Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning i et livslangt perspektiv – sammenhengen mellom NAV og skolesystemet Rune Kristensen, NAV Rana arbeid Tromsø 20. april 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning i et livslangt perspektiv – sammenhengen mellom NAV og skolesystemet Rune Kristensen, NAV Rana arbeid Tromsø 20. april 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning i et livslangt perspektiv – sammenhengen mellom NAV og skolesystemet
Rune Kristensen, NAV Rana arbeid Tromsø 20. april 2007

2 NAV-reformen Etablere NAV-kontor i alle kommuner innen utgangen av 2009 Partnerskap mellom stat og kommune som likeverdige parter Utgjør i fellesskap Arbeids- og velferdsforvaltningen

3 Hva vil vi med NAV-reformen
Hovedmål 1: Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Delmål: Bidra til et inkluderende samfunn som gir alle mulighet til deltakelse Bidra til å forebygge sykefravær og motvirke utstøting fra arbeidslivet Stimulere til økt yrkesaktivitet og utdanning

4 Hva vil vi oppnå her? Styrke skolens karriereveiledning
Snu utviklingen av unge voksne som arbeidsledige, sosialhjelpsbrukere, uføre Behovet for styrking av skolens karriereveiledning henger nøye sammen med målene i NAV-reformen Resultatene vi oppnår vil være en indikasjon på om styrkingen av skolens karriereveiledning har vært vellykket

5 Sammenhenger ungdom - voksen
NAV arbeid har gjennom mange år samarbeidet med fylkeskommunen om ungdomsgarantien Ungdom som faller ut av videregående opplæring Nært samarbeid med OT om denne målgruppen Økonomiske virkemidler / arbeidsmarkedstiltak Fortsatt et felles ansvar for NAV og Fylkeskommunen Ved avbrutt skolegang går mange unge inn i et langvarig forhold som brukere av Arbeids- og velferdsforvaltningen. (Tiltaksmidler/sosialhjelp) Hittil nødvendige og individuelt tilpassede ”her og nå-tiltak”, og mindre fokus på lange linjer og sammenhenger

6 Sammenhenger ungdom - voksen
Rekruttering av ungdom som brukere av Arbeids- og velferdsforvaltningen En målsetting i Tiltaksplan mot fattigdom er å hindre nyrekruttering av sosialhjelpsmottakere, med særlig vekt på ungdom Reiser spørsmål om å samle krefter i forhold til karriereveiledningen: Hvorfor frafall? Hvorfor feilvalg? Kunnskap om yrkes- og utdanningsmuligheter? Hvilke aktører har kompetansen på de ulike områdene?

7 Sammenhenger ungdom - voksen
Bedre gjennomstrømming i videregående opplæring Feilvalgene – konsekvensene for den enkelte, for næringslivet og for samfunnet? Grunner for å tenke helhetlig GIVO-rapporten - sentrale elementer: styrke tilgangen til kvalifisert veiledning både i og utenfor skolen Sammenhenger ungdom – voksen Kompetansekrav i karriereveiledningen Bredt forpliktende samarbeid mellom ulike aktører om en upartisk og nøytral veiledningstjeneste

8 Utfordringene Arbeids- og velferdsforvaltningen må ha oppmerksomhet på hva som fører til rekruttering av ungdom som brukere (Jfr. målsetting om å hindre nyrekruttering av sosialhjelpsmottakere, med særlig vekt på ungdom) Hvordan hindre nyrekrutteringen? Skoleverket må ha oppmerksomhet på hva som fører til feilvalg og frafall Hvordan stimulere til deltakelse, arbeid og aktivitet? Hvor er sammenhengene?

9 Tenke helhetlig Erkjennelse av at karriereveiledningen har vært for fragmentert Erkjennelse av at karriereveiledningen har vært for dårlig Samordnet karriereveiledning Tilgjengelig for alle Kvalitet på karriereveiledningen Sette bruker i stand til å gjøre selvstendige og bevisste valg Viktige fundamenter Kompetanse på veiledning Kunnskap om utdanningsveier, yrker og arbeidsmarked Nettverk

10 Tenke helhetlig Karriereveiledningen i grunnskole og videregående skole trenger bl.a. jevnlig tilfang av oppdatert yrkes- og arbeidsmarkeds-kunnskap. Karriereveiledningen i Arbeids- og velferdsforvaltningen trenger bl.a. jevnlig tilfang av oppdatert kunnskap om skole og utdanningsveier Begge trenger nettverk og veilednings- og metodekompetanse

11 Tenke helhetlig Nav Rana arbeid har vært blant initiativtakerne til etablering av Veiledningssenteret i Rana, Hemnes og Nesna Vi har gode erfaringer og mener en slik organisering av veiledningen i et livslangt perspektiv bør etableres permanent som et nasjonalt system

12 Hvordan kan vi samarbeide…
…og hvilken rolle kan karrieresenteret spille i samarbeidet om karriereveiledning i skole og karriereveiledning overfor voksne i NAV? Regionale karrieresentra kan være krysningspunktet som knytter sammen ulike kompetanseområder og gjør karriereveiledningen til en helhetlig tjeneste, tilgjengelig for alle i et livslangt perspektiv.

13 Hvordan kan vi samarbeide…
Partnerskap og nettverkssamarbeid rundt regionale karrieresentra Etablere kompetansemiljø Styrke og kvalifisere den veiledningen skolene og Arbeids og velferdsforvaltningen gir Kompetanse på sammenhenger mellom utdanningsveier og yrker må være en sentral funksjon Direkte veiledningsansvar overfor de som ikke befinner seg i utdanningssystemet Nøytral og gratis tjeneste

14 Hvordan kan vi samarbeide…
Karrieresenteret en ressurs på systemnivå i nettverk/partnerskap for karriereveiledning i grunnskole og videregående skole Et supplement til karriereveiledningstilbudet i skolen Ajourholde lærere/rådgivere, NAV-ansatte m.fl. på det som er nytt: veiledningsverktøy reformer i skoleverket (Jfr. Kunnskapsløftet) nye rettigheter i skoleverket osv.

15 NAV´s rolle? Kompetanseressurs for karrieresenteret på yrkes- og arbeidsmarkedskunnskap, og på virkemidler og regelverk i NAV Én av flere kompetanseressurser for karriereveiledningen i skolen NAV følger kontinuerlig strømninger i arbeidsmarked og bransjer Spisskompetanse på arbeidsmarkedet Engasjement og involvering i forhold til karriereveiledningen i grunnopplæringen vil bidra til å nå målene i NAV-reformen

16 NAV´s rolle? NAV i daglig kontakt med offentlige og private arbeidsgivere i mange ulike sammenhenger: Rekrutteringsbistand til arbeidsgivere Arbeidsgivernes krav til kvalifikasjoner Arbeidspraksis og yrkesutprøving Kvalifisering IA-arbeid Omstilling Nedbemanninger Bedriftsetableringer Årlige bedriftsundersøkelser Generell bedriftskontakt med gjensidig informasjon M.m.

17 Ansvarsområder /sammenhenger
Samordning av eksisterende ressurser Ikke overta hverandres ansvarsområder, men se sammenhengene i et helhetlig perspektiv. Styrke hverandres måloppnåelse ved å sette deling av kunnskap og kompetanse i system gjennom forpliktende samarbeid. Vi bør se etableringen av karrieresentra i sammenheng med den etableringen av NAV-kontor som pågår nå.

18 Felles mål Samfunnsperspektivet NAV´s målsettinger:
”Bidra til et inkluderende samfunn som gir alle mulighet til deltakelse” ”Stimulere til økt yrkesaktivitet og utdanning” NAV´s visjon: ”Vi gir mennesker muligheter”

19 Samfunnsperspektiv og sammenhenger
Én og samme person Karriereplan grunnskole Karriereplan videregående skole Handlingsplan sosialkontor Handlingsplan trygdekontor Handlingsplan Aetat Kontinuitet, sammenheng, kommunikasjon ....eller tilbake til start hver gang?

20 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Karriereveiledning i et livslangt perspektiv – sammenhengen mellom NAV og skolesystemet Rune Kristensen, NAV Rana arbeid Tromsø 20. april 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google