Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUDSJETT 2016 HANDLINGSPLAN 2016 – 2019 ØKONOMIPLAN 2016 - 2019.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUDSJETT 2016 HANDLINGSPLAN 2016 – 2019 ØKONOMIPLAN 2016 - 2019."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUDSJETT 2016 HANDLINGSPLAN 2016 – 2019 ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

2 FRA HANDLING - TIL TALL KOMMUNENS MÅL MOT 2023: GODT BARNEHAGETILBUD FOREBYGGING – TIDLIG INNSATS BEDRE LEVEKÅR SUNN KOMMUNAL ØKONOMI OMDØMMEBYGGING ØKT SAMHANDLING – I OG UTENFOR KOMMUNEN ATTRAKTIV BOKOMMUNE MED ØSTRE AGDER SOM ARBEIDSPLASSREGION EN BEFOLKNINGSUTVIKLING TILNÆRMET LIK LANDET...I TRÅD MED REGIONPLAN AGDER

3 HANDLINGSROM KOMMUNEN VÅR ER FATTIG – MEN MEGET KOSTNADSEFFEKTIV MÅLOPPNÅELSE DERIMOT FORUTSETTER ØKONOMISK HANDLINGSROM

4 EIENDOMSSKATT ØKONOMISK HANDLINGSROM = EIENDOMSSKATT SOM BRUKES TIL PRIORITERTE INVESTERINGER, IKKE ORDINÆR DRIFT

5 I NVESTERE = VEKST GJENNOMFØRE ET HØYT INVESTERINGSNIVÅ I 2016 -2019 NY E18 – NÆRINGSAREAL - INFRASTRUKTUR NY VIDEREGÅENDE SKOLE – IDRETTSANLEGG OG INFRASTRUKTUR NY BARNESKOLE I SENTRUM VANN- OG AVSLØPSPROSJEKTER OG -PLAN VIDEREFØRE BYLØFT-PROSJEKTENE PLANLEGGE NY BARNEHAGE VEST I SENTRUM OG UTVIDE BARNEHAGE- TILBUDET I HOLT NYTT SVØMMEANLEGG OG FOLKEBAD

6 TILPASSE DRIFTSNIVÅET NOEN TJENESTER MÅ BYGGES NED UTGIFTER TIL LOVPÅLAGTE TJENESTER MÅ ØKES

7 SUNN ØKONOMI EN ØKONOMISK BUFFER OG ET UTVIKLINGSFOND SIKRER FREMGANG OG STABILITET OVER ÅR VI BYGGER EN ØKONOMISK BUFFER OG ET UTVIKLINGSFOND FRA 2017- 2019 VED; 1. REDUKSJON I DRIFTEN 2. EIENDOMSKATT

8 OPPSUMMERT BUDSJETTFORSLAGETS 4 GREP INVESTERE STORT = SIKRE VEKST TILPASSE DRIFTSNIVÅET = SIKRE KVALITET I TJENESTENE BYGGE EN BUFFER OG ET UTVIKLINGSFOND = SIKRE STABIL FREMGANG EIENDOMSSKATT = SIKRE FORSVARLIG HANDLINGSROM

9 K OMMUNENS OPPDRAG Tvedestrand kommunes oppdrag er å gi innbyggerne gode tjenester med riktig kvalitet gjennom god ressursutnyttelse

10 S TATSBUDSJETTET FOR 2016 Realvekst på 7,3 mrd. kroner, +1,7 % for kommunesektoren Realveksten i frie inntekter (skatt og rammeoverføring) på 4,7 mrd. kroner, +1,4 % for kommunesektoren Realveksten i frie inntekter for kommunene utgjør 4,2 mrd. kroner Demografisk utvikling gir en merutgift for kommune- sektoren på 2,1 mrd. kroner i 2016, der 1,7 mrd. kroner må dekkes av frie inntekter og 0,4 mrd. kroner dekkes av gebyrinntekter mv. Statlig føring for bruk av veksten i frie inntekter er ellers: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 200 mill. kroner Tjenester for rusmisbrukere med 400 mill. kroner. Fleksibelt barnehageopptak med 400 mill. kroner.

11 S TATSBUDSJETTET FOR 2016 Andre justeringer i de frie inntektene er m.a. følgende Innlemming av øremerket tilskudd til kommunale øyeblikkelig hjelp- plasser Helårseffekt knyttet til foreldrebetaling i barnehager Endring i regelverk rundt tilskudd til private barnehager Helårseffekt av endringer i ordningen brukerstyrt personlig assistent (BPA) Ny naturfagstime i 5., 6. eller 7. trinn høsten 2016 Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten fra 1.6.2016 Skatteøren for kommunene er maksimalt 11,8 % i 2016. Det er 0,45 prosentpoeng høyere enn i 2015. Samlet pris- og lønnsvekst (deflator) i 2016 anslås til 2,7 %, hvor forventet lønnsvekst er 2,7 %.

12 I NVESTERINGSNIVÅ Samlet investeringsnivå for økonomi- planperioden 2016-2019 er på brutto 644 mill. kroner hvor kapitalutgiftene finansieres fra: Eiendomsskatt; investeringsnivå på 528 mill. kroner Vann- og avløpsavgifter; investeringsnivå på 64 mill. kroner Ordinær drift; investeringsnivå på 52 mill. kroner

13 I NVESTERINGER 2016 - 2019

14

15

16

17

18 L ÅNEGJELD Lånegjeld 31.12.2015 investeringer; 263 mill. kroner Lånegjeld 31.12.2019 investeringer; 719 mill. kroner Lånegjeld pr. innbygger 31.12.2015 investerings- delen; 43.555,- kroner Lånegjeld pr. innbygger 31.12.2019 investerings- delen; 118.903,- kroner I tillegg kommer lånegjeld til formidlingslån; Pr. 31.12.2015 pr. innbygger; 12.083,- kroner Pr. 31.12.2019 pr. innbygger; 17.711,- kroner

19 E IENDOMSSKATT – NIVÅ Innføres i 2017 for alle boliger og fritids- eiendommer, samt eventuelt verk og bruk Hovedhensikt: Finansiere et svært høyt investeringsnivå Gi mulighet for oppbygging av økonomisk buffer og utviklingsfond sammen med reduksjoner i driftsnivået. Sats i 2017 og 2018: 2 o/oo som gir 11,1 mill. kroner pr. år i skatt. Gj.sn.bolig: 2.600,- kroner Sats i 2019: 4 o/oo som gir 22,2 mill. kroner pr. år i skatt. Gj.sn.bolig: 5.200,- kroner

20 E IENDOMSSKATT - B RUK Tekst 2016201720182019 Eiendomsskatt 0-11 100 -22 200 Eiendomsskatt brukt til: Renter og avdrag investeringer som dekkes av eiendomsskatt 2561 4884 70519 669 Driftsutgifter investeringer som dekkes av eiendomsskatt 700615565315 Utgifter til taksering mv, eiendomsskatt 1 000 00 Sum, ikke disponert eiendomsskatt 1 956-7 997-5 830-2 216 Avsetning til økonomisk buffer 4 000 2 216 Avsetning til utviklingsfond 3 9971 8300 Sum 1 956000

21 ØKONOMISK BUFFER OG UTVIKLINGSFOND Avsetning til økonomisk buffer, finansiering 2016201720182019 Eiendomsskatt 04 000 2 216 Driftsmidler 1 784 Sum 04 000 Avsetning til utviklingsfond, finansiering 2016201720182019 Eiendomsskatt 03 9971 8300 Driftsmidler 01 6534 4207 650 Sum 05 6506 2507 650 Samlet blir det i perioden 2017-2019 avsatt 31,5 mill. kroner til økonomisk buffer og utviklingsfond, som er finansiert slik i perioden: Fra driften15,5 mill. kroner Fra eiendomsskatt16,0 mill. kroner.

22 D RIFTSBUDSJETTET 2016 - E NDRINGER

23

24 D RIFTSTILTAK - O PPSUMMERT Redusert utgiftsnivå; 6,95 mill. kroner i 2016 Oppjusteringer som følge av endringer i tjenestebehovet og lovpålagte krav; 5,75 mill. kroner i 2016 Samlet netto endringer i enhetenes rammer blir dermed på 1,2 mill. kroner i 2016 Samlet netto reduksjon i driftsnivået i 2019 vil være på om lag 9,4 mill. kroner.

25 D RIFTSTILTAK 2016 Avvikling av Dypvåg bofellesskap Redusere barnehagetilbudet med 9 plasser Reduksjon i kvalifiseringsprogrammet på NAV med 4 plasser Reduksjon i rammebevilgning til sosialhjelp NAV Tilskudd til private veier strykes Generell rammereduksjon enhetene Etablering av prosjektorganisasjon; 1,8 årsverk trekkes ut av ordinær drift og finansieres over investeringsrammen Prosjektmedarbeider 1 årsverk opprettes finansiert over investeringsrammen Prosjektmedarbeider vann og avløp 1 årsverk opprettes og finansieres over VA-avgifter Biblioteket redusert ramme 1. halvår Kirkelig fellesråd redusert ramme, jfr. økning festeavgift i 2015

26 D RIFTSTILTAK 2016 Flyktninger; øke bosettingen fra 15 til 30 personer Nærings- og stedsutvikler øke stillingen til 1 årsverk IKT-DDØ økning i bemanningen Controller og prosjektøkonom 1 årsverk Barnehagen økt ressurs til spes.ped.tiltak 1 årsverk Planleggingsutgifter prioriterte investeringer Rehabiliteringsplan vann og avløp Trafikksikkerhetsplan, avsetning av midler Multidoser legemiddelhåndtering OR og OE Tjenester utviklingshemmede økning 1 årsverk Avlastning og omsorgstjenester barn og unge økning Ny fastlegehjemmel Fellesrådet, sommerarbeid kirkegårdene

27 A VGIFTSSATSER 2016 Avgiften til vann, avløp og feiing holdes på samme nominelle nivå; kr. 10.500,- inkl. moms SFO-satsene holdes på samme nominelle nivå Foreldrebetalingen i barnehagene økes i tråd med føringer i statsbudsjettet, fra 2.580,- kroner til 2.655,- kroner pr. måned pr. barn Betalingssatser i omsorgssektoren justeres i tråd med pris- og lønnsvekst (deflator); 2,7 % Ellers ingen vesentlige endringer i øvrige betalingssatser

28 O RGANISASJONSENDRINGER I 2016 Etablere prosjektorganisasjon i Enhet for plan, miljø og eiendom som får ansvar investeringer og større planarbeid Familie- og kulturenhet; tidligere Familiehuset-RBU tilføres følgende tjenester: Legetjenesten inkl. legevakt Flyktningetjenesten; bosetting og oppfølging Kultur, bibliotek og frivilligsentral

29 A D HOC - UTVALG I 2016 Rådmannen vil også foreslå at det settes ned 2 ad hoc-utvalg: Et utvalg som går gjennom Enhet for omsorg og rehabilitering (OR) Et utvalg som reviderer alkoholpolitiske retningslinjer Forslag til mandat til utvalgene vil rådmannen fremme til kommunestyret i februar 2016

30 B UDSJETT 2016 – S TØRST RISIKO Skolesektoren med Tvedestrand og Vestre Sandøya skole Omsorg og rehabilitering Sosialhjelp Skatteanslaget


Laste ned ppt "BUDSJETT 2016 HANDLINGSPLAN 2016 – 2019 ØKONOMIPLAN 2016 - 2019."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google