierte boliger  Utvikle boligtyper og boformer gir god livskvalitet og fremmer selvstendighet  Utvikle modell for et kommunalt /privat samarbeid for utbygging av boliger til målgruppen.  Kapasitet i tjenestene  Avlastning unge/nevropsykiatri  Boliger utviklingshemmede– DG 89 % av alder 22-25 år. Utbyggingstakt med ca. 20 nye boliger hvert 4. år.  Aktivitet og arbeid  Kompetanse i tjenestene  Øke andelen fagutdannede/høyskoleutdannede

10 Takk for meg!


Laste ned ppt "Temaplan 2016-2019 Mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19. august 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google