Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Ein tydeleg medspelar Sula kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 -Ein tydeleg medspelar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Ein tydeleg medspelar Sula kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 -Ein tydeleg medspelar."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Ein tydeleg medspelar Sula kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november Ein tydeleg medspelar

2 Innhald Demografi – Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart – Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart – Slide 5: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart – Slide 6: Folketal – Slide 7: Folketalsvekst etter type – Slide 8: Fødselsoverskot – Slide 9: Nettoflytting for Møre og Romsdal – Slide 10: Folketalspyramide – Slide 11:Del 80 år og høgre – Slide 12:Innvandring etter region – Slide 13:Innvandring etter nasjonalitet – Slide 14: Kvinner per 100 menn, år – Slide 15: Utdanningsnivået 16 år og eldre, begge kjønn – Slide 16: Utdanningsnivået 16 år og eldre, fordelt på kjønn Næringsstruktur og sysselsetting: – Slide 17:Arbeidsplassdekning, kart – Slide 18:Endring i arbeidsplassdekning – Slide 19:Inn- og utpendling etter bustad, hovudstraumar – Slide 20: Inn- og utpendling etter næring – Slide 21:Største utpendlingskommune – Slide 22:Årleg vekst i befolkning og sysselsetting 2 – Slide 23:Samla årleg vekst i befolkning og sysselsetting – Slide 24: Forsørgarbyrde – Slide 25: Næringsstruktur, kart – Slide 26:Næringsstruktur – Slide 27:Næringsstruktur etter kjønn – Slide 28:Sysselsette etter næring og sektor – Slide 29:Sysselsette etter kjønn og næring Utdanning: – Slide 30: Elevar delt på utdanningsprogram – Slide 31: Elevar delt på skular Folkehelse – Slide 32: Folkehelseindikatorar – Slide 33: Median bruttoinntekt – Slide 34:Del under 18 år i låginntektshushaldningar Bustadar og hushald – Slide 35:Tettleik av bustadbygg og fritidsbygg, kart – Slide 36:Hushald etter type – Slide 37:Fordeling av bustadar etter type – Slide 38: Igangsatte og fullførte bustadar Kommunal planlegging – Slide 39: Tal på oppstartsvarsel for plansaker Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune

3 -Ein tydeleg medspelar 3 Kjelde: SSBKommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi z Demografisk sårbarheit Indikator Møre og Romsdal Sula kommune Dødelegheitsrate 10 Fødselsrate 10 Netto tilflytting 00 Del befolkning 0-14 år 00 Del befolkning år 01 Del befolkning år 11 Del befolkning år 11 Del befolkning 65 år og eldre 10 Kvinneoverskot 11 Over 95 kvinner per 100 menn, år 11 Tal sårbarheiter 75 Forklaring: Verdi 0: Likt eller betre enn landet Verdi 1: Dårlegare enn landet

4 -Ein tydeleg medspelar 4 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi Folketalsveksten i Møre og Romsdal siste 10 åra,

5 -Ein tydeleg medspelar 5 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi

6 -Ein tydeleg medspelar 6 Middels nasjonal vekst er brukt til framskriving – alternativ MMMM Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi

7 -Ein tydeleg medspelar 7 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi

8 -Ein tydeleg medspelar 8 Kjelde: Panda og SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi

9 -Ein tydeleg medspelar 9 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi Kjelde: SSB

10 -Ein tydeleg medspelar 10 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi Middels nasjonal vekst er brukt til framskriving – alternativ MMMM Kjelde: SSB

11 -Ein tydeleg medspelar 11 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi Middels nasjonal vekst er brukt til framskriving – alternativ MMMM Kjelde: SSB

12 -Ein tydeleg medspelar 12 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi Kjelde: SSB

13 -Ein tydeleg medspelar 13 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi Kjelde: SSB

14 -Ein tydeleg medspelar 14 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi Kjelde: SSB

15 -Ein tydeleg medspelar 15 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi

16 -Ein tydeleg medspelar 16 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi

17 -Ein tydeleg medspelar 17 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

18 -Ein tydeleg medspelar 18 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

19 -Ein tydeleg medspelar 19 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

20 -Ein tydeleg medspelar 20 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

21 -Ein tydeleg medspelar 21 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

22 -Ein tydeleg medspelar 22 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

23 -Ein tydeleg medspelar 23 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

24 -Ein tydeleg medspelar 24 Tal yrkesaktive (sysselsette i alder år og arbeidsledige) i høve talet på personar som er 67 år og eldre. Høgt tal er bra. Kjelde: SSB og Panda Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting

25 -Ein tydeleg medspelar 25 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune

26 -Ein tydeleg medspelar 26 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

27 -Ein tydeleg medspelar 27 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

28 -Ein tydeleg medspelar 28 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

29 -Ein tydeleg medspelar 29 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

30 -Ein tydeleg medspelar 30 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Utdanning Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga Figuren omhandlar elevar med ungdomsrett

31 -Ein tydeleg medspelar 31 Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga Figuren omhandlar elevar med ungdomsrett Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Utdanning

32 -Ein tydeleg medspelar 32 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Folkehelse IndikatorForklaring # 1 Brukarar av spesialisthelsetenesta med KOLS per 1000 innbyggere, standardisert, # 2 Brukarar av spesialisthelsetenesta med Personskade per 1000 innbyggere, standardisert, # 3 Utbreiing av type-2 diabetes målt ved bruk av legemiddel i aldersgruppa 45-74år, # 4 Nye tilfelle av kreft per innbyggere, # 5 Brukarar av spesialisthelsetenesta med hjerte- og karsykommer per 1000 innbyggere, standardisert, # 6 Utbreiing av psykiske lidelsar målt ved bruk av legemiddel i aldersgruppa 0-74år, # 7 Del uføretrygda under 45 år, # 8 Del av befolkninga med grunnskule som høgste utdanning, 2013 # 9 Del innbyggarar i låginntekthushaldningar (60 prosent eller lågare enn medianen i EU), 2012 Kjelde: Folkehelseinstituttet

33 -Ein tydeleg medspelar 33 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Folkehelse Kjelde: SSB

34 -Ein tydeleg medspelar 34 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Folkehelse Kjelde: SSB Tala gjel personar under 18 år i private hushald med årleg inntekt etter skatt per forbrukseining, tilsvarande 60 prosent av medianinntekta (EU-skala)

35 -Ein tydeleg medspelar 35 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Bustadar og hushald 2014

36 -Ein tydeleg medspelar 36 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Bustadar og hushald

37 -Ein tydeleg medspelar 37 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Bustadar og hushald

38 -Ein tydeleg medspelar 38 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Bustadar og hushald Kjelde: SSB

39 -Ein tydeleg medspelar 39 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Kommunal planlegging Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga


Laste ned ppt "-Ein tydeleg medspelar Sula kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 -Ein tydeleg medspelar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google