Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Ein tydeleg medspelar Sula kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 -Ein tydeleg medspelar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Ein tydeleg medspelar Sula kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 -Ein tydeleg medspelar."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Ein tydeleg medspelar Sula kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 -Ein tydeleg medspelar

2 Innhald Demografi – Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart – Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart – Slide 5: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart – Slide 6: Folketal – Slide 7: Folketalsvekst etter type – Slide 8: Fødselsoverskot – Slide 9: Nettoflytting for Møre og Romsdal – Slide 10: Folketalspyramide – Slide 11:Del 80 år og høgre – Slide 12:Innvandring etter region – Slide 13:Innvandring etter nasjonalitet – Slide 14: Kvinner per 100 menn, 20-39 år – Slide 15: Utdanningsnivået 16 år og eldre, begge kjønn – Slide 16: Utdanningsnivået 16 år og eldre, fordelt på kjønn Næringsstruktur og sysselsetting: – Slide 17:Arbeidsplassdekning, kart – Slide 18:Endring i arbeidsplassdekning – Slide 19:Inn- og utpendling etter bustad, hovudstraumar – Slide 20: Inn- og utpendling etter næring – Slide 21:Største utpendlingskommune – Slide 22:Årleg vekst i befolkning og sysselsetting 2 – Slide 23:Samla årleg vekst i befolkning og sysselsetting – Slide 24: Forsørgarbyrde – Slide 25: Næringsstruktur, kart – Slide 26:Næringsstruktur – Slide 27:Næringsstruktur etter kjønn – Slide 28:Sysselsette etter næring og sektor – Slide 29:Sysselsette etter kjønn og næring Utdanning: – Slide 30: Elevar delt på utdanningsprogram – Slide 31: Elevar delt på skular Folkehelse – Slide 32: Folkehelseindikatorar – Slide 33: Median bruttoinntekt – Slide 34:Del under 18 år i låginntektshushaldningar Bustadar og hushald – Slide 35:Tettleik av bustadbygg og fritidsbygg, kart – Slide 36:Hushald etter type – Slide 37:Fordeling av bustadar etter type – Slide 38: Igangsatte og fullførte bustadar Kommunal planlegging – Slide 39: Tal på oppstartsvarsel for plansaker Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune

3 -Ein tydeleg medspelar 3 Kjelde: SSBKommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi z Demografisk sårbarheit Indikator Møre og Romsdal Sula kommune Dødelegheitsrate 10 Fødselsrate 10 Netto tilflytting 00 Del befolkning 0-14 år 00 Del befolkning 15-24 år 01 Del befolkning 25-54 år 11 Del befolkning 55-64 år 11 Del befolkning 65 år og eldre 10 Kvinneoverskot 11 Over 95 kvinner per 100 menn, 15-64 år 11 Tal sårbarheiter 75 Forklaring: Verdi 0: Likt eller betre enn landet Verdi 1: Dårlegare enn landet

4 -Ein tydeleg medspelar 4 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi Folketalsveksten i Møre og Romsdal siste 10 åra, 2005-2015

5 -Ein tydeleg medspelar 5 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi

6 -Ein tydeleg medspelar 6 Middels nasjonal vekst er brukt til framskriving – alternativ MMMM Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi

7 -Ein tydeleg medspelar 7 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi

8 -Ein tydeleg medspelar 8 Kjelde: Panda og SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi

9 -Ein tydeleg medspelar 9 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi Kjelde: SSB

10 -Ein tydeleg medspelar 10 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi Middels nasjonal vekst er brukt til framskriving – alternativ MMMM Kjelde: SSB

11 -Ein tydeleg medspelar 11 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi Middels nasjonal vekst er brukt til framskriving – alternativ MMMM Kjelde: SSB

12 -Ein tydeleg medspelar 12 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi Kjelde: SSB

13 -Ein tydeleg medspelar 13 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi Kjelde: SSB

14 -Ein tydeleg medspelar 14 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi Kjelde: SSB

15 -Ein tydeleg medspelar 15 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi

16 -Ein tydeleg medspelar 16 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Demografi

17 -Ein tydeleg medspelar 17 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

18 -Ein tydeleg medspelar 18 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

19 -Ein tydeleg medspelar 19 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

20 -Ein tydeleg medspelar 20 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

21 -Ein tydeleg medspelar 21 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

22 -Ein tydeleg medspelar 22 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

23 -Ein tydeleg medspelar 23 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

24 -Ein tydeleg medspelar 24 Tal yrkesaktive (sysselsette i alder 20-66 år og arbeidsledige) i høve talet på personar som er 67 år og eldre. Høgt tal er bra. Kjelde: SSB og Panda Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting

25 -Ein tydeleg medspelar 25 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune

26 -Ein tydeleg medspelar 26 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

27 -Ein tydeleg medspelar 27 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

28 -Ein tydeleg medspelar 28 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

29 -Ein tydeleg medspelar 29 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Næringsstruktur og sysselsetting Kjelde: SSB

30 -Ein tydeleg medspelar 30 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Utdanning Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga Figuren omhandlar elevar med ungdomsrett

31 -Ein tydeleg medspelar 31 Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga Figuren omhandlar elevar med ungdomsrett Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Utdanning

32 -Ein tydeleg medspelar 32 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Folkehelse IndikatorForklaring # 1 Brukarar av spesialisthelsetenesta med KOLS per 1000 innbyggere, standardisert, 2011-2013 # 2 Brukarar av spesialisthelsetenesta med Personskade per 1000 innbyggere, standardisert, 2011-2013 # 3 Utbreiing av type-2 diabetes målt ved bruk av legemiddel i aldersgruppa 45-74år, 2011-2013 # 4 Nye tilfelle av kreft per 100.000 innbyggere, 2003- 2012 # 5 Brukarar av spesialisthelsetenesta med hjerte- og karsykommer per 1000 innbyggere, standardisert, 2011-2013 # 6 Utbreiing av psykiske lidelsar målt ved bruk av legemiddel i aldersgruppa 0-74år, 2011-2013 # 7 Del uføretrygda under 45 år, 2011-2013 # 8 Del av befolkninga med grunnskule som høgste utdanning, 2013 # 9 Del innbyggarar i låginntekthushaldningar (60 prosent eller lågare enn medianen i EU), 2012 Kjelde: Folkehelseinstituttet

33 -Ein tydeleg medspelar 33 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Folkehelse Kjelde: SSB

34 -Ein tydeleg medspelar 34 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Folkehelse Kjelde: SSB Tala gjel personar under 18 år i private hushald med årleg inntekt etter skatt per forbrukseining, tilsvarande 60 prosent av medianinntekta (EU-skala)

35 -Ein tydeleg medspelar 35 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Bustadar og hushald 2014

36 -Ein tydeleg medspelar 36 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Bustadar og hushald

37 -Ein tydeleg medspelar 37 Kjelde: SSB Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Bustadar og hushald

38 -Ein tydeleg medspelar 38 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Bustadar og hushald Kjelde: SSB

39 -Ein tydeleg medspelar 39 Kommunestatistikk 2015 – Sula kommune Kommunal planlegging Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga


Laste ned ppt "-Ein tydeleg medspelar Sula kommune 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 -Ein tydeleg medspelar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google