Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneplanlegging Lokale utfordringer sett fra regionalt ståsted Dato 11.juni 2012 Foto: Peter Hamlin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneplanlegging Lokale utfordringer sett fra regionalt ståsted Dato 11.juni 2012 Foto: Peter Hamlin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneplanlegging Lokale utfordringer sett fra regionalt ståsted Dato 11.juni 2012 Foto: Peter Hamlin

2 Disposisjon Regional planstrategi / plan Målområdene Innspillsrunden i regionene (Regionale strategiseminar) Kommentarer til lokale utfordringer Kommuneplanarbeidet

3 Det regionale plansystemet Regional planstrategi 4-årig rullering På grunnlag av vedtatt planstrategi utarbeide ev. revidere Regional plan Nordland (Ny ”fylkesplan”) Regional planer for spesifikke tema/områder Strategier for spesifikke tema/områder (ikke etter plan- og bygningsloven) Fag- og sektorplaner (ikke etter plan- og bygningsloven) Årlig rullering - Handlingsprogram (Utviklingsprogram Nordland), jfr 1 - Handlingsprogram, jfr 2 - Økonomiplan Budsjett - Årsmelding - Regnskap i henhold til plan- og bygningsloven 1 2

4 § 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.

5 23.09.2016 s. 5

6 Kunnskapsgrunnlaget juni 2011 Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Utdanning og forskning folkehelse og levekår Den kulturelle utviklingen Samferdsel

7 «Mitt Nordland, mi framtid»

8 Definerte målområder Livskvalitet Livskraftige lokalsamfunn og regioner Verdiskaping *Arealpolitiske retningslinjer

9 Livskvalitet «Et aktivt liv og et inkluderende samfunn» 1.Alle i Nordland skal ha mulighet til å kunne utvikle sine evner, ferdigheter og interesser 2.Innbyggerne i Nordland skal ha gode levekår

10 Livskraftige lokalsamfunn og regioner «Nordland skal ha lokalsamfunn og regioner med stor attraksjonskraft» 1.Nordland skal ha attraktive og funksjonelle lokalsamfunn og regioner 2.Nordland skal ha robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner 3.Nordlands befolkning skal ha tilgang til fleksible utdanningstilbud

11 Verdiskaping «Et nyskapende Nordland» 1.Nordland skal ha en effektiv og bærekraftig infrastruktur som legger til rette for et konkurransedyktig arbeids- og næringsliv 2.Nordland skal ha et konkurransebasert næringsliv og økt FoU- aktivitet i samsvar med nærings- og samfunnslivets behov 3.Arbeids- og næringslivet i Nordland skal sikres tilstrekkelig, kompetent og riktig arbeidskraft 4.Nordland skal ha et innovativt og bærekraftig arbeids- og næringsliv

12 Gjeldende fylkesplan og handlingsprogram

13 Erfaringer etter regionale seminar Mange felles problemstillinger / utfordringer Kommunikasjon Kompetanse / FoU Rekruttering av kvalifiserte arbeidstakere Bolig / etableringspakker Utdanningsmuligheter lokalt Ungdom utdanner seg vekk fra det lokale behov Nedgang i folketallet / Utflytting Innvandring / arbeidsinnvandring Begrensa arbeidsmarked / næring Stedsutvikling Tilrettelegging for aktiv fritid

14 23.09.201614 Relativ befolkningsutvikling regionene i Nordland 1990-2010. Kilde: Indeks Nordland 2011.

15 Utvikling i andel av befolkningen som er 67 år og over – 1990-2010. Kilde: PANDA. 23.09.201615

16 Nettoinnvandring pr år Nordland – antall personer. Kilde: SSB. 23.09.201616

17 Landbakgrunn innvandrere i Nordland – 10 på topp pr 1.1.2010 – antall personer. Kilde: SSB. 23.09.201617

18 Hovedutfordringer for Beiarn Kommunikasjon Nedgang i folketall Arbeidsplasser (kompetanse) Næringsutvikling Bolig Hvor trykker skoen mest?

19 Delutfordringer Kompetansemangel Fokus på innbyggerne Økonomi Landbruket Næringer Kommunikasjon Klimatilpasninger Arealbruk

20 Hvordan møte utfordringene? Realitetsorientering God planlegging Forutsigbarhet Ny tenking og innovasjon God omstillingsevne Fokus på mulighetene og evne å omsette disse til handling Sterk politisk vilje Det er ikke størrelsen som teller, men kvaliteten

21 Samarbeid med nabokommuner Med bakgrunn i ressursmangel Utveksling av tjenester (faglig) Bo- og arbeidsregioner

22 23.09.201622 Nordland fylkeskommunes mål i forhold til kommuneplanveiledning 1.Kommunene i Nordland har planer i tråd med pbl. (kommunal planstrategi, samfunnsdel, arealdel) 2.Kommunale planstrategier skal være samordnet med regional planstrategi. 3.Nordland fylkeskommune skal bidra til at myndigheter på fylkesnivå er koordinert i sine innspill til kommunene. (et kontaktpunkt)

23 23.09.201623 Tiltak I. Verktøykasse – tilbud fra NFK (med samarbeidsaktører) –Kart –Statistikk –UtredningerPlanside –Eksemplerpå web? –Planinfo II. Regionale plankonferanser Minimum 3 stykker pr. år III. Høringer, innspill (koordinere opplegg, krav til plan, liste å se etter m.m.) Fylkesgruppe:Næring og regional utvikling Kultur og miljø Samferdsel Utdanning Folkehelse Planforum koordinerer eksternt

24 Kommunal planstrategi

25 Kommuneplanleggingen må være rullerende Kommuneplanleggingen må være rullerende for å ha en funksjon. Det gjelder spesielt kommuneplanens samfunnsdel som trenger en gjennomgang hver kommunestyreperiode. Den kommunale planstrategien får først en god funksjon når et nytt kommunestyre har en gjeldende kommuneplan med samfunnsdel å forholde seg til.

26 Kortere planprosesser ! Samfunnsdelen bør (skal) være revidert i løpet av første halvdel av kommunestyreperioden. Da kan den brukes av det kommunestyret som vedtar den. For å få til dette i praksis må det settes opp et tidspunkt (frist) for når planen skal være vedtatt, og så må denne fristen styre planarbeidet.

27 Planstrategi Er ikke en plan Skal ikke vedta mål og strategier Skal drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon. Danne grunnlag for vurdering av planbehovet i kommunestyreperioden.

28 Kort samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel bør være kort og med utpeking av tydelige satsingsområder. For de fleste kommunene i Nordland bør den neppe være lenger enn 5-15 sider.

29 Sikre en god sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan/handlingsdel Kommuneplanens samfunnsdel må gi en klar retning og ha tydelige satsingsområder (“alt kan ikke være like viktig”). Det skal ikke være tiltak i samfunnsdelen. Det må være god politisk forankring og eierskap til kommuneplanens samfunnsdel.

30 Handlingsdel og økonomiplan De strategiske valgene og satsingsområdene i samfunnsdelen må følges opp og synligjøres i handlingsdel/økonomiplan. Det må være mulig å se hvordan samfunnsdelen følges opp når en leser handlingsdel med økonomiplan.

31 Tiltak og kostnadsvurdering Tiltak utvikles gjennom tema og sektorplaner og må prissettes. Det må være et bevisst forhold til hvilke tema og sektorplaner det er behov for i tillegg til handlingsdel/økonomiplan.

32 Gjøre vurderinger og justeringer basert på kunnskap Tydelige mål og satsingsområder kan lettere brukes i rapportering og evaluering. Evaluering av hvordan det jobbes med planer, tiltak og økonomi i kommunen kan ha god læringseffekt og danne grunnlag for forbedringer.

33 Eierskap til planen Kommunens strategiske ledelse må eie og styre koblingen mellom samfunnsdel, tema- og sektorplaner og handlingsdel/økonomiplan

34 Lykke til med det videre planarbeidet!

35 § 11-1. Kommuneplan Omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. –Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

36 § 11-2. Kommuneplanens samfunnsdel Skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.

37 § 11-3. Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel Skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen. Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer.

38 § 11-4. Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel Ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner gjelder bestemmelsene om kommunal planstrategi, jf. § 10-1, og om behandling av kommuneplan, jf. §§ 11-12 til 11-15.

39


Laste ned ppt "Kommuneplanlegging Lokale utfordringer sett fra regionalt ståsted Dato 11.juni 2012 Foto: Peter Hamlin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google