Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland Velkommen til fag- og erfaringssamling kvalitetsgrupper Hafjell resort 25.og 26.mars 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland Velkommen til fag- og erfaringssamling kvalitetsgrupper Hafjell resort 25.og 26.mars 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland Velkommen til fag- og erfaringssamling kvalitetsgrupper Hafjell resort 25.og 26.mars 2015

2 Mulighetenes Oppland Oppdraget Opplæringa skal… opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.. Elevane... skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

3 Mulighetenes Oppland Mål med å etablere kvalitetsgrupper «Kvalitetsgruppene hos fylkesopplæringssjefen og ved de videregående skolene i Oppland, skal være en møteplass og et verktøy for resultatforbedring knyttet til elevers gjennomføringsgrad i tråd med politisk vedtatte kvalitetsmål»

4 Mulighetenes Oppland Praksisendring gjennom endra arbeidsform Utvikling av undervisningspraksis blant lærarane slik at elevane får auka læringsutbyte og auka gjennomføring, krev at ein også på organisasjonsnivå set fokus på arbeids- og samhandlingsform. Kvalitetsgruppene hjå fylkesopplæringssjefen og ute på skulane = verktøy for vurdering for læring på organisasjonsnivå

5 Mulighetenes Oppland Sidan vi var samla til «Kick off» 29.august 2014 Oppstart og utvikling av arbeidet i kvalitetsgruppene ute på skulane og vidareføring av arbeidet i kvalitetsgruppa hjå FOS Statuspresentasjon og erfaringsdeling i rektormøta Fylkesting i desember med stort «skulefokus» Skulebesøk og styringsdialog i januar/februar

6 Mulighetenes Oppland Bestillingar og bestillarar er mange Kunnskaps- dept - Program for betre gjennomføring - Fylkestinget Kvalitetsmål KS - Fylkeskommunalt kvalitetsnettverk - Skulane Kvalitets- gruppene Rektor Leiargruppa FOS Kvalitets- gruppa FOS Leiargruppa Rektormøta Fageininga Dei ulike teama

7 Mulighetenes Oppland Kvalitetsmål på skuleeigarnivå «Høy kvalitet på videregående opplæring i Oppland vil si at alle gjennomfører og at den enkelte oppnår så høy faglig og sosial kompetanse som mulig, samt at næringsliv og offentlig virksomhet får dekka sine kompetansebehov»

8 Norsk mal: Tekst med kulepunkter med frise Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Kunnskapsdepartementet Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Ungdom utenfor ordinær videregående opplæring Overgang fra grunnskolen: identifisere og forberede i samarbeid med kommunene Fylkeskommune samarbeider systematisk med kommunene og grunnskolene for å identifisere og forberede elever som trenger ekstra oppfølging før de starter i videregående opplæring. Overgang fra grunnskolen: identifisere og forberede i samarbeid med kommunene Fylkeskommune samarbeider systematisk med kommunene og grunnskolene for å identifisere og forberede elever som trenger ekstra oppfølging før de starter i videregående opplæring. Oppstart Vg1: kartlegge og planlegge et tilpasset opplæringsløp Elever som er identifisert før skolestart skal møte et tilpasset opplæringstilbud, inkludert oppfølging av eventuelle psykososiale vansker. Elever som ikke er identifisert før skolestart, må fanges opp i starten av Vg1. Oppstart Vg1: kartlegge og planlegge et tilpasset opplæringsløp Elever som er identifisert før skolestart skal møte et tilpasset opplæringstilbud, inkludert oppfølging av eventuelle psykososiale vansker. Elever som ikke er identifisert før skolestart, må fanges opp i starten av Vg1. Oppfølging Vg1: kompensatoriske tiltak i et motiverende læringsmiljø Gjennom læringsmiljøet og et bredt repertoar av oppfølgingstiltak, skal skolen prøve å tette elevenes hull fra grunnskolen og gi dem et tilfredsstilende faglig grunnlag for Vg2. Oppfølging Vg1: kompensatoriske tiltak i et motiverende læringsmiljø Gjennom læringsmiljøet og et bredt repertoar av oppfølgingstiltak, skal skolen prøve å tette elevenes hull fra grunnskolen og gi dem et tilfredsstilende faglig grunnlag for Vg2. Oppfølging Vg2: skape identitet og retning Vg2 skal gjøre elevene i stand til å velge retning for videre utdannings- og yrkeskarriere. Elevene skal utforske egne interesser, få oversikt over realistiske alternativer og skjønne hva som skal til for å lykkes. Oppfølging Vg2: skape identitet og retning Vg2 skal gjøre elevene i stand til å velge retning for videre utdannings- og yrkeskarriere. Elevene skal utforske egne interesser, få oversikt over realistiske alternativer og skjønne hva som skal til for å lykkes. Overgang Vg2–Vg3: kvalifisere for videre læring På studieforberedende retninger skal elevenes forutsetninger for å fullføre Vg3 kartlegges og eventuelt forbedres før de begynner på Vg3. På yrkesfag skal elevenes holdes i aktivitet til de får læreplass. Overgang Vg2–Vg3: kvalifisere for videre læring På studieforberedende retninger skal elevenes forutsetninger for å fullføre Vg3 kartlegges og eventuelt forbedres før de begynner på Vg3. På yrkesfag skal elevenes holdes i aktivitet til de får læreplass. Sluttvurdering: ingen overraskelser I god tid før sluttvurderingen skal eleven/lærlingen få en vurdering av sannsynligheten for å bestå, og en anbefaling på hvordan den siste tiden kan brukes strategisk for å lykkes. Elever/lærlinger som stryker, bør få en ny sjanse. Sluttvurdering: ingen overraskelser I god tid før sluttvurderingen skal eleven/lærlingen få en vurdering av sannsynligheten for å bestå, og en anbefaling på hvordan den siste tiden kan brukes strategisk for å lykkes. Elever/lærlinger som stryker, bør få en ny sjanse. FOREBYGGINGFOREBYGGING FOREBYGGINGFOREBYGGING TILBAKEFØRINGTILBAKEFØRING TILBAKEFØRINGTILBAKEFØRING Rammeverk for bedre gjennomføring i videregående opplæring

9 Mulighetenes Oppland KS: Kvalitetsnettverk i regi av FFU Fokus på: Profesjonell skuleleiing Profesjonell undervisningsleiing Profesjonell fag og yrkesopplæring

10 Mulighetenes Oppland Rektormøta 2014-2015 2-3 t av kvart møte avsett til kvalitetsarbeid Statuspresentasjon 2 skular kvar gong Tematikk relatert til – Program for betre gjennomføring – KS/FFU Kvalitetsnettverk – Eige kvalitetsstyringssystem

11 Mulighetenes Oppland Kvalitetsgruppa FOS Mandat Gruppa består av 9 faste og 7 «temaavhengige» medlemmar Møteform og arbeidsstruktur: – Dagens «PULS»-/statistikk og skule-/bedriftsstatus – Dagens tema – Tilbakemelding og oppfølging av arenaer og møteplasser Tematikk

12 Mulighetenes Oppland Kvalitetsgruppene ved dei vidaregåande skulane Tematikk i styringsdialog/skulebesøk Fokus på lærarrolla Ulik innfallsvinkel til arbeidet, men alle jobbar i «kjernen»; møte mellom elev og lærar

13 Mulighetenes Oppland «Gullfunn» fra kvalitetsgruppene Nord-Gudbrandsdal: – Økt bevisst forhold til «nå- situasjonen»før skolen går i gang med tiltak – Kvalitetsgruppas arbeid merkes blant elevene – fokus på egenvurdering Valdres: – Kvalitetsgruppa avlaster ledergruppa reelt i arbeidet med kompetanse- og planleggingsdager og Elevundersøkelsen.

14 Mulighetenes Oppland «Gullfunn» forts… Gjøvik: – Oppstrøms arbeid som endte opp med 3 felles - og 3 avdelingsvise satsingsområder Hadeland: – Nye opplæringsmodeller for økt motivasjon og læringsutbytte – smitteeffekt til andre fag? Vinstra: – Trykk på delingskultur og oppfølgingstiltak på bakgrunn av statistikk, f.eks. Elevundersøkelsen

15 Mulighetenes Oppland Gullfunn forts.. Lena-Valle: – Personlige utviklingsmål og kollegabasert veiledning – Vi har tent «FYR-lyktene» hos flere Lillehammer: – Tiltakene i kvalitetsgruppa tar utgangspunkt i elevens gjennomføring, samt det å dele gode erfaringer med en «smitte-effekt» mellom avdelingene.

16 Mulighetenes Oppland Gullfunn forts.. Dokka – Kvalitetsgruppa har en god sammensetting og jobber systematisk. Satsingsområdene til kvalitetsgruppa gir resultater- bedre elevresultater Gausdal – Utviklingsgruppa – bidratt til å «minske» avstanden mellom ledelse og øvrig personalgruppe Raufoss – Kollegabasert veiledning – Rutinemessig erfaringsdeling mellom yrkesfag/fellesfag

17 Mulighetenes Oppland Vi er i «flytsona» - kva med fallgruver? Gode resultat i 2014 Auka gjennomføring = auka gjennomføring på yrkesfag. Vi er på rett veg Kvalitetsgruppearbeidet har gitt positivt engasjement Resultat i 2015? Når utviklingsarbeid «buttar» i mot? Korleis halde oppe energien?

18 Mulighetenes Oppland Vi har felles ansvar, men ulike roller for å auke gjennomføringsgraden i vidaregåande opplæring i Oppland

19 Mulighetenes Oppland Felles ansvar, ulike roller – heilskapleg fokus Prosesskvalitet + Strukturkvalitet = Resultatkvalitet

20 Mulighetenes Oppland Ulike roller – felles ansvar for betre gjennomføring Grunnskule Vidaregåande skule Vidaregåande opplæring i bedrift Foreldresamarbeid og - engasjement Samarbeid med arbeidsliv og øvrig samfunnsliv

21 Mulighetenes Oppland Gjøvik videregående skole Personlige utviklingsmål – kultur for egenutvikling Marianne Brattrud og Trond Stabell

22 Mulighetenes Oppland


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland Velkommen til fag- og erfaringssamling kvalitetsgrupper Hafjell resort 25.og 26.mars 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google