Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring; Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester kapittel 9:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring; Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester kapittel 9:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring; Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester kapittel 9:
Det modulbasert undervisningsopplegget ”3F–punkt” omhandlende Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester kap. 9 består av 3 moduler; 1. Forankring i lovverk og etikk, 2. Faktakunnskap om lovverket, 3. Forebygging og andre løsninger Undervisningen gjennomføres på det enkelte tjenestested Hver modul er på ca. to timer, seks timer til sammen De tre modulene gjennomføres hver annen uke – seks uker til sammen. Tiden mellom brukes til refleksjonsoppgaver Før undervisningen starter skal en pre-test gjennomføres, etter endt undervisning gjennomføres en post-test. Denne testen består av tolv kunnskapsspørsmål vedrørende innholdet i lovverket For barneboliger og avlastning gjennomføres en ekstra modul omhandlende problemstillinger spesielt knyttet opp mot barn og ungdom under 18 år. Hovedmål: Ivareta Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester kap. 9’s formål og krav gjennom å øke kunnskap, kompetanse og refleksjon om lovverket hos den enkelte medarbeider som yter tjenester til personer med psykisk utviklingshemming.

2 MODUL MÅL INNHOLD METODIKK ANSVARLIG FOR GJENNOMFØRING Forberedelsesfase før oppstart Modul 1. Forankring i lovverk og etikk - Kartlegge problemstillinger ved tjenestestedet knyttet til faglige, etiske og juridiske perspektiver i lovverket - Kartlegg kunnskaps- nivå med pre-test - Kjenne til bakgrunnen for Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester kap. 9 - Ha kunnskap om formålet ved lovens bestemmelser - Bevisstgjøring omkring etisk tenking, holdninger og verdier og hvordan det påvirker arbeidet vi som kommunale tjenesteytere utfører - Pre-test - Personalgruppen diskuterer ulike problemstillinger/ eksempler knyttet opp mot bruk av tvang og makt på - Bakgrunn for - Formålet med lovens - Etikk, etiske verktøy og etisk refleksjon - Holdninger - Verdier med spesiell fokus på selvbestemmelse /autonomi, integritet, likeverd og respekt - Skjema med spørsmål med avkrysningssvar til alle - Diskusjoner i personalgruppen i plenum, ansvars- grupper, overlapping etc. - Teoretisk gjennomgang v /power-point presentasjon - Refleksjonsoppgaver underveis - Henvise til og se i rundskrivet - Evalueringsskjema med spørsmål med avkrysning og utfyllende kommentarer - Tjenestestedet - Ressurspersoner i Fagnettverket ”Kap.9”,eventuelt kan overordnet faglig ansvarlig kontaktes for råd og veiledning

3 Refleksjon over praksis fra modul 1. til modul 2. - Ha kunnskap om hva etisk refleksjon er og hvordan man kan bruke dette verktøyet i praksis - Ha kunnskap om begrepene makt og krenkelse - Underviserne får kunnskap om hvordan deltagerne evaluerer modul 1. for justering/forbedring og tilrettelagt oppfølging - Reflektere over praksis og gjennomgått stoff til neste modul - ”Et verdig liv” - Autoritet og makt - Krenkelse - Evaluering - Refleksjonsoppgaver knyttet opp mot lovverket med spesielt fokus på etiske problemstillinger som knyttes opp til eget tjenestested - Diskusjoner og refleksjoner for hver enkelt medarbeider, i plenum, ansvarsgrupper, overlappinger etc. - Fagansvarlig evt. andre ”drar” diskusjonen - Tjenestestedet

4 Modul 2. Faktakunnskap om lovverket - Ha kunnskap om de viktigste begrepene i - Ha kjennskap til vilkårene for bruk av tvang og makt - Kjenne lovens krav i forhold til dokumentasjon hvem Spesialisthelsestjenes- en og Fylkesmannen er, samt enkelte av deres arbeidsoppgaver Bærum kommunes egne systemer Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A - Underviserne får kunnskap om hvordan deltagerne evaluerer modul 2. for justering/forbedring og tilrettelagt oppfølging - Begrepsgjennom- gang og refleksjon rundt disse: tvang og makt, vesentlig skade, nødsituasjon, faglig og etisk forsvarlighet - Gjennomgang og refleksjon rundt - Melding om skadeavvergende tiltak i nødssituasjon - Spesialisthelse- tjenesten - Fylkesmannen - Helios, Kvalitetshåndboken og avvikssystemet - Formålet og hovedbegreper brukt i Pasient – og - Evaluering - Teoretisk gjennomgang v /powerpoint presentasjon - Refleksjonsoppgaver underveis - Henvise til og se i rundskrivet - Skjema med spørsmål med avkrysning og utfyllende kommentarer - Tjenestestedet

5 Refleksjon over praksis fra modul 2. til modul 3 Modul 3. Forebygging og andre løsninger - Reflektere over praksis og gjennomgått stoff til neste modul - Innsikt i, og kunnskap om viktigheten av forebyggende arbeid og andre løsninger - Ha kunnskap om mulige ulike årsaker til situasjoner som kan føre til at tjenesteytere bruker tvang og makt hvordan tjenesteytere kan forebygge og finne andre løsninger til bruk av tvang og makt hva profesjonell tjenesteyting er - Refleksjonsoppgaver knyttet opp mot lovverket med spesielt fokus på juridiske problemstillinger som knyttes opp til eget tjenestested - Forebyggende arbeid - Ulike årsaks- forklaringer som for eksempel somatiske eller psykiske, eller manglende tilrettelegging for forutsigbarhet, selvbestemmelse eller alternativ kommunikasjon - Forslag/innspill/ konkrete eksempler til forebygging/andre løsninger enn bruk av tvang knyttet opp til mulige årsaksforklaringer - Diskusjoner og refleksjoner for hver enkelt ansatt i plenum, ansvarsgrupper, overlappinger etc. - Fagansvarlig evt. andre ”drar” diskusjonen - Teoretisk gjennomgang v /power-point- presentasjon – underveis - Henvise til og se i rundskrivet - Skjema med spørsmål med avkrysning og utfyllende kommentarer - Tjenestestedet

6 Refleksjon over praksis fra modul 3 – videre arbeid - Innsikt i viktigheten av bevisstgjøring, refleksjon og oppfølging av kap. 9 - Underviserne får kunnskap om hvordan deltagerne evaluerer modul 3. for justering/forbedring - Reflektere over praksis og gjennomgått stoff - Oppsummere/trekke trådene sammen fra alle modulene gjennom hele kurset - Kartlegge kunnskapsnivået med mål om forhøyet kunnskap fra flervalgstesten i forberedelsesfasen - Viktigheten av profesjonell tjenesteyting – hva og hvordan - Refleksjon rundt videre oppfølging av arbeidet kap.9 på tjenestestedet - Evaluering - Refleksjonsoppgaver knyttet opp mot lovverket med spesielt fokus på forebyggende arbeid og andre løsninger som knyttes opp til eget tjenestested - Flervalgstest - Oppsummering av modulene - Diskusjoner og refleksjoner for hver enkelt ansatt, i plenum, ansvarsgrupper, overlappinger etc. - Fagansvarlig evt. andre ”drar” diskusjonene/ oppsummering - Skjema med spørsmål med avkrysning og utfyllende kommentarer - Tjenestestedet

7 Modul 2A Barnemodul For barneboliger og avlastning: Modul 4. Spesialbestilling - Ha kjennskap til lovverkets innhold omhandlende barn - Ha kunnskap om forskjellen mellom profesjonell tjenesteyting og foreldrerollen grensen mellom alminnelig barneoppdragelse og kap. 4A - Bevisstgjøring av etikk rundt barn- foreldre-profesjonell tjenesteyting - Utarbeides i samarbeid med bestilleren - Lovverkets innhold - Andre aktuelle lovverk - Begrepsavklaring av sentrale begreper som foreldrenes rolle, grensesetting og alminnelig barneoppdragelse - Barns selvbestemmelsesrett - Etiske dilemmaer - Praktiske eksempler/situasjoner på tjenestestedet og diskusjon rundt disse - Teoretisk gjennomgang v/ powerpoint- presentasjon - Refleksjonsoppgaver underveis – i grupper og plenum Henvise til og se i rundskrivet - Tjenestestedet


Laste ned ppt "Opplæring; Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester kapittel 9:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google