Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 A rbeidsdokument Økonomiplan 2011 – 2015 Årsbudsjett 2011 Formannskapsmøte 20.10.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 A rbeidsdokument Økonomiplan 2011 – 2015 Årsbudsjett 2011 Formannskapsmøte 20.10.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 A rbeidsdokument Økonomiplan 2011 – 2015 Årsbudsjett 2011 Formannskapsmøte 20.10.2010

2 2 Formannskapets budsjettmøte

3 3 Målsetting med møtet Grunnlag for formannskapets budsjettinnstilling for 2011 og økonomiplan 2011-2015/ budsjettdokument 2 (høringsdokument) Konkludere med: –Budsjettforutsetninger –Budsjettrammer og tiltak –Investeringsplan

4 4 Oppfølging plan og perspektivmøtet

5 5 Plan og perspektivmøtet forts

6 6 Plan og perspektivmøtet forts

7 7 Formannskapets strategisamling - oppsummering Signalene gitt i plan- og perspektivmøtet 14.06.2010 gjelder fortsatt. Må-tiltak som følge av endringer i overordna føringer må innbakes i budsjett/økonomiplan. Punkter gitt spesiell oppmerksomhet fra tjenesteområdene følges opp som innspill i budsjettprosessen.

8 8 Budsjettforutsetninger Befolkningsprognose Statsbudsjettet for 2011 Skatt og rammeanslag Renteutvikling og utvikling i lånegjeld, gjeldsforpliktelser

9 9 Befolkningsprognose Folketallet pr 1.7.2010 er på 6 049, en økning på 73 personer fra 1.1.2010 eller 1,2% Prognosen på mellom 2,3 og 2,5% vekst årlig ligger noe høyere enn målsetting i kommuneplanen på 2% årlig befolkningsvekst.

10 10 Statsbudsjett 2011 Vekst i samlede inntekter på 5,7 mrd kr. Vekst i frie inntekter, kommunene på 2,55 mrd kr. Barnehager Opprusting av skole- og svømmeanlegg Omsorgsboliger og sykehjem Barnevern

11 11 Statsbudsjettet 2011 Deflator 2011 –Pris og lønnsvekst i 2011 anslått til 2,8 % –Lønnsvekst anslått til 3,25 % (lønn teller 2/3) Skatteøre 2011 –Reduseres fra 12,8 % til 11,3% (-1,5 prosentpoeng). –Skatteøren for kommunene tilpasset en skatteandel på 40% –Reduserte skatteinntekter motsvares av økt rammetilskudd.

12 12 Statsbudsjett 2011 Vekst i frie inntekter, kommunene på 2,55 mrd kr. Skal dekke: –Lønns- og prisvekst –Befolkningsvekst –Pensjonskostnader

13 13 Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskudd mm Barnehager innlemmes med 33,5 mill kr. Barnehager justering foreldrebetaling og likebehandling 0,423 mill kr Fysioterapi økt kommunal andel med mer 0,135 mill kr Kvalifiseringsprogrammet 0,718 mill kr. Justering for økt antall elever i stat/private skoler –0,033 mill kr Justering økte timetall, leksehjelp, sfo med 0,437 millkr Justering bostøtte og portoutgifter – 0,075 mill kr Sum oppgavekorrigeringer kompensert i rammetilskuddet for Hole kommune er samlet anslått til 35,310 mill kr.

14 14 Statsbudsjett 2011 Barnehage –Rammefinansieres fra 2011. For Hole kommune vil det bli overført 33,538 mill kr fra øremerket tilskudd til rammetilskuddet. –Makspris videreføres nominelt med kr. 2.330,-. –Opptrapping likeverdig behandling mellom kommunal og ikke-kommunale barnehager fra 88 til 91%. –Manglende pris/lønnskompensasjon og likeverdig behandling dekkes gjennom styrket rammetilskudd med 0,423 mill kr.

15 15 Statsbudsjett 2011 Skole –Kompenseres for helårseffekt av tiltak i statsbudsjettet for 2010: Økt timetall og leksehjelp, totalt 0,424 mill kr. Helårseffekt av skyss SFO, totalt 0,013 mill kr.

16 16 Statsbudsjett 2011 Barnevern –Kommunale barnevern styrkes med et nytt øremerket tilskudd. –Tilskuddet skal i hovedsak gå til nye stillinger evt andre tiltak som kan styrke barnevernet. –Midlene fordeles gjennom fylkesmannen med rammer for hvert fylke. Buskeruds ramme er på 11,2 mill kr. Søknad fra kommunene skal være politisk behandlet og forankret. Søknadsfristener 31.12.2010.

17 17

18 18 Anslag på skatt og rammetilskudd I statsbudsjettet (se tabell foran) er det for alle kommunene tatt utgangspunkt i regnskap 2009 + 6,4% vekst. For Hole betyr det prognose 2010 på frie inntekter på 214,5 mill kr og 259,8 mill kr i 2011, nominell vekst på 4%, reell vekst på 1,2%. Prognose for Hole for 2010 er 226,7 mill kr og 272 mill kr i 2011. Tilsvarere KS prognose med alternativ 3 års gj.snitt. Det er også rådmannens forslag. I tillegg er det lagt inn en økning som følge av befolkningsprognosene.

19 19 KS prognose – alternativ med 3 års gjennomsnitt vedr skatteprognose

20 20 Alternativ med skatteinntekter på 140% av landsgjennomsnittet. –Kommunen har en stor utfordring i forhold til store svigninger i skatteinntektene fra ett år til et annet. –I forhold til landsgjennomsnittet (ekskl selskapsskatt): 2007: 143%2008: 184%2009: 132% Prognose 2010: 153% –Legger man til grunn en gjennomsnitt skatteinntekt pr innbygger på 140% av landsgjennomsnittet blir det ca 8 mill kr mindreinntekt i 2011.

21 21 Renter på lån m.v. Kommunens lånegjeld vil pr 31.12.2010 være ca 336 mill kr. Grovt sett vil en gj.snittlig renteøkning på 1 prosentpoeng gi en økt driftskostnad på 3 mill kr. Årlig rentekostnad ved 3%, 4% og 5% rente i 2011 (før avdrag og nytt låneopptak): –3% rente i 2011: ca 10 mill kr –4% rente i 2011: ca 13,4 mill kr –5% rente 2011: ca 16,8 mill kr.

22 22 Renteprognose Basert på bl.a Norges Banks pengepolitiske rapport 2/2010 og markedets spådommer gjennom fastrentetilbud for de neste fire årene er følgende renteprognoser lagt til grunn: 2011: 3,5% p.a. 2012: 3,75% p.a. 2013: 4,20% p.a 2014: 4,50% p.a. 2015: 5% p.a.

23 23 Momskompensasjon investeringer –Fra 2010 er det innført ordning med gradvis inntektsføring i investeringsregnskapet fram til 2014. –Signalene fra plan- og perspektivkonferansen er at hele tilskuddet bør tilføres investeringene. –Tilskuddet vil fortsatt inntektsføres i driftsregnskapet i overgangsperioden, men med en pliktig overføring til investeringsregnskapet fra 20% i 2010 til 80% i 2013. –Hole hadde i 2009 vel 19 mill kr i tilskudd. Overføring av midler fra drift til investeringer ble 8,3 mill kr. –Rådmannen legger til grunn at kommunen følger minimumskravene jf vedtatt økonomiplan 2010-2014 pga nedjusterte skatteanslag..

24 24 Driftsoversikt 2011-2015 – Sentrale inntekter og utgifter, ramme til fordeling drift

25 25 Driftsoversikt – fordeling av rammer på tjenesteområder/rammeområder (forslag som alternativ til tj.kategorier) og avsetninger (netto disposisjoner) * Pga overgang til nytt økonomisystem er ikke 8 mill kr avsatt til lønnsoppgjøret 2010 fordelt. I rammene for 2011 er det gjort et anslag på fordelingen, etter endelig fordeling vil rammene for 2011 bli justert forholdsmessig.

26 26 Ubalanse / negativt handlingsrom Med de forutsetninger som er lagt til grunn for sentale inntekter og utgifter, samt konsekvenser av økte kostnader (se innspill fra tjenestelederne) er det en ubalanse på 15 mill i 2011 økende til 17 mill kr fremover. Ikke midler til risikoavsetning eller egenfinansiering av investeringer Tiltak: Vurdere muligheter for økte inntekter og reduserte kostnader. Ny vurdering av nye tiltak/innspill. Forslag om prosentvis fordeling på områdene barnehager, skoler og tekniske områder. Tiltak og konsekvenser utarbeidets i samarbeid med tjenesteledere til formannskapets møte 17.11.2010.

27 27 Nye innspill fra tjenestelederne (merket med grått er innarbeidet i rådmannens forslag): Konsekvenser av vedtatt økonomiplan 2011-2014 i forhold til revidert budsjett pr oktober 2010. Driftskonsekvenser av vedtatte investeringstiltak Nye tiltak som følge av oppgaveendringer, befokningsvekst m.v. Lokale vedtak m.v. Innsparingsforslag fra tjenestelederne

28 28 Info og publikumstjenesten

29 29 Administrasjon og fellesutgifter

30 30 Skole

31 31 Helse inkl KPPT

32 32 Nav Hole

33 33 Pleie, rehabilitering og omsorg

34 34 Tiltak funksjonshemmede

35 35 Plan og utvikling

36 36 Kultur og kirke

37 37 Teknisk, eiendom og VA

38 38 Rammeforslag 2011

39 39 Nye rammerområder fra 2011 - forslag For å få bedre samsvar mellom budsjett og regnskapstall foreslås omlegging i forhold til at kommunestyrets budsjettrammer fordeles iht tjenestekategorier basert på KOSTRA-funksjoner til ramme/tjenesteområder hvor tjenestesteder som naturlig hører sammen sorteres under samme rammeområde.

40 40

41 41 Investeringsplan Utgangspunkt er vedtatt investeringsplan 2010-2014. Det foreslås noen endringer, disse er merket med rød kursiv.

42 42 Investeringsplan 2011-2015 – ikke rentable investeringer

43 43 Investeringsplan 2011-2015 ikke rentable investeringer forts.

44 44 Investeringsplan 2011-2015 rentable investeringer og totale investeringer.

45 45 Total oversikt investeringsplan 2011-2015 med finansieringsplan


Laste ned ppt "1 A rbeidsdokument Økonomiplan 2011 – 2015 Årsbudsjett 2011 Formannskapsmøte 20.10.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google