Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Individuell vurdering for elever med rett til spesialundervisning Hamar 15.9.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Individuell vurdering for elever med rett til spesialundervisning Hamar 15.9.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Individuell vurdering for elever med rett til spesialundervisning Hamar 15.9.2010

2 Rett til vurdering § 3-1 Fastslår at elever, lærlinger og lærekandidater har rett til både underveis- og sluttvurdering og til å få opplæringen dokumentert (vitnemål, fag- /svennebrev eller kompetansebevis) Det skal være kjent for eleven, lærlingen og lærekandidaten hva som er målene for opplæringen og hva som vektlegges i vurderingen av kompetanse For orden og oppførsel gjelder at grunnlaget skal være kjent + hva som vektlegges i vurderingen Skoleeier har ansvaret for at retten til vurdering oppfylles

3 Elever med rett til spesialundervisning Elever med rett til spesialundervisning skal følge opplæringsloven med forskrifter –Samme rett til vurdering som andre elever –Med mindre annet er fastsatt i enkeltvedtaket om spesialundervisning. Avvik fra læreplanene for fag? Særlig om konsekvensene av bortvalg av kompetansemål i vgo.

4 Grunnlaget for vurdering i fag Om det er grunnlag for vurdering i et fag reguleres i § 3-3 –Grunnlaget for vurdering i fag er de samlede kompetansemålene i læreplanen for faget. Målrelatert vs individorientert vurderingsprinsipp Samlede? Om det er vurderingsgrunnlag er en konkret skjønnsmessig vurdering –Forutsetninger, innsats –Uansett årsak – fravær? –§§ 3-13 og 3-18 må se hen til § 3-3

5 Dersom det ikke er grunnlag for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter skal: –Eleven varsles, jf. § 3-7 Unntak varsles i enkeltvedtaket om spesialundervisning –Ved halvårsvurdering med karakter skal det føres IV. –Ved standpunktkarakter skal det treffes et enkeltvedtak om at det ikke er vurderingsgrunnlag, jf. § 3-18. –På vitnemålet/ kompetansebeviset skal det føres merknaden: IV.

6 Krav til underveisvurderingen § 3-11 – meldinger § 3-11 (3) samtaler § 3-11 (5) særlige regler om underveisvurdering ved IOP. § 3-12 egenvurdering §§ 3-13/3-14 halvårsvurdering i fag § 3-15 halvårsvurdering i orden og oppførsel

7 Halvårsvurdering Skal vise kompetansen til eleven i faget og veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen i faget, jf. § 3-13 (1) –Med og uten karakter For elever med rett til spesialundervisning hvor det ikke er grunnlag for karakter skal eleven ha en halvårsvurdering uten karakter, jf. § 3-13 (2) –Selv om eleven ikke har fritak, jf. §§ 3-20 til 3-24, jf. § 3-13 (6) - Skriftlig sidemål Mrk! § 6-26 halvårsvurdering med karakter skal telle med ift inntaket til Vg2 og Vg3. –I fellesfag skal også halvårsvurderinger med karakter som gis ved avslutningen av opplæringsåret føres på kompetansebeviset, jf. § 3-45 (2). Merknad om at karakteren er en halvårvurdering Konsekvens av at enkelte standpunktkarakter endres til halvårsvurdering med karakter – ikke klagerett

8 Standpunktkarakter § 3-18, men se også § 3-17 Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP skal vurderes etter de samlede kompetansemålene, jf. §§ 3-17 (6) og 3- 3. Elever i vgo kan ikke få fritak fra vurdering med karakter på grunnlag av enkeltvedtak om spesialundervisning/IOP, jf. §§ 3-20 og 3-17 (6) –Konsekvens: enten settes en standpunktkarakter ellers så kan det være at eleven ikke oppfyller vilkårene for vitnemål, jf. § 3-42. Kompetansebevis utskrives, jf. §§ 3-17 (6), 3-45 og 3-46. Unntak. Skriftlig sidemål § 3-22 (2) Kan også være en mulighet i § 3-44 og 3-67, men dette er ikke et fritak –Dersom det ikke er grunnlag for vurdering i et fag skal det treffes et enkeltvedtak om dette, jf. § 3-18 (6). På kompetansebeviset føres det IV Elevens kompetanse dokumenteres på et vedlegg til kompetansebeviset. Det skal ikke føres ”deltatt”, ”bestått” el. Dette uttrykker noe annet…

9 Fritak fra vurdering med karakter Uttømmende regulert i §§ 3-20 til 3-24 Det gis ikke fritak fra vurdering uten karakter I videregående er det kun fritak fra vurdering med karakter i –Skriftlig sidemål, jf. § 3-22 –Den praktiske delen av KRØ, jf. § 3-23 –Evt. fritak fra eksamen dersom eleven har vært fritatt fra VMK jf. over –Det er ikke fritak fra VMK pga IOP i vgo!

10 § 3-20 fritak fra vurdering med karakter for elever med IOP Det gis ikke fritak fra VMK for elever i videregående på grunnlag av et enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP i vgo. –Det må vurderes om det er grunnlag for vurdering, jf. § 3-3 –Dersom dette ikke er tilfelle skal eleven varsles og enkeltvedtak om at det ikke er grunnlag for å fastsette en standpunktkarakter, jf. § 3-18 treffes. Føres IV. på kompetansebeviset. Ett unntak: § 3-22 (2) kan gi fritak fra VMK på grunnlag av IOP i skriftlig sidemål.

11 § 3-22 – skriftlig sidemål –(1 ) Knyttet til særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven §§ 2-8 og 3-12. Se forskriften § 1-11 –(2) enkeltvedtak om spesialundervisning + IOP –(3) Diagnostisert sykdom, skade eller dysfunksjon av sakkyndig – problem med å klage begge målformer –(4) Skoleeier skal stryke sluttvurdering i skriftlig sidemål dersom en elev som er innvilget fritak etter § 3-22, likevel har fått vurdering med karakter.

12 Særskilt tilrettelegging av eksamen, jf. § 3-32 –Hvor langt strekker denne adgangen seg? Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ift kompetansemålene. Tilpasset så langt råd er. Tiltaket må ikke føre til at eleven for fordeler fremfor andre elever Må se på læreplanen – ikke så omfattende at elevene ikke blir prøvd i kompetansemålene –Skriftlige, muntlig og praktiske ferdigheter ift eksamensformen –Enkeltvedtak – kan påklages til fylkesmannen

13 § 3-44 Unntak for elever og lærlinger fra vilkårene for å få vitnemål i yrkesfaglige utd. program. Ikke et fritak fra vurdering med karakter Men en regel om at elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som ikke har bestått inntil to av fellesfagene likevel kan få vitnemål som gir yrkeskompetanse i særskilte tilfeller. Vilkår: –Eleven må søke –Inntil 2 fellesfag Gjelder ikke for programfag –Eleven må ha fulgt opplæringen i faget –Eleven/lærlingen må ha fått karakteren 1, gjelder ikke for IV. –Må omfattes av § 3-44 (1) bokstav a til c. Må foreligge dokumentasjon om at vilkårene er oppfylte. –Må ikke være knyttet en internasjonal sertifiseringsordning til faget. –Søknaden kan ikke fremmes før ved utstedelse av vitnemål ikke adgang til forhåndstilsagn.

14 Fravær Fravær kan føre til at læreren mangler vurderingsgrunnlag, jf. §§ 3-3, 3-17 og 3-18 § 3-47 regulerer føring av fravær for elever –Det føres ikke fravær for lærekandidater Hovedregel: alt fravær skal føres –Timer og dager –Konvertering Kan kreve årsaken til fraværet ført på et vedlegg til vitnemålet, dersom dette dokumenteres –Samme dokumentasjonskrav som ift § 3-47 (59 Adgangen til å kreve at fravær strykes –10 dager –Helsemessige årsaker: krav til legeerklæring –Helse- og velferdsgrunner: fra fjerde dag Unntak: kronikere og funksjonshemmede

15 Føring av dokumentasjon for elever med IOP Gso: –Elever i grunnskolen har rett til vitnemål. –Dersom eleven ikke er fritatt fra vurdering med karakter og det ikke er grunnlag for å sette standpunktkarakter, skal det ikke føres standpunktkarakter i faget på vitnemålet, jf. § 3-40 (5) –Føres IV. –§ 3-40 – Dersom eleven/foreldrene ønsker det, skal det føres på vitnemålet av eleven har hatt en IOP Vgo: –Dersom eleven ikke oppfyller kravene til vitnemål, jf. § 3-42, har eleven rett til kompetansebevis. –§3-46 (7) - Dersom det ikke er grunnlag for å fastsette en standpunktkarakter for en elev med IOP skal elevens kompetanse dokumenteres på kompetansebeviset + føres IV.

16 Eksempler


Laste ned ppt "Individuell vurdering for elever med rett til spesialundervisning Hamar 15.9.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google