Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg helsesøsterutdanning April 2009 Fagpolitisk avdeling Jarle Grumstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg helsesøsterutdanning April 2009 Fagpolitisk avdeling Jarle Grumstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlegg helsesøsterutdanning April 2009 Fagpolitisk avdeling Jarle Grumstad

2 Samhandlingsreformen/ kommunehelsereform sentrale virkemidler 1.Helsehus 2.Etablering av fast/kommunesykepleierordning 3.Nasjonal enhet for sykepleie 4. Innføring av KOMPASS 5. Magnetsykehus

3 1.Helsekommuner og helsehus Helsekommuner med definert ”opptaksområde” og kommunesamarbeid der enkeltkommuner er for små Lov og forskrift må både kreve og fremme etablering av ”helsekommunesamarbeid” og hensiktsmessig finansiering Funksjoner som helsetjenesteplanlegging, samordning og ledelse av helsekommunen må tydelig ansvarsfestes og formaliseres i aktuelle lover og forskrifter. Tverrfaglig tilnærming må sikres

4 Helsehus - helsetjenestens spydspiss og sikkerhetsnett Etabler helsehus i alle kommuner/i interkommunalt samarbeid, ut fra geografi og befolkningsstørrelse.  Lavterskel høykvalitetstilbud der befolkningen kan få tverrfaglig basert behandling, informasjon, veiledning og helse- og livsstilsundervisning.

5 2.Kommunesykepleier Spesielt ansvar for kronisk syke og eldre Arbeide i tverrfaglige team Arbeide primært helsefremmende og forebyggende Gi raske svar på henvendelser fra innbyggerne på helsespørsmål (SMS, mail eller telefon) Være veileder/ faglig ressurs for ansatte i hjemmesykepleien og på sykehjem Utvikle og gjennomføre undervisning for pårørende og pasientgrupper - demens, angst, røykeslutt, KOLS osv

6 Utvidede fullmakter for sykepleiere – mer effektiv helsetjeneste For å fylle intensjonen om en mer effektiv helsetjeneste og bruk av rett kompetanse i rett tid, må noen av dagens regler for henvisning av pasienter og ordinering av legemidler endres.  Henvise til røntgenundersøkelser, poliklinisk vurdering og til innleggelse i sykehus og på korttidsplasser i sykehjem.  Ordinere antibiotika, regulere dosene for smertelindring.

7 Lovfest pasientansvarlig sykepleier – tydeliggjør samhandlingsansvar Sykepleierne har i svært stor grad koordinering og samhandling som sin oppgave.  24/7-tilstedeværelse,  Oppgaver ingen andre yrkesgrupper tar Må tydeliggjøres ved lovfesting - kvalitetssikre funksjon.

8 3.Ny enhet for nasjonal oppfølging av helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet Bakgrunn: – Helse- og omsorgstjenesten representerer en stor andel av det samlede helsetjenestetilbudet i Norge. – Kanalisering av helsetjenester ut i kommunene skaper samordningsutfordringer – Likevel ingen nasjonal koordinering av sykepleietjenesten – Sykepleiens rolle i forhold til koordinering og pasientforløp – Internasjonale forpliktelser innenfor sykepleiefaget – Helsedirektoratets samfunnsoppdrag, roller og mål

9 Nasjonal overordnet oppfølging (2) Sykepleiefaglig kompetanse i ledelsen av enheten Omfang og bredde innebærer behov for flere årsverk, i et tverrfaglig team

10 Formål 4. Arbeidsmotivasjon Effektivitet Kvalitet ….. gjennom riktig bruk av kompetanse Hva er Kompass Kompass er et styringssystem for sykehjem, hjemmesykepleie og bemannede boliger. Styringssystemet baseres på riktig bruk av kompetanse ut fra pasientens behov og situasjon. Pasient/ tjenesteansvarlige for alle brukere, primærkontakter i tillegg for brukere med omfattende tjenester, riktig grunnbemanning og rapportering for styring. Kompass implementeres i kommunens IKT-verktøy og systemer for kvalitet, internkontroll og rapportering. Kvalitetssikring og ansvarsdeling ivaretas innenfor kommunens økonomiske rammer og opprettholdes ved sertifiseringsordning. Kompass er under utprøving i Oslo og Horten kommuner og noe utvikling gjenstår.

11 5.MAGNET SYKEHUS pasientfokusert organisering gjennom målrettet faglig fokus og systemtenkning - resultater:5 For pasienter:For medarbeiderne:For arbeidsgiverne: - Økt pasienttilfredshet - Lavere pasient- dødelighet - Færre komplikasjoner: trykksår, fall, UVI, postoperative luftveisinfeksjoner, smerter, ”failure to resque” - Lavere turn-over - Høyere grad av arbeidstilfredshet - Mindre utbrenthet, stress, frustrasjon og generell misnøye - Bedre arbeidsmiljø - Bedre tverrfaglig samarbeid (leger – sykepleiere) - Lavere kostnader - Lavere sykefravær - Lavere turn - over - Bedre effektivitet og utnyttelse av ressursene - Kortere liggetider

12 Fou virksomhet i kommuner Etablering og finansiering av FoU-virksomhet i helsekommunene bør være en lovpålagt oppgave. Store forskjeller mellom kommune og spesialisthelsetjenesten hva gjelder ressurser - kompetanse og økonomi Det bør satses på sykepleiere med mastergrad og etablering og finansiering av klinisk-Phd Fag- og forskningssykepleiere i helsekommunene Betraktelig styrking av undervisningssykehjem, undervisningshjemmetjeneste, og regionale sentrene for omsorgsforskning Tilgang til elektronisk kunnskapskilder Krav til kunnskaps- og kompetanseplaner

13 Hva betyr kommende endringer for utdanningen?

14 Hva er mulighet og hva er trussel? Mastergrad, innhold og oppbygging Rammeplan Spesialistgodkjenning Etterutdanning Nye oppgaver og funksjoner


Laste ned ppt "Innlegg helsesøsterutdanning April 2009 Fagpolitisk avdeling Jarle Grumstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google