Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid

2 Formidling til læreplass 2015/2016 26.11.2015

3 Innhold  Fagopplæringen i Vest-Agder  Formidlingen 2015  Samfunnskontrakten  Praksisbrev og annen organisering  Fagopplæring i skole  Formidling 2016

4 Fagopplæringen i Vest-Agder  Ca. 1700 løpende lærekontrakter Ca. 1100 m/u-rett / 80 lærekandidater  Formidling 2015: 1182 søkere, 879 m/rett 521 m/rett er formidlet frem til nå  Fagopplæring i skole: 30 tatt inn i 2013 / 72 i 2014 / 101 aktive pr nå fra 2015-kullet  Ca. 350 praksiskandidater pr år – teori og fagprøve  30 opplæringskontor og ringer

5 Kontraktstype Kontrakter totaltKontrakter med u-rett Lærekontrakt710521 Opplærings- kontrakt 3331 Fagopplæring i skole 10093 Totalt843645

6 Fordeling på sektor Vest-Agder Antall kontrakter totalt 01.11.15 Andel 01.11.15 Vest-Agder Andel 01.11.15 nasjonalt Statlig324,5 pst6,7 pst Kommunal/fylke14720,7 pst20,3 pst Privat52373,7 pst71,0 pst Ukjent81,1 pst2,0 pst Totalt (alle godkjente) 710

7 Kommuneavtalene – lærlingordningen  Kommunene har en målsetting om antall lærlinger ut fra normen 2 promille av innbyggertallet  Oversikt Oversikt  Lærekandidater Lærekandidater

8 Søkere og godkjente lærekontrakter Andel godkjente kontrakterVest-AgderNasjonalt Totalt i 201267,5 pst64,1 pst U-rett i 201266,9 pst62,6 pst Totalt i 201363,2 pst64,2 pst U-rett i 201363,6 pst63,2 pst Totalt i 201462,7 pst64,6 pst U-rett i 201464,3 pst Totalt i 201560,1 pst63,6 pst U-rett i 201559,3 pst63,0 pst

9 Samfunnskontrakten  Resultatmål 20 % flere lærekontrakter i 2015 enn i 2011 Øke andelen lærlinger som fullfører med bestått Øke antall voksne som tar fag- eller svennebrev

10 Målsetting i samfunnskontrakten 2015 : 17200 godkjente lærekontrakter

11 Nøkkeltall fra UDIR 2015  27 000 søkere  17 200 godkjente lærekontrakter  400 flere lærekontrakter enn på samme tidspunkt i fjor  64 prosent har fått godkjent lærekontrakt  Lavere andel med godkjent lærekontrakt enn samme tidspunkt i fjor

12 Tiltak for bedre gjennomføring – fagopplæring  2009, Stimuleringsmidler  2010, KIG  2011, KIG og sommerskole  2013, Ny forskrift, fagopplæring i skole/KIG og gjennomføringsklasse  2014, Fagopplæring i skole til alle og læreplasskurs for OT-ungdom  2015, Oppmøte på avgiverskolene, desentraliserte jobbskoler i samarbeid med kommunene Ungdom uten læreplass kan nå fortsette sin utdanning så snart de er motiverte for det!

13 Yrkesfagene  2 år i skole + 2 år i lære (hovedmodell)  Læretiden i bedrift: 50 % opplæring og 50 % verdiskapning Lærling/lærekandidat og arbeidstaker Lære-/opplæringskontrakt og arbeidsavtale  Sluttvurdering: Fag-/svenneprøve (lærlinger) Kompetanseprøve (lærekandidater) 2 år på skole 1 år på skole 4 år i lære 3 år i lære 2 år i lære 2 + 21+30 + 4 Fag/-svennebrev eller kompetansebrev Læretiden gir viktige sosialiserende muligheter som er vanskelig å erstatte med alternativer i skolen!

14 6A-7 Avtale om anna organisering  a) Lærebedrifta tek ansvar for ein større del av opplæringa i faget  b) Skolen i samarbeid med lærebedrifta tek ansvar for ein større del av opplæringa  c) Opplæringa i skole og bedrift skjer i ei anna rekkjefølgje  d) Opplæringa skal leie fram til både yrkeskompetanse og studiekompetanse. skal gå fram av lærekontrakten og opplæringskontrakten

15 Praksisbrevet  På høring nå: tilbud i alle fylker Ikke søkbart  2-årig lærekontrakt, skole 1 dag i uken  Praksisbrevordningen skiller seg fra lærekandidatordningen på flere måter: Faste lokale læreplaner Lærekontrakt istedenfor opplæringskontrakt Ikke rett til spesialundervisning i bedriftsdelen Praksisbrevet kan ikke gis i skole…  I Vest-Agder får vi nå 3 brev: fagbrev, kompetansebrev og praksisbrev

16 6A-9. Rett til Vg3 i skole  Søkjarar som har lovfesta rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1, men ikkje får tilbod om læreplass, har rett til inntak i eit programområde på Vg3 som byggjer på det programområdet på Vg2, som søkjaren har gjennomført. Fylkeskommunen skal tilby søkjaren opplæring i skole dersom søkjaren ønskjer det, og dersom dei ikkje kan skaffe læreplass innan 1. september.

17 Hvem får tilbudet?  Ikke søkbart – et alternativ til læreplass i bedrift  Søkere med ungdomsrett Læreplass som førstevalg Kvalifisert: Bestått, men kan ha karakteren 1 i inntil 2 fellesfag Bestått sitt individuelle opplæringsløp mot planlagt grunnkompetanse Uten andre tilbud medio august  Fleksibelt inntak nesten hele året for ungdom som kvalifiserer seg underveis etter som det er praktisk mulig å få til ut fra kapasitet

18 VG3 fagopplæring i skole – rettigheter?  Et vg3 som bygger videre på gjennomført vg2 Skolene vil ta hensyn til den enkeltes ønsker, men elevene må ta imot det som skolene kan tilby  Varighet: Loven sier et skoleår VAF gir muligheter for opp mot 24 mnd  Elevstatus; mottar ikke lønn, men kan søke lån/stipend gjennom lånekassen

19 Status for inntak til Vg3 - 2015  Begynte med 214 søkere uten tilbud 14. august (57 ukvalifiserte overført til OT)  136 JA-takkere  124 har startet opp til nå  15 er formidlet til lærekontrakt i bedrift  6 har valgt å slutte

20 JA-takkere fordelt på programområde UtdanningsprogramAntall Bygg- og anleggsteknikk24 Design og håndverk / medieproduksjon2 Elektrofag22 Helse- og oppvekstfag14 Restaurant- og matfag3 Service og samferdsel20 Teknikk og industriell produksjon51 Alle136

21 VG3 fagopplæring i skole 2015  Mandal videregående skole (Karriere Lindesnes) Alle yrkesfaglige utdanningsprogram  Vennesla videregående skole Teknikk og industriell produksjon - industriteknologi  Tangen videregående skole Bygg- og anleggsteknikk  Kvadraturen skolesenter Teknikk og industriell produksjon – industriteknologi, kjøretøy og bilskade, lakk og karosseri  Lister har tilbud innen HO

22 Fagopplæring i skole – økt gjennomføring  tilbud til søkere som er vanskelige å formidle  tilbud til alle uavhengig av konjunkturer  fleksibelt inntak for OT-ungdom som ombestemmer seg eller kvalifiserer seg underveis i skoleåret  mulighet til å fullføre lærlinger som av ulike grunner mister sin læreplass underveis Tilbudet bidrar til å kvalifisere enda flere ungdommer for livet etter skolen!

23 Fagprøver i 2015 - elevstatus ProvestaBBMIBTotal LærefagKandtypeAntall AutomatiseringsfagetElev2 24 Barne- og ungdomsarbeiderfagetElev51 6 HelsearbeiderfagetElev62 8 IndustrimontørfagetElev8 917 SalgsfagetElev 2 2 SveisefagetElev2 2 Total 2351139

24

25 Tilleggsopplysninger, lærlinger/lærekandidater

26 Tilleggsopplysninger gir muligheter

27 Formidling til læreplass (lærekandidater/særskilte behov)  Viktige elementer i formidlingen: PTF Pedagogisk rapport fra PTF Dokumentasjon som kan bidra i formidlingen Formidlingsavklaringsmøter Støtteordninger Arbeidslivskunnskap Ivareta søkerens behov og rettigheter  Frist 1. februar

28 Økonomi: Basistilskudd 1, «ungdomsrett»  Basistilskudd I for 2016 er på 134 066 kroner per lærling/lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. SatsFor hvem 5 586 kroner i 24 måneder (tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping) For lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5 7 448 kroner i 36 måneder (tilsvarer 2 års opplæring og 1 år verdiskaping) For lærlinger og lærekandidater som følger særløp, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5 jf. § 3-3 fjerde ledd 8 379 kroner i 48 måneder (tilsvarer 3 års opplæring og 1 år verdiskaping) For lærlinger og lærekandidater som får hele opplæringen i bedrift, jf. opplæringsloven § 4- 5 jf. § 3-3 fjerde ledd og § 5-5

29 Tilskudd ved særskilte behov – «udir-midler»  Lærlingar/lærekandidatar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet  Lærlingar og lærekandidatar med kort butid i landet (6 år) og svake norskdugleikar  Her kan det søkes om opp mot 104.340,- kroner i ekstra tilskudd pr. år (6 timer per uke i 47 uker til å kunne sette inn ekstra personellressurs)

30 Tiltak for å øke formidlingen i 2015  Stimuleringsmidler Alle opplæringskontrakter – 40.000 Alle faglige svake (under 2,6 i snitt) – kr 30.000 Lærebedrifter som blir godkjente i nye fag kr 20.000 Markedsføringstiltak Fri formidlingspott  Tilskudd til nye lærebedrifter  UDIR-midler Forskuttering

31 Tilskudd for lærling/lærekandidat  Basis 1 tilskudd: 130 287,-  Udir-midler ved behov – opp til: 104 340,- pr. år  Maks tilskudd for lærling fordelt på 2 år: 338 967,-  Stimuleringstilskudd for lærekandidat: 40 000,-  Maks tilskudd for lærekandidat fordelt på 2 år: 378 967,-  I tillegg: stimulering av nye bedrifter, nye fag og søkere med lavt karaktersnitt

32 Den vanskelige overgangen VG2-VG3, YF  Egenskaper ved arbeidsmarkedet Konjunktur lav/høy? Konkurransen fra utlandet Kostnader: lønnsnivå, arbeidsgiveravgift, forsikringer m.m. Høye krav til effektivitet og kvalitet  Egenskaper ved søkeren Kontaktnett/relasjoner Evner Pålitelighet Prestasjoner fra skolen Sjarm

33 Stort potensiale for å inkludere flere!  Nær 100 % starter på sin VGO etter grunnskolen  Yrkesfagene  Sosioøkonomiske og psykososiale utfordringer  Fylkeskommunen innfrir sine forpliktelser – hva nå?  En helhetlig og realistisk strategi for å inkludere flere unge i arbeidslivet etter skolegangen? Overgangen mellom VG2 og VG3 på YF er nøkkelen! Fylkeskommune, kommuner, NAV og næringsliv

34 Økonomiske betraktninger – samfunn/kommune

35


Laste ned ppt "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google