Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ANALYSEMODELLEN Presentasjon av Analysemodellen Arbeid i refleksjonsgrupper Rauma og Vestnes Tirsdag 02. April 2013 Erik Nordgreen Læringsmiljøsenteret,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ANALYSEMODELLEN Presentasjon av Analysemodellen Arbeid i refleksjonsgrupper Rauma og Vestnes Tirsdag 02. April 2013 Erik Nordgreen Læringsmiljøsenteret,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ANALYSEMODELLEN Presentasjon av Analysemodellen Arbeid i refleksjonsgrupper Rauma og Vestnes Tirsdag 02. April 2013 Erik Nordgreen Læringsmiljøsenteret, avdeling Porsgrunn DOK2analysemodellen1

2 James Baldwin Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. James Baldwin

3 Hovedmål for 2-årig prosjekt i Rauma og Vestnes kommune Auka læringsutbyte innafor rammene av det ordinære tilbodet. Klargjere grunnlaget for spesialpedagogisk støtte og tiltak. God kvalitet på spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. DOK2analysemodellen3

4 Læreren er den viktigste innsatsfaktoren for elevenes læring God didaktiker (stor verktøykasse) God faglig og pedagogisk kompetanse Relasjonell forståelse av elevenes handlinger Endringsvillig og samarbeids-orientert Empati og relasjonelle ferdigheter 4 Klasse- leder

5 Lineær årsakssammenheng. ÅRSAK - VIRKNING – TILTAK. Marius har ADHD → Derfor er han urolig. Guro er lat → Derfor gjør hun ikke lekser. Abdul liker ikke skolen → Derfor skulker han.

6 Analysemodellen – forankret i systemteori Systemteori er et samlebegrep på flere teorier som vektlegger at det enkelte individ er i interaksjon med ulike sosiale systemer. Fellestrekket i sosial systemteori er at aktører deltar i et system der den enkelte påvirker helheten og selv blir påvirket av denne helheten. Påvirkning fra de sosiale systemer vi deltar i, kan ingen unndra seg. Sosial påvirkning finner sted enten vi ønsker det eller ikke. Kommunikasjon og samhandling etablerer de mønstre og den struktur som gjør at ulike fellesskap framstår som forskjellige sosiale systemer. 6

7 Analysedel Formulering av utfordringer, tema eller problem Målformulering Innhenting av informasjon Analyse og refleksjon Strategi og tiltaksdel Utvikling av strategier og tiltak Gjennomføring av valgte strategier Evaluering Revidering 7DOK2analysemodellen

8 Viktig grunninnstilling ”Vi løser ikke problemer, vi løser dem opp ved å gi dem en ny betydning” (Bateson) Vilje til å la seg bli fortalt noe nytt. Alt kan forstås på en annen måte om jeg ser det fra et annet perspektiv. « Det er en utfordring å lytte så andre snakker, og å snakke så andre lytter» (Krisepedagogikk, Schultz & Raundalen)

9 PROBLEMFORMULERING Hvor er vi? En beskrivende setning Bruk verb istedenfor adjektiv Avgrenset utfordring Målbart – baseline Opplevd utfordring Problem en ikke vet svaret på

10 Formulering av problemstilling -Hva kan kalles en utfordring, et tema eller et problem? Forslag: DOK2analysemodellen10

11 UTFORDRING Flere elever er urolige når lærer underviser. (Baseline, hvilke timer, hvor mange elever, hvor stor del av timen, hva gjør elevene helt konkret).

12 MÅLFORMULERING EN beskrivende setning Bruk verb istedenfor adjektiv Hvordan ser det ut når problemet er løst Unngå negative målformuleringer Realistisk målsetting – ”Hva er godt nok” Målbart Trenger ikke være et direkte speilbilde av problemformulering

13 MÅLFORMULERING. ELEVENE HAR OPPMERKSOMHETEN RETTET MOT LÆRER. (Rekker opp hånden, prater etter tur, er aktive og spør om det de ikke forstår)

14 Kontekst Undervisning Relasjoner Hjemmeforhold Venner Uvenner Individ Personens individuelle forutsetninger, handlingsmønstre som har vært stabile over tid, diagnoser Aktør Personens virkelighetsoppfatning, selvoppfatning og mestringsstrategier System Person i samspill med de ulike sosiale systemene. Omfatter tre perspektiver. Systemperspektivet

15 Handlinger i sosiale systemer Den fundamentale attribusjonsfeilen: (Ross 1975) Handlinger forklares ut fra årsaker i individet (egenskaper, vansker, skader) Søkelyset rettes dermed bort fra de omgivelsene individet er i 15

16 Analyse og refleksjon 1.Hva vet vi nå? 2.Hva bidrar til at problemet opprettholdes? 3.Analysesirkel 4.Trenger vi mer informasjon? DOK2analysemodellen16

17 Metoder for informasjonsinnhenting Samtale i lærerteam Elevsamtale/Klassemøter Foreldresamtale/Foreldremøter Observasjon Video i klasserommet Spørreskjema Faglitteratur 17DOK2analysemodellen

18 Systemanalyse Flere elever er urolig når lærer underviser Lite god relasjon mellom lærer og noen elever. Lærer står mye vendt mot tavlen Elevene bestemmer selv hvor de sitter. Uklare læringsmål for timen Elever henter stadig ting de trenger Lærer beveger seg lite rundt i klasserommet. Manglende kollegial støtte. Noen foreldre omtaler lærer negativt. Lite variasjon i undervisningen. Noen elever opplever lav mestring i faget. Lærer tenker denne klassen nytter det ikke å gjøre noe med. En elev har ADHD

19 Utvikling av strategier og tiltak Positivt fokus: hva kan vi få til? Veisøker må være engasjert i tiltak som velges Hva kan vi endre i omgivelsene, og hvordan? Realisering av flere tiltak samtidig Hvem gjør hva hvor, når og hvordan 19DOK2analysemodellen

20 MULIGE TILTAK OG STRATEGIER. 1. Lærer gir konkret, kortfattet positiv feedback til elevene. 2. Læringsmål skrives på tavlen før timen og gjennomgås. 3. Lærer beveger seg rundt i klasserommet og går nær de elever som uroer. 4. Gjør tidlig klart hvilket utstyr elevene trenger og sikrer at alle får hentet i starten av timen. 5. Rokerer på hvem som sitter ved siden av hvem. 6. Elevsamtale 7. Foreldresamtale. 8. Varierer med mer godt forberedt og velorganisert gruppearbeid timene.

21 «To do or not to do» That`s the question….. 21

22 Evaluering Har alle tiltakene blitt gjennomført? Er de gjennomført kontinuerlig og systematisk? Hvilke faktorer har evt. hindret gjennomføring? Har utfordringer/problemer blitt redusert? I hvilken grad er målene blitt oppfylt? Er strategiene og tiltakene hensiktsmessige i forhold til påvirkningsfaktorene? 22DOK2analysemodellen

23 Revidering Konklusjoner i evalueringen avgjør hvilke faser som må revideres Er ny analyse nødvendig? Er det noen kjente faktorer som har hindret gjennomføring av tiltak? 23DOK2analysemodellen

24 Arbeidet i refleksjonsgrupper En utfordring: – Felles virkelighetsforståelse Dialogen som verktøy – Ikke bare for å oppnå enighet, men for å skape erkjennelser om egen praksis – Skape nye praksis. DOK2analysemodellen24

25 Pedagogers profesjonelle læring Drøfte utfordringer med kollegaer i forkant av tiltak – Den enkeltes behov for endring kommer i fokus Deler erfaringer og kunnskaper – Får tilgang til handlingsrelevant kunnskap Få hjelp til å forstå noe nytt Praksisnærheten gir mening Prøve ut nye tiltak- praksis kan fornyes Drøfte resultatene med gode kollegaer (Timperly 2011) Teori input som ligger nært opp til praksis (relevans) – Teorien drøftes i kollegiet – Teorien prøves ut – drøftinger i forkant (Opfer og Pedder 2011)

26 Lærer gruppa Refleksjonsgrupper Har Dialog Reflekterer Utfordrer Støtter Lytter Konstruktiv kritikk Meta-kogniserer (fugleperspektiv) 26 Ekstern veiledning /PPT Gruppeleder Rektor/leder

27 Gruppeleder`n med stor G - finnes han eller hun? Flinke til å håndtere endringer Ikke dømmende Omgjengelig Støttende Respektert av alle kolleger Åpensinnet Systematisk Til å stole på Diskret Pålitelig Positiv Realistisk En god lytter Tilgjengelig 27

28 KOMMUNIKASJON Skriftlige samhandlingsregler Balanse mellom utfordring og støtte Tidsstyring Holde struktur Holde fokus – felles visuelt fokus. Avklart agenda i forkant Gruppeledelse Alle involvert Gode referat – korte, konkrete, «to the point» DOK2analysemodellen28

29 Støttende og utfordrende kommunikasjon Støttende kommunikasjon – Bekrefter andres utsagn og oppfatninger gjennom kommunikasjonen – Kommuniserer sterk grad av støtte og lojalitet. Redd for å såre hverandre – Få muligheter for å slippe til ny informasjon Utfordrende kommunikasjon – Utfordrer den andre på innhold i kommunikasjonen – Stiller spørsmål og kan være kritisk støttende – Gir mulighet for at ny informasjon slipper til

30 Analysedel Formulering av utfordringer, tema eller problem Målformulering Innhenting av informasjon Analyse og refleksjon Strategi og tiltaksdel Utvikling av strategier og tiltak Gjennomføring av valgte strategier Evaluering Revidering 30DOK2analysemodellen

31 Oppgave LAG EN PROBLEMFORMULERING. Velg gruppeleder Bruk 2 min til å tenke på 1-2 konkrete utfordringer fra egen praksis. Alle presenterer sine utfordringer Velg veisøker. 31

32 Oppgave Lag en målformulering basert på problemformuleringen dere valgte 32DOK2analysemodellen

33 Profesjonell usikkerhet ► Få arbeidssteder som er som skoler.. ► Usikkerhet knyttet til – Framtidige, langsiktige mål (gagns menneske) – Alt kan gjøres bedre….eller annerledes (kontingens) – Usikkerhet / det foranderlige i elever – Et system som ikke ivaretar videreutvikling, innsyn i andres praksis, behov for veiledning, belønning av godt arbeid eller ekspertise (ref. TALIS-undersøkelsen!) 33

34 34 ► Pedagoger “trykker på knapper” dagen lang.. – Huberman (Recipes for busy kitchens); avgjørelser lærere tar – Shavelson (1973) What is the most important teaching skill? …… decision making – Noen avgjørelser tenkes gjennom, andre tas på sparket – Noen avgjørelser har minimale konsekvenser, andre har store konsekvenser (tap & gevinst) – Avgjørelser er kontingente – de kunne ha vært annerledes.

35 Oppgave Lag en sammenhengssirkel basert på problemformuleringen 35DOK2analysemodellen

36 Systemteori Forstår vi mønstrene og strukturene i et sosialt system, kan vi også bedre forstå handlingene til de aktørene som befinner seg i systemet. Elevene og deres jevnaldrende utgjør et særlig betydningsfullt sosialt system Ulike sosiale strategier blir anvendt for å opprettholde og etablere vennskap og sosial attraktivitet Roller og posisjoner blir ”tildelt” oss av andre, på grunnlag av hvordan handlingene blir oppfattet/tolket Aktørene i de sosiale systemene søker også roller og posisjoner ved hjelp av intensjonale handlinger 36

37 Opprettholdende faktorer DOK2analysemodellen37

38 Sammenhengssirkel DOK2analysemodellen38

39 Analyse - Refleksjon Analyse betyr å undersøke noe systematisk. Det handler om å dele opp en helhet i enkelte deler. John Dewey hevder at refleksjon betyr å utsette konklusjoner mens man undersøker noe videre. En trenger å vende blikket mot seg selv og sin egen praksis. DOK2analysemodellen39

40 Oppgave Ta utgangspunkt i de opprettholdende faktorene og diskuter mulige tiltak DOK2analysemodellen40

41 Pedagogisk ledelse Innhold - gjøre Pedagogisk utviklingsarbeid Legge til rette for kollegialt samarbeid Forhandle fram skolens pedagogiske grunnlag Omsette nasjonale læreplaner Analysere kartlegginger/nasjonale prøver… - skolens behov for utvikling Form - utførelse Involvere lærere Gi lærere et eierforhold til skolens praksis Lede- tilpasset diskurs, argumentasjon og sørge for veiledning slik at lærerne opparbeider en egenforståelse av sin oppgave som ledere og sitt arbeid

42 Distribuert ledelse - Transformasjonsledelse Utvikling fra individuell ledelse til ulike former for kollektiv ledelse. Kollektiv ledelse handler om personer også utover de som har formell ledelsesansvar (prosjektgrupper, team og ulike varianter av lærerledelse). Ledelse på mange nivå i organisasjonen. Ledelse får en større grad av interaksjonisme mellom aktørene i organisasjonen. (Gronn (2002) og McBeath (2008) i Pål Roland 2012)

43 Endringslederen Har fokus på gode faglige mål, arbeider systematisk, ENGASJERT, strukturert og kunnskapsbasert Har fokus på arbeidsmiljø, kollegaene som pedagogisk ressurs Stimulerer til deling av kunnskap og erfaringer Stimulerer pedagogiske diskurser og diskusjoner Bidrar til kontinuerlig utvikling av skolen – (Grøterud og Nilsen 2001)

44 Hva er viktig i endringsprosessen. Hvorfor ønsker vi å gjøre dette? Hva ønsker vi å oppnå? Hvordan tenker vi å gjøre det? Hvem kan få det til å skje? Begrunnelse Målsetninger Metoder Engasjement bevisst veloverveid uttrykt ledet fokusert målrettet strukturert systematisk organisert deltagende konsekvent delegerende Må vite:Må være: Hanne Jahnsen 2012

45 Faser i endringsprosesser 12345671234567 sjokk fornektning opplevelse av inkompetanse akseptering eksperimentering ny forståelse institusjonalisering Hanne Jahnsen 2012

46 Glosebok for bruka av analysemodellen i reflekterende team Analysemodellen: problemløsningsmodellen man jobber etter på ulike gruppemøter. Lærergruppe: Fast gruppe av lærere. 5-7 lærere som møtes hver 14 dag. Gruppeleder: leder arbeidet i lærergruppene. Veisøker: Det medlemmet i gruppen som presenterer en utfordring. Gruppemedlemmer: Alle lærerne i lærergruppa Systemteori Perspektivene Sosiale systemer Sammenhengssirkel Opprettholdende faktorer 46

47 T.S Elliot No system can be defined so strictly that nobody needs to be good


Laste ned ppt "ANALYSEMODELLEN Presentasjon av Analysemodellen Arbeid i refleksjonsgrupper Rauma og Vestnes Tirsdag 02. April 2013 Erik Nordgreen Læringsmiljøsenteret,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google