Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune

2 1 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med 2006 til og med 2009 Bedre kommuneøkonomi, bedre tjenester til innbyggerne Vekst i samlede inntekter 8,4 mrd. kr Sterkere vekst enn varslet i kommuneproposisjonen

3 2 Endringer i det økonomiske opplegget for 2008 Skatteveksten for 2008 er oppjustert fra 4% til 5 % sammenlignet med RNB. Samtidig er lønns- og prisvekst for 2008 oppjustert fra 4,8% til 5,8%. For kommunene betyr dette reelt sett en lavere vekst i inntektene enn forutsatt i RNB.

4 3

5 4 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Frie inntekter 2009 i oppdatert økonomiplan 1 762,1 mill. kr + Innlemming øremerket tilskudd psykisk helsevern 40,0 mill. kr = Korrigert nivå frie inntekter 2009 1 802,1 mill. kr + Deflatorjustering 4,5% (til 2009-kroner 81,1 mill. kr A. Frie inntekter i 2009-kroner (fra gjeldende øk.plan) 1 883,2 mill. kr B. Anslag frie inntekter 2009 i hht. statsbudsjettet 1 893,9mill. kr = Merinntekt statsbudsjettet 2009 (B) – (A) 10,7 mill. kr Korreksjon diverse tekniske justeringer: - Virkning økte sosialhjelpssatser 3,2 mill. kr + Redusert sosialhjelp pga. økt bostøtte 0,9 mill. kr - Økt timetall grunnskolen – fysisk aktivitet 2009/2010 0,5 mill. kr - Diverse oppgave-endringer helsetjenesten 0,3 mill. kr = Til disposisjon 7,6 mill. kr

6 5 Anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren 2009 Lønn 5,0 % (vekt 0,63) Varekjøp 3,6 % (vekt 0,36) Samlet deflator: 4,5 %

7 6 Øremerkede tilskuddsordninger Integreringstilskuddet for flyktninger I gjennomsnitt økes tilskuddet over 5- årsperioden med 7,1%, dvs. en reell vekst på 2,6%. - med en forutsetning om mottak av 75 flyktninger i 2008 og 2009, er det for Drammen beregnet at de økte statsene isolert sett vil bidra til en merinntekt på 2,5 mill. kr. neste år.

8 7 Ressurskrevende tjenester Drammen kommunes tilskudd for 2008 er på 20,7 mill. kr. Det påregnes at tilskuddet for 2009 blir på minst samme reelle nivå som i år. Regjeringen har ikke funnet rom for å prioritere en utvidelse av ordningen til også å omfatte ressurskrevende tjenester til personer over 67 år.

9 8 Kompensasjonstilskudd mv. gjennom Husbanken Rentekompensasjonstilskudd for skolebygg og svømmehaller - samlet for 2009 - 2mrd.kr. - Staten dekker rentekostnadene ved rehabilitering og nybygg. (Skoger skole og Marienlyst skole antas å kunne bli omfattet av ordningen) Rentekompensasjonstilskudd for kirkebygg - Bragernes kirke

10 9 Barnehager Driftstilskuddene til barnehagene prisjusteres med deflator Maksimalsatsene videreføres Etableringstilskuddene videreføres på nominelt nivå Skjønnsmidler på 4,9 mrd. til kommunene – ikke beregnet konsekvensen for Drammen. Tar sikte på å innføre lovfestet rett til barnehageplass fra 2009.

11 10 Skole Regjeringen legger opp til forsterket opplæring i norsk og matematikk på 1.-4. trinn fra høsten 2009. Forutsatt finansiert gjennom frigjorte midler til utskifting av nye læremidler tilpasset Kunnskapsløftet, Drammen kommune finansierte dette over investeringsbudsjettet. For Drammen kommune antas dette å utgjøre i overkant av 4 mill. kr. som må finnes dekning for innenfor driftsbudsjettet

12 11 Skole Utvide timetallet med 2 timer til fysisk aktivitet på barnetrinnet i grunnskolen fra skoleåret 2009/2010. For Drammen kommune anslås virkningen å bli i under kant av 0,5 mill. kr i 2009.

13 12 Pleie og omsorg Investeringstilskudd for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjeneste videreføres i 2009. Kan være aktuell for investeringsprosjekter i gjeldende økonomiplan, og vil kunne bidra til redusert lånebehov. Det understrekes at man kun kan søke støtte til prosjekter som er innarbeidet i kommunens økonomiplan.

14 13 Handlingsplan mot fattigdom Regjeringen følger i 2009 opp handlingsplan mot fattigdom med en ytterligere styrking på 1,25 mrd. kroner, samtidig med at tiltakene fra 2007 og 2008 videreføres. Drammen: Rammetilskuddet blir redusert med ca. 0,9 mill. kr. Det forventes at styrkingen av bostøtteordningen vil innebære innsparinger for kommunene, særlig knyttet til utbetaling av økonomisk sosialhjelp og kommunal bostøtte. Samlet effekt må vurderes nærmere.

15 14 Opptrappingsplan rusfeltet Det foreslås å øke budsjettet for rusfeltet med 300 millioner kroner. Det er foreløpig uklart hvordan disse midlene skal fordeles – hva som går til kommunene og til helseforetaket.

16 15 Øvrige forhold av betydning for Drammen Høgskolen i Buskerud (Papirbredden kunnskapspark) Ny stipendiatstilling 0,8 mill. kr, styrket basisbevilgning med 2,4 mill. kr, men ikke tilsagn til husleiemidler på 3 mill. kr. Union Scene (Kulturdept) 1 mill. kroner til utvikling av aktivitet med spesiell vekt på mangfoldsdimensjonen. Drammens Museum (Kulturdept) Statstilskuddet økes med 0,228 mill kr fra 5,192 mill kr til 5,420 mill kr. Brageteateret AS (Kulturdept) Statstilskuddet økes med 1 mill kr fra 4,234 mill kr til 5,234 mill kr.


Laste ned ppt "Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google