Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LP-MODELLENS ENDRINGSSTRATEGI Fokus på ledelse i implementeringsfasen Rektorsamling Gardermoen 13 og 14 juni 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LP-MODELLENS ENDRINGSSTRATEGI Fokus på ledelse i implementeringsfasen Rektorsamling Gardermoen 13 og 14 juni 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 LP-MODELLENS ENDRINGSSTRATEGI Fokus på ledelse i implementeringsfasen Rektorsamling Gardermoen 13 og 14 juni 2012

2 Og 10 juni Hanne Jahnsen 2012

3 Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer –definerer ledelsens ansvar som følger • En leder har ansvar for • at det oppnås gode resultater, på en god måte • at medarbeiderne har et godt og utviklende arbeidsmiljø • at enheten er rustet til å oppnå gode resultater også i framtiden • alt som skjer innenfor egen enhet, og har i den forstand en arbeidsgiverrolle • sin egen enhet og alle ledere har et medansvar for helheten i organisasjonen • Ledelse kan utøves gjennom andre eller av flere, men det formelle resultatansvaret er knyttet til den formelle lederen • Lederen kan delegere oppgaver og myndighet, men ansvaret kan ikke delegeres Hanne Jahnsen 2012

4 Hva skal implementeres? Hanne Jahnsen 2012

5 Hva fremmer motivasjon for arbeid med LP-modellen? • Relevans - lærere • Gagner det mine elever • Hjelper dette meg til å handle adekvat og informert i klasserommet • Kan jeg velge grad av deltakelse i lærergruppemøtene • Er arbeid i lærergruppene meningsfull anvendelse av ressurser • Kan jeg ta opp egne og praksisnære utfordringer • Har jeg selv kontroll over intervensjonen • Får jeg brukt min individuell kunnskap og erfaring • Anerkjennelse fra ledelsen og kollegaer • Vær bevisst skolens endringskompetanse – hvor gode er lærere til å • Forske på egen praksis • Reflektere over egen praksis • Å handle kollektivt • Å delta i eller støtte hverandres endringsinitiativ (Innovasjonsheftet s.40-41) Hanne Jahnsen 2012

6 Suksessfaktorer ved endring 1. Felles virkelighetsforståelse, felles visjon 2. Klare mål – tidsrammer 3. Involvering av medarbeidere 4. Toppleder engasjement 5. Små skrittvise forbedringer 6. Skape tidlig og synlig suksess 7. Åpen holdning til endring 8. Understøttende struktur/ kultur 9. Ta opp bekymringer direkte 10. Utvikle kollegiets kompetanse 11. Kontinuerlig evaluering/ læring underveis 12. Kommunisere, kommunisere, kommunisere! Hanne Jahnsen 2012

7 Hva er viktig i endringsprosessen ? Hvorfor ønsker du å gjøre dette? Hva ønsker du å oppnå? Hvordan tenker du å gjøre det? Hvem kan få det til å skje? Begrunnelse Målsetninger Metoder Engasjement bevisst veloverveid uttrykt ledet fokusert målrettet strukturert systematisk organisert deltagende konsekvent delegerende Må vite: Må være: Hanne Jahnsen 2012

8 Definering av skolens behov Grunnlag for behovskartleggingen • Elevundersøkelsen (obligatorisk 7., 10. trinn og VG1) • Nasjonale prøver (Obligatoriske 5., 8. trinn) (andre ikke obligatoriske prøver) • Medarbeiderundersøkelse • Eventuelt lærerundersøkelsen • Eventuelt foreldreundersøkelsen • Eventuelt ståstedsanalysen • Eventuelt organisasjonsanalysen • Eventuelt andre lokale/kommunale/nasjonale kartlegginger Undersøkelsene i seg selv ingen betydning. Etterarbeidet viktigst. Analyse av resultatene fra undersøkelsene vil vise til skolens satsningsområde. Kartleggingene (kan) gjøres hvert år – ved sammenligning fra år til år kan man vise skolens utvikling og nye satsningsområder. (Innovasjonsheftet s. 11) Hanne Jahnsen 2012

9 Felles visjon Personer som er forpliktet og engasjert, ønsker virkelig å nå visjonen. Personer som er aksepterende, godtar visjonen. En grunnleggende orientering Hanne Jahnsen 2012

10 Fra akademisk ”løsprat” til praktisk handling kan det være langt Hanne Jahnsen 2012

11 LP-koordinator i kommunen Lærergruppe r (5 – 7 rep.) Lærergruppe r (5 – 7 rep.) Lærergruppe r (5 – 7 rep.) Lærergrupper (5 – 7 rep.) Arbeidsgruppe ved skolen:  Koordinator  Rektor  Lærergruppe- ledere Arbeidsgruppe ved skolen:  Koordinator  Rektor  Lærergruppe- ledere Arbeidsgruppegruppe ved skole n:  Koordinator  Rektor  Lærergruppe- ledere PPT`s LP-veiledere Arbeidsgruppe i kommunen (kommunekoordinator, PPT, rektorer, skolekoordinatorer) Lillegården Nettverk for skolenes arbeidsgrupper Nettverk for skolenes koordinatorer og PPT Nettverk for lærergruppe- ledere på tvers av skoler Hanne Jahnsen 2012

12 Opplæring Forpliktelse av alle ansatte og integritet på flere nivåer LP-modellen Veiledning Læringsutbytte Utvikling av Tilpasning til skolens kultur lokal kontekst (lærende organisasjon) (utgangspunkt i egne utfordringer) Implementeringsstrategien Forankring og legitimitet hos ledelsen (kommune/skole) Plan for lokal implementering, Videreføring og spredning Hanne Jahnsen 2012

13 Rektors rolle i implementeringen Ledelsen skal: • Sette seg godt inn i LP-heftene • Lage en implementeringsplan og aktivitetsplan • Anvende analysemodellen på saker i personalmøter, møter med PPt og i andre grupperinger på skolen • Gjennomføre intern evaluering i 2 gg pr. år i implementeringsfasen • Ha LP- modellen som tema i medarbeidersamtaler Ledelsen har: • Hovedansvaret for iverksetting av tiltak på skolenivå • Hovedansvaret for å informere om implementeringen av LP- modellen til skoleeier og PPT Ledelsen skal stimulere til at: • Analysemodellen blir brukt på foreldremøter og i konferansetimer Hanne Jahnsen 2012

14 Implementeringsplan • http://www.lp-modellen.no/ http://www.lp-modellen.no/ Hanne Jahnsen 2012

15 Utvikling av skolens kultur - arbeidsgruppa på skole Skolens ledelse skal sette sammen arbeidsgruppa og lede møtene • Hvem: • Rektor, skolekoordinator, lærergruppeledere og en rådgiver fra PPt • Rektor og skolekoordinator skal samarbeide tett • om sakslistene til arbeidsgruppa • om saker til nettverket • om å identifisere støy, motstand og suksesshistorier • om tiltak på skolenivå for å øke implementeringskvaliteten • Hva: • Arbeide med utfordringer knyttet til gjennomføringen på egen skole • Oppsummere de enkelte lærergruppers arbeid mellom hvert møte • Holde oversikt over i hvilken grad lærere deltar med egne saker • Synliggjøre for lærere summen av lærergruppenes arbeid (kvantitativt og kvalitativt) • Ta opp saker på ledelsesnivå, bruke analysemodellen • Informasjon til foreldre, skoleeier, lokalaviser og lignende Hanne Jahnsen 2012

16 Første møte i arbeidsgruppa Starte prosessen med avklaring av roller og fordele oppgaver og ansvar • Rektor (har hovedansvaret for utviklingsarbeidet) • Skolekoordinator (koordinerer utviklingsarbeidet LP-modellen) • Gruppeleder (har ansvaret for å lede lærergruppearbeidet) • PPT- veileder (har ansvar for veiledning av lærergrupper og det faglige ansvaret lokalt) • Kommunekoordinator (koordinerer arbeidet i kommunen) • Lillegården Kompetansesenter (faglig ansvarlig) • Høgskolen i Hedmark (ansvarlig for evalueringen) Hanne Jahnsen 2012

17 Eksempler på saker i skolens arbeidsgruppe • Hva kan det henge sammen med at lærerne • Opplever analysemodellen som vanskelig • Ikke kommer til tiltaksutvikling • At lærere ikke har hatt saker i gruppa • Lærere ikke leser LP-heftene • Opplever at heftene er for vanskelige Sakene egner seg også godt for arbeid i skolenettverk Hanne Jahnsen 2012

18 Utvikling av skolens kultur – oppfølging av lærergruppene • Oppfordre til bruk av • Analysemodellen i lærergruppene • Forelesningene fra fagdagene i arbeidsgruppa og i lærergruppene • LP-heftene • Etterspørre • Opprettholdende faktorer på utsagn om klasser, elever, lærere og foreldre i formelle og uformelle samtaler med lærere • Bruk av perspektivene, tiltak og evaluering • Engasjement og saker hos den enkelte lærer • Rektor skal besøke alle lærergrupper, men ikke være fast medlem i ei gruppe • Prioritere saker fra lærergruppeledere i arbeidsgruppa Hanne Jahnsen 2012

19 Eksempel på saksregistrering Sak/TemaOpprettholdende faktorer (merk valgte opprettholdende faktorer) TiltakEvaluering Det er mange avbrytelser i timene Ikke konsekvent i forhold til klassereglene Mange pratsomme elever 1.Lærer fortsetter å snakke med de som avbryter 2. Inkonsekvent regelhåndhevelse 2.Lage nye F å regler, positive, observerbar atferd Konsekvens, innlæring, oppfølging Læreren roligere, tydeligere og raskere på banen. Elevene syns læreren er blitt litt snillere. Tiltakene gjøres hverdagslige Hvordan få elever i store grupper til å holde fokus på undervisningen i norsk. Liten differensiering av undervisning Utydelige beskjeder For mye informasjon Uklare arbeidsoppgaver Strukturer behovet for informasjon Muntlig, Its, tilpasset fag Få, klare beskjeder Forbbedring, men fortsatt fokus på tiltakene Ny evaluering om 2 uker Det er mye bråk i oppstart av timene 1. Åpne dører Læreren kommer seint Utydelig oppstart Læringsmålene ikke definert Mange elever har ikke skolesaker på plass 2. Låste dører, lærere er i klasserommet før det ringer, hilser på alle elever, oppgaver ligger på pulter, læringsmål på tavla Utrolig virkning, det er fantastisk, jeg får god tid til hver elev og jeg er sikker på at alle blir sett og hilst positivt velkommen til skolen! Yes! Elevene synes det er vanskelig å følge undervisningen når det snakkes engelsk Forstår ikke hva som blir sagt For dårlige språkkunnskaper Lærer snakker for fort Hanne Jahnsen 2012

20 En kunnskapsbasert praksis rektors rolle • Hvorfor: • Distribuert ledelse fremmer prosessen som lærende organisasjon • Kollektiv efficacy styrkes gjennom systematisk og strukturert samarbeid om hverdagsutfordringer • Støtte, tillit og ansvarliggjøring stimulerer til aktivitet og kreativitet • Kvalitetssikrer arbeidet på egen skole • Nettverk fremmer læring i organisasjonen • Hvordan: • Faste møter • Saksliste til alle møter • Alle medlemmene skal fremme saker • Bruke analysemodellen • Referat med ansvar, datoer for gjennomføring/tiltak og evaluering Hanne Jahnsen 2012

21 En kunnskapsbasert praksis - rektors rolle • Sett av tid til: • Lesing og refleksjon • Bruke LP-hefter(fast punkt på personalmøter, arbeidsgruppemøter) • Delta aktivt på opplæringsdager, nettverk og fagdager • Ansvar for at kartleggingen blir analysert og at tiltak blir satt i verk • Undersøke: • Lærernes kompetanse i metoder for informasjonsinnhenting • Skolens endringskapasitet og kompetanse • Tiltak for å øke individuell og kollektiv kapasitet og kompetanse Hanne Jahnsen 2012

22 Integritet og lojalitet - rektors rolle • Etterspør systematiske bruk av prinsipper i modellen • Oppfordr lærere til å komme med saker vedrørende egen undervisning og læreratferd • Ha kommunikasjon i lærergruppene som tema på møter i arbeidsgruppa. Sett inn tiltak dersom • Lærere systematisk modellerer uønsket atferd. • Viser manglende interesse ved negativ verbal og nonverbal kommunikasjon. • Lærere prioriterer andre oppgaver ved skolen når det egentlig skulle vært LP- gruppemøter. • Endring av mål • Bør skje på bakgrunn av intern evaluering. Målene må være i overensstemmelse med målene for LP-modellens teoretiske forankring og arbeidsprinsipper Hanne Jahnsen 2012

23 Tilpasning til lokal kontekst – rektors rolle • Oppfordre lærere til å ta opp saker vedrørende egen praksis og læreratferd • Sikrer autentiske utfordringer • Sikrer praksisnærhet, relevans og tilpassede tiltak • Oppfordre til refleksjon over egen praksis • Bruk av observasjon/video Hanne Jahnsen 2012

24

25 Faser i endringsprosesser 12345671234567 sjokk fornektning opplevelse av inkompetanse akseptering eksperimentering ny forståelse institusjonalisering Hanne Jahnsen 2012

26 Faser i endringsprosesser 12345671234567 sjokk fornektning opplevelse av inkompetanse akseptering eksperimentering ny forståelse institusjonalisering Hanne Jahnsen 2012

27 Løft fram suksesshistoriene Hanne Jahnsen 2012


Laste ned ppt "LP-MODELLENS ENDRINGSSTRATEGI Fokus på ledelse i implementeringsfasen Rektorsamling Gardermoen 13 og 14 juni 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google