Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommunedelplan skole Kommunedelplan xxx Kommuneplanens arealdel Reguleringsplaner Rammeplaner/ Handlingsplaner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommunedelplan skole Kommunedelplan xxx Kommuneplanens arealdel Reguleringsplaner Rammeplaner/ Handlingsplaner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommunedelplan skole Kommunedelplan xxx Kommuneplanens arealdel Reguleringsplaner Rammeplaner/ Handlingsplaner

2 «Steinkjer tar samfunnsansvar» alle strekker seg litt lenger 1.Regionale og interkommunale utfordringer 2.Samferdselsutfordringer 3.Næringsutvikling 4.Stedsutvikling 5.Velferdsutfordringer 6.Kommunale tjenester Gjennomgående tema: Klima, energi og miljø Inkludering og mangfold Samfunnssikkerhet Folkehelse

3 Folk Fag Politikk Næring P P H H B B P P H H B B P P H H B B P P H H B B Steinkjer tar samfunnsansvar "stemmene" Prosess Høring Beslutning

4 Regionale og interkommunale utfordringer Steinkjer sin plass i Trøndelag og regionen Trøndelagssamarbeidet. Fortsatt deltakelse i Trøndelagsrådet og Byer i midtnorge. Inn-Trøndelagsregionen. Fra pragmatisk til strategisk og forpliktende. Innherredssamarbeidet. Vår plass i forhold til Innherred samkommune. Aktuelle samarbeids -løsninger og -partnere Kommunestrukturdebatten. Mange mener at en videreføring av dagens kommunestruktur og kommunesamarbeid ikke er bærekraftig. ( Flere oppgaver fra stat til kommune, Kompetansemangel, Økonomi, Teknologiutviklingen, Fragmentert styringssystem i kommunesamarbeidene, Lokaldemokrati) Strategisk rett for Steinkjer. Være åpen for samarbeid og større kommuner, men ikke være pådriver i en slik prosess. Steinkjer i førersetet ved debatt om oppgavefordeling stat, fylke, kommune Steinkjer skal være raus og nytte Steinkjerprofilen Sikre aktivt eierskap i interkommunale samarbeid Styrke kompetansemiljøene i Steinkjer

5 Samferdsel Det regionale perspektivet Bo- og arbeidsmarkedsregionen Steinkjer – Trondheim. Bane og E6 Steinkjer som innfallsport til Namdalen. E6 Asp og Fv17/fv720 Deltakelse i Trondheimsfjorden havn IKS Miljø- og folkehelseperspektivet Tilrettelegging for gang-, sykkel-, kollektiv Ta vare på investert kapital i kommunale veger Breibånd El-bilsatsing Gods fra veg til bane og sjø Trafikksikkerhetsperspektivet Bygging av gang- og sykkelveger, særlig skoleveger Sykkelby Steinkjer Holdningsskapende arbeid

6 Næringsutvikling Egendekning av arbeidsplasser, innovasjonskraft, arbeidskraft og rekruttering av kompetanse Kompetansearbeidsplasser Tiltrekke ny statlig virksomhet Styrke eksisterende bedrifter/organisasjoner (eks HiNT) Bedre samhandlingen Variert næringsliv som gir muligheter for alle Næringsareal, felles i Inn-Trøndelag Næringsplan for Inn-Trøndelag Felles næringsapparat i Inn-Trøndelag Aktiv rolle for å utvikle næringssamarbeidet også ut over Inn- Trøndelagsregionen Overskudd av arbeidsplasser innen 2020 Tilby praksisplasser Steinkjerlandbruket som utstillingsvindu for norsk landbruk

7 Stedsutvikling Bostedsattraktivitet - omdømme Styrke egenkompetansen innen stedsutvikling Styrke egenkompetansen innen prosessledelse, kommunikasjon og formidling Nytt ungboprosjekt Helhetlige samfunnsutviklingsprosjekt for grendesentra Utrede samling av kulturinstitusjonene rundt Steinkjer torg Utvikle grøntområder i sentrum som folkehelsefremmende tiltak Øker handlekraften gjennom frivilligsentraler Satse på breibånd etter bygdefibermodellen Arbeide med kulturminnemangfold

8 Velferdsutfordringer Redusere behovet for velferdstjenester Satsing på forebyggende virksomhet Bygge opp innbyggernes evne til å klare seg selv (empowerment), Tidlig innsats, Prioritere barn og unge, Fokus på friskhetsfaktorer Målretta innsats mot utsatte grupper Levekårsundersøkelse på skolekretsnivå, Utjevne sosiale forskjeller, Fullført videregående skole og arbeidsdeltakelse, Tilrettelegge møteplasser for utsatte grupper Tiltak på familienivå Styrke familiens hus, familieplanen til fordel for individuelle planer Øremerke midler til forebyggende virksomhet som over tid reduserer behov for ekstraordinære tiltak Bygge kompetanse innen Hjelp til selvhjelp Kostnadseffektive løsninger Samhandlingsmodeller, velferdsteknologi, samhandling på tvers av fagfelt, styrke attføring tilbakeføring til arbeidslivet

9 Kommunale tjenester Kvalitet, robusthet og forutsigbarhet Rekrutterings- og kvalifiseringsstrategi (rett kompetanse på rett plass) Trenivåmodellen beholdes. Tilpasninger etter behov Interkommunale løsninger vurderes etter bruker-, samhandlings- og regionalperspektivet Samordning på system- og oppfølgingsnivå eks innsats mot barn og unge Utvikling av juridisk kompetanse Brukerdialog Medarbeiderundersøkelser som grunnlag for tilpasninger Kvalitetssystemet EQS implementeres Målstyringssystemet videreutvikles og implementeres Nettbaserte løsninger tas i bruk Lærende organisasjon Forpliktende tiltak for redusert sykefravær Økonomiforvaltningen baseres på langsiktighet Ta vare på investert kapital


Laste ned ppt "Planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommunedelplan skole Kommunedelplan xxx Kommuneplanens arealdel Reguleringsplaner Rammeplaner/ Handlingsplaner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google