Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.09.2016 1 Frivillighet og integrering IMDi v/Morten Tjessem Erfaringskonferanse Norsk Folkehjelp 16.1.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.09.2016 1 Frivillighet og integrering IMDi v/Morten Tjessem Erfaringskonferanse Norsk Folkehjelp 16.1.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 18.09.2016 1 Frivillighet og integrering IMDi v/Morten Tjessem Erfaringskonferanse Norsk Folkehjelp 16.1.2016

2 Noen fakta om IMDi Opprettet i 2006, JD er fagdepartement, seks regionkontor, ca 220 ansatte Skal iverksette og utvikle regjeringens integrerings- og mangfoldspolitikk Samarbeide med kommuner og statlige aktører, frivillige organisasjoner og privat sektor Sentrale oppgaver: Bistå kommunen med bosetting av flyktninger Følge opp introduksjonsloven Være pådriver for offentlige tjenester tilpasset mangfoldet i befolkningen Forvalte økonomiske virkemidler på feltet (ca. 9 mrd) Nasjonal fagmyndighet på tolkefeltet Forebygge tvangsekteskap (Handlingsplan 2013-2016) 18.09.2016 2

3 Post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet – 2016 Nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet: 15, 795 + 4 mill. Lokale innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet i lokalsamfunn: 13,43 mill. Holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 9,53 mill. Informasjon og veiledningstiltak, samt tiltak knyttet til intensjonsavtaler med IMDi: 7,45 mill. Integreringsprosjekter i mottak: 29,5 mill. 18.09.2016 3

4 Intensjonsavtalene Den norske Turistforening Frivillighet Norge Norsk Folkehjelp- “Folkevenn” Norges Fotballforbund Norges idrettsforbund Norges Røde Kors Norske Kvinners Sanitetsforening Redd Barna

5 Formålet med avtalene Bedre integrering av flyktninger og innvandrere Informere kommuner og flyktninger om lokale aktiviteter Informere minoritetsbefolkningen om frivillig sektor Fremme sosialt fellesskap og bidra til å utvikle demokratisk kompetanse Bidra til at flere med minoritetsbakgrunn blir medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i frivillige organisasjoner Bidra til å fremme toleranse mellom ulike grupper i befolkningen og til å motvirke rasisme og diskriminering 5

6 Tilskudd til integreringsprosjekt i mottak – ny ordning fra 2016 Ny tilskuddsordning i 2016 – rammene ennå ikke klare – ulike modeller vurderes Stortinget har bevilget 29,5 mill. kroner (kap. 821 post 71) Ordningen retter seg mot frivillige organisasjoner Hovedmålgruppe: personer som har fått vedtak om opphold. Formål: å forberede for bosetting i kommunene, og utnytte ventetiden i mottak. Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter som bidrar til at personer med oppholdstillatelse og som bor i mottak, får kunnskap, erfaring og nettverk som vil kunne styrke deres integrering når de bosettes i kommunen. 18.09.2016 6

7 Råd og tips…. Samarbeid med kommunene, vertskommuner, Ny tilskuddsordning Samarbeid med kommuner, lokale myndigheter Mangfoldsrekruttering - Hvordan ser lokallagene ut? Hvor mange av medlemmene har innvandrerbakgrunn /er innvandrere? -Norsk Folkehjelp drifter mottak 18.09.2016 7

8 8 Politisk fokus -Møtet 24.9 i BLD med frivillige organisasjoner -Brev av 7. 10 til alle landets kommuner - oppfordring til samarbeid med frivillige organisasjoner -Regjeringen legger frem ny stortingsmelding om integrering våren 2016

9 Andre aktuelle tiltak – frivillig sektor Nytt FoU-prosjekt: «Lokale utviklingsverksteder - Samarbeid mellom kommune, frivilligheten og arbeidsgivere i møte med økt antall flyktninger - tre utvalgte «pilotkommuner» Skal utforske samarbeidsprosesser mellom frivilligheten, arbeidsgivere og kommuner i bosetting og integrering av flyktninger. Ny nettside - IMDi: (des. 2015) samlet oversikt over mulighetene til å bidra og delta som frivillig i arbeidet med mottak og integrering av asylsøkere og flyktninger IMDi ansvar for siden i samarbeid med sentrale frivillige organisasjoner og kommunesektoren Målgruppe er privatpersoner og lokale foreninger, men også kommuner 18.09.2016 9

10 Andre aktuelle tiltak – frivillig sektor Frivillighet Norge: ny nettportal for rekruttering av frivillige (lansering 3. 12.2015) Tilskuddsordninger: UDI: Tilskudd til aktiviteter for barn i mottak 2016: http://www.udi.no/asylmottak/er-nabo-til-et- asylmottak/tilskudd-til-aktiviteter-for-barn-og-unge/ VOX: Basiskompetanse i frivilligheten (BKF) 18.09.2016 10

11 Viktige nettsider Oversikt over statlige tilskuddsordninger https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-frivillig- virksomhet/Tilskuddsordninger-for-frivillige-organisasjoner/id2342820 / https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-frivillig- virksomhet/Tilskuddsordninger-for-frivillige-organisasjoner/id2342820 / Inspirasjonshefte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om samarbeid mellom frivillige og kommuner https://www.regjeringen.no/contentassets/5003785a94a5487391a47a62c4dd8ca4/ samarbeid_frivillige_kommuner.pdf https://www.regjeringen.no/contentassets/5003785a94a5487391a47a62c4dd8ca4/ samarbeid_frivillige_kommuner.pdf IMDis brosjyre «Frivillighet og mangfold» http://www.imdi.no/no/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Brosjyrer/2015/Frivillighe t-og-mangfold/ VOX «Bli frivillig norsktrener» http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/ 11


Laste ned ppt "18.09.2016 1 Frivillighet og integrering IMDi v/Morten Tjessem Erfaringskonferanse Norsk Folkehjelp 16.1.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google