Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannens rolle i reformen v. avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannens rolle i reformen v. avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannens rolle i reformen v. avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen

2 Kommunereformen Viktige nasjonale milepæler De kommunale prosessene –Løp 1 –Løp 2 –Hjelpemidler i prosessen Fylkesmannens oppgaver i reformarbeidet Fylkesmannens virkemidler Nødvendige avklaringer Risikofaktorer

3 Viktige nasjonale milepæler Vår 2014 –Stortingsbehandling av mål for reformen og opplegget for videre arbeid Høst 2014, 2015, vår 2016 –Regionale prosesser med KS, fylkesmenn og kommuner. Oppsummeres av fylkesmennene høsten 2016 Årsskiftet 2014/2015 –Ekspertutvalget legger frem sin siste delrapport angående overføringer av oppgaver og eventuelle behov for tilleggskriterier eller justering av kriterier

4 Viktige nasjonale milepæler forts. Vår 2015 –Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene. Stortingsbehandling av denne meldingen Høst 2015 / vår 2016 –Kommunale vedtak om sammenslåing Vår 2016 –Regjeringen vedtar Kongelig resolusjon om ny kommunestruktur. Ikrafttredelse 1.1.2018 Vår 2017 –Regjeringen fremmer en samlet proposisjon om ny kommunestruktur og om nye oppgaver til kommunene. Stortingsbehandling av proposisjonen. Ikrafttredelse 1.1.2020

5 De kommunale prosessene Kommunene forutsettes å komme i gang med diskusjon om sammenslåing høsten 2014 Det er et utredningsansvar for alle kommuner Prosess frem til vedtak i kommunene – «Departementet tar som utgangspunkt at kommunene vil ha behov for om lag et år på å drøfte utfordrings- og mulighetsbildet før de fatter vedtak om hvilke kommuner de vil slå seg sammen med» Må være likelydende vedtak i de kommunene som vedtar å slå seg sammen

6 Løp 1 Omfatter i utgangspunktet kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015 Det må gjøres nødvendige avklaringer i.f.t. Inndelingslova Tilrådning fra Fylkesmannen jf. rundskriv til Inndelingslova Klg.res. våren 2016 Ikrafttredelse 1. januar 2018 Unntak for de kommuner som treffer vedtak innen høsten 2015, men som ikke følges opp av klg.res. våren 2016 (for eksempel uhensiktsmessige sammenslåingsvedtak, vanskelige forhold knyttet til fylkesgrenser og lignende )

7 Inndelingslova 25 - felles kommunestyremøte - avklaringer Forslag til navn på den nye kommunen Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret Opprette fellesnemnd Fastsette kriterier for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnda Valg av revisjonsenhet for virksomheten til fellesnemden Opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen

8 Kommune- prop. 2015 Stortings- melding om nye oppgaver Ekspertutvalgets sluttrapport (Kriterier for å ivareta mulige nye oppgaver) Mai 2014 Juni 2014 (12. og 18.) Høst 2014 Des. 2014 Våren 2015 Høst 2015 Vår 2016 1.1.2018 Ikrafttredelse ny kommune På lokalt nivå – Kommunene og Fylkesmannen Politisk behandling kommunereform (innstilling kommunalkomiteen og vedtak i Stortinget) Oppstart regionale prosesser På sentralt nivå - Regjering/departement Løp 1: Rask utredning/kommunesammenslåing– vedtak i kgl. res. Kommunestyret tar stilling til hvordan sammenslåing skal utredes nærmere – formidling til Fylkesmannen Slutt utredningsperiode løp 1 Likelydende vedtak i kommunestyrene om sammenslåing – formidling til FM Kongelig resolusjon for sammen- slåinger etter løp 1 som er i tråd med målene for reformen eller ikke er for omfattende Kommuneprop.2 017 – nytt inntektssystem Felles k-styremøte i regi av FM (avklaring av kommunenavn, antall k-styrerepresentanter mv.) Opprettelse av fellesnemnd (oppgaver og ansvar) (Inndelingslova §§ 25 og 26) Departementet vurderer om foreslåtte sammen- slåinger er i tråd med reformens mål

9 Løp 2 Dette omfatter: –Kommuner som treffer vedtak høsten 2015, men som ikke følges opp av klg.res. våren 2016 –Kommuner som treffer vedtak innen sommeren 2016 –Kommuner som ikke ønsker sammenslåing? Fylkesmannen skal gjøre en vurdering på selvstendig grunnlag av de samlede tilbakemeldingene, som oversendes departementet høsten 2016 Samlet proposisjon til Stortinget våren 2017 med forslag til ny kommunestruktur Nødvendige avklaringer i.f.t. Inndelingslova Ikrafttredelse senest 1.1.2020

10 Kommune- prop. 2015 Stortings- melding om nye oppgaver Ekspertutvalgets sluttrapport (Kriterier for å ivareta mulige nye oppgaver Mai 2014 Juni 2014 (12. og 18.) Høst 2014 Des. 2014 Våren 2015 Sommer 2016 Høst 2016 Vår/sommer 2017 2019 1.1.2020 Ikrafttredelse ny kommune (dersom lokalt ønske, kan sammenslåinger iverksettes fra 1.1.2019) På lokalt nivå – Kommunene og Fylkesmannen Politisk behandling kommunereform (innstilling kommunalkomiteen og vedtak i Stortinget) Oppstart regionale prosesser På sentralt nivå – Storting/regjering/departement Løp 2: Lengre utredning/kommunesammenslåing – vedtak i Stortinget Kommunestyret tar stilling til hvordan sammenslåing skal utredes nærmere Slutt utredningsperiode løp 2 Vedtak i kommune- styrene om sammenslåing – formidling til FM Oppsummering og vurdering av FM – formidling til KMD Proposisjon om helhetlig ny kommunestruktur, nye oppgaver for kommunene og nytt inntektssystem Stortingsbehandling av prop. Felles k-styremøte i regi av FM (avklaring av kommunenavn, antall k-styrerepresentanter mv.) Opprettelse av fellesnemnd (oppgaver og ansvar) (Inndelingslova §§ 25 og 26)

11 Prosess i kommunene Kommunestyret tar stilling til hvordan sammenslåing skal utredes i løpet av høsten 2014 –Kommunestyrets beslutning formidles til Fylkesmannen Utredningsperioden –Høsten 2014 til høsten 2015 (løp1) –Høsten 2014 til vår/sommer 2016 (løp 2) Sak fremmes for kommunestyret som treffer vedtak om sammenslåing eller ikke innen sommeren 2016 –Kommunens beslutning formidles til Fylkesmannen

12 Prosessvirkemidler Standardiserte faktaoppsett skal utarbeides av KMD. KMD utarbeider et opplegg for spørreundersøkelser som kommunene får tilbud om å bruke i høringen av innbyggere Høring av og informasjon til innbyggerne –KMD dekker inntil 100 000 kroner til hver kommune Råd- og veiledning fra Fylkesmannen KS kan, etter søknad, få midler til sitt arbeid med kommunereformen. Økonomiske virkemidler i reformperioden –Engangskostnader –Reformstøtte –Inndelingstilskuddet

13 Fylkesmannens oppgaver i reformen Fylkesmannen har ansvaret for å igangsette de regionale prosessene Være tilrettelegger og koordinator i de lokale/regionale prosessene Tidlig ta initiativ mot de lokale KS styrene – drøfte og avklare hvordan samarbeidet skal være i reformperioden – form og innhold Invitere til seminarer eller fellesmøter Få på plass fundamentet for gode lokale prosesser på et tidlig tidspunkt i reformperioden

14 Fylkesmannens oppgaver forts. Legge til rette for innledende samtaler mellom ulike kommunegrupper i fylket Få på plass en hensiktsmessig prosjektorganisering Dialog og rapportering til departementet Ivareta fylkesmannens oppgaver etter inndelingslova (ved sammenslåing) –Støtte og rettledningsfunksjon –Kalle sammen til fellesmøte med kommunestyrene –Gi tilrådning til departementet

15 Fylkesmannens virkemidler Oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Midler til prosessveileder fra høsten 2014 ut 2016 dekket av KMD (fra september 2014) Skjønnsmidler (kan benyttes til utgifter til samlinger, seminarer og liknende) Bindinger gjennom prosjektorganiseringen Fylkesmannen vil bli bedt om å gjøre en vurdering på selvstendig grunnlag av kommunenes samlede tilbakemeldinger – høsten 2016

16 Nødvendige avklaringer Bør Fylkesmannen besøke regionene og/eller kommunestyrene i oppstartsfasen? Hvordan skal samarbeidet med KS organiseres? Hvordan skal prosjektorganiseringen av Fylkesmannens oppgaver og arbeid med reformen rigges? Skal kommunene være representert i prosjektet? Hvem skal være kontaktperson i den enkelte kommune? Hvilken rolle bør regionrådene ha i prosessen? Skal vi ha samlinger for kommunene underveis i prosessen? Hvordan skal kommunene rapportere til Fylkesmannen?

17 Risikofaktorer Rolleforståelse – at Fylkesmannens rolle og KS sin rolle oppfattes likt av kommunene, KS og Fylkesmannen Skifte av fylkesmann Samarbeid med embetene i Finnmark og Nordland Riktig prosjektorganisering for Troms Kommunestyrevalget høsten 2015 Håndtering av media Svikt i det kommunale utredningsansvaret Ivaretakelse av Fylkesmannens oppgaver etter inndelingsloven


Laste ned ppt "Fylkesmannens rolle i reformen v. avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google