Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utredning kommunesammenslåing 2014. Vedtak i kommunestyret 1. Nøtterøy kommune vil imøtekomme henvendelsen fra Tjøme kommune om å utrede kommunesammenslåing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utredning kommunesammenslåing 2014. Vedtak i kommunestyret 1. Nøtterøy kommune vil imøtekomme henvendelsen fra Tjøme kommune om å utrede kommunesammenslåing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utredning kommunesammenslåing 2014

2 Vedtak i kommunestyret 1. Nøtterøy kommune vil imøtekomme henvendelsen fra Tjøme kommune om å utrede kommunesammenslåing mellom A:Tjøme, Nøtterøy og B: Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg 2. Rådmannen bes i samarbeid med rådmennene i Tjøme og Tønsberg å legge til grunn en tidsplan basert på en eventuell sammenslåing etter valget i 2015. Rådmannen fremlegger en status for arbeidet sommeren 2014. 3. Det er en forutsetning at utredningene og den videre behandling skal være grundige, med gode prosesser, som sikrer involvering av både innbyggere, arbeidstakere og politiske miljøer 4. Stokke kommune orienteres om prosessen

3 Organisering Utredningsgruppe Rådmenn og Pål Thalmann Dialogmøte med tillitsvalgte To hovedtillitsvalgte fra hver kommune + hovedvernombud Ledergruppene utreder tjenesteområdene

4 Finansiering Status: mottatt 600.000 kr til utredninger.

5 Utredningstema 1.Demokrati 2.Økonomi 3.Juridiske forhold 4.Personal 5.Informasjon og innbyggerdialog 6.Utviklingstrekk 7.Kirken 8.Nav

6 1.Demokrati Bygge på eksisterende utredninger og forskningsrapporter Engasjert KS, avdeling for lokaldemokrati og kommuneøkonomi. Status: Utredning forventes levert 1. mai

7 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Hva er godt lokaldemokrati Hva kjennetegner kommuner med god lokaldemokratisk styring? Identitet og tilhørighet

8 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Hvordan vurderes det norske lokaldemokratiet i dag? Hva forklarer tilliten til lokaldemokratiet? Hvordan vurderer innbyggerne og folkevalgte lokaldemokratiet i egen kommune?

9 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Hva betyr kommunestørrelse for statlig styring og kommunal frihet? Status og utvikling statlig styring (oppgaver ovenfra og nedenfra, endring i statlig styring) Likeverdighet stat og kommunesektor – både innenfor velferdspartnerskapene og sektorovergripende Statlig overprøving. Innsigelser, klagebehandling, tilsyn

10 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Demokrati og deltakelse ved nye oppgaver og krav til kommunene? Den politiske debatten Flere krav innenfor dagens oppgaveportefølje? Hvilke oppgaver og hva slags ansvar kan kommunene få mer av?

11 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Sammenslåing eller samarbeid? Kommunesammenslåing – hva mener velgerne og lokalpolitikere? Interkommunalt samarbeid – hva mener innbyggerne, hva er konsekvenser og nytte av interkommunalt samarbeid? Demokratiet?

12 2.Økonomi Frie inntekter Engasjert KS, avdeling for lokaldemokrati og kommuneøkonomi Andre tilskudd Storbytilskudd, belønningsordning mm, intern utredning Balanse Gjeld – intern utredning Finansformue (fond) – intern utredning Realkapital (eiendommer) – ekstern utred ning

13 2.Økonomi Status: Mottatt rapport om frie inntekter Rammetilskudd påvirkes gjennom basistilskudd, reiseavstand til sentra og kriterier for sosialhjelp Basistilskudd; likt beløp pr kommune (12,3 mill). Nå 3 tilskudd, sammenslått 1 tilskudd. Kompenseres gjennom tildelingstilskudd (samme beløp) i 15 år. Trappes så ned i 5 år (20% pr år). Summen av de andre elementene virker positivt. Konklusjon: Positivt utslag på rammetilskudd første 15 år.

14 3.Juridiske forhold Kommunenes egne jurister vurderer problemstillinger Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) av 15.06.01 nr. 70.

15 Kapittel III. Initiativ. Saksførebuing. § 4. Vedtak om sammenslåing. Kongen i statsråd § 8. Initiativrett. § 9. Saksutredning. Departementet avgjør om det skal settes i gang utredning § 10. Innbyggerhøring.

16 Kapittel IV. Direkte verknader ved grenseendring. § 13. Lokale forskrifter, vedtekter og planvedtak. bør påbegynnes straks sammenslåing er vedtatt slik at den nye kommunen får ett regelverk på de forskjellige områder. § 16. Interkommunalt samarbeid.

17 Kapittel VI. Gjennomføring av vedtak om sammenslåing. § 25. Felles kommunestyremøte. · Forslag til navn på den nye kommunen. · Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret. · Valg av revisor for virksomheten i fellesnemnda. · Oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av sammenslåingen. § 26 Fellesnemnd. samordne og ta seg av forberedelsen til sammenslåingen.

18 4.Personal Kartlegge forventet avgang av ansatte de neste årene Sikre at lover og avtaler bestemmelser følges Medbestemmelse Fremtidig behov for arbeidskraft Rekruttere og beholde medarbeidere Status: Personalsjefene kartlegger ansatte etter alder

19 5.Informasjon Referater fra møter i utredningsgruppen legges på intranett og kommunenes hjemmesider Utarbeider presentasjoner for ansatte som presenteres gjennom virksomhetsledere Informerer formannskap/FPN løpende om status Informere presse Informerer kommunestyre/ formannskap om status i mars Status: Utarbeidet informasjonsstrategi

20 6.Utviklingstrekk Demografi Oppgavefordeling Næringsutvikling Regionale utviklingstrekk Status: Ikke avgjort hva som skal eksternt utredes.

21 Jeg tar deg, til min ektefelle. Jeg vil elske og ære deg, og bli trofast hos deg i gode og onde dager inntil døden skiller oss.

22 Videre prosess Høsten 2014: Videre utredning og organisering ?. Politisk styringsgruppe oppnevnt av kommunestyrene. - Fylkesmannen, leder gruppa. Ordførere og rådmenn som arbeidsgruppe Prosjektbeskrivelse med oppgaver, ansvar og fremdrift, spilleregler……. Vedtas i kommunestyrene. fortsette utredninger

23 Videre prosess Politisk hovedstruktur ( delegasjoner ) Administrativ hovedstruktur Delprosjekter innenfor tjenesteområder. Prinsipper for sammenslåing: Personalpolitikk Informasjon - åpenhet Medvirkning ( innbyggere og ansatte ) Likverdighet Vedtas i kommunestyrene

24 Videre prosess Partiene kan ta stilling til evt sammenslåing i sitt valgprogram. Kommunevalg 2015 Basert på utredninger, sak i kommunestyrene om ja, eller nei til kommunesammenslutning, evt med hvem. januar / februar 2016 Hvis ja.

25 Videre prosess Kommunene sende søknad om sammenslåing via fylkesmannen. Endelig beslutning med kgl. res. - Fylkesmannen har samtaler med kommunestyrene - Navn på ny kommune - Antall kommunestyrerepresentanter - Oppnevning av felles nemnd- fullmakter

26 Videre prosess Felles nemnd: - Fylkesmannen leder Planlegge, forberede, samordne aktivitet, designe den nye kommunen. Funksjon, sammensetning, arbeidsoppgaver og fullmakter for nemda vedtas i kommunestyrene. (vedtekter og regelement) skal være et effektivt organ som kan gjøre nødvendige vedtak på ”vegne av den nye kommunen” i fasen mellom sammenslåingsvedtak og iverksetting. Innstiller

27 Videre prosess Ta stilling til hvordan prosjektet skal ledes. 1.Egen prosjektleder? 2.Inntil ny rådmann er ansatt - Rådmennene driver prosjektet sammen, ved siden av ordinær drift? 3.Begge deler? Ansette revisor.

28 Videre prosess Vedtekter og regler i den enkelte kommune gjelder fortsatt Det skal være de ordinære folkevalgte organer som tar de endelige, nødvendige avgjørelser i sammenheng med iverksetting. Alle kommunestyrene opprettholdes og fatter vedtak som vedrører sammenslåingen

29 Videre prosess Nemnda skal ikke innvirke på eksisterende drift i kommunene, kommunestyrene er fortsatt ansvarlig for daglig drift. Settes ofte sammen etter folketall, eller formannskap. I praksis opprette et arbeidsutvalg under nemnda. ( rådmennene og tillitsvalgte)

30 Videre prosess Nemnda bør erfaringsmessig ha fullmakt til å ansette rådmann og revisor. Prosess som går ” på siden av ordinær drift” i tre kommuner. Anbefales at det nye kommunestyret vedtar budsjett og hovedtrekk i organisasjonsplan før iverksetting.

31 Videre prosess Valg av felles kommunestyre ved stortingsvalg 2017? (Hovedtrekk i organisasjon og budsjett høsten) Administrativ organisering ”besluttes” av rådmannen, rådmannen ansetter selv sin ledergruppe. Iverksetting administrativt fra 1/1 – 18? Videre arbeid med interne prosjekter og tilpasning

32 Andre oppgaver. Ny kommuneplan Lokale forskrifter og vedtekter Avklare gård og bruksnummer. Lokaliseringer


Laste ned ppt "Utredning kommunesammenslåing 2014. Vedtak i kommunestyret 1. Nøtterøy kommune vil imøtekomme henvendelsen fra Tjøme kommune om å utrede kommunesammenslåing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google