Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av Avinors organisering og tilknytningsform Møte med fagforeninger og tillitsvalgte 13. februar 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av Avinors organisering og tilknytningsform Møte med fagforeninger og tillitsvalgte 13. februar 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av Avinors organisering og tilknytningsform Møte med fagforeninger og tillitsvalgte 13. februar 2006

2 2 Dagsorden 1.Bakgrunn for evalueringen 2.Mandatet for evalueringen 3.Hovedoppgaver ifm evalueringen 4.Fremdrift 5.Ekstern utredning 6.Øvrige oppgaver 7.Organisering av arbeidet 8.Dialog med de ansattes organisasjoner

3 3 Bakgrunn for evalueringen Regjeringserklæringen fra Soria Moria: ”i samarbeid med ledelsen og de ansatte evaluere organiseringen av Avinor, med sikte på best mulig ivaretakelse av samfunnshensyn, spesielt flysikkerhet” Tilråding nr. 14 fra Havarikommisjonens rapport om flysikkerhet i norsk luftfart (august 2005)

4 4 Mandatet for evalueringen Prosjektet skal evaluere den overordnede organiseringen av Avinor inkludert datterselskaper Målet for evalueringen er å anbefale en organisasjons- og tilknytningsform for Avinor som best mulig legger til rette for sikker, punktlig og effektiv luftfart innenfor de økonomiske og administrative rammene som fastsettes for virksomheten Arbeidet vil bli rapportert i form av en prosjektrapport sommeren 2006 Resultatet av evalueringen og anbefalinger om framtidig organisering vil etter planen bli lagt fram for Stortinget høsten 2006 i eiermeldingen for Avinor eller i annet egnet dokument.

5 5 Hovedoppgaver ifm evalueringen Gjennomføre en utredning om organisering av oppgaver av stor betydning for flysikkerheten (herunder flysikringstjenesten) i Avinor –skal gjøres av eksternt utredningsmiljø Vurdere tilknytnings- og organisasjonsform for både Avinor og eventuelle nye enheter dersom deler av virksomheten skal skilles ut Utrede økonomiske, juridiske og administrative konsekvenser ved eventuell utskillelse av enheter Utarbeide prosjektrapport

6 6 Fremdrift Fase 1 – ca 15.2 – 15.5 –gjennomføre utredning om organisering –vurdere tilknytnings- og organisasjonsform –starte utredning om økonomiske, juridiske og administrative konsekvenser Fase 2 – ca 15.5 – ca 30.6 –utrede/vurdere økonomiske, juridiske og administrative konsekvenser –utarbeide prosjektrapport Fase 3 – høsten 2006 –utarbeide eiermelding for Avinor eller annet egnet stortingsdokument om resultatet av evalueringen og med anbefalinger om fremtidig organisering

7 7 Ekstern utredning 1.Beskrivelse av bakgrunn for utredningen og dagens situasjon med organisering som statsaksjeselskap og alle lufthavn- og flysikringstjenester i en organisasjon 2.Vurdering av hvilke oppgaver (flysikringstjenesten og eventuelt andre tjenester og funksjoner) i Avinor som har stor betydning for flysikkerheten 3.Beskrivelse av internasjonale utviklingstrekk, herunder beskrivelse av ulik praksis og erfaring fra organisering av lufthavn- og flysikringstjenester. 4.Beskrivelse av fordeler og ulemper ved hhv. å beholde flysikringstjenesten m.m. innenfor én organisasjon og å etablere en egen organisasjons- enhet for flysikringstjenesten m.m. Stikkord i denne sammenheng vil naturlig være sikkerhet, regularitet, punktlighet, samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske effekter.

8 8 Øvrige oppgaver 1.Vurdering av hvilken tilknytningsform som er best egnet til å oppfylle de mål som fastsettes for Statens engasjement i drift av lufthavn­ og flysikringstjenester m.m. Tilknytningsform skal vurderes både for Avinor og eventuelle nye enheter 2.Utredning av økonomiske, juridiske og administrative konsekvenser ved eventuell utskillelse av deler av Avinors virksomhet, herunder konsekvenser for dagens ordning for takstfastsettelsen i Avinor og kryssubsidieringen internt i selskapet fra lønnsomme til ikke- lønnsomme aktiviteter. 3.Utredning av forholdet til ulikt EU-regelverk, for eksempel Single European Sky og konkurranse/- statsstøtteproblematikk.

9 9 Organisering av arbeidet Arbeidet ledes av Samferdselsdepartementet og det er etablert et eget prosjekt for evalueringen Det etableres en interdepartemental koordineringsgruppe Ledelsen og de tilsatte (ved deres hovedorganisasjoner) i Avinor trekkes inn i arbeidet i samsvar med Soria Moria erklæringen Andre berørte virksomheter, for eksempel Luftfartstilsynet, Statens havarikommisjon for transport, Flyselskapenes Landsforening etc. vil bli hørt på egnet måte underveis i arbeidet.

10 10 Dialog med ansattes organisasjoner De ansatte vil bli trukket inn i arbeidet i samsvar med Soria Moria erklæringen Ber om at nøkkelpersoner er tilgjengelig for møter / intervju ifm. ekstern utredning Resultater fra eksterne og interne delutredninger vil bli presentert for de ansattes organisasjoner Samferdselsdepartementet planlegger orienterings- møter når det foreligger delutredninger mv Eventuelle endringer i Avinors organisering og tilknytningsform vil være en politisk beslutning Medvirkning etter at saken har vært behandlet i Stortinget


Laste ned ppt "Evaluering av Avinors organisering og tilknytningsform Møte med fagforeninger og tillitsvalgte 13. februar 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google