Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid ordfører og rådmann Fast møte hver mandag Forarbeid til møter Etterarbeid etter møter Løpende avklaringer rundt representasjon og deltagelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid ordfører og rådmann Fast møte hver mandag Forarbeid til møter Etterarbeid etter møter Løpende avklaringer rundt representasjon og deltagelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid ordfører og rådmann Fast møte hver mandag Forarbeid til møter Etterarbeid etter møter Løpende avklaringer rundt representasjon og deltagelse i ulike møter og forum Innbyggerkontakt skjer gjerne i felleskap, da slike saker ofte har både en administrativ og en politisk «side» som skal hensyntas Tett og godt samarbeid

2 Visjon, mål og filosofi Vår visjon ”I Sigdal kan du skape no’ sjøl” Vårt mål ”Gjennom effektiv drift og nyskaping skal vi gi økt kvalitet på våre tjenester overfor brukerne.” Vår ledelsesfilosofi ”Vi vil være en resultatretta, åpen og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere.”

3 Ledelse En resultatrettet, åpen og service- innstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere! (ledelsesfilosofi) 13 punkter for våre ledere – Eierforhold til mål, visjon og ledelsesfilosofi – Endring er en utfordring – Ta beslutninger – Synlige og tilgjengelige – Rollemodeller som inspirerer og utvikler

4 Rekruttering, og lønn Bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kreative og godt kvalifiserte medarbeidere Være fremtidsrettet og motivere til utvikling av kunnskaper, holdninger og ferdigheter Sikre gode ledere med høy kompetanse Konkurransedyktig Lønnspolitisk plan, vedtatt i Administrasjonsutvalget 2006

5 Kompetanseutvikling Overordnede opplæringsplaner Virksomhetsvis konkretisering med årlig rullering Å utvikle medarbeidernes faglige kompetanse i tråd med samfunnsutviklingen og organisasjonens behov – (belønning og motivasjon)

6 Sykefravær og oppfølging Sigdal kommune har lavt sykefravær, i befolkningen og blant de ansatte i kommunen Oppfølgingsutvalg består av – Personalsjef, lege fra bedriftshelsetjen. og repr fra NAV, + leder og verneombud. – Finne løsning og tilrettelegging for å avhjelpe og redusere sykemelding

7 Organisering og styringssystem politisk organisasjon Ungdomsrådet 7 medl. Kommunestyret (21 medl.) Ordfører, politisk leder Kommunestyret (21 medl.) Ordfører, politisk leder Hovedutvalg for Helse og sosial Ant. 7 medl. Hovedutvalg for Helse og sosial Ant. 7 medl. Formannskapet Ant. 7 medl. Formannskapet Ant. 7 medl. Kontrollutvalget Ant. 5 medl. Kontrollutvalget Ant. 5 medl. Administrasjons- utvalget Ant. 10 medl. Administrasjons- utvalget Ant. 10 medl. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Ant. 7 medl. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Ant. 7 medl. Hovedutvalg for Næring og drift Ant. 7 medl. Hovedutvalg for Næring og drift Ant. 7 medl. Barn- og unges kommunestyre Ant. 19 medl. Barn- og unges kommunestyre Ant. 19 medl. Eldrerådet 5 medl. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5 medl.

8 Organisering og styringssystem administrativ organisasjon Rådmann Oppvekst & kultur Teknisk sektor Økonomi Drift Landbruk Forvaltning IKT Adm & Støtte. Adm & Støtte. Nerstad skole Sigdal ungd. skole Prestfoss skole Eggedal skole Tjenester for funksjonsh. Sigdalsheimen / Hjemmetjenestene Sigdalsheimen / Hjemmetjenestene Helse- stasjon Helse- stasjon Psykiatri Barnevern Kommunelege NAV Bibliotek Helse & Sos. Personal Sentralbord/ sekretariat Sentralbord/ sekretariat

9 Styringssystem «Planstyring» Kommunestyret vedtar planverk og delplaner. Planer har noe ulik detalj- vs prinsipiell innretting Administrasjon iverksetter og gjennomfører, herunder definerer delmål og tiltak med operativ oppfølging Kommunestyret følger opp

10 Styringssystem forts. - årshjulet Årets gang Våren (kommuneprop. i mai måned) Desember Kommunestyret vedtar Budsjett Høsten (Statsbudsjett i oktober) Planen: Budsjettet, - «hva skal skje og med hvilke ressurser» (aktiviteter i andre halvår) Rapporten: Årsmelding, - «…hvordan gikk det, og hva er status?» (aktiviteter i første halvår) Nytt år Regnskapsavleggelse innen 15. feb. Forsommer (Behandling av Årsmelding) - revisjon - årsberetning - årsmelding

11 «Planstyring»  «Planstyring» fungerer i «liten» organisasjon med forutsigbare omgivelser  Gjenkjennelig og forutsigbar for medarbeidere og politisk styring  Reproduksjon er effektiv bruk av tid (hvis den produserer riktig resultat) ÷Stor risiko for at planene ikke «henger sammen» ÷Fragmentert, eller «ingen» målstyring i det hele tatt ÷Lite fleksibelt, og lite egnet ved endringer og skifter i omgivelsene, behov eller i organisasjonen

12 Alternativ styring? Overordnet mål: Gjennom å være en pådriver i nærings- og reiselivsutviklingen skal vi gjøre Sigdal til en attraktiv kommune å bo i, investere i og flytte til. Kommunen skal tilrettelegge for ”bolyst” slik at folketallet beveger seg mot 4000 i 2020. Vårt mål ”Gjennom effektiv drift og nyskaping skal vi gi økt kvalitet på våre tjenester overfor brukerne.” Vår ledelsesfilosofi ”Vi vil være en resultatretta, åpen og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere.”

13 Attraktivt å flytte til, attraktiv å bo og investere i. Vekst i folketall! Innbyggere/ brukere Medarbeidere (læring og utvikling) Interne prosesser Økonomi

14 Styringssystem forts. Årets gang Desember Kommunestyret vedtar Budsjett Forsommer (Behandling av Årsmelding)


Laste ned ppt "Samarbeid ordfører og rådmann Fast møte hver mandag Forarbeid til møter Etterarbeid etter møter Løpende avklaringer rundt representasjon og deltagelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google