Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013

2 Hovedtall fra driften i 2012 Brutto driftsresultat inkl. avskrivninger viser et underskudd med 11,03 mill. kroner Netto driftsresultat hvor avskrivninger erstattes med reelle finanskostnader viser et underskudd med 25,07 mill. kroner (- 1,86 % av driftsinntekt) Økonomisjefen har i denne situasjonen fullmakt til å foreta strykninger og bruk av avdelingenes driftsreserver til dekning av merforbruket. Når dette er gjennomført viser driftsregnskapet et mer/midreforbruk i balanse.

3 Hovedtall fra driften 2012

4 Dette viser at kommunen har hatt et for høyt aktivitetsnivå i 2012, og selv om inntektene er blitt høyere en budsjettert, øker driftsutgiftene mer. Saldo på driftsfond viser en nedgang på ca. 46 mill. kroner. Forbruket er en blanding av planlagt og budsjettert bruk av fond, og resultat av inndekning ved strykning av avsetninger og forbruk av driftsreserver. Til rest på driftsfond står ca. 42 mill. kroner Inndekning har tæret hardt på kommunens driftsfond og gjør at vi må være mer oppmerksom på likvidsituasjonen fremover.

5 Tall fra hovedoversikt Drift

6

7 Noen viktige negative avvik mot budsjett

8 Prognoseutfordring krever budsjettering med reserver Vi bør for fremtiden saldere budsjettet med en «reserve», som settes lik måltallet for Netto driftsresultat som er 3 %

9 Hovedtall fra investering 2012 Salg av anleggsmidler gir 36,72 mill. kroner Investeringsutgiftene er 266,21 mill. kroner Finanstransaksjoner spesifiseres som: Avdrag og nye utlån Husbanken 94,28 mill. kroner Kjøp av aksjer og andeler 3,47 mill. kroner Avsatt til fond for prosjektene 52,03 mill. kroner Totalt til finansiering150,48 mill. kroner Totalt finansieringsbehov blir da 380 mill. kroner, som er finansiert opp i all hovedsak i henhold til budsjett med 382,4 mill. kroner Dette gir et udisponert resultat på 2,4 mill. kroner. Forslag til disponering kommer i regnskapssaken.

10 Hva gjør vi for 2013 Vi har et budsjett for 2013 med like trange «reserver» som for 2012, men vi har med i salderingen flere av de forholdene som ga negative utslag i 2012. Rådmannen ser derfor ikke noe grunnlag for å foreslå omarbeiding av vedtatt budsjett for 2013. Eventuelle behov for justeringer vil bli fremmet i forbindelse med ordinær politisk rapportering Administrasjonen vil følge opp resultatutvikling for avdelingene hver måned Økonomiavdelingen utarbeider likviditetsprognoser og følger opp løpende gjennom året


Laste ned ppt "Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google