Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane Handlingsplan Perioden – 2015 - 2018.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane Handlingsplan Perioden – 2015 - 2018."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane Handlingsplan Perioden – 2015 - 2018

2 Organisasjon  Hovudmål 2015-2018  Skal vere ein aktiv bidragsytar i samfunnsdebatten og stimulere lokallaga i deira arbeid – herunder samarbeid om intensjonar og mål i Pensjonistforbundet sitt handlingsprogram for perioden 2015- 2018.  Å gjennomføre eit krafttak for å avskaffe dei uverdige forholda som er påvist i helse- og omsorgsektorane.

3 Organisasjon  Delmål 2015/2016  Medlemsverving  Gjennomføre lagsbesøk; møte mellom lokallaga og fylkeslaget. Målet er i løpet av ein 2 års periode at alle lokallaga har fått besøk.  Gjennomføre Sommartreffet 2016  Arrangere fylkesårsmøtet i region Sunnfjord; Scandic Sunnfjord hotell i Førde den 14.03.- 15.03.2016

4 Organisasjon  Planlegge og gjennomføre Haustkonferanse på Skei hotell.  Utarbeide månadlege infobrev til lokallaga  Støtte opp om aktivitetar i lokallaga, m.a. bilførarkurs 65+.  Regionale samlingar for lokallagsleiar, lokallagssekretær og lokallagskasserar  Følgje opp eldrerådsarbeidet i kommunane

5 Organisasjon  Arrangere 8 fylkesstyremøte i året.  Halde kontakten med kollektive tilmeldte pensjonistorganisasjonar.  Medlemsblad  Støtte kommunane sitt politiske arbeid for å sikre tilstrekkeleg økonomi også i kommunar med relativt stor andel eldre.

6 Helse og omsorg  Heimebaserte helse og omsorgstenester:  Å gje god informasjon om kva for mogelegheiter og rettigheiter heimebuande eldre har i kommunen.  Å betra samspel mellom den offentlege omsorga og eldreråda.  Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane har ein representant i brukarutvalet i Sogn og Fjordane.

7 Helse og omsorg o Vi ynskjer å løfte fram einsemd og psykisk helse som tema i lokallaga. o Vi ynskjer å styrke samarbeid med naturlege samarbeidspartar på dette området.

8 Aktive eldre  «Morgondagens aktivitetssenter»  Å gje lokallaga tilgang på kunnskap som kjem fram kring temaet og tilby informasjonsmateriell, foredrag og kurs som blir utarbeida sentralt.  Oppmode lokallaga om å finne sine eigne løysningar i samsvar med lokale tilhøve.

9 Aktive eldre  Politisk medverknad og eldreråd:  Pådrivar for at eldreråda får betre opplæring, politiske innspel og fagleg støtte.  Å få lokallag og forbundet til å skape meir politisk debatt på eldre sine premissar om saker eldre er opptatt av.

10 Aktive eldre  Kultur:  Pådrivar for å gjere teleslynge tilgjengeleg i alle offentlege kulturbygg i Sogn og Fjordane  Lage fylkesdekkande kulturelt arrangement som t.d. Sommartreffet.  Oppmuntre medlemene til å vere aktive i lokalt kultur - og samfunnsliv.  Pådrivar for at lokallaga skal gjennom kommunen søkje midlar gjennom den kulturelle spaserstokken. Søknadsfrist 1.mai.

11 Aktive eldre  Frivilligheit:  Å samarbeid tettare med lokallaga, eldreråda og frivilligsentrala for å løfte frivillig arbeid inn i lokalpolitikken og samfunnsplanane i kommunane.

12 Bustad og tilgjengelegheit  Bustadpolitikk for eldre:  Ein aktiv offentleg bustadpolitikk som skal legge mest mogeleg til rette for å kunne bu lengst mogeleg heime.  Sette fokus på framtidige bustadbehov for eldre.  Sikre at det vert informert om bustønadsordninga.  Oppmode kommunane om å ha tilstrekkeleg tilbod om omsorgsbustad/ tilrettelagde bustader.

13 Bustad og tilgjengelegheit  Tilgjengelegheit og trafikk:  Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane har ein samarbeidsavtale med Statens vegvesen ang. arrangere bilførar 65+ kurs rundt om i kommunane.  Gje informasjon om velferdsteknologiske løysningar som kan lette kvardagen.


Laste ned ppt "Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane Handlingsplan Perioden – 2015 - 2018."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google