Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning i et livslangt perspektiv – sammenhengen mellom NAV og skolesystemet Rune Kristensen, NAV Rana arbeid Tromsø 20. april 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning i et livslangt perspektiv – sammenhengen mellom NAV og skolesystemet Rune Kristensen, NAV Rana arbeid Tromsø 20. april 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning i et livslangt perspektiv – sammenhengen mellom NAV og skolesystemet Rune Kristensen, NAV Rana arbeid Tromsø 20. april 2007

2 NAV, 14.07.2014Side 2 NAV-reformen  Etablere NAV-kontor i alle kommuner innen utgangen av 2009  Partnerskap mellom stat og kommune som likeverdige parter  Utgjør i fellesskap Arbeids- og velferdsforvaltningen

3 NAV, 14.07.2014Side 3 Hva vil vi med NAV-reformen Hovedmål 1:  Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad  Delmål: 1. Bidra til et inkluderende samfunn som gir alle mulighet til deltakelse 2. Bidra til å forebygge sykefravær og motvirke utstøting fra arbeidslivet 3. Stimulere til økt yrkesaktivitet og utdanning

4 NAV, 14.07.2014Side 4 Hva vil vi oppnå her?  Styrke skolens karriereveiledning  Snu utviklingen av unge voksne som arbeidsledige, sosialhjelpsbrukere, uføre  Behovet for styrking av skolens karriereveiledning henger nøye sammen med målene i NAV-reformen  Resultatene vi oppnår vil være en indikasjon på om styrkingen av skolens karriereveiledning har vært vellykket

5 NAV, 14.07.2014Side 5 Sammenhenger ungdom - voksen  NAV arbeid har gjennom mange år samarbeidet med fylkeskommunen om ungdomsgarantien – Ungdom som faller ut av videregående opplæring – Nært samarbeid med OT om denne målgruppen – Økonomiske virkemidler / arbeidsmarkedstiltak  Fortsatt et felles ansvar for NAV og Fylkeskommunen  Ved avbrutt skolegang går mange unge inn i et langvarig forhold som brukere av Arbeids- og velferdsforvaltningen. (Tiltaksmidler/sosialhjelp)  Hittil nødvendige og individuelt tilpassede ”her og nå-tiltak”, og mindre fokus på lange linjer og sammenhenger

6 NAV, 14.07.2014Side 6 Sammenhenger ungdom - voksen  Rekruttering av ungdom som brukere av Arbeids- og velferdsforvaltningen  En målsetting i Tiltaksplan mot fattigdom er å hindre nyrekruttering av sosialhjelpsmottakere, med særlig vekt på ungdom  Reiser spørsmål om å samle krefter i forhold til karriereveiledningen: – Hvorfor frafall? – Hvorfor feilvalg? – Kunnskap om yrkes- og utdanningsmuligheter? – Hvilke aktører har kompetansen på de ulike områdene?

7 NAV, 14.07.2014Side 7 Sammenhenger ungdom - voksen  Bedre gjennomstrømming i videregående opplæring  Feilvalgene – konsekvensene for den enkelte, for næringslivet og for samfunnet? – Grunner for å tenke helhetlig  GIVO-rapporten - sentrale elementer: – styrke tilgangen til kvalifisert veiledning både i og utenfor skolen – Sammenhenger ungdom – voksen – Kompetansekrav i karriereveiledningen – Bredt forpliktende samarbeid mellom ulike aktører om en upartisk og nøytral veiledningstjeneste

8 NAV, 14.07.2014Side 8 Utfordringene  Arbeids- og velferdsforvaltningen må ha oppmerksomhet på hva som fører til rekruttering av ungdom som brukere (Jfr. målsetting om å hindre nyrekruttering av sosialhjelpsmottakere, med særlig vekt på ungdom)  Hvordan hindre nyrekrutteringen?  Skoleverket må ha oppmerksomhet på hva som fører til feilvalg og frafall  Hvordan stimulere til deltakelse, arbeid og aktivitet?  Hvor er sammenhengene?

9 NAV, 14.07.2014Side 9 Tenke helhetlig  Erkjennelse av at karriereveiledningen har vært for fragmentert  Erkjennelse av at karriereveiledningen har vært for dårlig  Samordnet karriereveiledning – Tilgjengelig for alle  Kvalitet på karriereveiledningen – Sette bruker i stand til å gjøre selvstendige og bevisste valg  Viktige fundamenter – Kompetanse på veiledning – Kunnskap om utdanningsveier, yrker og arbeidsmarked – Nettverk

10 NAV, 14.07.2014Side 10 Tenke helhetlig  Karriereveiledningen i grunnskole og videregående skole trenger bl.a. jevnlig tilfang av oppdatert yrkes- og arbeidsmarkeds- kunnskap.  Karriereveiledningen i Arbeids- og velferdsforvaltningen trenger bl.a. jevnlig tilfang av oppdatert kunnskap om skole og utdanningsveier  Begge trenger nettverk og veilednings- og metodekompetanse

11 NAV, 14.07.2014Side 11 Tenke helhetlig  Nav Rana arbeid har vært blant initiativtakerne til etablering av Veiledningssenteret i Rana, Hemnes og Nesna  Vi har gode erfaringer og mener en slik organisering av veiledningen i et livslangt perspektiv bør etableres permanent som et nasjonalt system

12 NAV, 14.07.2014Side 12 Hvordan kan vi samarbeide…  …og hvilken rolle kan karrieresenteret spille i samarbeidet om karriereveiledning i skole og karriereveiledning overfor voksne i NAV?  Regionale karrieresentra kan være krysningspunktet som knytter sammen ulike kompetanseområder og gjør karriereveiledningen til en helhetlig tjeneste, tilgjengelig for alle i et livslangt perspektiv.

13 NAV, 14.07.2014Side 13 Hvordan kan vi samarbeide…  Partnerskap og nettverkssamarbeid rundt regionale karrieresentra  Etablere kompetansemiljø  Styrke og kvalifisere den veiledningen skolene og Arbeids og velferdsforvaltningen gir  Kompetanse på sammenhenger mellom utdanningsveier og yrker må være en sentral funksjon  Direkte veiledningsansvar overfor de som ikke befinner seg i utdanningssystemet  Nøytral og gratis tjeneste

14 NAV, 14.07.2014Side 14 Hvordan kan vi samarbeide…  Karrieresenteret en ressurs på systemnivå i nettverk/partnerskap for karriereveiledning i grunnskole og videregående skole  Et supplement til karriereveiledningstilbudet i skolen  Ajourholde lærere/rådgivere, NAV-ansatte m.fl. på det som er nytt: – veiledningsverktøy – reformer i skoleverket (Jfr. Kunnskapsløftet) – nye rettigheter i skoleverket – osv.

15 NAV, 14.07.2014Side 15 NAV´s rolle?  Kompetanseressurs for karrieresenteret på yrkes- og arbeidsmarkedskunnskap, og på virkemidler og regelverk i NAV  Én av flere kompetanseressurser for karriereveiledningen i skolen  NAV følger kontinuerlig strømninger i arbeidsmarked og bransjer  Spisskompetanse på arbeidsmarkedet  Engasjement og involvering i forhold til karriereveiledningen i grunnopplæringen vil bidra til å nå målene i NAV-reformen

16 NAV, 14.07.2014Side 16 NAV´s rolle?  NAV i daglig kontakt med offentlige og private arbeidsgivere i mange ulike sammenhenger: – Rekrutteringsbistand til arbeidsgivere – Arbeidsgivernes krav til kvalifikasjoner – Arbeidspraksis og yrkesutprøving – Kvalifisering – IA-arbeid – Omstilling – Nedbemanninger – Bedriftsetableringer – Årlige bedriftsundersøkelser – Generell bedriftskontakt med gjensidig informasjon – M.m.

17 NAV, 14.07.2014Side 17 Ansvarsområder /sammenhenger  Samordning av eksisterende ressurser  Ikke overta hverandres ansvarsområder, men se sammenhengene i et helhetlig perspektiv.  Styrke hverandres måloppnåelse ved å sette deling av kunnskap og kompetanse i system gjennom forpliktende samarbeid.  Vi bør se etableringen av karrieresentra i sammenheng med den etableringen av NAV-kontor som pågår nå.

18 NAV, 14.07.2014Side 18 Felles mål Samfunnsperspektivet NAV´s målsettinger: – ”Bidra til et inkluderende samfunn som gir alle mulighet til deltakelse” – ”Stimulere til økt yrkesaktivitet og utdanning” NAV´s visjon: – ”Vi gir mennesker muligheter”

19 NAV, 14.07.2014Side 19 Samfunnsperspektiv og sammenhenger  Én og samme person – Karriereplan grunnskole – Karriereplan videregående skole – Handlingsplan sosialkontor – Handlingsplan trygdekontor – Handlingsplan Aetat  Kontinuitet, sammenheng, kommunikasjon....eller tilbake til start hver gang?

20 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Karriereveiledning i et livslangt perspektiv – sammenhengen mellom NAV og skolesystemet Rune Kristensen, NAV Rana arbeid Tromsø 20. april 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google