Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsnettverk Rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester 1.samling 21.januar 2016 USHT i Helse Fonna kommunene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsnettverk Rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester 1.samling 21.januar 2016 USHT i Helse Fonna kommunene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsnettverk Rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester 1.samling 21.januar 2016 USHT i Helse Fonna kommunene

2 Tidsplan for læringsnettverk i Helse Fonna 2016

3 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram Oppdrag fra Helse- og omsorgsministeren Gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten Ledes av sekretariat i Helsedirektoratet Tre hovedmål: –Redusere pasientskader –Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet –Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

4 Nasjonale føringer

5 Hva er pasientsikkerhet? Å forhindre pasientskader som kan unngås Definisjon: «Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser» (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten)

6 Innsatsområder

7 Hvordan forhindre pasientskader? Programmet tilbyr pakker med konkrete tiltak som er enkle å iverksette Prioriterer områder som er spesielt utsatt for skade, som legemiddelfeil og infeksjoner Pakkene inneholder de 3 - 4 viktigste tiltak for å unngå pasientskade

8 Bakgrunn for innsatsområdet

9 Hva er riktig legemiddelbruk? Rett legemiddelbruk er avhengig av: Rett diagnose Rett behandling (riktig virkestoff, styrke, dosering og formulering) Unngå klinisk relevante legemiddelinteraksjoner Pasienten får opplæring i eget legemiddelbruk Pårørende involveres hvis nødvendig

10 Formål med tiltakspakkene Å forebygge og avdekke legemiddelrelaterte problemer som følge av feil i pasientens legemiddelliste og/eller mangelfull oppfølging av pasient når det gjelder faglige observasjoner, vurderinger og nødvendige tiltak relatert til virkning og bivirkning av legemidler.

11 Målgruppe: Pasienter i hjemmetjenesten/boliger som har vedtak på legemiddeladministrering (definer inklusjonskriterier) Pasienter i sykehjem Fastleger/sykehjemsleger/kommuneleger Ansatte i hjemmetjenesten, boliger og sykehjem som håndterer legemidler Farmasøyter

12 Suksesskriterier Ledelsesforankring Forventningsavklaring mellom aktørene Leder etterspør fremdrift og resultater i prosjektet Jevnlige møter i tverrfaglig sammensatt team Informasjon til alle aktuelle aktører om tiltakspakken Opplæring av nøkkelpersonell i tiltakspakken Primæransvarlig har en definert rolle i LMG Samarbeid med rådgivende farmasøyt Tavlemøter og diskusjon/refleksjon

13

14 Forbedring i praksis Identifisere det området som skal forbedres Prøve ut tiltak Evaluere resultatet Deretter korrigere med nye tiltak Demings sirkel/PDSA sirkelen (Plan, Do, Study, Act):

15

16 Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten «Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk.» (Pasientsikkerhetsprogrammet) Målet er å etablere en fullstendig liste over de medisinene pasientene faktisk bruker - legemidler i bruk (LIB). Riktig legemiddelbruk innebærer at pasientenes medisinering gjennomgås regelmessig.

17 Spørsmål til legemiddellisten Er det indikasjon for legemiddelet? Er det behov for andre legemidler? Er doseringen passende? Er det observert uheldige bivirkninger eller er det stor risiko for bivirkninger? Er det legemidler pasienten ikke tåler? (oppdatere CAVElisten). Er det uønskede interaksjoner? (jmfr. interaksjoner.no) Er det funksjonssvikt som gir grunnlag for endringer? Er det behov for å søke råd hos farmasøyt, geriater, psykiater?

18 Legemiddelgjennomgang (LMG): En legemiddelgjennomgang er en systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk for å ivareta effekt og sikkerhet. Legemiddelgjennomganger skal baseres på en samstemt legemiddelliste fra aktuelle behandlingsnivå, samt relevante kliniske opplysninger. (Nasjonal veileder for legemiddelgjennomganger, IS-1998)

19

20 LMG- hjulet

21 Hjelpemidler til LMG: Sjekkliste forberedelse til legemiddelgjennomgang Forslag til blodprøver før legemiddelgjennomgang Praktisk gjennomføring av LMG i hjemmetjenesten START og STOPP - Screeningverktøy for forskrivning av legemidler til eldre http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der /riktig-legemiddelbruk-i-hjemmetjenesten

22 Ny fastlegeforskrift i 2013 § 25 Legemiddelbehandling Fastlegen skal koordinere legemiddelbehandlingen og løpende oppdatere legemiddellisten. Fastlegen skal gi en oppdatert liste til pasienten og andre tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten Fastlegen skal gjennomføre en legemiddelgjennomgang når dette anses nødvendig.

23 Takst for LMG i normaltariff Takst 2ld: kr. 162,- Systematisk legemiddelgjennomgang i tråd med Helsedirektoratets veileder. Egne pasienter med behov for langvarig behandling med minst 4 medisiner. Vurdering av behov, hvem som er konsultert og tiltak skal journalføres. Taksten kan benyttes inntil en gang pr. kalenderår pr pasient. Takst 14: kr. 510,- / 30min. (Planlagt møte m/ hj. spl./ farmasøyt

24

25 Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Prosjekt i Haraldsvang hjemmetjenester februar-september 2013 for å prøve ut tiltakspakken for samstemming og riktig legemiddelbruk, med videre plan å implementere tiltakene i alle hjemmetjenestesoner i kommunen i 2015. Forbedringsteam bestående av fagansvarlig sykepleier, to sykepleiere i 100% stilling, farmasøyt fra apotek 1 i Haugesund og fagutviklingskonsulent ved Bjørgene USHT. f.v. Laila Alvestad Larsen (fagansvarlig sykepleier), Inger Lise Munoz (sykepleier), Lise Marie Lie (sykepleier), Anne Kristine Ådland (fagutviklingskonsulent Bjørgene USHT) og Catrine Pansegrau Hauge (farmasøyt, Apotek 1 Markedet)

26 Plan Hensikt å bedre samarbeidet mellom pasient, hjemmetjenesten, fastlege og farmasøyt for å sikre samstemming av legemiddelliste og riktig legemiddelbruk for pasientene. Mål i prosjektperioden februar-september 2013: –Samstemme legemiddelliste for 20 pasienter i samarbeid med pasient, fastlege og hjemmetjenesten. –Gjennomføre strukturert LMG for 20 pasienter i samarbeid med pasient, fastlege, hjemmetjenesten og farmasøyt. –Kartlegge andel legemidler der indikasjon er oppført bak forskrivning. –Bidra til økt kompetanse hos ansatte i forhold til legemidler og legemiddelbruk –Endring/oppdatering av interne prosedyrer og rutiner for samstemming av legemiddelliste og tverrfaglig LMG.

27 Gjennomføring Informasjon til personalet på hjemmetjenesten (på personalmøte) om prosjektet Informasjon og samtykke fra pasientene (brosjyre + samtykkeskjema) Informasjon til fastlegene og kommunelegen om prosjektet (brosjyre, mail og telefonkontakt) Kartleggingssamtale med pasientene – brukt det anbefalte skjema fra kampanjen Gjennomføre samstemming av legemiddelliste mellom de 20 pasientene i målgruppen, hjemmetjenesten og fastlegen Gjennomføre tverrfaglig strukturert LMG på pas. i målgruppen – samarbeid mellom fastlegen, farmasøyt og hjemmetjenesten Kartlegge legemidler med påført indikasjon bak forskrivning for pas. i målgruppen Oppdatere og endre interne prosedyrer og rutiner i avdelingen som skal sikre at behov for samstemming og strukturert tverrfaglig LMG blir avdekket, gjennomført og dokumentert. Undervisning til ansatte om legemidler og legemiddelbruk i samarbeid med farmasøyten

28 Innsamling og analyse av resultatene i forhold til mål 20 pasienter som målgruppe; over 60 år, klare og orienterte, vedtak på tjenester minst fem dager i uken og bruker minst 6 legemidler. 19 pasienter i målgruppen ved måling i august pga. dødsfall. 11 fastleger involvert i den aktuelle målgruppen. Samstemming av legemiddellisten mellom pasient, hjemmetjenesten og fastlegen: Grafen viser at det er forbedret rutiner i avdelingen for samstemming. Tverrfaglig strukturert LMG: 13 av 20 pasienter i målgruppen har fått tverrfaglig LMG. Indikasjon/bruksområde for hvert legemiddel: Grafen viser at andel legemidler med indikasjon oppført bak forskrivning ikke er forbedret. Må jobbes videre med.

29 Resultat Bare 3 av legemiddellistene for de 20 pasientene i målgruppen var samstemte mellom pasient, fastlegen og hjemmetjenesten ved baseline. Målingene viser at det i prosjektperioden er forbedret rutiner i avdelingen for samstemming. 13 av pas. i målgruppen har fått tverrfaglig LMG, det ble avdekket flere legemiddelinteraksjoner ved LMG og 8 av pasientene fikk endring i medisiner etter gjennomgangen. Kommunen har satt av midler til samarbeid med farmasøyt i forhold til LMG 53 % av de forskrevne legemidlene hadde påskrevet indikasjon ved baseline. Målingene viser at andel legemidler med indikasjon oppført bak forskrivning ikke er forbedret ved prosjektslutt. Dette av ulike årsaker. Målingene har ført til større oppmerksomhet på indikasjoner for bruk av legemidler og til å etterspørre dette der det mangler. Avdelingen har oppdatert rutiner for samstemming og det har blitt økt fokus på gjennomføring av tiltaket ved endring i pasientens situasjon. Samstemming og riktig legemiddelbruk skal være et fast tema på de månedlige sykepleiemøtene i avdelingen. Farmasøyt hadde 3 timers undervisning om legemidler og legemiddelbruk for sykepleiere i alle hjemmetjenestesoner i Haugesund 2.oktober 2013.

30 Erfaringer Prosjektet har vist viktigheten med å samstemme legemiddellistene og gjennomføre tverrfaglig LMG for å sikre riktig legemiddelbruk for pasientene. LMG har synliggjort behov for legemiddelendringer, som igjen har hatt positiv betydning for pasientene. Det er nødvendig at det settes av tid til dette i hverdagen. Det er også viktig at samstemming av legemiddellister og LMG er en kontinuerlig prosess, og ikke noe som kan gjøres etter «skippertaksmetoden». Også viktig at det blir satt av nok tid til kartleggingssamtalen med pasienten. Samstemming av legemiddellister og LMG har ført til økt samarbeid mellom pasient, fastlege, hjemmetjenesten og farmasøyt – og det er lettere å ta kontakt. Samarbeid med farmasøyt har vært lærerikt - fått større fokus på observasjon av virkning/bivirkning av legemidler og interaksjoner. Har blitt mer oppmerksom på at indikasjon er oppført bak forskrivning av hvert legemiddel, og til å etterspørre dette der det mangler. Erfart hvor viktig det er at sykepleierne kjenner til de vanligste og mest alvorlige interaksjonene, og at personalet i hjemmetjenesten får økt sin kompetanse innen observasjon av virkning/bivirkning av legemidler og interaksjoner..

31 Tiltakspakken i sykehjem Mål –Legemiddelgjennomgang (LMG) på …. pasienter i samarbeid med pasient/pårørende, primærkontakt, sykepleiere, tilsynslege, farmasøyt og geriater. –Kartlegge andel legemidler der indikasjon er oppført bak forskrivning. –Kartlegge om pasientene har legemiddelrelatert oppfølgingsplan –Bidra til økt kompetanse hos ansatte i forhold til legemidler og legemiddelbruk –Endring/oppdatering av interne prosedyrer og rutiner for samstemming av legemiddelliste og tverrfaglig LMG.

32 Tiltakspakken i sykehjem Informasjon til personalet om prosjektet og de nye rutinene Informasjon til pasientene og pårørende Informasjon til fastlegene og kommunelegen om prosjektet (brosjyre, mail og telefonkontakt) Gjennomføre tverrfaglig strukturert LMG på pas. i målgruppen – samarbeid mellom fastlegen, farmasøyt Kartlegge legemidler med påført indikasjon bak forskrivning for pas. i målgruppen Oppdatere og endre interne prosedyrer og rutiner i avdelingen som skal sikre at behov for samstemming og strukturert tverrfaglig LMG blir avdekket, gjennomført og dokumentert. Undervisning til ansatte om legemidler og legemiddelbruk i samarbeid med farmasøyten

33 Erfaringer LMG har synliggjort behov for legemiddelendringer, som igjen har hatt positiv betydning for pasientene. Det er nødvendig at det settes av tid til dette i hverdagen. Det er også viktig at samstemming av legemiddellister og LMG er en kontinuerlig prosess, og ikke noe som kan gjøres etter «skippertaksmetoden». Samarbeid med farmasøyt har vært lærerikt - fått større fokus på observasjon av virkning/bivirkning av legemidler og interaksjoner. Har blitt mer oppmerksom på at indikasjon er oppført bak forskrivning av hvert legemiddel, og til å etterspørre dette der det mangler. Alle må engasjeres i arbeidet, dette er ikke bare en lege- og sykepleieroppgave

34 https://vimeo.com/34015425


Laste ned ppt "Læringsnettverk Rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester 1.samling 21.januar 2016 USHT i Helse Fonna kommunene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google