Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet 30.mai 2007

2 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp. nr. 67 (2006-2007))

3 Realvekst i kommunesektorens inntekter 1998-2006

4 Vekst i kommunale utgifter 1. kvartal 2007 Utvikling fra 2006 -2007 så langt Kilde: SSB Prosent økning fra 1. kvartal 2006

5

6 Revidert nasjonalbudsjett 2007 Økte inntekter til kommunesektoren: Skatteinntekter+900 mill. kr (740 mill. kr til komm.) Barnehager/andre øremerkede tilskudd+600 mill. kr Økt kostnadsvekst-200 mill. kr => Inntektsnivået i 2007 er 1,3 mrd. kr høyere enn anslått i fjor høst => Økningen videreføres til 2008

7 Prisvekst 2007 - nytt anslag Prisvekst for kommunesektoren (deflator) oppjustert fra 3,5 til 3,6 pst. Reduserer realverdien av inntektene med om lag 200 mill. kr Økt årslønnsvekst trekker opp, reduserte energipriser trekker ned

8 Frie inntekter til kommunene 2006 og 2007. Mill. kr og endr. i pst.

9 Barnehager RNB 2007: 369,5 mill. kr. ekstra til barnehageutbygging: –22 700 nye heltidsplasser i 2007 –Gir plass til 16 200 flere barn i barnehage Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere før sommeren 2007 Regjeringen tar sikte på å innlemme øremerkede tilskudd og innføre rett til barnehageplass fra 1. januar 2009

10 Endringer i grunnopplæringen Gratis frukt og grønt innføres i skoler med ungdomstrinn høsten 2007 –87 mill. kr. i 2007 Styrking av rådgivningstjenesten i ungdomsskolen med 15 mill. kr. Forsøk med utvidet skoledag: 23 mill. kr. i 2007

11 Kommuneopplegget 2008 Vekst i samlede inntekter mellom 4½ og 5¼ mrd. kr Vekst i frie inntekter mellom 1½ og 1¾ mrd. kr Styrking av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester frigjør 425 mill. kr av de frie inntektene til å bedre de ressurskrevende tjenestene eller gå til andre formål

12 Vekst i frie inntekter i 2008 - fordeling Noe sterkere prosentvis vekst for fylkeskommunene Veksten i frie inntekter kommer som rammetilskudd Skatteinntektene holdes reelt uendret

13 Nytt investeringstilskudd Sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nærmere om utforming i statsbudsjettet for 2008 Kan søke om tilskudd etterskuddsvis for prosjekter som starter opp i 2007 Foto: © Bjørn Rørslett / Samfoto

14 Momsrefusjonsordningen er vurdert- Konklusjon: Ordningen videreføres med noen mindre justeringer –Utvidet innsendingsfrist for 3. termin –Frem mot statsbudsjettet 2008: Presisere foreldelsesbestemmelsene Endre justeringsbestemmelsene Enkelte justeringer er allerede gjort –Forenklet KOSTRA-rapportering –Avgiftsplikt for kommunale havner

15 Konklusjon forts. Kompensasjon fra investeringer skal føres i investeringsregnskapet –Vil eventuelt gjelde f.o.m. budsjett- og regnskapsåret 2009 –Tilpasningsperiode på fem år hvor det tillates å budsjettere med et visst underskudd Vi har budsjettert med 10 mill hvert år i mva-komp fra investeringer I vedtatt øk. Plan (13 mill i 2007)

16

17 Egenandel ble beregnet etter kronebeløp x folketall. I dette eks er det null tilskudd på de to første brukerne Etter at egenandelen er overskredet ble det 100% dekning Nå 85% dekning fra første til siste bruker

18 Hvem vinner og hvem taper på ny ordning (obs! tall gjelder 2006-situasjonen) De som har nettoutgift over skjæringspunktet taper på nyordningen

19 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 19 Rammene fra vedtatt øk.plan

20 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 20 Rammer i vedtatt budsjett 2007 Det er da satt av 11 mill til lønnsoppgjør 2007 (3,5%) og en driftsmargin på 12,7 mill (1,6%)

21 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 21 Foreløpige rammer planperioden Vedtatt budsjett for 2007 har en ramme på 494 300. Dette svarer til 512 mill 2008 kr med deflator på 3,6 % 492 300 pmregnet blir 510 mill, slik at realvekst blir 3,5 i forhold til vedtatt budsjett 2007 og 5,5 mill i forhold til ny prognose.

22 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 22 Kartlegging av nye behov pr 30.5 I tillegg kommer spørsmålet om mer kompetanseheving og bedre vedlikehold av infrastruktur mm.

23 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 23 Beregna omstillingsbehov pr 30.5

24 Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 24 Av betydning for oss -oppsummert Oppjustering av skatteanslag 07, ca 3 mill Nyordningen ”ressurskrevende tjenester” ca 2 mill kra 2008 Realvekst 2007- 2008 4 – 5 mill Forventer 1 % videre vekst Omlegging av psykiatri, barnehage og momsref gir usikkerheter fra 2009 Lønnsoppgjør og renter ? Holder vi budsjettet i 2007 ? Fortsatt eff.behov på over 2 ÅRLIG!


Laste ned ppt "Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google