Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdrag kommunereform Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdrag kommunereform Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppdrag kommunereform Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

2 KOMMUNEREFORMA Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

3 1964: Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontorene, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

4 Anbefalingar 1.15 000 – 20 000 innbyggarar for å sikre ei god oppgåveløysing 2.Struktur som nærmar seg funksjonelle samfunnsutviklingsområde 3.Staten bør redusere detaljstyringa, utvikla ordningar for politisk deltaking for å sikre gode demokratiske arenaer Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

5 Et funksjonelt samfunnsutviklingsområde: «… er områder hvor folk både bor, arbeider og lever sine hverdagsliv, såkalte «hverdagsregioner». I rapporten står det at et tettsted i sin helhet enten bør ligge i én kommune, eller at et arbeidsmarked anses som integrert når rundt 25 prosent eller flere av de sysselsatte bosatt i en kommune også jobber i regionens senterkommune(r).» Ekspertutvalget Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

6

7 STATUS i MØRE OG ROMSDAL Oppsummert pr. 01.03. 2015 Stor politisk aktivitet Involvering av innbyggjarane Ungdomen blir teken med Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

8 Kommunereform - mål  Gode og likeverdig tenester  Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling  Bærekraftige og økonomisk robuste kommunar  Styrka lokaldemokrati Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

9 Stortingets oppdrag til kommunene  Fleirtallet understrekar at det er viktig at alle kommunar gjennomfører lokale prosessar innan fristen våren 2016  Fleirtallet vil understreke at det er et utredningsansvar for alle kommuner  Kommunen må leggje opp til ein prosess for å skape eigarskap og engasjement både politisk og internt hos sine arbeidstakarar  Innbyggjarane skal høyrast anten gjennom folkeavrøysting, høringsmøter eller spørreunderundersøkinar Forankring – skape innsikt og oversikt Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

10 Lokal milepælsplan i Møre og Romsdal Fase 1 Høst 2014 Oppstartsfase Fase 2 V-2015, H- 2015 Utgeiingsfase Fase 3 Vår 2016 Vedtaksfase Utført Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

11 Status i Fase 1 35 kommunar har fatta vedtak om prosess fram til vedtak før 01.07. 2016 Skjønsmidlar: Kr. 200 000 – kr.500 000 til dei tre størst bykommunane Regionråda skal bistå kommunane Skjønsmidlar: 1 mill til ROR og ORKide – 2 mill til Sunnmøre regionråd Kontaktpersonar er på plass i alle kommunar Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

12 Status Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

13 Kommunane Kva fylkesmannen har sett etter i prosessvedtaka: Mandat Godt forankra lokale prosessar Organisering/involvering Informasjonsstrategi Utfordringsbilete – innhenting av fakta Styrke lokaldemokratiet Oppgåver Folkemøter Aktivitetsplan med milepæler Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

14 Regionråda Fylkesmannen sine forventningar til regionråda: Vere ein nøytral samarbeidspartnar til kommunen(ane) Bruke spesielle tilsette til arbeidet med kommunereforma Legge til rette for: møteplassar dialogmøter, kurs, konferanse, studieturar etter bestilling frå kommunane utgreiingar som har felles interesse for kommunane innbyggjarundersøkingar samarbeid med fylkesmannen om oppfølging av kontaktpersonane i kommunane samarbeidsmøte med fylkesmannen Halvårsrapportering til fylkesmannen, 1. juli og 31. desember 2015 Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

15 Fase 2 - Utgreiingsfase Del 1: Våren 2015 (før valet) Kartlegging av kommunen sitt utfordringsbilete – bruke ulike verktøy – regionråda – FM -FK Involvering av innbyggjarar Nabopratar Undervegsrapport frå kommunane 01.07.2015 Del 2: Hausten 2015 (Etter valet) Nytt K-styre i okt/nov. Folkevaltopplæring med ekstra fokus på kommunereforma – KS i samarbeid m/FM Fortsette prosessen etter prosjektplan Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

16 Fase 2 – mykje kan skje Innbyggjar-undersøking Faktainnhenting/ utfordringsbilete Kommuneval – nye politikarar Prosessar pågår i alle kommunar Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

17 Fase 3 - Vedtaksfase I løpet av 1. tertial 2016 skal alle kommunestyre handsame ei sak om sammenslåing av kommunar Frist for innsending av vedtaket til FM: 1.7.2016 Hausten 2016: Fylkesmannen oppsummerar vedtaka frå 36 kommunar og sender over til KMD innan 31.12.2016 Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

18 Møte, samlingar …. i regi av Fylkesmannen i samarbeide med KS, regionråda og Møre og Romsdal fylkeskommune Tenketanken – 4 samlingar  25. februar  30. april  26. august  25. nov Kontaktpersonsamling – 3 samlingar  21. januar  30. April  15.september Kommuneproposisjon; temadag  20. mai Møte med regionråda gjennom heile året Møte med kommunar: kommunemøte, folkemøte, kommunestyre, administrasjon etc.. etter behov Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

19

20 Verktøykassa for kommunereforma Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal http://fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Kommunal- styring/Kommunereformen/Verktoy-i-kommunereforma/

21 Spørreundersøking KMD har i lengre tid arbeid med ein mal for spørreundersøking. «KMD legger ut et sett med faste spørsmål som kommunene kan stille i denne forbindelse. Departementet vil så inngå rammeavtaler med 3 (eller flere) selskaper som kan utføre spørreundersøkelsene for kommunene med disse faste spørsmålene – og der kommunene kan legge til noen spørsmål som dekker lokale behov. Kommunene kan så gjøre avrop på disse avtalene.» https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/nytt-verktoy-for-horing-av- innbyggerne-i-kommunereformen/id2397356/ https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/nytt-verktoy-for-horing-av- innbyggerne-i-kommunereformen/id2397356/ Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

22 Ny og betre versjon av «NY KOMMUNE» «Nå lanseres en forbedret versjon av utredningsverktøyet NY KOMMUNE. I den nye versjonen er det mer fakta og nytt og bedre kart. - Verktøyet gjør det enkelt for kommuner og innbyggere å se hvordan en ny og større kommune blir, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.« http://www.nykommune.no/ Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

23 Kommunereforma - formidlingspakke for ungdom http://distriktssenteret.no/2015/02/16/formidlingspakke-ungdom/ Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal

24 Utfordringar Kvar står min kommune og region i dag? Moglegheiter Kvar kjem det til å skje mest positiv samfunnsutvikling dei neste 30 til 50 åra? Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal


Laste ned ppt "Oppdrag kommunereform Versjon 1 pr. 01.03. 2015 - Fylkesmannen i Møre og Romsdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google