Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vann- og avløpsprosjekter status 2015 Komité TKF 27.08.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vann- og avløpsprosjekter status 2015 Komité TKF 27.08.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vann- og avløpsprosjekter status 2015 Komité TKF

2 Vann- og avløpsprosjekter – status 2015 Det skal investeres over 100 mill kr pr år på rehabilitering og utbygging av vann- og avløpsnettet i Asker. Det kan i snitt innebære inntil 8-10 km ledningsanlegg pr år. I tillegg genererer dette rehabilitering av minst like mange km private stikkledninger og fellesledninger.

3 Vann- og avløpsprosjekter – status 2015 I de kommende årene skal det skiftes ut inntil 20 km vann- og avløpsanlegg pr år Mye av dette innebærer oppgraving av kommunale veier og private eiendommer.

4 Vann- og avløpsprosjekter – status 2015 Hvorfor gjør vi dette?  Sikre at anlegget fungerer. Forhindre brudd og kollaps  Forhindre forurensning av bekker og vassdrag  Forhindre at rent regnvann, grunnvann og drikkevann sendes til VEAS for rensing.

5 Vann- og avløpsprosjekter – status 2015 Vann mottatt på VEAS

6 Vann- og avløpsprosjekter – status 2015 Hvorfor gjør vi dette?  Sikre at anlegget fungerer  Forhindre forurensning av bekker og vasdrag  Forhindre at rent regnvann, grunnvann og drikkevann sendes til VEAS for rensing.  Forhindre at drikkevannet lekker ut i grunnen – i dag kommer ca. 65% av drikkevannet som produseres, fram til forbruker.

7 Vann- og avløpsprosjekter – status 2015 Hvordan jobber vi?  Målrettet rehabilitering – punktutbedring/problemområder.  Full opprydding – store områder.  Samarbeidsprosjekter – Statens vegvesen, private utbyggere Full opprydding – store områder.

8 Vann- og avløpsprosjekter – status 2015 Gullhella Vakås J.R.Wilhelmsens vei Bleikeråsen Dæhli Breivikveien

9 Vann- og avløpsprosjekter – status 2015 Hva forventes av oss?  Kommuneplan og planstatus sjekkes  Mulighet for å fjerne luftstrekk ?  Turstier – rehabilitere/etablere  Åpning av bekker  Opprusting av vei  Bygging av Fortau/GS-vei  Overvann og flomproblematikk  Forurensning  Rehabilitering av private stikkledninger (vann og avløp)  Spredt avløp (ikke tilknyttet offentlig nett)  Osv.

10 Vann- og avløpsprosjekter – status 2015 Prosjektbudsjett - periodisertProsjektkostnad Rest: Bevilgning: (utdrag HP ) Prognose: ( ) ( ) Plan for å nå målene:

11 Vann- og avløpsprosjekter – status 2015 ÅrÅrsverkProduksjon i mill. krKommentarer Vann og avløpTotalt Regnskapstall Prognose på forbruk Plan basert på forventet bestilling Prosjekt og utbygging - anlegg

12 Vann- og avløpsprosjekter – status 2015 Sammenheng mellom nivå på vann- og avløpsgebyrene og aktivitetsnivået En endring av driftsbudsjettet på 5 mill. kr gir 5-10% endring av gebyrene fra første år. En endring av investeringsbudsjettet på 20 mill kr gir ingen endring av gebyrene de første 4 årene. ( Dette skyldes lang avskrivningstid på år på investeringer.) Det kreves økt driftsaktivitet for å få fram investeringsprosjekter og til å følge opp private anlegg parallelt med at kommunale anlegg utbedres.

13 Spredt avløp – oppsummering og status

14 Spredt avløp H VA ER GJORT ? I. Gjennomført tilsyn og utarbeidet tilsynsrapport II. Vedtatt virkemidler: I.Beløpsgrense på ,- II.Lokal forskrift III.Sanksjonsverktøy III. Avklart praktisering av politisk vedtak IV. Oppsummering av tilsynsarbeid og videre arbeid

15 Spredt avløp U LIKE TILNÆRMINGER TIL POLITISK VEDTAK : 1. Kommunen bekoster hovedledning, mens huseier(e) bekoster stikkledning/ fellesledning. 2. Huseier(e) bekoster både hovedledning og stikkledning/fellesledning. 3. Kommunen og huseier deler kostnadene på hovedledning, mens huseier bekoster stikkledning/fellesledning.

16 Spredt avløp KTA anbefaler derfor tilnærming 3 med følgende praktisering: (Kommunen og huseier deler kostnadene på hovedledning, mens huseier bekoster private ledninger)  Først vurderes om området med spredt avløp bør sikres tilknytning til offentlig nett ved at det bygges ny hovedledning.  Det vurderes videre om kommunen skal grave ny grøft for enten rehabilitering av eksisterende eller bygging av ny vannledning i det samme området.  Hvis svaret er ja på begge disse spørsmålene, tilbys huseier(ne)/grunneier(ne) å benytte samme grøft som for vannledning og dekker kun merkostnadene ved å ta med spillvann.  Hvis svaret er ja på første spørsmål og nei på andre spørsmål, dekker huseier(ne)/grunneier(ne) alle kostnadene for hovedledning.  I begge tilfeller vil kostnadstaket for hver huseier være kr ,- inkl. mva.  I de tilfellene der kommunen har bestemt at det skal bygges hovedledning, men kostnaden for den enkelte huseier overstiger kr ,- inkl. mva., dekker kommunen det overskytende beløpet.

17 Spredt avløp V IKTIGE PRINSIPPER : I. Asker kommune (KTA) bestemmer hvor det skal bygges hovedledningsanlegg basert på en faglig vurdering og kommunens VA-norm. II. Kravet om minimumsdimensjon på hovedledning fastholdes. Ledninger under minimumsdimensjon er pr definisjon private ledninger som ikke overtas av kommunen. III. Kun hovedledningsanlegg kan finansieres over VA-gebyrene. Dette er lovregulert. Ønsker kommunen å gi støtte til bygging av private ledninger må dette finansieres over handlingsprogrammet.

18 Spredt avløp Kategori 1Kategori 2Kategori 3Kategori 4Kategori 5Sum Mulig å tilknytte, avrundet Delområde Delområde Delområde Delområde Nesøya (5) Brønnøya (5)

19 Spredt avløp

20 O MRÅDER HVOR TILKNYTNING DISKUTERES :  Skogveien  Konglungøya  Bergvangveien/Bergveien  Solliveien Felles betingelser: Kommunen gjør tiltak på hovedledningsnettet under forutsetning av at et stort flertall av eiendommene forplikter seg til å knytte seg til det offentlige nettet.

21 Spredt avløp Framdrift og kapasitet:  Rapporten angir en realistisk framdrift som innebærer at eiendommer utbedres pr år.  Hvert pålegg krever mye veiledning og saksbehandling fra kommunens side og vi må sikre at vi har kapasitet. Kommunalteknisk avdeling har økt bemanningen med 2 medarbeidere for å kunne håndtere denne framdriften.  De verste tilfellene tas først, men samtidig sees områder med felles geografisk avgrensning og felles interesser under ett slik at fellesløsninger kan vurderes.

22 Benchmarking 2015 for perioden

23

24

25

26 Avløpstjenesten - Standarden på kommunenes tjeneste i 2014

27 VA-gebyrene

28

29

30 TAKK !!


Laste ned ppt "Vann- og avløpsprosjekter status 2015 Komité TKF 27.08.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google