Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael YRKESOPPLÆRINGSNEMDA I OPPLAND Tron Strand, Y-nemndsrepresentant for NHO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael YRKESOPPLÆRINGSNEMDA I OPPLAND Tron Strand, Y-nemndsrepresentant for NHO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael YRKESOPPLÆRINGSNEMDA I OPPLAND Tron Strand, Y-nemndsrepresentant for NHO

2 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og OFK  NHO-representant – KS-representant  LO-representant – YS-representant  2 politisk oppnevnte - politikere  Lærlingrepresentant  Representant fra NAV (observatør)  Sekretariat – OFK fagopplæringsseksjonen  Representanter fra administrasjonen - FOS Y-nemndas sammensetning i Oppland

3 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og OFK Hjemlet i Opplæringsloven §12-3  Y-nemnda er rådgivende – men skal uttale seg i saker som angår hele det 4-årige løpet for fag- og yrkesutdanning jamf. Opplæringsloven §4-8  Fylkeskommunen skal leggje fram for Y-nemnda saker som har betyding for fag- og yrkesopplæringa, før fylkeskommunen gjer vedtak i saka  Fylkeskommunen skal leggje vekt på det Y-nemnda har vedteke eller uttalt når han avgjer saker som gjeld fag- og yrkesopplæringa Yrkesopplæringsnemndas mandat

4 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og RHP  Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen  Regionalt utviklingsarbeid  Dimensjonering av utdanningstilbudet  Yrkes- og karriereveiledning Y-NEMNDAS FOKUSOMRÅDER I ”Kunnskapsløftet”

5 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og OFK Årsplan Y-nemnda i Oppland

6 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og OFK Årsplan Y-nemnda i Oppland

7 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og OFK Årsplan Y-nemnda i Oppland

8 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og OFK  OFK og arbeidslivet; felles målsetting om god kvalitet i fag- og yrkesutdanningen og definere hva er ”god kvalitet”  Utarbeide et kvalitetssystem for de VGS og lærebedrifter som baseres på kontinuerlig forbedringsprinsipper og kundestyrte kvalitetskrav (Kvalitetssystem er etablert)  Få til et tettere samarbeid mellom de VGS og næringene om utvikling av skolene gjennom egne råd eller lignende (LUT er etablert på de fleste VGS)  Det må stilles resurser til rådighet fra OFK for å kunne gjennomføre en kvalitativ god fag- og yrkesutdanning Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

9 BETRAKNINGER OM SAMARBEID Lærlingene skal ha:  gode faglige kunnskaper og ferdigheter  sosial kunnskap og gode holdninger  utviklings- og forbedringskompetanse  ”egenmotor ” Hva slags kvalitetskrav skal vi stille?

10 “ Kvalitetsdiagram” for yrkesutdanning Læreprosess en Rekruttering av ungdom Fagarbeidere Undervisnings- utstyr og lab’er Lærer/instuktør- kompetanse Undervisnings -metoder Underveis- evaluering Kunnskap om læreplan Samfunns- kontakt

11 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og OFK  Være blant landets beste på  Bredde og variasjon i opplæringstilbudet  Læringsresultater  Elevenes og lærlingenes gjennomføring  Bruk av moderne IKT-løsninger  Elevmedvirkning og elevdemokrati  Trivsel blant elever og ansatte  Økt toleranse og forståelse mellom elever  Utvikle et tett samarbeid mellom opplæring og arbeidsliv bl.a. gjennom tett oppfølging av lærebedrifter  Gi et opplæringstilbud som dekker kompetansebehovet til et arbeidsliv i utvikling og ha et økt fokus på gjennomføring av yrkesfagene Oppland fylkeskommune - målsettinger i RHP

12 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og OFK Yrkesopplæringsnemnda vil:  Ha god dialog med de regionale utviklingsaktørene om behovet for fagarbeidere og nye studieretninger:  næringslivet  skoler i regionen  offentlige myndigheter  Stille krav om opprettelse av læreplasser (eks. helsefag)  Være aktiv der fag- og yrkesopplæring diskuteres  Legge til rette for koblinger mellom offentlige utredninger som inneholder kompetansebehov og Y-nemnda Regionalt utviklingsarbeid

13 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og OFK  Få til sikre intensjonsavtaler om læreplasser  Få opp god prognoser på behov  Være ”edrulig” i forhold til antall læreplasser  Skole og bransjer samarbeider om dimensjonering  Forholdet mellom elevenes krav til førstevalg (93%) og næringslivets behov for fagarbeidere. Er dette mulig eller er det muligens kunst?  Næringslivets behov  Elevenes ønsker Dimensjonering av utdanningstilbudet

14 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og OFK Tidshjulet opplæringstilbud (2010 – 2011)  Mai – Høringsbrev sendt skoler regionråd, opplæringskontor og –ringer  August – Høringsfrist for aktørene  September – Behandling i Y-nemnda  September – Vedtak om utlysning fra FOS  April 2011 - Konferanse opplæringskontor og –ringer og rektorer med Y-nemnda om dimensjonering  April - mai 2011 – vedtak dimensjonering og igangsetting Dimensjonering av utdanningstilbudet

15 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og OFK Vedtak i Yrkesopplæringsnemnda:  Yrkesopplæringsnemnda ber om at Fylkesopplæringssjefen (FOS) tar opp skolenes sitt ansvar for regional utvikling der det i høringsperioden skal legge opp til en tettere dialog med næringslivet  På denne bakgrunn har FOS i rundskriv bedt om at skolene drøfter opplæringstilbudet med det lokale næringsliv i.f.b. med den årlige høringsuttalelsen og redegjøre for disse Dimensjonering av utdanningstilbudet

16 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og OFK Læreplasser i fag- og yrkesopplæringen Formidling av læreplasser:  Yrkesopplæringsnemnda ber om at FOS arbeider videre med å stimulere til at fagenheten samlet sett, og de videregående skolene bidrar til at flere læreplasser blir etablert og formidlet  Yrkesopplæringsnemnda ber om at erfaringene knyttet til utdanningsvalg og formidling blir tema på den årlige rådgiversamlingen arrangert av FOS

17 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og OFK Målgruppe:  Elever – ungdomstrinnet og videregående nivå  Rådgivere og lærere Gjennomføring:  Profesjonell rådgivning – stille ressurser til rådighet – rådgivnings- tjenesten  Næringslivet inngår et samarbeid med skolen om yrkesveiledning Tiltak:  Ung informerer ung (lærlinger informerer elever)  Vise ungdom hvordan yrker utøves – prosjekt til fordypning  Vise rådgivere og lærer yrkenes utvikling – etterutdanning av lærere  Lære av de gode eksempler – sette dette i system Yrkes- og karriereveiledning

18 Gode arenaer for samspill skole-arbeidsliv Utdanningsvalg Prosjekt til fordypning Ungt Entreprenørskap Fag- og yrkesopplæring Partnerskapsavtaler Læring i skole Læring i arbeid 18

19 Økt etterspørsel etter personer med universitets- og høyskoleutdanning 19 Kilde: SSB

20 BETRAKNINGER OM Y-NEMNDA og OFK  Bidra til at flest mulig ungdommer kommer gjennom et fireårig yrkesutdanningsløp med en formell kompetanse Yrkesopplæringsnemndas viktigste oppgave


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael YRKESOPPLÆRINGSNEMDA I OPPLAND Tron Strand, Y-nemndsrepresentant for NHO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google