Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Direktørens rolle ved universitet og høgskular. Høgskuledirektør Hans Jørgen Binningsbø UHR sin direktørskule 27. nov. 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Direktørens rolle ved universitet og høgskular. Høgskuledirektør Hans Jørgen Binningsbø UHR sin direktørskule 27. nov. 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Direktørens rolle ved universitet og høgskular. Høgskuledirektør Hans Jørgen Binningsbø UHR sin direktørskule 27. nov. 2006.

2 Utgangspunkt:  1.Samfunnsmessige endringar –Frå ”utdanning for dei få” til ”yrkesskule for dei fleste” –Kunnskapsutvikling som drivkraft i økonomien  2.Intern styringskultur –Frå sterk kollegial styringskultur til ???  3.Lov om universitet og høgskular –Lova gjev direktøren ein sterk rolle som institusjonsleiar, men praksis er noko anna.

3 Dei formelle rollane.  Styret:  Påstand: –Styret sin posisjon er tydeleg. –Delegasjonsprinsippet er blitt meir ope  Styret sin rolle i fylgje Lova.  § 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet –(1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. –(2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.

4 Rektor.  Påstand: –Rektor sin rolle som styreleiar er tydeleg. –Rektor representerer institusjonen utad –Arbeidsoppgåver elles er lite definert –Rollen ”Fagleg leiar” er ikkje nemnd i Lova  --------------------------------------------------------------

5 Rektor sin rolle i fylgje Lova  § 10-1. Rektor  Med mindre styret har truffet vedtak i medhold av § 10-4, gjelder følgende regler om rektor: –a)Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor, og i dennes sted, prorektor, har rett til å delta i møter i alle institusjonenes styrer og utvalg. –b)Rektor avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte. Rektor kan også gis fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære styremøte, og som ikke anses som viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles. I sak om avskjed eller suspensjon kan rektor bare beslutte kortvarig suspensjon i tjenesten, i påvente av styrets behandling.  § 12-1. Forhold utad –( 1) Styret representerer institusjonen overfor offentlige myndigheter. –(2) Rektor er institusjonens rettslige representant, lovlig stedfortreder og institusjonens talsperson overfor offentlige myndigheter og allmennheten. I den enkelte sak kan rektor oppnevne stedfortreder i sitt sted.

6 Direktør  Påstand –Lova gjev direktøren omfattande mynde. –Kva er ”den samla administrative verksemda”. –Kva rammer kan styret setja.

7 Direktøren sin rolle i fylgje Lova  § 10-3. Institusjonens administrerende direktør –(1) Med mindre styret har truffet vedtak i medhold av § 10-4 skal det ved hver institusjon være en administrerende direktør. –(2) Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved institusjonene, innenfor de rammer styret fastsetter. –(3) Direktøren er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi tilrådning i de saker som legges fram for dette. Direktøren er også, personlig eller ved en av sine underordnede, sekretær for de øvrige styringsorganer ved institusjonen. –(4) Direktøren er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes i institusjonens styringsorganer, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er gjort av styret. –(5) Direktøren er ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger

8 Rolleforståing  Styret si rolleforståing Kva forventar styret av styreleiar og av sekretær Kva er styret si organisasjonsforståing Kva støtte gjev styret leiinga  Organisasjonen si forståing av rollane Dyrkar skiljet fag/administrasjon Rektor vert vald som ”opposisjonspolitikar” Uklar organisasjonsforståing  Rektor og direktør si eiga rolleforståing. Personlege eigenskapar og ambisjonar Administrativ kulturbakgunn Fagleg kulturbakgrunn  Omverda si forståing av rollane Forventar at det er ein institusjonsleiar Forvirring  Studentane Rektor er sjefen

9 Nokre eigne vurderingar  Rektor er arbeidande styreleiar på heiltid. –Aksepter og respekter styreleiar sin posisjon –Støtt rektor sitt arbeid som institusjonen sin representant utad. –Aksepter at ein styreleiar på heiltid engasjerer seg i utvalde saker. Primært bør dette vera faglege saker av strategisk betydning for organisasjonen.  Kva er ”den samlede administrative virksomheten” –Det er alt som styringsorgan gjer eller kan gjera vedtak om. –Det er opplagt ei rekkje saker som er faglege på eit universitet eller høgskule. –Det eksisterer ei gråsone mellom fag og administrasjon som er i kontinuerleg endring.  Tilhøvet til styret. –Styret er gitt all makt……. –Bidra til at styret kan fungera som eit godt styringsorgan –Bruk makta som saksførebuar og som iverksetjar –Ver audmjuk overfor makta som saksførebuar og iverksetjar

10  Hovudoppgåver –Styrearbeid –Oppfylging av strategiske styresaker –Organisera institusjonen –Store/vanskelege enkeltsaker etter behov –Driftsoppgåver ???  Endringsleiing –Hald deg oppdatert på utviklinga i sektoren –Analyser eigen organisasjon –Arbeid på lag med styret og rektor –Ver budd på tilbakeslag i enkeltsaker  Personleg leiarprofil –Ver strategisk, ikkje taktisk –Søk ikkje nederlaga, vel kampsaker med omhu  Gråsoner –Rektor og direktør som leiarar –Fagleg leiing – kva og korleis –Rektor som direktør eller omvendt 


Laste ned ppt "Direktørens rolle ved universitet og høgskular. Høgskuledirektør Hans Jørgen Binningsbø UHR sin direktørskule 27. nov. 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google