Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereformen og Averøy kommune Hva betyr kommunereform for meg her i Averøy kommune? Skal Averøy kommune slå seg sammen med annen kommune? Hvem skal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereformen og Averøy kommune Hva betyr kommunereform for meg her i Averøy kommune? Skal Averøy kommune slå seg sammen med annen kommune? Hvem skal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereformen og Averøy kommune Hva betyr kommunereform for meg her i Averøy kommune? Skal Averøy kommune slå seg sammen med annen kommune? Hvem skal dette være og på hvilket grunnlag? Målet med denne pres. er å vise et faktisk grunnlag for et slikt valg (ikke uttømmende).

2 Averøy kommune - en god forbindelse Nasjonal prosess og milepæler Løp 1: Kongelig resolusjon (hurtigtoget, kommunale vedtak 2015, satt i verk 2017. Toget har gått…). Løp 2: Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017, prosess gjennomført 2020 slik: Kommunevalg 14. september

3 Averøy kommune - en god forbindelse Kommunereform: Stortinget har gitt regjeringen tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne (større krav, flere eldre og mindre penger). Dette gjelder alle kommunens 4 oppgaver: 1.Tjenesteyting 2.Samfunnsutvikling 3.Tilsyn/kontroll 4.Demokratisk utvikling Herfra utleder Stortinget 4 mål: 1.Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2.Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3.Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 4.Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver

4 Averøy kommune - en god forbindelse Nye oppgaver til kommunene? Tre kilder til kunnskap: 1. Sluttrapport fra Ekspertutvalget desember 2014: 10 nøkkelkriterier: kapasitet, kompetanse og soliditet. Funksjonell deling og politisk styring etter demografi. Min 15-20 000 innb. (se neste bilde) 2. Møreforskning Rapport nr. 58 Amdam, Halvorsen og Bakke: Alternativer for regionalt folkevalgt nivå. Drøfter 10-15 regioner (ikke 19 fylker)? Hva vil i så fall skje med Nordmøre? 3. Oppgavemeldingen (kommer mars april 2015) og Jan Tore Sanners drypp til media (Ja, nye oppgaver til store kommuner over 100 000 innbyggere).. Hva tror dere?

5 Averøy kommune - en god forbindelse Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte 0-14 999 innbyggere5 mill. 15 000- 29 999 innbyggere20 mill. 30 000- 49 999 innbyggere25 mill. Over 50 000 innbyggere30 mill. Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen 0-19 999 innbyggere 20- 49 999 innbyggere 50- 99 999 innbyggere Over 100 000 innbyggere 2 kommuner20 000 00025 000 00030 000 00035 000 000 3 kommuner30 000 00035 000 00040 000 00045 000 000 4 kommuner40 000 00045 000 00050 000 00055 000 000 5 eller flere kommuner50 000 00055 000 00060 000 00065 000 000 1. Reformstøtte ved vedtak for sammenslåing: 2. Engangskostnader: Økonomiske virkemidler fra Staten (to-delt):

6 Averøy kommune - en god forbindelse

7 Disse 10 kriteriene mener ekspertutvalget Averøy kommune må vurdere i forhold til framtidens velferdstjenester: 1.Kapasitet 2.Relevant kompetanse 3.Tilstrekkelig distanse 4.Effektiv tjenesteproduksjon 5.Økonomisk soliditet 6.Valgfrihet 7.Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8.Høy politisk deltakelse 9.Lokal politisk styring 10.Identitet Hva tenker dere, er Averøy kommune robust nok for de neste 20 år?

8 Averøy kommune - en god forbindelse Status Averøy 2015 (+ utviklingstrekk): Befolkning og sammensetning Arbeidsmarked og sysselsetting Kommuneøkonomi Rekrutteringsbehov i kommunen

9 Averøy kommune - en god forbindelse Flere over 40 og kvinneunderskudd: Folketall pr 01.01.15 er 5794 som er + 300 siden 2009 (i hovedsak arbeidsinnvandring) Framskriving, 6400 i 2029 med middels nasjonal vekst (SSB) -Usikre faktorer er innvandring og økonomisk situasjon -Uten særlig innvandring vil folketallsveksten flate ut Ungdom flytter ut, spesielt unge jenter (kvinneunderskudd)! Lave fødselstall! Færre yrkesaktive pr antall eldre Andel eldre over 67 år – høyere enn landet som helhet (fordobling i 2040) Spredte bebyggelse Mange pendlere (77 % arbeidsplassdekning)

10 Averøy kommune - en god forbindelse De røde søylene viser antall menn i kommunen i ulike aldersgrupper (y-aksen). De blå søylene viser det samme for antall kvinner. Den blå stiplalinja viser hvordan antall menn er forventa å utvikle seg til år 2023. Den røde stiplalinja viser det samme for kvinner. Behovet for kommunale tjenester vil være avhengig av utviklinga (avviket mellom stiplalinje og søyler) i aldersgruppene fram mot 2023.

11 Averøy kommune - en god forbindelse Arbeidsmarked og sysselsetting:

12 Averøy kommune - en god forbindelse

13

14

15 Dekningsgrad handel, ulike vareslag 2012 Kilde: SSB KommuneBefolkningDetaljvareDagligvareUtvalgs- varer Møbel/ hvitevarer Bygg/hage Kr sund23 813119 %108 %131 %145 %103 % Averøy5 59367 %92 %30 %Data mangler Data mangler Gjemnes2 57942 %90 %Data mangler Tingvoll3 10169 %101 %16 %13 %150 %

16 Averøy kommune - en god forbindelse Kommuneøkonomi: Vekst i folketallet gir vekst i inntekter fra staten, men nye innbyggere medfører også flere økning i tjenester fra kommunen. Redusert handlefrihet: Netto lånegjeld har gradvis økt, Averøy ligger om lag 40 % høyere enn snittet i Norge (- Oslo) og lavere på inntekter pr. innbygger. Kommunens renter og avdrag utgjør ca 6, 6, % av bto. driftsinntekter i 2013. Lite oppsparte midler (disposisjonsfond ).

17 Averøy kommune - en god forbindelse Rekrutteringsbehov i kommunen: Høy gjennomsnittsalder = nærmer seg pensjonsalderen. Rekrutteringsutfordringer for alle faggrupper. Skole, barnehage og pleie- og omsorgstjenester Sentraladministrasjonen (behov spesiell kompetanse, krever større fagmiljø)

18 Averøy kommune - en god forbindelse Hva skal innholdet være i kommunehuset i 2035?

19 Averøy kommune - en god forbindelse

20 Innbyggerundersøkelse (april/mai 2015, aktuelle tema): Tilhørighet til geografiske områder Handelsmønster Kultur- og fritidstilbud Prioritering av ulike kriterier ved en evt. kommunesammenslåing (fagmiljø, bedre velferdstjenester, økonomiske gevinster, interesse og kompetanse i lokalpolitikken, bedre rustet til framtidige oppgaver/krav) Sammenslåing eller ikke Ulike sammenslåingsalternativer Rådgivende folkeavstemming (enkle spørsmål) 14. sept. 2015: Ja eller nei til sammenslåing I tilfelle ja, nordover eller sørover? Kommunevalget 14. september 2015 «All makt i denne sal…» - dere avgjør

21 Hva mener dere? 1.Hva skal Averøy være om 20 år? 2.Hvordan kommer vi oss dit? 1.Kommunesammenslåing eller ikke? 2.Sørover eller nordover – med hvem? 3.Hvordan samarbeide om tjenester (eget kommunehus)? Les mer på www.averoy.nowww.averoy.no


Laste ned ppt "Kommunereformen og Averøy kommune Hva betyr kommunereform for meg her i Averøy kommune? Skal Averøy kommune slå seg sammen med annen kommune? Hvem skal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google