Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolenes økte ansvar – det 4 - årige løpet Karrieresenteret 6. april 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolenes økte ansvar – det 4 - årige løpet Karrieresenteret 6. april 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolenes økte ansvar – det 4 - årige løpet Karrieresenteret 6. april 2016

2 Samarbeidspartnerne i utarbeidelsen av rutinen var: Opplæringskontorene, NHO, Utdanningsforbundet, skolene og utdanningsavdelingen(skole og fagopplæringsseksjonene). Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar – og Vg3 fagopplæring i skole - 4 – årsløpet. Ny rutine utarbeidet og vedtatt våren 2014 - ble igangsatt umiddelbart

3 For mange uten læreplass ved skoleslutt Lovendringen – søkere uten plass skal ha tilbud om Vg3 innen 1. september For stort frafall fra Vg2 til læreplass For lite fokus på overgangen Vg2 Vg3 For lite fokus på sammenhengen i opplæring - fra skole til opplæring i bedrift – 4 års opplæring Bedre gjennomføring Forutsigbarhet for søkerne Ikke god nok samsvar mellom søkning og næringslivets behov for arbeidskraft Bakgrunn for endringene:

4  § 6A-9.Rett til Vg3 i skole Søkjarar som har lovfesta rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1, men ikkje får tilbod om læreplass, har rett til inntak i eit programområde på Vg3 som byggjer på det programområdet på Vg2, som søkjaren har gjennomført. Fylkeskommunen skal tilby søkjaren opplæring i skole dersom søkjaren ønskjer det, og dersom dei ikkje kan skaffe læreplass innan 1. september. Tilsvarande plikt til å tilby opplæring i skole gjeld der læreplanverket fastset eit anna opplæringsløp. Vg3 fagopplæring i skole

5 Sikre god overgang mellom skole og bedrift - fra elev til lærling Alle kvalifiserte søkere med rett skal ha tilbud om læreplass/opplæringsplass/ Vg3 i skole innen 1. september. Elever skal følges tett opp av lærer ute i bedriften, og det skal legges stor vekt på å skaffe læreplass gjennom PTF. Delmål:  Få informasjon om de ulike lærefagene innen programområde og arbeidsmuligheter  Alle elever bør være ute i bedrift i PTF i Vg 1  Alle elever skal ut i bedrift i PTF i Vg 2 – prioriteres før vg1 Målsetting Alle uten læreplass møter på sin avgiverskole ved skolestart

6  Etablert nettverksmøter mellom skolene og fagopplæring. Møtes minimum 2 g i halvåret  Opprettet skolekontakter på hver skole og på fagopplæring  Gjennomfører Work-shop med skolene. Eks på temaer er:  Lov og forskrift knyttet til fagopplæring  Gjennomgang av prosedyrer: Veiledning og oppfølging av lærlinger og lærekandidater, utdanningsdirektoratets ekstraordinære midler  Gjennomføring av Vg3 fagopplæring i skole  Informasjonsmateriell til bruk når nye bedrifter kontaktes  Bruk av VIGO Tiltak for å lykkes

7 Forberede/trene eleven om hvordan få praksis i PTF/læreplass Integreres i flere fag/FYR Bruke metodikken fra modell 1 i kvalifiseringsprogrammet Praktisk trening i forhold til individuelle behov Utarbeide planer for elever som får stryk/ IV- bli kvalifisert Skolene gjennomfører sluttsamtaler med søkere som ikke har læreplass før skolestart Kartlegge søkerne Vurderer kvalifiseringskurs Kontakter de som ikke har møtt/ikke har svart( i samarbeid med OT) ved skolestart Skolens ansvar i løpet av Vg1 og Vg 2

8 Formidle søkerne Ansvar for å innkalle til nettverksmøter og andre møter Formidle søkerne og send ut lister over søkere etter søknadsfristen Sende ut lister over søkere uten plass innen 1. juni, v/1. inntaket og 2. inntaket Sende brev til søkere uten plass før skolestart Informere kommunene, NHO, LO og næringsforeningene om antall søkere uten plass Fagopplæringens ansvar

9 Samarbeidsmøter mellom skolene og opplæringskontorene mellom uke 20 og uke 40 - planlegge PTF plasser (benytte nettstedet utdanning.no) Samarbeidsmøter mellom skolene, opplæringskontorene, oppfølgingstjenesten og fagopplæring innen 15. april(etter formidlingen av lærlinger) –Status PTF og videre oppfølging –Kartlegge elever med særlige behov (benytte skjema 3) –Utarbeide plan for elever som får stryk/ IV –Skolene gjennomfører sluttsamtaler med eleven før skolestart Eventuell andre møter ved behov Samarbeidsmøter på Vg1 og Vg2 (mellom opplæringskontorer, OT og fagopplæring)

10 Oppfølging og veiledning Ved stryk Skolen skal utarbeide plan for fullført og bestått Arrangeres kurs og intensivopplæring på skolen Kursene koordineres i samarbeid med OK kontorer/bransjen. Det legges til rette for det fra OK/bedrift Oppfølging OK følger opp alle i sine medlemsbedrifter Skolen følger opp lærlinger/lærekandidater i frittstående bedrifter Fagopplæring følger opp fra private skoler, fra andre fylker, voksne søkere m fl.

11 Elever med stryk og ikke vurdert får kvalifiseringstilbud: Modell 2 : Læreplasskurs – elever som ikke har fått læreplass innen 15. august og som har behov for kvalifiseringskurs. Mål om læreplass Kvalifiseringstiltak

12 Gjennomføres for lærlinger og lærekandidater Skolen ansvar for oppfølging og opplæring Skoler kan samarbeide om gjennomføringen, avhengig av antallet Skal være praksisbasert i bedrift eller i skolens verksted Oppstart 1. september Kan gå fra Vg3 til læreplass før halvgått løp er gjennomført Vg3 fagopplæring i skole

13  følge arbeidslivets/bedriftens arbeidstid og ferie  skal ikke ha lønn.  Ved fravær utover 14 dager skal dette meldes til fagopplæring med et avklaringsskjema  skal ikke ha standpunktkarakter og skal ikke opp til eksamen (med unntak av særlige fag)  Skal meldes opp til fag-/svenneprøve og kompetanseprøve  For lærekandidater skal det fylles ut TLKP/ILKP ved oppstart av Vg3 fagopplæring i skole Kvalitet i Vg3 fagopplæring i skole

14 Færre hevinger av kontrakter Økt forståelse for skolens ansvar i overgangen fra Vg2-Vg3 (helhetlig opplæringsløp) Økt forståelse for å kvalifisere elevene slik at de kan gjennomføre læretiden og fungere i arbeidslivet Bedre samarbeid mellom skolene – økt delingskultur Økt forståelse for sammenhengen mellom PTF og læreplass Bedre samarbeid mellom skolene og fagopplæring Bedre samarbeid med oppfølgingstjenesten. OT har ressurser på hver skole Bedre samarbeid mellom skolene og næringslivet Færre på Nav under 19 år. NAV forklarer det med at skolene har fått økt ansvar for oppfølging Erfaringer så langt

15 Implementering av rutinen i skolene Følge opp tiltakene i rutinen Skolenes kjennskap til fagopplæring Utfordringer

16 Hospiteringsordningen Kompetanseutvikling for programfagslærere FYR- fellesfag, yrkesretting og relevans Nettstedet: utdanning.no (oversikt over godkjente og ikke godkjente bedrifter) Samarbeid mellom leder av opplæringskontorene og rektorgruppa (DLG) Fylkestinget har bevilget 2 million til Innvasjonsjonsprosjekter –Kriteriene for tildeling er bl a at de skal bidra til sammenheng i det helhetlige opplæringsløpet, og øke andelen som fullfører og består Andre tiltak i Vestfold som bidrar med fokus på fag og yrkesopplæring/flere læreplasser:

17 3 viktige områder: Regional plan for helhetlig opplæring overordnet målsetting: Innen 2020 skal 90% av elever, lærlinger og lærekandidater fullfører videregående opplæring Kvalitet i opplæringen Overgangene Kunnskap om det helhetlige opplæringsløpet Arbeid med kvalitet Arbeid med overganger Samhandling og læring Statistikk og analyse

18 Ungdom utenfor ordinær videregående opplæring Overgang fra grunnskolen: identifisere og forberede i samarbeid med kommunene Fylkeskommune samarbeider systematisk med kommunene og grunnskolene for å identifisere og forberede elever som trenger ekstra oppfølging før de starter i videregående opplæring. Overgang fra grunnskolen: identifisere og forberede i samarbeid med kommunene Fylkeskommune samarbeider systematisk med kommunene og grunnskolene for å identifisere og forberede elever som trenger ekstra oppfølging før de starter i videregående opplæring. Oppstart Vg1: kartlegge og planlegge et tilpasset opplæringsløp Elever som er identifisert før skolestart skal møte et tilpasset opplæringstilbud, inkludert oppfølging av eventuelle psykososiale vansker. Elever som ikke er identifisert før skolestart, må fanges opp i starten av Vg1. Oppstart Vg1: kartlegge og planlegge et tilpasset opplæringsløp Elever som er identifisert før skolestart skal møte et tilpasset opplæringstilbud, inkludert oppfølging av eventuelle psykososiale vansker. Elever som ikke er identifisert før skolestart, må fanges opp i starten av Vg1. Oppfølging Vg1: kompensatoriske tiltak i et motiverende læringsmiljø Gjennom læringsmiljøet og et bredt repertoar av oppfølgingstiltak, skal skolen prøve å tette elevenes hull fra grunnskolen og gi dem et tilfredsstilende faglig grunnlag for Vg2. Oppfølging Vg1: kompensatoriske tiltak i et motiverende læringsmiljø Gjennom læringsmiljøet og et bredt repertoar av oppfølgingstiltak, skal skolen prøve å tette elevenes hull fra grunnskolen og gi dem et tilfredsstilende faglig grunnlag for Vg2. Oppfølging Vg2: skape identitet og retning Vg2 skal gjøre elevene i stand til å velge retning for videre utdannings- og yrkeskarriere. Elevene skal utforske egne interesser, få oversikt over realistiske alternativer og skjønne hva som skal til for å lykkes. Oppfølging Vg2: skape identitet og retning Vg2 skal gjøre elevene i stand til å velge retning for videre utdannings- og yrkeskarriere. Elevene skal utforske egne interesser, få oversikt over realistiske alternativer og skjønne hva som skal til for å lykkes. Overgang Vg2–Vg3: kvalifisere for videre læring På studieforberedende retninger skal elevenes forutsetninger for å fullføre Vg3 kartlegges og eventuelt forbedres før de begynner på Vg3. På yrkesfag skal elevenes holdes i aktivitet til de får læreplass. Overgang Vg2–Vg3: kvalifisere for videre læring På studieforberedende retninger skal elevenes forutsetninger for å fullføre Vg3 kartlegges og eventuelt forbedres før de begynner på Vg3. På yrkesfag skal elevenes holdes i aktivitet til de får læreplass. Sluttvurdering: ingen overraskelser I god tid før sluttvurderingen skal eleven/lærlingen få en vurdering av sannsynligheten for å bestå, og en anbefaling på hvordan den siste tiden kan brukes strategisk for å lykkes. Elever/lærlinger som stryker, bør få en ny sjanse. Sluttvurdering: ingen overraskelser I god tid før sluttvurderingen skal eleven/lærlingen få en vurdering av sannsynligheten for å bestå, og en anbefaling på hvordan den siste tiden kan brukes strategisk for å lykkes. Elever/lærlinger som stryker, bør få en ny sjanse. FOREBYGGINGFOREBYGGING FOREBYGGINGFOREBYGGING TILBAKEFØRINGTILBAKEFØRING TILBAKEFØRINGTILBAKEFØRING Rammeverk for bedre gjennomføring i videregående opplæring


Laste ned ppt "Skolenes økte ansvar – det 4 - årige løpet Karrieresenteret 6. april 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google