Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn RAPPORT FRA KARRIEREVEILEDNINGSUTVALGET AVGITT TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 25. APRIL 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn RAPPORT FRA KARRIEREVEILEDNINGSUTVALGET AVGITT TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 25. APRIL 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn RAPPORT FRA KARRIEREVEILEDNINGSUTVALGET AVGITT TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 25. APRIL 2016 NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

2 Bakgrunn – OECDs anbefaling Sørge for bedre veiledning til unge og voksne knyttet til valg om utdanning og arbeid, gjennom: - et mer helhetlig system for livslang karriereveilednig - et bedre nettbasert tilbud med informasjon og veiledning  Ekspertutvalg for karriereveiledning ble oppnevnt mars 2015 NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

3 Et mangfoldig aktørbilde

4 Utvalgets situasjonsanalyse Sektorvis utvikling og organisering gir utfordringer både strukturelt, økonomisk og kvalitetsmessig: -Mangler i tilgangen til karriereveiledning -Varierende kvalitet -Svakheter i samordning, forvaltning og finansiering NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

5 Karriereveiledning på nett -Det etableres et nasjonalt nettsted for utdanning og karriere for å bedre tilgangen til relevant, nøytral og kvalitetssikret informasjon, selvhjelpsressurser og e-veiledning. -E-veiledningstjenesten gir mange fler tilgang til profesjonell veiledning og er uavhengig av geografi og er tilgjengelig utenfor vanlig arbeids- og skoletid. -Nettstedet og e-veiledningstjenesten skal rette seg mot hele befolkningen -Etableres med utgangspunkt i utdanning.no NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Utvalgets anbefalinger

6 Det nettbaserte som del av helheten NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

7 Karrieresentre i fylkene - Det må etableres karrieresentre med tilstrekkelig kapasitet i alle fylker. Innebærer en betydelig økning fra i dag. - Karrieresentrenes kjerneoppgave skal være å tilby karriereveiledning til befolkningen. - Dette bør være en lovpålagt oppgave for fylkeskommunen. - Det er nødvendig med en betydelig økt statlig finansiering. - Midlene bør komme fra Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justisdepartementet (bidrar til både utdanning, arbeid, integrering). - Karriereveiledningstilbudet på nett og ved karrieresentrene ses i sammenheng og bør fremstå helhetlig. - Karriereveiledere ved karrieresentrene skal ha karrierefaglig utdanning på mastergradsnivå. NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Utvalgets anbefalinger

8 Hva karrieresentrene kan bidra med for andre - Skreddersydde kurs, gruppebasert og individuell veiledning for andres brukergrupper - Kompetansestøtte for veiledere i andre sektorer - Spesielle innsatser på oppdrag fra statlige myndigheter (for eksempel veiledning av flyktninger i mottak)  Slike oppdrag må finansieres av aktøren som ønsker dem utført NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN

9 Partnerskap for karriereveiledning - For å sikre et helhetlig tilbud til befolkningen trengs det fortsatt samarbeid og samordning i fylkene – partnerskap for karriereveiledning videreføres. - Bør minimum inkludere kommunene, i tillegg til fylkeskommunen og Nav - Lokale avtaler om å benytte karrieresentrenes tjenester forankres i partnerskapet, finansieres spesielt av den aktøren som ønsker å benytte tjenestene. - Partnerskapene bør fokusere på strategisk utvikling av karriereveiledningen i fylket, som en del av kompetansepolitikken. NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Utvalgets anbefalinger

10 NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Finansieringskilder for karrieresentrene

11 Partnerskap for karriereveiledning -Partnerskap videreføres i fylkene for å sikre samarbeid mellom ulike aktører som yter karriereveiledning -Partnerskapene bør bestå av kommunene i tillegg til NAV og fylkeskommunen - partnerskapene skal ikke lenger være eiere av karrieresentrene. -Partnerskapene bør fokusere på strategisk utvikling av karriereveiledningen i fylket og plassering av dette virkemiddelet i en bredere kompetansepolitisk kontekst. -Partnerskapene i fylkene bør ha forankring og støtte i sine respektive styringslinjer gjennom tydelige styringssignaler fra Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justisdepartementet. -Partnerskapene bør få et økonomisk tilskudd som skal brukes til å sikre at partnerskapsarbeidet ledes og prioriteres. -Samarbeid og avtaler mellom aktører i fylkene om kompetanseutveksling, kompetansestøtte og veiledningstjenester forankres i partnerskapene. -For å styrke sammenheng, samarbeid og koordinering mellom de ulike aktørene og virkemidlene på det kompetansepolitiske området, bør partnerskap for karriereveiledning være en sentral del av regionalt kompetansepolitisk arbeid. NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Utvalgets anbefalinger

12 Satsing på karriereveiledning i skolen - Skille utdannings- og yrkesrådgivning fra annen rådgivning og kalle det karriereveiledning - Ny stillingskategori: karriereveiledere i egne stillinger i skolen (ikke som del av undervisningsstilling) - Profesjonalisering: alle karriereveiledere må ha karrierefaglig utdanning (kompetansekrav) - Alle som underviser i faget utdanningsvalg må ha karrierefaglig utdanning (kompetansekrav) - Videreutdanning i rådgivning/karriereveiledning må være en del av Kompetanse for kvalitet og inn i lærerutdanningene NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Utvalgets anbefalinger

13 Satsing på karriereveiledning i skolen - Gi lærlinger rett til rådgivning på lik linje med elever - Utrede eget karriereveiledningsfag for elever på studieforberedende program - Et styrket karriereveiledningstilbud på nett skal være tilpasset elever som står foran overgang til høyere utdanning, læretid og arbeidsliv. Også tilrettelagt for bruk i undervisningen. - Styrket finansiering – minimum doblet ressurs fra dagens nivå NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Utvalgets anbefalinger

14 Karriereveiledning for integrering -Nyankomne innvandrere må få tilstrekkelig tilgang til karriereveiledning i introduksjonsordningen. -Karrierelæring blir del av opplæringen i norsk- og samfunnskunnskap -Programrådgivere i introduksjonsprogram og lærere i norsk og samfunnskunnskap bør ha karrierefaglig utdanning på minimum 30 studiepoeng. -Personer med stor sannsynlighet for å få opphold bør allerede i mottak få tilgang til karriereveiledning. -Karrieresentrene skal tilby karriereveiledning til alle voksne over 19 år, og dette tilbudet må kommuniseres tydelig til nyankomne innvandrere når de bosettes i en kommune. -Kommunen (som ansvarlig for introduksjonsordningene) bør delta i fylkesvise partnerskap for karriereveiledning og benytte karrieresenterets ressurser. NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN Utvalgets anbefalinger

15 Gode valg lønner seg! Gode valg for den enkelte og samfunnet bidrar til omstilling, integrering og hindrer frafall og utenforskap  Alle voksne over 19 år bør ha tilgang til profesjonell karriereveiledning gjennom karrieresentre i fylkene.  Det bør etableres en karriereveiledningstjeneste på nett – tilgang til informasjon og karriereveiledning for hele befolkningen.  Alle elever, lærlinger og studenter bør få tilstrekkelig tilgang til karriereveiledning gjennom hele utdanningsløpet.  Innvandrere bør få mer og bedre veiledning, særlig ved ankomst. NOU 2016:7 NORGE I OMSTILLING - KARRIEREVEILEDNING FOR INDIVID OG SAMFUNN


Laste ned ppt "Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn RAPPORT FRA KARRIEREVEILEDNINGSUTVALGET AVGITT TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 25. APRIL 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google