Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunestruktur… 1. 428 generalistkommuner Norske kommuner ansvar for langt flere oppgaver enn mellom- og søreuropeiske kommuner 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunestruktur… 1. 428 generalistkommuner Norske kommuner ansvar for langt flere oppgaver enn mellom- og søreuropeiske kommuner 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunestruktur… 1

2 428 generalistkommuner Norske kommuner ansvar for langt flere oppgaver enn mellom- og søreuropeiske kommuner 2

3 Mål med reformarbeidet: Likeverdige tjenester Helhetlig og samordna samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner Styrke lokaldemokratiet og gi kommuner flere oppgaver 3

4 Utgangspunkt Det skal legges et grunnlag for at alle kommuner skal løse sine lovpålagte oppgaver selv – generalistkommune. Kommunestrukturen skal legge til rette for en enhetlig og oversiktlig forvaltning. 4

5 Utgangspunkt Stortingsvedtaket fra 18.6.2014 Alle kommuner har utredningsplikt Det er et mål å sørge for gode og lokalt forankra prosesser. 5

6 Utfordringer Innbyggerne har forandra seg – bor i en kommune, jobber i en annen og kommuniserer digitalt på flere tjenesteområder. Er rettighetsbevisst. Identiteten til der en bor, men ikke nødvendigvis til en kommune. Dagens grenser kan hindre gode løsninger innen samfunnsutvikling og områder innenfor tjenesteyting. Kommunene har fått større ansvar, flere oppgaver og det er utfordringer med tanke på kapasitet og kompetanse Lokaldemokrati under press: - interkommunalt samarbeid uten politisk innflytelse - sterk statlig detaljstyring - rekruttering 6

7 Kommuner Bo – og arbeidsmarkedsregioner. Samferdsel Robuste kommuner Samfunnsutvikling – næringsutvikling, arealplanlegging, transport planlegging Helse og velferd, skole og barnehager Like tjenester Tjenesteyting Deltagelse, styring og identitet Lokal demokratiet Politisk styring- rekruttering – representasjon fra ulike bransjer, alder 7

8 Kriterier som skal vurderes Effektiv tjenesteproduksjon Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Tilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse Tilstrekkelig distanse Økonomisk soliditet Lokal politisk styring Valgfrihet Høy politisk deltakelse Lokal identitet Kriterier rettet mot staten: Bred oppgaveportefølje Statlig rammestyring 8

9 Tidsplan Høst 2014 → november 2015 : faktagrunnlag, utredninger og diskusjon i regionrådene/kommunene Oktober 2015-juni 2016:Fylkemannen har møter med kommunene etter valget. Kommunebilder og kommunestatus November 2015 → juni 2016: oppsummering, vedtak og evt folkeavstemming. Høst 2016: Fylkesmannen skriver sin anbefaling til departementet basert på prosessene i Hedmark. Høst 2016→ 2018. Bistand til kommunene i gjennomføring av vedtak, oppsummering av prosessen og sluttrapportering. 9

10 Tidsplan Hva bidrar Fylkesmannen med i prosessen: Tildeler skjønnsmidler til reformarbeidet i regionene. Stiller som innledere i regionale/kommunale møter og arrangement. Gir råd og veiledning i prosessen Samtalepartner med øverste politiske og administrative ledelse i kommuner. Bindeledd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10

11 Suksesskriterier for god prosess Fakta kunnskap Få fram dagens utfordringer. Få fram konsekvensene for næringsutvikling, kommuneøkonomi og på tjenestetilbudet ved og fortsette som i dag eller ved å slå seg sammen. Blir det bedre eller dårligere? Lokalt lederskap har ansvar for å få til en god debatt Kommunens lederskap har kunnskap om hvilke fysiske, sosiale og kulturelle elementer som innbyggerne i de ulike lokalsamfunn verdsetter og hva de ikke vil miste. Innbyggerne får kunnskap fysiske, sosiale og kulturelle elementer som blir endret ved en sammenslåing, hva de vil miste og hva som kommer i stedet om det blir sammenslåing. Åpne inkluderende prosesser: Aktiv involvering av alle grupper av innbyggere- ungdom, næringsliv og ansatte 11

12 Hva skjer i Hedmark Fjellregionen: Sender ut spørreundersøkelse i kommunene målt opp mot kriterier. Vurderer ny kommune i KMDs verktøy. Hedmarken: Setter i gang et utviklingsprosjekt – Fokus på samfunnsutvikling og har fokus på Hedmarken som en felles bo og arbeidsmarkedsregion. Ser på konsekvenser av dobbelsporet jernbane til Hamar og hvordan regionen kan posisjonere seg til å få en andel av veksten i Osloområdet (200.000) 12

13 Hva skjer i Hedmark Sør-Østerdal: Hver kommune vurderer sitt tjenestetilbud og behovet for samarbeid med andre. Hver kommune foreslår alternativer for ny kommunestruktur. Frist 22.5.2015 Glåmdalen- alternativer Dagens ordning Solørutredning med 7 kommuner 3 og 5 kommune alternativet Nord-Odal, Sør-Odal og Eidskog vil utrede kommunesamarbeid med Nes og Eidsvoll 13

14 Hva skjer Sør-Østerdal: Hver kommune vurderer sitt tjenestetilbud og behovet for samarbeid med andre. Hver kommune foreslår alternativer for ny kommunestruktur. Frist 22.5.2015 Glåmdalen- alternativer Dagens ordning Solørutredning med 7 kommuner 3 og 5 kommune alternativet Nord-Odal, Sør-Odal og Eidskog vil utrede kommunesamarbeid med Nes og Eidsvoll 14

15 Hva skjer Spørreundersøkelse på Fosen Innbyggernes tilhørighet 15

16 … Bodø 16

17 Diskusjonen Debattene er viktige uavhengig av utfall Hvordan ser regionen ut om 20 – 30 år og hva forventer innbyggerne? Hva vil kreves på ulike områder og hvordan møter vi forventningene? Kommunene er arenaen for debatten – involver formannskap, kommunestyret, innbyggerne. Kommunene må reise spørsmålene og besvare dem Viktig at alle får delta i debatten, tenk gjennom hvordan det bør gjøres Byen og regionen. Hva er regionsenterets rolle? 17

18 18


Laste ned ppt "Kommunestruktur… 1. 428 generalistkommuner Norske kommuner ansvar for langt flere oppgaver enn mellom- og søreuropeiske kommuner 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google