Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Godt Vann Drammensregionen (GVD)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Godt Vann Drammensregionen (GVD)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Godt Vann Drammensregionen (GVD)
Glitre – hovedvannkilden for Drammen, Lier, Eiker og Røyken Velkommen til beredskapsmøte Sivilingeniør Arild Moen

2 Samarbeidsprosjekt om vann og avløp
Hurum kommune Røyken kommune Lier kommune Drammen kommune Sande kommune Svelvik kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Modum kommune Glitrevannverket Blindevannverket Godt Vann Drammensregionen (GVD) er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Sande, Svelvik, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum og Glitrevannverket. Samarbeidsprosjektet er et tjenestesamarbeid basert på forpliktende prosjektsamarbeid for å sikre og forbedre vannkvaliteten Det er basert på et økonomisk spleiselag hvor hver part bidrar

3 Fakta om GVD-kommunene
innbyggere Rundt 90 prosent av husstandene har kommunal vannforsyning og er tilknyttet kommunale avløpsanlegg boliger har privat vannforsyning boliger har privat avløpsanlegg 9 hovedvannverk Glitre 57 prosent 17 avløpsrenseanlegg Omfattende ledningsnett for VA I de ni kommunene bor det til sammen ca innbyggere. nærmere 90 prosent av dem har kommunal vannforsyning og er tilknyttet kommunale avløpsanlegg. Kommunene har til sammen 1400 km med interkommunale vannledninger og 1400 km med avløpsledninger som samlet representerer en gjenanskaffelsesverdi på om lag 10,5 milliarder kroner.

4 Hovedutfordring: Nesten 50 prosent av drikkevannet lekker ut gjennom utette vannrør.

5 Mål for samarbeidsprosjektet
Redusere lekkasje av drikkevann Forhindre at overvann overbelaster avløpsnettet Forhindre at avløpsvann forurenser drikkevannet og vassdragene Forebygge vannskader og sette i verk flomsikringstiltak Hovedutfordringen for vann- og avløpstjenesten i de ni samarbeidende kommunene er vann på avveie. Det gjelder både drikkevann, overvann, avløpsvann og flomvann. Målet for samarbeidsprosjektet er derfor å:

6 Innbyggerne er fornøyde
Brukerundersøkelser viser at innbyggerne i Drammensregionen er fornøyde med vann- og avløpstjenestene Innbyggerne er veldig fornøyde både med smaken, temperaturen, klarheten og vanntrykket i drikkevannforsyningen Vi har planlagt og gjennomført felles brukerundersøkelser. Resultatet forelå i begynnelsen av 2009 og viste bl.a.: Innbyggerne i Drammensregionen er fornøyde med vann- og avløpstjenestene. Man er like fornøyde med tjenestene sammenlignet med resultatet for landet samlet sett. Abonnentene er litt mer fornøyd med vannforsyningstjenestene enn avløpstjenestene. 74 prosent av abonnentene svarte at de samlet sett i ganske stor grad eller i svært stor grad er fornøyd med vannforsyningstjenestene, mens 70 prosent er i tilsvarende grad fornøyd med avløpstjenesetene. Innbyggerne er gjennomgående veldig fornøyde både med smaken, temperaturen, klarheten og vanntrykket i drikkevannforsyningen. Det ble registrert noen mindre forskjeller mellom tallene i enkelte områder, noe kommunene kunne forklare i uønskede episoder eller andre forhold som man hadde rettet eller ville rette opp. Over 90 prosent av abonnentene i samtlige kommuner foretrekker springvann fremfor flaskevann. Dette samstemmer med den tilliten abonnentene våre har til kvalitet på vannforsyningen.

7 Rekruttering – viktig satsingsområde
Med bakgrunn i den høye gjennomsnittsalderen blant VA-ansatte i de ni kommunene, vil rekruttering være et viktig satsingsområde i årene fremover. Dyktige og godt kvalifiserte medarbeidere er en viktig forutsetning for å utvikle Drammensregionen til Norges ledende vannmiljøregion. Informasjonsgruppa har sammen med HiBu fått iverksatt et nytt studium innen vann- og miljøteknologi ved høyskolen fra høsten Dette er et av flere rekrutteringstiltak. I tillegg til studiet, har Informasjonsgruppa inngått langsiktige partnerskapsavtaler med to ungdomsskoler i Drammen og Drammen videregående skole om å delta i undervisningen. Disse avtalene skal videreutvikles og på sikt skal alle skolene i regionen få samme tilbud.

8 Utfordringer – politiske avgjørelser
Felles hovedplan for vannforsyning og avløp, vedtatt 2010 Budsjetter/finansiering av fornyelser Full husvannmålerdekning 2015 Reviderte reglementer og forskrifter

9 GVD beredskap 1     Hva har GVD gjort og hva ønskes fremover mht. sikkerhet og beredskap?    Satt på dagsorden, drøftet og informert hverandre i møter i prosjektstyret Arbeidsgruppe informasjon er ansvarlig for GVD-utvikling av beredskap Gjensidig info om mannskap, vaktordninger, utstyr, anlegg Gjennomført en felles øvelse Utviklet faglige nettverk – viktig å kjenne hverandre.

10 GVD beredskap 2 Kompetanse, robuste organisasjoner
Mannskap som er vant til å håndtere små kriser f. eks. lekkasjer kloakkstopp og flomsituasjoner blir gode på å kunne takle større og alvorligere situasjoner Planlegging, ROS-analyser Ledelsesmessig grunnlag og Påfyll av kunnskap for mannskap Mennesker som stoler på hverandre på tvers av kommunegrensene og som tør å ta en telefon for å be om hjelp. Initiativ ang. nødvann Felles initiativ vil bli presentert senere i dag.

11 Samkjøringer av vannverk
Glitrevannverket med Røysjø dekker i dag: Drammen, Nedre Eiker, Lier, Røyken, nordre del av Sande og Frogn Gjensidig reservevann mellom Glitre og ABV Mulige nye samkjøringer/reserver: Blindevannverket (Svelvik og Sande) og Røysjø (Drammen) (ringledning rundt halvøya) En bedre forbindelse mellom Øvre Eiker - Nedre Eiker ved Steinberg    

12 Mer informasjon? og drikk godt vann
Sjekk vår internettside: Takk for oppmerksomheten og drikk godt vann 12

13 Dagsorden Ordstyrer Christen Ræstad Program utdelt Deltagere:
Kommuner 26 IKS 4 Mattilsynet 5 Gjester fra andre vannverk 3 Politiet 1 Presentasjon av deltagere – si hvem du er, når du får ordet.


Laste ned ppt "Godt Vann Drammensregionen (GVD)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google