Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannens rolle i reformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannens rolle i reformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannens rolle i reformen
v. avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen

2 Kommunereformen Viktige nasjonale milepæler De kommunale prosessene
Løp 1 Løp 2 Hjelpemidler i prosessen Fylkesmannens oppgaver i reformarbeidet Fylkesmannens virkemidler Nødvendige avklaringer Risikofaktorer NB: Tidligere info fra Fylkesmannen – Økonomiinfo 1/2014: Kommuneproposisjonen 2015

3 Viktige nasjonale milepæler
Vår 2014 Stortingsbehandling av mål for reformen og opplegget for videre arbeid Høst 2014, 2015, vår 2016 Regionale prosesser med KS, fylkesmenn og kommuner. Oppsummeres av fylkesmennene høsten 2016 Årsskiftet 2014/2015 Ekspertutvalget legger frem sin siste delrapport angående overføringer av oppgaver og eventuelle behov for tilleggskriterier eller justering av kriterier

4 Viktige nasjonale milepæler forts.
Vår 2015 Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene. Stortingsbehandling av denne meldingen Høst 2015 / vår 2016 Kommunale vedtak om sammenslåing Vår 2016 Regjeringen vedtar Kongelig resolusjon om ny kommunestruktur. Ikrafttredelse Vår 2017 Regjeringen fremmer en samlet proposisjon om ny kommunestruktur og om nye oppgaver til kommunene. Stortingsbehandling av proposisjonen. Ikrafttredelse

5 De kommunale prosessene
Kommunene forutsettes å komme i gang med diskusjon om sammenslåing høsten 2014 Det er et utredningsansvar for alle kommuner Prosess frem til vedtak i kommunene – «Departementet tar som utgangspunkt at kommunene vil ha behov for om lag et år på å drøfte utfordrings- og mulighetsbildet før de fatter vedtak om hvilke kommuner de vil slå seg sammen med» Må være likelydende vedtak i de kommunene som vedtar å slå seg sammen Krav om utredningsansvar fra komiteflertallet

6 Løp 1 Omfatter i utgangspunktet kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015 Det må gjøres nødvendige avklaringer i.f.t. Inndelingslova Tilrådning fra Fylkesmannen jf. rundskriv til Inndelingslova Klg.res. våren 2016 Ikrafttredelse 1. januar 2018 Unntak for de kommuner som treffer vedtak innen høsten 2015, men som ikke følges opp av klg.res. våren 2016 (for eksempel uhensiktsmessige sammenslåingsvedtak, vanskelige forhold knyttet til fylkesgrenser og lignende ) For de kommunene som skal være med i løp 1 er det nødvendig at felles kommunestyremøte er gjennomført høsten 2015 og kommunene er blitt enige om spørsmålene i § 25 som navn og antall kommunestyrerepresentanter.

7 Inndelingslova 25 - felles kommunestyremøte - avklaringer
Forslag til navn på den nye kommunen Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret Opprette fellesnemnd Fastsette kriterier for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnda Valg av revisjonsenhet for virksomheten til fellesnemden Opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen

8 Løp 1: Rask utredning/kommunesammenslåing– vedtak i kgl. res.
På sentralt nivå - Regjering/departement Politisk behandling kommunereform (innstilling kommunalkomiteen og vedtak i Stortinget) Ekspertutvalgets sluttrapport (Kriterier for å ivareta mulige nye oppgaver) Kongelig resolusjon for sammen-slåinger etter løp 1 som er i tråd med målene for reformen eller ikke er for omfattende Stortings-melding om nye oppgaver Departementet vurderer om foreslåtte sammen-slåinger er i tråd med reformens mål Kommuneprop.2017 – nytt inntektssystem Kommune-prop. 2015 Mai Juni 2014 (12. og 18.) Høst Des Våren Høst Vår På lokalt nivå – Kommunene og Fylkesmannen Slutt utredningsperiode løp 1 Likelydende vedtak i kommunestyrene om sammenslåing – formidling til FM Kommunestyret tar stilling til hvordan sammenslåing skal utredes nærmere – formidling til Fylkesmannen Oppstart regionale prosesser Ikrafttredelse ny kommune Felles k-styremøte i regi av FM (avklaring av kommunenavn, antall k-styrerepresentanter mv.) Opprettelse av fellesnemnd (oppgaver og ansvar) (Inndelingslova §§ 25 og 26)

9 Løp 2 Dette omfatter: Kommuner som treffer vedtak høsten 2015, men som ikke følges opp av klg.res. våren 2016 Kommuner som treffer vedtak innen sommeren 2016 Kommuner som ikke ønsker sammenslåing? Fylkesmannen skal gjøre en vurdering på selvstendig grunnlag av de samlede tilbakemeldingene, som oversendes departementet høsten 2016 Samlet proposisjon til Stortinget våren 2017 med forslag til ny kommunestruktur Nødvendige avklaringer i.f.t. Inndelingslova Ikrafttredelse senest For løp 2 er det ikke lagt opp til at alle kommunene skal være kommet like langt i prosessen før Stortinget behandler proposisjonen med forslag til ny kommunestruktur. Det er altså ikke et krav at kommunene har gjennomført felles kommunestyremøte i 2016 og blitt enige om punktene i § 25, men det vil selvsagt gjøre prosessene enklere dersom kommunene har oppnådd en slik enighet. Basert på de siste sammenslåingene anbefaler departementet 1,5 år fra nasjonalt vedtak om sammenslåing til ikrafttredelse lokalt. I kommunereformen er det lagt opp til 2,5 år i løp 2 fra Stortinget fatter vedtak, vedtak juni 2017 og ikrafttredelse fra 1. januar Årsaken til en lengre periode er blant annet at kommunene etter eventuelle vedtak i Stortinget må få tid til å gjennomføre lokale prosesser for å bli enige om navn, antall kommunestyrerepresentanter osv. Dersom det er gjennomført felles kommunestyremøte før Stortingets behandling, og kommunene ønsker det, er det fullt mulig å iverksette sammenslåing fra 1. januar 2019. «I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger som avviker fra de lokale vedtakene.»

10 Løp 2: Lengre utredning/kommunesammenslåing – vedtak i Stortinget
På sentralt nivå – Storting/regjering/departement Proposisjon om helhetlig ny kommunestruktur, nye oppgaver for kommunene og nytt inntektssystem Stortingsbehandling av prop. Politisk behandling kommunereform (innstilling kommunalkomiteen og vedtak i Stortinget) Ekspertutvalgets sluttrapport (Kriterier for å ivareta mulige nye oppgaver Stortings-melding om nye oppgaver Kommune-prop. 2015 Mai Juni 2014 (12. og 18.) Høst Des Våren Sommer Høst Vår/sommer På lokalt nivå – Kommunene og Fylkesmannen Kommunestyret tar stilling til hvordan sammenslåing skal utredes nærmere Oppstart regionale prosesser Slutt utredningsperiode løp 2 Vedtak i kommune-styrene om sammenslåing – formidling til FM Oppsummering og vurdering av FM – formidling til KMD Ikrafttredelse ny kommune (dersom lokalt ønske, kan sammenslåinger iverksettes fra ) Felles k-styremøte i regi av FM (avklaring av kommunenavn, antall k-styrerepresentanter mv.) Opprettelse av fellesnemnd (oppgaver og ansvar) (Inndelingslova §§ 25 og 26)

11 Prosess i kommunene Kommunestyret tar stilling til hvordan sammenslåing skal utredes i løpet av høsten 2014 Kommunestyrets beslutning formidles til Fylkesmannen Utredningsperioden Høsten 2014 til høsten 2015 (løp1) Høsten 2014 til vår/sommer 2016 (løp 2) Sak fremmes for kommunestyret som treffer vedtak om sammenslåing eller ikke innen sommeren 2016 Kommunens beslutning formidles til Fylkesmannen Likt saksframlegg i kommunene som er aktuelle for å utrede samarbeid – eksempel Det finnes gode sammendrag av ekspertutvalgets første delutredning og av av kommuneproposisjonen 2015 som kan sakses inn i kommunale saksutredninger

12 Prosessvirkemidler Standardiserte faktaoppsett skal utarbeides av KMD.
KMD utarbeider et opplegg for spørreundersøkelser som kommunene får tilbud om å bruke i høringen av innbyggere Høring av og informasjon til innbyggerne –KMD dekker inntil kroner til hver kommune Råd- og veiledning fra Fylkesmannen KS kan, etter søknad, få midler til sitt arbeid med kommunereformen. Økonomiske virkemidler i reformperioden Engangskostnader Reformstøtte Inndelingstilskuddet Prosessveileder Departementet vil gi økonomisk støtte til en prosessveileder i det enkelte fylkesmannsembete fra høsten Fylkesmannen vil ha arbeidsgiveransvar for stillingen. Også KS kan, etter søknad, få midler til sitt arbeid med kommunereformen. Disse midlene vil kunne brukes til å styrke KS sitt grunnlag for å kunne arbeide aktivt med de lokale og regionale prosessene. Standardiserte faktaoppsett Departementet vil utarbeide standardiserte faktaoppsett, med utgangspunkt i kriteriene som er utarbeidet av ekspertutvalget og annen, relevant tilgjengelig informasjon. En slik sammenstilling av fakta vil kunne gi kommunene god informasjon blant annet om utfordringer og utviklingstrekk for hver enkelt kommune og for regionen som helhet. Faktaoppsettene skal enkelt kunne suppleres ut fra lokale og regionale behov og utfordringer. Dette vil også være et viktig verktøy for de regionale prosessveilederne. Oppsettet erstatter dagens praksis med støtte til utredninger av enkeltstående sammenslåingsalternativer. Spørreundersøkelser Kommunene vil få tilbud om et opplegg for spørreundersøkelser til bruk i høringen av innbyggerne. Aktuelle spørsmål i en slik spørreundersøkelse kan f. eks være knyttet til hvilke forventinger innbyggerne har til det framtidige tjenestetilbudet, hvordan de ser på potensialet for utvikling og vekst, og hvordan de forholder seg til ulike sammenslåingsalternativer. Det vil fortsatt være opp til kommunene selv å avgjøre om de ønsker å spørre om innbyggernes råd ved folkeavstemning, eller benytte en spørreundersøkelse. Departementet vil dekke inntil kr til hver kommune i forbindelse med høring av - og informasjon til innbyggerne. KS kan søke om midler Disse midlene vil kunne brukes til å styrke KS sitt grunnlag for å kunne arbeide aktivt med de lokale og regionale prosessene. I tillegg kommer d økonomiske virkemidlene som ikke berøres nærmere her

13 Fylkesmannens oppgaver i reformen
Fylkesmannen har ansvaret for å igangsette de regionale prosessene Være tilrettelegger og koordinator i de lokale/regionale prosessene Tidlig ta initiativ mot de lokale KS styrene – drøfte og avklare hvordan samarbeidet skal være i reformperioden – form og innhold Invitere til seminarer eller fellesmøter Få på plass fundamentet for gode lokale prosesser på et tidlig tidspunkt i reformperioden

14 Fylkesmannens oppgaver forts.
Legge til rette for innledende samtaler mellom ulike kommunegrupper i fylket Få på plass en hensiktsmessig prosjektorganisering Dialog og rapportering til departementet Ivareta fylkesmannens oppgaver etter inndelingslova (ved sammenslåing) Støtte og rettledningsfunksjon Kalle sammen til fellesmøte med kommunestyrene Gi tilrådning til departementet

15 Fylkesmannens virkemidler
Oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Midler til prosessveileder fra høsten 2014 ut 2016 dekket av KMD (fra september 2014) Skjønnsmidler (kan benyttes til utgifter til samlinger, seminarer og liknende) Bindinger gjennom prosjektorganiseringen Fylkesmannen vil bli bedt om å gjøre en vurdering på selvstendig grunnlag av kommunenes samlede tilbakemeldinger – høsten 2016

16 Nødvendige avklaringer
Bør Fylkesmannen besøke regionene og/eller kommunestyrene i oppstartsfasen? Hvordan skal samarbeidet med KS organiseres? Hvordan skal prosjektorganiseringen av Fylkesmannens oppgaver og arbeid med reformen rigges? Skal kommunene være representert i prosjektet? Hvem skal være kontaktperson i den enkelte kommune? Hvilken rolle bør regionrådene ha i prosessen? Skal vi ha samlinger for kommunene underveis i prosessen? Hvordan skal kommunene rapportere til Fylkesmannen?

17 Risikofaktorer Rolleforståelse – at Fylkesmannens rolle og KS sin rolle oppfattes likt av kommunene, KS og Fylkesmannen Skifte av fylkesmann Samarbeid med embetene i Finnmark og Nordland Riktig prosjektorganisering for Troms Kommunestyrevalget høsten 2015 Håndtering av media Svikt i det kommunale utredningsansvaret Ivaretakelse av Fylkesmannens oppgaver etter inndelingsloven


Laste ned ppt "Fylkesmannens rolle i reformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google