Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUDSJETT 2016 HANDLINGSPLAN 2016 – 2019 ØKONOMIPLAN 2016 - 2019.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUDSJETT 2016 HANDLINGSPLAN 2016 – 2019 ØKONOMIPLAN 2016 - 2019."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUDSJETT 2016 HANDLINGSPLAN 2016 – 2019 ØKONOMIPLAN

2 FRA HANDLING - TIL TALL KOMMUNENS MÅL MOT 2023: GODT BARNEHAGETILBUD FOREBYGGING – TIDLIG INNSATS BEDRE LEVEKÅR SUNN KOMMUNAL ØKONOMI OMDØMMEBYGGING ØKT SAMHANDLING – I OG UTENFOR KOMMUNEN ATTRAKTIV BOKOMMUNE MED ØSTRE AGDER SOM ARBEIDSPLASSREGION EN BEFOLKNINGSUTVIKLING TILNÆRMET LIK LANDET...I TRÅD MED REGIONPLAN AGDER

3 HANDLINGSROM KOMMUNEN VÅR ER FATTIG – MEN MEGET KOSTNADSEFFEKTIV MÅLOPPNÅELSE DERIMOT FORUTSETTER ØKONOMISK HANDLINGSROM

4 EIENDOMSSKATT ØKONOMISK HANDLINGSROM = EIENDOMSSKATT SOM BRUKES TIL PRIORITERTE INVESTERINGER, IKKE ORDINÆR DRIFT

5 I NVESTERE = VEKST GJENNOMFØRE ET HØYT INVESTERINGSNIVÅ I NY E18 – NÆRINGSAREAL - INFRASTRUKTUR NY VIDEREGÅENDE SKOLE – IDRETTSANLEGG OG INFRASTRUKTUR NY BARNESKOLE I SENTRUM VANN- OG AVSLØPSPROSJEKTER OG -PLAN VIDEREFØRE BYLØFT-PROSJEKTENE PLANLEGGE NY BARNEHAGE VEST I SENTRUM OG UTVIDE BARNEHAGE- TILBUDET I HOLT NYTT SVØMMEANLEGG OG FOLKEBAD

6 TILPASSE DRIFTSNIVÅET NOEN TJENESTER MÅ BYGGES NED UTGIFTER TIL LOVPÅLAGTE TJENESTER MÅ ØKES

7 SUNN ØKONOMI EN ØKONOMISK BUFFER OG ET UTVIKLINGSFOND SIKRER FREMGANG OG STABILITET OVER ÅR VI BYGGER EN ØKONOMISK BUFFER OG ET UTVIKLINGSFOND FRA VED; 1. REDUKSJON I DRIFTEN 2. EIENDOMSKATT

8 OPPSUMMERT BUDSJETTFORSLAGETS 4 GREP INVESTERE STORT = SIKRE VEKST TILPASSE DRIFTSNIVÅET = SIKRE KVALITET I TJENESTENE BYGGE EN BUFFER OG ET UTVIKLINGSFOND = SIKRE STABIL FREMGANG EIENDOMSSKATT = SIKRE FORSVARLIG HANDLINGSROM

9 K OMMUNENS OPPDRAG Tvedestrand kommunes oppdrag er å gi innbyggerne gode tjenester med riktig kvalitet gjennom god ressursutnyttelse

10 S TATSBUDSJETTET FOR 2016 Realvekst på 7,3 mrd. kroner, +1,7 % for kommunesektoren Realveksten i frie inntekter (skatt og rammeoverføring) på 4,7 mrd. kroner, +1,4 % for kommunesektoren Realveksten i frie inntekter for kommunene utgjør 4,2 mrd. kroner Demografisk utvikling gir en merutgift for kommune- sektoren på 2,1 mrd. kroner i 2016, der 1,7 mrd. kroner må dekkes av frie inntekter og 0,4 mrd. kroner dekkes av gebyrinntekter mv. Statlig føring for bruk av veksten i frie inntekter er ellers: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 200 mill. kroner Tjenester for rusmisbrukere med 400 mill. kroner. Fleksibelt barnehageopptak med 400 mill. kroner.

11 S TATSBUDSJETTET FOR 2016 Andre justeringer i de frie inntektene er m.a. følgende Innlemming av øremerket tilskudd til kommunale øyeblikkelig hjelp- plasser Helårseffekt knyttet til foreldrebetaling i barnehager Endring i regelverk rundt tilskudd til private barnehager Helårseffekt av endringer i ordningen brukerstyrt personlig assistent (BPA) Ny naturfagstime i 5., 6. eller 7. trinn høsten 2016 Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten fra Skatteøren for kommunene er maksimalt 11,8 % i Det er 0,45 prosentpoeng høyere enn i Samlet pris- og lønnsvekst (deflator) i 2016 anslås til 2,7 %, hvor forventet lønnsvekst er 2,7 %.

12 I NVESTERINGSNIVÅ Samlet investeringsnivå for økonomi- planperioden er på brutto 644 mill. kroner hvor kapitalutgiftene finansieres fra: Eiendomsskatt; investeringsnivå på 528 mill. kroner Vann- og avløpsavgifter; investeringsnivå på 64 mill. kroner Ordinær drift; investeringsnivå på 52 mill. kroner

13 I NVESTERINGER

14

15

16

17

18 L ÅNEGJELD Lånegjeld investeringer; 263 mill. kroner Lånegjeld investeringer; 719 mill. kroner Lånegjeld pr. innbygger investerings- delen; ,- kroner Lånegjeld pr. innbygger investerings- delen; ,- kroner I tillegg kommer lånegjeld til formidlingslån; Pr pr. innbygger; ,- kroner Pr pr. innbygger; ,- kroner

19 E IENDOMSSKATT – NIVÅ Innføres i 2017 for alle boliger og fritids- eiendommer, samt eventuelt verk og bruk Hovedhensikt: Finansiere et svært høyt investeringsnivå Gi mulighet for oppbygging av økonomisk buffer og utviklingsfond sammen med reduksjoner i driftsnivået. Sats i 2017 og 2018: 2 o/oo som gir 11,1 mill. kroner pr. år i skatt. Gj.sn.bolig: 2.600,- kroner Sats i 2019: 4 o/oo som gir 22,2 mill. kroner pr. år i skatt. Gj.sn.bolig: 5.200,- kroner

20 E IENDOMSSKATT - B RUK Tekst Eiendomsskatt Eiendomsskatt brukt til: Renter og avdrag investeringer som dekkes av eiendomsskatt Driftsutgifter investeringer som dekkes av eiendomsskatt Utgifter til taksering mv, eiendomsskatt Sum, ikke disponert eiendomsskatt Avsetning til økonomisk buffer Avsetning til utviklingsfond Sum

21 ØKONOMISK BUFFER OG UTVIKLINGSFOND Avsetning til økonomisk buffer, finansiering Eiendomsskatt Driftsmidler Sum Avsetning til utviklingsfond, finansiering Eiendomsskatt Driftsmidler Sum Samlet blir det i perioden avsatt 31,5 mill. kroner til økonomisk buffer og utviklingsfond, som er finansiert slik i perioden: Fra driften15,5 mill. kroner Fra eiendomsskatt16,0 mill. kroner.

22 D RIFTSBUDSJETTET E NDRINGER

23

24 D RIFTSTILTAK - O PPSUMMERT Redusert utgiftsnivå; 6,95 mill. kroner i 2016 Oppjusteringer som følge av endringer i tjenestebehovet og lovpålagte krav; 5,75 mill. kroner i 2016 Samlet netto endringer i enhetenes rammer blir dermed på 1,2 mill. kroner i 2016 Samlet netto reduksjon i driftsnivået i 2019 vil være på om lag 9,4 mill. kroner.

25 D RIFTSTILTAK 2016 Avvikling av Dypvåg bofellesskap Redusere barnehagetilbudet med 9 plasser Reduksjon i kvalifiseringsprogrammet på NAV med 4 plasser Reduksjon i rammebevilgning til sosialhjelp NAV Tilskudd til private veier strykes Generell rammereduksjon enhetene Etablering av prosjektorganisasjon; 1,8 årsverk trekkes ut av ordinær drift og finansieres over investeringsrammen Prosjektmedarbeider 1 årsverk opprettes finansiert over investeringsrammen Prosjektmedarbeider vann og avløp 1 årsverk opprettes og finansieres over VA-avgifter Biblioteket redusert ramme 1. halvår Kirkelig fellesråd redusert ramme, jfr. økning festeavgift i 2015

26 D RIFTSTILTAK 2016 Flyktninger; øke bosettingen fra 15 til 30 personer Nærings- og stedsutvikler øke stillingen til 1 årsverk IKT-DDØ økning i bemanningen Controller og prosjektøkonom 1 årsverk Barnehagen økt ressurs til spes.ped.tiltak 1 årsverk Planleggingsutgifter prioriterte investeringer Rehabiliteringsplan vann og avløp Trafikksikkerhetsplan, avsetning av midler Multidoser legemiddelhåndtering OR og OE Tjenester utviklingshemmede økning 1 årsverk Avlastning og omsorgstjenester barn og unge økning Ny fastlegehjemmel Fellesrådet, sommerarbeid kirkegårdene

27 A VGIFTSSATSER 2016 Avgiften til vann, avløp og feiing holdes på samme nominelle nivå; kr ,- inkl. moms SFO-satsene holdes på samme nominelle nivå Foreldrebetalingen i barnehagene økes i tråd med føringer i statsbudsjettet, fra 2.580,- kroner til 2.655,- kroner pr. måned pr. barn Betalingssatser i omsorgssektoren justeres i tråd med pris- og lønnsvekst (deflator); 2,7 % Ellers ingen vesentlige endringer i øvrige betalingssatser

28 O RGANISASJONSENDRINGER I 2016 Etablere prosjektorganisasjon i Enhet for plan, miljø og eiendom som får ansvar investeringer og større planarbeid Familie- og kulturenhet; tidligere Familiehuset-RBU tilføres følgende tjenester: Legetjenesten inkl. legevakt Flyktningetjenesten; bosetting og oppfølging Kultur, bibliotek og frivilligsentral

29 A D HOC - UTVALG I 2016 Rådmannen vil også foreslå at det settes ned 2 ad hoc-utvalg: Et utvalg som går gjennom Enhet for omsorg og rehabilitering (OR) Et utvalg som reviderer alkoholpolitiske retningslinjer Forslag til mandat til utvalgene vil rådmannen fremme til kommunestyret i februar 2016

30 B UDSJETT 2016 – S TØRST RISIKO Skolesektoren med Tvedestrand og Vestre Sandøya skole Omsorg og rehabilitering Sosialhjelp Skatteanslaget


Laste ned ppt "BUDSJETT 2016 HANDLINGSPLAN 2016 – 2019 ØKONOMIPLAN 2016 - 2019."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google