Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011

2 Positivt bykasseregnskap for 2010 Endelige regnskapstall etter korrigering av regnskapet: Netto driftsoverskudd på 113,2 mill. kr – 32 mill. kr bedre enn budsjettert – Tilsvarer 3,4% av brutto driftsinntekter Årsoppgjørsdisposisjoner i hht. budsjett: – Netto avsetning til disposisjonsfond på 106,5 mill. kr Udisponert resultat (overskudd) på 3,7 mill. kr etter årsoppgjørsdisposisjoner – Bystyret vedtar disponering ved behandling av regnskap 2010

3

4 Disposisjonsfond på 145 mill. kr pr. 31.12.10 Disposisjonsfond pr. 31.12.10:173,3 mill. kr -Udisponert tilsagn byjubileet 16,1 mill. kr -Avsetning engangsbevilgn. 2010 12,2 mill. kr (Tiltak for eldre mv.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- = Korrigert disposisjonsfond 145,0 mill. kr Målet om en ”buffer” på 100 mill. kr og rentesikringsfond på 30 mill. kr er dermed nådd

5 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2010 Millioner kroner ( Inntekter med negativt fortegn) Regnskap 2010 Budsjett 2010 Avvik Programområdene 1 – 142 306,32 315,99,6 Skatt og rammetilskudd- 2 057,2- 2 054,82,4 Andre sentrale inntekter- 170,2- 153,816,4 Finansielle poster56,250,4- 5,8 Fra kommunens bedrifter- 183,4- 184,3- 0,9 Pensjon/lønnsreserve- 65,0- 54,610,4 Netto driftsresultat-113,2-81,132,0

6 Årsoppgjørsdisposisjoner regnskap 2010 Millioner kroner Regnskap 2010 Budsjett 2010 Avvik Netto driftsresultat-113,2-81,132,0 Årsoppgjørsdisposisjoner109,581,1-28,3 + avsetning til disposisjonsfond118,1 0 + avsetning til bundne fond (overført til 2011)24,20,0-24,2 + overføring til investeringsregnskapet11,29,0- 2,2 - bruk av ubundet driftsfond (generell bruk)- 1,7 0,0 - bruk av omdømmefond- 2,5 0,0 - bruk av avsetning til billighetserstatning- 3,0 0,0 - bruk til byjubileet-4,5 0,0 - bruk av bundne fond (overført fra 2009)- 26,8- 26,7 0,1 + avsetning/bruk VA-fond-5,7- 7,7- 2,0 Bykassens årsresultat (+ = underskudd, - = overskudd)-3,70,03,7

7 Programområdene – hovedbilde i 2010 Programområdene 1-14: Netto mindreforbruk før avsetninger 9,6 mill. kr - Avsetning øremerkede midler -24,2 mill. kr Netto merforbruk etter avsetninger-14,6 mill. kr I hovedsak tilfredsstillende økonomistyring under stramme rammevilkår, jfr. betydelige innsparingskrav i 1. tertialrapport 2010: – Større merforbruk enn varslet innenfor P01 Barnehager og P09 Pleie og omsorg – Merforbruk omtrent som varslet innenfor P02 Oppvekst

8 Programområdenes resultater i 2010

9 Hva har vi lært av 2010? Store tilpasningskrav krever tett budsjettoppfølging – Månedlig budsjettoppfølging i virksomhetene (også i de månedene det ikke er formell rapportering) Budsjett- og rapporteringsansvar der pengebruken genereres – Spesielt viktig i store virksomheter Kvaliteten på budsjettperiodiseringen – Større avvik enn forutsatt i desember – Desember er en ”lang” regnskapsmåned – En større andel av budsjettet bør periodiseres i desember

10 Investeringer i 2010 *) Det er i tillegg utført vann- og avløpsinvesteringer for 160 mill. kr innenfor 04 Byutvikling

11 Utviklingen i kommunens lånegjeld Millioner kroner20102009200820072006 Langsiktig lånegjeld per 31.12. 3 862,8 3 327,72 782,72 268,0 1 968,2

12

13 Kommunale foretak – regnskap 2010

14 Økonomisk status pr. februar 2011 – Programområdetilnærmet i samsvar med periodisert budsjett pr. februar d.å:ne 1-14 Bruker vekst mv. gir utfordringer 02 Oppvekst og 09 Pleie og omsorg Usikkerhet P01 Barnehager – nytt tilskuddsregime mv. – God skatteinngang hittil i år + 10 mill. kr i fht. periodisert budsjett Usikkerhet: Nye fordelingstall fom. mars d.å. *) Skatteanslag 2011 målt mot faktisk skatteinngang 2010


Laste ned ppt "Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google