Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMHANDLINGSREFORMEN Kort om utfordringer og mål De mest aktuelle virkemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMHANDLINGSREFORMEN Kort om utfordringer og mål De mest aktuelle virkemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMHANDLINGSREFORMEN Kort om utfordringer og mål De mest aktuelle virkemidler

2

3 Samhandlingsreformen - utfordringer Fragmenterte tjenester – manglende koordinering For lite innsats i forhold til å begrense og forebygge sykdom Demografiske utvikling og endring i sykdomsbildet truer samfunnets økonomisk bæreevne

4

5

6

7 Samhandlingsreformens mål Kvalitet - Møte pasienter og brukere på en bedre måte - Rett behandling på rett sted til rett tid - Koordinerte tjenester/helhetlige forløp Bærekraft - Redusert behov for helsetjenester - Dempet vekst i bruk av sykehus - ”Mer” helsetjenester i kommunen

8

9 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) Stortinget legger kursen for helse- og omsorgstjenestene de neste 4 årene. Fokus på virkemidler: -Rettslige -Økonomiske -Faglige -Organisatoriske Behandlet – sammen med lovforslag – i juni.

10 1.Rettslige virkemidler - nye lover fra 010112 Lov om folkehelsearbeid -Stat– fylkeskommune– kommune ansvar -Hele kommunen har ansvar/involveres -Helseutfordringer; oversikt helsetilst., påvirkningsfaktorer, mål, strategi og tiltak -Forankret i plansystemet i kommunen -”Miljørettet helsevern” inn i loven

11 Helse- og omsorg; lovverket- et ”tresporet system” -Helse- og omsorgstjenesteloven; kommunens plikter -Pasient- og brukerrettighetsloven; rettigheter for bruker - Helsepersonelloven; regulerer yrkesutøvelsen til alt personell innen helse- og omsorgstjenesteloven

12 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - Overordnet ”sørge for ansvar” -Profesjonsnøytral (kommunelege) -Felles klage- og tilsynsordning; fylkesmannen -Krav om helhetlige og koordinerte tjenester – samhandling internt og i forhold til eksterne -Økt fokus/krav om ”enhver” ansvar for kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet

13 -Tilby koordinator for pasienter/brukere langvarige og koordinerte tjenester -Øyeblikklig hjelp – døgntilbud (010106) -Kommunal medfinansiering – medisinske pasienter -Kommunalt finansieringsansvar – utskrivingsklare fra 1. dag -Tilrettelegge for forskning -Enkeltvedtak for bestemte tjenester med forventet varighet lengre enn 2 uker

14 Lovpålagte samarbeidsavtaler Bidra til likeverdighet - til samordning og koordinering = gode pasientforløp Tema i avtalene; oppgaver og ansvar, samarbeidsrutiner - om innleggelse, retningslinjer utskrivningsklare og oppfølging, kunnskapsoverføring, overføring av oppgaver, IKT-løsninger, forskning….. ”Kommunestyret selv” vedta avtalen. Delegere forhandlingsoppgaven.

15 Lovens § 6-2; krav til tema/innhold Egen Nasjonal veileder (okt. 2011) To tidsfrister: -310112: ansvar for oppgaver (1), retningslinjer for innleggelse (3), retningslinjer om samarbeid om utskrivingsklare pasienter (5), planer beredskap og akuttmedisinsk kjede (11) -010712 – de andre punktene

16 2. Økonomiske virkemidler Disse virkemidlene skal underståtte målene om -ønsket arbeidsdeling -gode pasientforløp -løsninger på beste effektive omsorgsnivå

17 Kommunal medfinansiering fra 010112 Økonomisk ansvar – tilsvarende 20% av gjennomsnittskostnad – for medisinske innleggelser/konsultasjoner Ikke fødsler, nyfødte barn og kostbare biologiske legemidler Ikke privatpraktiser. avtalespesialister Tak på ca 30.000 ressurskrevende opph.

18 Betalingsplikt – utskrivingsklare fra første dag. Fra 010112 Insentiv til etablering av kommunalt tilbud til pasienter som er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten. Betalingssats; kr. 4000 pr. døgn Karmøy (medfin. + utskriv.); vel 46 mill i 2012

19 Øyeblikklig hjelp – døgntilbud innen 010116 Tilbud for somatiske pasienter. Senere vurdere rus og psykiatri. Primært tilbud til; pasienter med kjente sykdommer med forverring og avtalt behandling. Allmenntilstand som ikke krever sykehusinnleggelse. Sats; kr 4330 pr døgn(inkl. kapitalkost.) 50% øremerket – 50% fra helseforetak

20 Samarbeidsprosjekter Kartlegge kostnadseffektive samarbeidsprosjekter som kan erstatte sykehusbehandling ”Helsetorgmodellen”; Helseteam, forebyggende, KOLS, rehabilitering, døgnopphold, lindrende behandling, diabetes, lokalmedisinsk senter… Avtales i samarbeidsavtalene

21 3. Faglige og organisatoriske virkemidler Felles faglige dokumenter – basert på gode forløp/kunnskapsbasert praksis Nye kompetansekrav/-utvikling Partnerskap med brukere, pårørende, frivillige organisasjoner.. Utvikle og etablere nye samhandlings-arenaer (lokalmedisinsk senter, ambulante team, lærings- og mestringstilbud,frivillige, frisklivssent.)

22 Veien videre…… Sentral koordineringsgruppe lede gjennomføringsarbeidet Lokalt -Nye tiltak; vedtak kommunestyre og/ eller HSO + adm. koordineringsgruppe -Utvikle dagens helse- og omsorgs- tjenester mot mer forebygging, tidlig rehabiliter., mestring, partnerskap…..

23 Fremtidig kompetansebehov Behov for grunnutdanning tilpasset nye krav forsterket kompetanse/spesialisering (volum og organisering ?) ny kompetanse for større tverrfaglig bredde

24 Aktuell fremtidig kompetansebehov: Folkehelsearbeid Forebygging – tidlig innsats Samhandlings-/forhandlingskompetanse Brukermedvirkning Kvalitetsarbeid – forløpstenkning Kunnskap om endring (motivasjon) Mestring

25 Kunnskapsutvikling/-håndtering og forskningskompetanse Partnerskap/nettverksarbeid Ledelse – lederutvikling Nye yrkesgrupper: Farmasøyt Ernæringsfysiolog Kulturarbeider Andre ?

26 Virkemidler - annonserte stortingsmeldinger Høsten 2011: -Utdanning for velferdstjenestene 2012: -IKT -Kvalitet og pasientsikkerhet

27 Fastlegene, kommunen og samhandlingsreformen Fastlegeforskriften revideres; Presisere listeansvaret Nasjonale kvalitets- og funksjonskrav Krav om rapportering Dialog kommune - fastlege; Kommunal forventningsavklaring Samhandlingsrutiner Evaluering


Laste ned ppt "SAMHANDLINGSREFORMEN Kort om utfordringer og mål De mest aktuelle virkemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google