Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT 2008. Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT 2008. Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT 2008

2 Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll Skatteutviklingen er i rute

3 Strammere rammevilkår De økonomiske rammevilkårene er blitt strammere: Høyere lønnsvekst Stigende rentenivå Revidert nasjonalbudsjett gir ikke full kompensasjon

4 Engangsbevilgninger Engangsbevilgninger følges opp gjennom styrking av bl.a.: Frafaller inndekningskrav for merforbruk 2007 i P02 Oppvekst og P09 Pleie og omsorg Drammen Kirkelige Fellesråd kompenseres for økte pensjonsutgifter i 2007-2008 Husleietilskudd til Høgskolen i Buskerud også for 2008

5 Prioritering Driftsbudsjettet: -Det er ikke rom for økt aktivitet, men drifts- budsjettet styrkes for å opprettholde dagens tjenestnivå innenfor P02 Oppvekst og P09 Pleie og omsorg Investering: -Utvidet kostnadsramme for rehabilitering av Danvik skole

6 Rammebetingelser i driftsbudsjettet Oppjustering av skatt og rammetilskudd: + 12,4 mill. kr - Skatteinngangen hittil i år - Forutsetninger i RNB 2008 Mva-ref. investeringer Drm. Eiendom KF+ 3,0 mill. kr Tilskudd ressurskrevende tjenester+ 0,8 mill. kr - Nytt prinsipp: inntektsføring skjer i virksomhetene P02 Oppvekst og P09 Pleie og omsorg Dyrere lønnsoppgjør – ramme 6,34%+15,0 mill. kr Høyere rentenivå – ”budsjettrente” 6,3%+ 5,0 mill. kr Underskuddsdekning Drm. Konkurranse KF+ 2,5 mill. kr Tilføre disp.fond 30 mill. kr fra likviditetsreserven - forskriftsendring

7 Tiltak i programområdene Programområde 01 Barnehager foreslås saldert gjennom bruk av 10 mill. kr fra Drammen barnehager KF’s akkumulerte regnskapsoverskudd for årene 2006 og 2007. Programområde 02 Oppvekst gis en varig styrking på 3,8 mill. kr for å opprettholde dagens tjenestenivå. Programområde 06 Kultur tilføres engangsmidler i størrelse 1,5 mill. kr til økt tilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd (kompensasjon for økte pensjonsutgifter 2007 og 2008). Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring styrkes med inntil 3,0 mill. kr i husleiestøtte til Høgskolen i Buskerud, jfr. tidligere bystyrevedtak (BYS 12/06). Programområde 09 Pleie og omsorg styrkes med 2,4 mill. kr til generell rammestyrking og kjøp av flere VTA-plasser. Netto tilbakeføring av 7,9 mill. kr til virksomhetene, jfr. mindreforbruk i 2007.

8 Investeringsbudsjettet Opparbeidelse av uteområdet ved Drammensbadet – omdisponerer 0,6 mill. kr fra bevilgningen til rehabilitering av Strømsø Torg Rammen for anskaffelse av inventar og utstyr ved Biblioteket økes med 0,65 mill. kr Det foreslås at investeringsrammen til rehabilitering av Danvik skole oppjusteres med 28,5 mill. kr jfr 1. tertial fra Drammen Eiendom KF. Det nye Drammensbadet fullføres innenfor den justerte kostnadsrammen på 326 mill. kr. Det foreslås imidlertid å endre finansieringen, slik at ca. 90 mill. kr i forutsatt eiendomssalg erstattes med tilsvarende låneopptak jfr. 1. tertial fra Drammen Eiendom KF.

9

10 Danvik skole - hreabilitering

11 Oppdatert økonomiplan Økonomiplan 2008-2011: Budsjettsituasjonen vurderes som stram Oppdatert status pr. 1. tertial 2008 viser at utfordringene har blitt større, men Rådmannen legger ikke opp til innstrammingstiltak nå Økonomiplan 2009-2012: Innstrammingstiltak kan bli nødvendig


Laste ned ppt "Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT 2008. Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google