Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubbens styrearbeid i praksis Pr. 10.februar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubbens styrearbeid i praksis Pr. 10.februar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubbens styrearbeid i praksis Pr. 10.februar 2016

2 Lover Tillitsvalgte Leder Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè Idrettslag Idrettsråd Handlingsplan Klubbutvikling Politiattest Kommune Anlegg Utøver Honorar Ansatt vs tillitsvalgt Idrettskrets Særforbund Idretter Regnskap Dugnad Sponsor Årshjul Økonomi Verdigrunnlag Visjon Årsmøte Valgkomite HJÆLP! Virksomhetside Idrettsting Grasrotande l Idrettsregistreringen Funksjonshemmede Barneidrettsbestemmelser

3 NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå : «Idrettsglede for alle»

4 Idrettens verdigrunnlag Organisasjonsverdier: Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Aktivitetsverdier: All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet

5 Norsk idretts organisasjonskart

6 KUD - forvalter Norsk Tipping - overskudd NIF 636 000 000 Lokale aktivitetsmidler 294 000 000 Spesielle aktiviteter, bl.a antidoping 93 800 000 Forskning/utvikli ng 26 750 000 Anlegg 1 212 554 000 Samfunnsnyttige og humanitære org. 18 % Idrettsformål 64 % Kulturformål 18,0 % 2.263.104.000 kr Spillemidlene (2015) 636 500 000 kr 3,5 milliarder

7 Idrettens rammebetingelser Aktivitet Økonomi Stat/fylke Kommune Dugnad Sponsorer Anlegg Kommune Egenbygd Stat/fylke Frivillige Styret Trenere Andre frivillige NIFS lov § 1-2 Idrettens planer Idrettens regelverk Tilskudd og støtteordninger

8 AnsvarsoppgaverStrategioppgaverRessursoppgaver Idrettens regelverk og styrets ansvar Økonomistyring Hva er klubbens forutsetninger for å lykkes? Har klubben en plan? Hvordan utarbeide en god plan? Hvordan kommunisere planen? Ressurser som virkemiddel til å realisere en plan Vurdering av ressursbehov. Ledelse som sikrer involvering og ivaretar medlemmene. Organisering Effektivt styrearbeid. Ansatte i klubben. Hvordan utvikle klubben videre?

9 Ansvarsoppgaver

10 Ansvarsoppgavene Målet med denne modulen er å forstå det mest grunnleggende for følgende spørsmål: Hvilke lover, regler og bestemmelser må vi forholde oss til? Juss Økonomi

11 Tema juss Idrettens regelverk og styrets ansvar – Idrettens regelverk – Idrettslagets struktur, organer og oppgaver – Årsmøtet – Styret – Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte

12 Oversikt - regelverk Idrettslaget NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler - Startberettigelse Etc. Alminnelig lovgivning -Arbeidsmiljøloven -Skatte- og avgiftslovgivning -Etc. Idrettslagets lov

13 – NIFs lov NIFs lov Gjelder for alle organisasjonsledd Viktige bestemmelser for idrettslag: kapittel 1, 2 og 10 – NIFs lovnorm for idrettslag (LN) – Idrettslagets lov bygger på denne – NIFs forskrifter (bindende regler) Forskrift om navn Forskrift om medlemsregister Idrettens regelverk

14 – NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser – Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter – Retningslinjer Retningslinjer F.eks. Dugnad, alkohol, tobakk, seksuell trakassering. Idrettens regelverk forts….

15 NIFs regelverk NIFs regelverk finner man på nifs hjemmeside Idrettens regelverk forts….

16 – Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer (eget juridisk rettssubjekt) – LN § 2 (1) – Oppgave: Drive idrett som er godkjent av NIF – Medlem av de(t) særforbund som årsmøtet bestemmer Idrettslagets struktur, organer og oppgaver

17 Årsmøtet Styret 1 leder 1 nestleder 1 medlemmer 1 varamedlem Styret 1 leder 1 nestleder 1 medlemmer 1 varamedlem Valgkomite 1 leder 2 medlemmer 1 varamedlem Valgkomite 1 leder 2 medlemmer 1 varamedlem Revisor 2 revisorer Revisor 2 revisorer Turn gruppe Turn gruppe Håndball gruppe Håndball gruppe Fotball gruppe Fotball gruppe Ski gruppe Ski gruppe Eksempel på struktur i et idrettslagets Administrasjon Daglig leder Administrasjon Daglig leder

18 – Idrettslagets høyeste myndighet – Regulert i LN §§ 13 til 17 – Avholdes årlig innen 31 mars – Husk formelle krav til innkallingen. Mal for innkalling finnes i klubbguidenklubbguiden Årsmøtet

19 – Årsmøtets oppgaver er listet opp i § 15. – Ved valg må man huske valgbarhetsbestemmelsene: o Kjønnsfordeling o Ansatte er ikke valgbare o I visse tilfeller er personer med avtale med idrettslaget ikke valgbare – Årsmøteprotokoll (Hjelpemiddel: mal for protokoll finnes i klubbguiden på idrett.no) Årsmøtet forts….

20 – Idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene – Styret forplikter idrettslaget samlet (Dersom styreleder eller administrativ leder skal forplikte laget må de ha fullmakt fra styret) – Oppgaver (LN § 18): a)Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak b)Påse at idrettslaget midler forvaltes forsvarlig c)Oppnevne komiteer/utvalg etter behov d)Representere idrettslaget utad e)Oppnevne politiattestansvarlig f)Ansvarlig for barneidretten Styret

21 Hvilke saker skal behandles av årsmøtet, og ikke styret? – Saker som årsmøtet skal behandle etter LN § 15 – dog: kan være delegert – Idrettslagets styre må foreta en konkret vurdering av hver enkelt sak etter LN § 12 (7): «Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet» Styret forts….

22 Hovedstyre vs. gruppestyre: Hovedstyret forplikter idrettslaget. Det betyr at gruppestyrene ikke kan forplikte idrettslaget uten fullmakt, f.eks. inngå avtaler. Styret forts….

23 – Innkalling og avvikling av styremøter Leder innkaller evt. når minst to styremedlemmer forlanger det Vedtaksførhet og flertallskrav følger av LN § 10 (1) Styremøte kan avholdes per telefon og e-post (NB formelle krav). Habilitetsreglene følger av LN § 9. Møteleder bør alltid spørre om noen av styrets medlemmer er inhabile i noen av sakene på saklisten. Styret forts….

24 – Krav til skriftlig styreprotokoll – Hva er styreansvaret? Alminnelig erstatningsansvar. Hvert enkelt styremedlem må opptre aktsomt. Ingen særlige regler innenfor idretten. Styret forts….

25 Regulert i NL § 3 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan opptas som medlemmer Nektelse i særlige tilfeller (avgjørelsen kan påklages til idrettskrets) Fratagelse av medlemskap inntil 1 år. Straffbare forhold skal påtales til idrettens domsorgan Medlemskap er personlig. Familiemedlemskap er kun en rabattordning Medlemmer

26 Idrettslaget er arbeidsgiver og følger alminnelige arbeidsrettslige regler Ansatte

27 Idrettskretsen Spørsmål om NIFs lov og lovnorm for idrettslag Særforbundene Spørsmål av særidrettslig art, som eksempelvis kamp- og konkurransebestemmelser Juridiske spørsmål rettes til:

28 Tema økonomi Planlegging Rolle- og ansvarsfordeling Budsjett Kontroll Regnskap Oppfølgingsrutiner Forvaltning Bruk av idrettslagets midler

29 Planlegging: Rolle- og ansvarsfordeling Styrets ansvar: Påse gode økonomiske rutiner herunder et avklart fullmaktsforhold Sikre tilstrekkelig kompetanse på økonomiområdet LN §18 Styret skal sørge for at idrettslaget har… «en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring..»

30 Planlegging: Rolle- og ansvarsfordeling Styret/daglig ledelse skal stå for den daglige oppfølgingen av økonomi og forvaltning Regnskapsfører/kasserer har ansvar for den daglige bokføringen LN §18 Styret skal sørge for at idrettslaget har… «en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring..» Andre lovhenvisninger; RRB §2-2

31 Planlegging: Rolle- og ansvarsfordeling Valgt revisor har ansvar for å revidere regnskapet og føre tilsyn med forvaltningen Engasjert revisor har ansvar for å revidere regnskapet Kontrollkomiteen har ansvar for å føre tilsyn med forvaltningen LN §15 Årsmøtet skal velge: «to revisorer» eller «engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap» og velge «kontrollkomité med minst to medlemmer» Andre lovhenvisninger; RRB §3-1 om valgt revisor LN§ 12 – om engasjert revisor NIFs lov §2-12 om kontrollkomite

32 Planlegging: Budsjett Det er styrets (og evt daglig leders) ansvar at det utarbeides budsjett i tråd med gjeldende bestemmelser og vedtak på årsmøtet Regnskapsfører/kasserer bistår med den tekniske utarbeidelsen av budsjettet Forslag fremlegges av styret og vedtas av årsmøtet LN §15 «Årsmøtet skal (…) vedta idrettslagets budsjett» Andre lovhenvisninger; RRB §2-1 om budsjett LN§ 18 – om idrettslagets styre NIFs lov §2-13 om budsjett

33 Planlegging: Budsjett Bruk av budsjett er et svært viktig verktøy Budsjettprosessen må planlegges godt Ved utarbeidelse av budsjettet bør alltid forutsetningene som er lagt til grunn oppgis LN §18 Styret skal sørge for at idrettslaget har… «en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring..» Andre lovhenvisninger; RRB §2-1 om budsjett LN§ 12 – om budsjett NIFs lov §2-13 om budsjett

34 Planlegging: Budsjett Krav til budsjett: Inneholde alle kontoer og aktiviteter Omfatte alle grupper/avdelinger Være realistisk Ikke vise underskudd Årsbudsjett Langtidsbudsjett anbefales LN §12 «På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet...» Andre lovhenvisninger; RRB §2-1 om budsjett LN§ 12 – om budsjett NIFs lov §2-13 om budsjett

35 Kontroll: Regnskap Styrets ansvar: At regnskapet blir bokført i tråd med gjeldende bestemmelser At det er god regnskapsrapportering internt LN §12 «Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig...» Andre lovhenvisninger; RRB kapittel 2 om bokføring og regnskap LN§ 12 – om regnskap NIFs lov §2-11 om regnskap

36 Aktuelle lovhenvisninger; RRB §1 om regnskapsplikt NIFs lov §2-11 om regnskapsplikt LN§ 12 om regnskapsplikt Årlig omsetning over 5 millioner? RRB RegnskapslovenEngasjert revisorKontrollkomité Eiendeler over 20 millioner? Gjennomsnittlig antall ansatte flere enn 20? Valgt revisor Styrevedtak om å følge regnskapsloven? Hvilke regnskapsregler gjelder?

37 Særregler for norsk idrett Merverdiavgift -Beløpsgrense 150.000kr -Kompensasjonsordninger Arbeidsgiveravgift -Beløpsgrense på 550.000kr -Arbeidsgiveransvaret

38 Kontroll: Oppfølgingsrutiner Attestasjon og godkjenning av bilag i tråd med fullmaktsmatrise Kontroll av avstemminger Følge opp bankkonto. Påse at det ALLTID er to stykker som disponerer bankkontoen i fellesskap LN §12 «Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig...» Andre lovhenvisninger; RRB kapittel 2 om bokføring og regnskap LN§ 12 – om regnskap NIFs lov §2-11 om regnskap

39 Kontroll: Oppfølgingsrutiner Påse at det er tegnet underslagsforsikring på de som disponerer bankkonto Sørge for minimal bruk av kontanter Fast gjennomgang av regnskap på hvert styremøte LN §12 «Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig...» Andre lovhenvisninger; RRB kapittel 2 om bokføring og regnskap LN§ 12 – om regnskap NIFs lov §2-11 om regnskap

40 Forvaltning: Bruk av idrettslagets midler Styrets ansvar: Følge opp regnskap mot budsjett fortløpende Påse at prioritering av midler til daglig drift er i tråd med vedtak på årsmøte Påse at eventuelle investeringer er i tråd med årsmøtevedtak

41 Hvor kan jeg få mer kunnskap? Kurs arrangert av idrettskretsene Økonomistyring og regnskap Verktøykasse for idrettslag Hjelpemiddel for å holde styr på økonomien

42

43 Ansvarsoppgaver - har dere… J N ? Gjennomført årsmøte ihht. idrettens regelverk? Fulgt opp vedtakene fra årsmøte? Meldt inn nytt styre til Brønnøysund? Sikret at alle tillitsvalgte er medlem av klubben? Oppdaterte lover ihht. lovnorm? Tilstrekkelig kompetanse om idrettens reglverk? Utarbeidet fullmaktsoversikter og styregodkjent disse? Tilfredsstillende budsjett? Tilfredsstillende regnskapsrutiner? Kontroll med penger på konto (ikke penger på private konti)? To personer til å disponere konto Underslagforsikring? Gode rutiner for politiattest?

44 Strategioppgaver

45 Strategioppgaven Målet med denne modulen er å svare på hvordan klubben kan jobbe for å utarbeide en god strategi? TEMAER – Har klubben en plan? – Hva har klubben best forutsetninger for å lykkes med? – Hvordan utarbeide en god plan? – Hvordan kommunisere planen?

46 Hvilket planstadie er klubben på? 1)Det planløse stadiet - Ikke plan, penger tildeles og brukes når ting oppstår i løpet av året. 2) Budsjetteringsstadiet - Tilfeldige planer på ting som skal skje. - Penger fordeles etter oppsatt budsjett, men ofte uten bestemte tiltak. 3) Årsplanstadiet - Plan først, så penger. Klubben setter m ål og gjør prioriteringer for året. - Penger fordeles i forhold til mål og planlagte tiltak. 4) Stadiet for strategisk planlegging - Langsiktig plan med mål for flere år og med definerte strategier. - Penger og ressurser brukes i forhold til langsiktige prioriteringer og mål som deles opp i årlige handlingsplaner.

47 Idrettens rammebetingelser Aktivitet NIFS lov § 1-2 Strategiplaner i NIF, idrettskretser, særforbund og særkretser

48 Plan for klubbens virksomhet En gjennomtenkt måte å finne svaret på hva som er det mest grunnleggende og viktigste i klubben! Hvorfor – Hva – Hvordan - Hvor - Hvem…?

49 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Organisasjonsraketten Verktøyet idretten benytter for å utvikle virksomhetsplaner

50 Hvorfor virksomhetsplan?

51 Isfjellet

52 Kulturbygging Klubben bør ha et felles ståsted med tydelige verdier, visjon og virksomhetside. For å bygge en god klubbkultur bør det arbeides med fokus på: Fellesskap – gruppe med felles interesser Sosial kapital – nettverk og tillitt Delegering – flere føler ansvar Omdømme – for å skape velvilje i lokalsamfunnet

53 Klubben som samfunnsaktør Hvordan skal vår klubb bidra i lokalsamfunnet? Hvilken sosial profil skal klubben ha? – Grupper vi henvender oss til og aktiviserer – Rekruttere og holde barn og unge i aktivitet – Funksjonshemmede – Helse/mosjon

54 Hvordan kommunisere for å nå mål? – Åpen og inkluderende idrett – Forhold til medlemmer, foreldre, samarbeidspartnere - åpenhet rundt styrearbeid – Bruk av sosiale medier – facebook, twitter, hjemmeside

55 Finner jeg ut av det hvis jeg besøker hjemmesiden deres?

56 Hvordan utvikle klubben videre for å komme fra nå-situasjon til dit dere ønsker?

57 GAP- analyse Se fremover - fokus på hvor vi vil Ståsted - vurder hvor vi er nå Strategier - finn veien fra dagens ståsted til målene Ønsket situasjon Hvor vil klubben i fremtiden? Hva ønsker klubben å oppnå? Klubbens nå - situasjon: Hva fungerer bra? Hva fungerer mindre bra?

58 J N ? Definert klubbens verdier, visjon og virksomhetside? Felles forståelse av klubbens mål – hva dere skal oppnå? Felles forståelse for hvordan dere skal jobbe for å lykkes? En godt forankret og fungerende plan i klubben? En god kommunikasjon med medlemmer og andre? Strategioppgaver - har dere…

59 Ressursoppgaven

60 Målet med denne modulen er å få svar på følgende spørsmål: Hvilke oppgaver skal løses i klubben, og av hvem? – Ressurser i forhold til klubbens planer – Valgkomiteens betydning – Vurdering av klubbens ressursbehov – Styring og ledelse som sikrer involvering og ivaretar medlemmenes interesser – Forsvarlig og fornuftig organisering av ressursgrupper i klubben – Effektivt styrearbeid

61 Idrettens rammebetingelser Aktivitet Økonomi -Stat/fylke -Kommune -Dugnad -Sponsorer Anlegg – Kommune – Egenbygd – Stat/fylke Frivillige -Styret -Trenere -Andre frivillige NIFS lov § 1-2

62 Rapportering og støtteordninger Rapportering av medlemsopplysningerRapportering av medlemsopplysninger danner grunnlaget for ulike støtteordninger som LAM – lokale aktivitetsmidler Spillemidler til anlegg Spillemidler til utstyr Kommunale midler Andre ordninger Momskompensasjon Grasrotandelen Skattefrie gaver Særforbundets støtteordninger Lokale offentlige ordninger Lokale private ordninger (Lokal bank osv.) Nasjonale fond og legater

63 Hva skal vi oppnå ved hjelp av klubbens menneskelige ressurser? Tillitsvalgte skal være motivert og si ja fordi de har lyst til å bidra til å jobbe med å realisere det klubben skal. Da vil de føle seg nyttig, viktig og verdifull! Klubben bør jobbe med utgangspunkt i en plan, gitt av årsmøtet. Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON

64 Hvilke oppgaver skal løses ut fra årsmøtets vedtak og klubbens plan? Trenger vi anleggskomite? Trenger vi økonomiutvalg? Trenger vi sportsutvalg? Hvilken kompetanse har vi i klubben? Hva trenger vi å hente inn?

65 Organisasjonsplanens hensikt og innhold Hensikt Skal regulere idrettslagets interne organisering og sikre en best mulig utnyttelse av lagets ressurser. Innhold Organisasjonskart (minimumskrav) Instrukser for styret, komiteer og ansatte (valgkomite, revisor/kontroll) Funksjonsbeskrivelser og mandater for styreoppnevnte komiteer, utvalg, faste grupper, prosjektgrupper, utredningsgrupper, ressursgrupper, ressurspersoner og adhock grupper

66 Valgkomiteens betydning Valgkomiteens sammensetning Er det viktig da? JA, det er ikke nok med ”et navn på blokka” Valgkomiteen bør bestå av: Personer med god kjennskap til idrettslaget, for eksempel tidligere ledere og styremedlemmer Personer som er interessert i idrettslagsarbeid Personer med god kjennskap til en idretten

67 Styring og ledelse som sikrer involvering av medlemmene Klubben skal: – ivareta medlemmenes interesser – være en demokratisk og frivillig organisasjon Videre bør klubben: – bygge omdømme i forhold til det offentlige, og omgivelsene for øvrig

68 Hva er ”Frivillighet” egentlig? Fra fri, villig og het til villig og het?! Ja!

69 Hvordan ivareta medlemmer og tillitsvalgte? Tilby kompetanse Delegere ansvar for egne oppgaver Sosialt samvær Klubbtilhørighet med klær eller andre effekter Nå Vekst Forberedelser Tid Forpliktelser Nye nettverk Sosialt Stadig nye opplevelser Lærerrikt

70 Forsvarlig og fornuftig organisering Organisasjonsplan Funksjonsbeskrivelser med rolle og ansvar Mandater KLUBBHÅNDBOK Avhengig av mål og oppgaver

71 EFFEKTIVT STYREARBEID Styremøter Frekvens Agenda Møteledelse Sakliste Diskusjon Vedtak Protokoll Årshjul Delegering av oppgaver

72 Å fokusere på dyktige ledere over tid, er det viktigste bidraget til å skape utvikling i idrettslagene Å rekruttere og kvalifisere ungdom til lederoppgaver bør intensiveres Å styrke ungdoms deltakelse i idrettens demokratiske prosesser, sikrer rekruttering og utvikling av fremtidens ledere Hvordan bruker klubben ungdom som ressurs?

73 Hvordan rekrutterer klubben foreldrene? Hva kan vi tilby: Kultur Sosial arena Inkludering Miljøbygging Tilhørighet Involvering

74 Forsikringer Styret har ansvar for å påse at klubben har forsikret det den bør. Aktivitet Lisens Underslag Styreansvarsforsikring Arrangement Ulykke Løsøre Brann Annet…? Klubbforsikring

75 Politiattest Rutiner for politiattestpolitiattest Ansvarlig for politiattest Hvem omfattes av ordningen Den styreoppnevnte sitt ansvar Lagring av opplysninger Varighet

76 Medlemsoversikt §10-5 Forskrift som pålegger registrering av enkeltmedlemmer i idrettens medlemsregister. KlubbAdmin Vil ivareta kravene i denne forskriften. En løsning som er tilgjengelig for alle idrettslag

77 Hva er HMS? Plikten man har til å drive et systematisk arbeid for å forebygge Arbeidsmiljøloven §3-1§3-1 Helse Helsen til ansatte og de som er berørt av vår virksomhet Miljø Omfatter et vidt begrep og gjelder både selve arbeidsmiljøet, samt det fysiske miljøet; internt og eksternt Sikkerhet Skal ivaretas for alle brukere i idrettslaget

78 For klubber som tenker på å ansette eller har ansatte De neste lysbildene er skjult og brukes bare når det er aktuelt i klubben!

79 Ved ansettelse av personell Styret må stille seg følgende spørsmål: -Hva har vi behov for? -Hvor stor stillingsprosent er det behov for? -Hva innebærer det å ansette? -Hvilke kvalifikasjoner skal kandidaten ha? -Hvilke forutsetninger må til før vi kan ansette?

80 Hva skal den som ansettes gjøre? Ønsker dere en daglig leder som skal være en strateg og bidrar til å utvikle klubben organisatorisk (sammen med styret)? Ønsker dere en sekretær som skal bistå det daglige arbeidet? Ønsker dere en trener eller instruktør som skal lede klubbens aktivitet? Ønsker dere en ”aktivitetsleder” som skal bistå gruppene med å tilrettelegge aktivitet?

81 Har klubben ansatte? Styret er da arbeidsgiver og må forholde se g til de lover og regler som gjelder i arbeidslivet og regler. 1.HMS for idrettslag 2.Idrettslaget som arbeidsgiver

82 J N ? Prioritert oppgaver i forhold til klubbens mål og plan? Oversikt over ressursbehov til de definerte oppgavene? En plan for hvordan dere sikrer nok frivillige til klubben? En plan for rekruttering av medlemmer? En god organisasjonsplan som ivaretar klubbarbeidet? Laget funksjonsbeskrivelser? En demokratisk arbeidsmåte i styret (fordelt arbeidet)? Nok kompetanse til det klubben skal gjøre? Rutiner for HMS? Medlemsregister som ivaretar idrettens krav? En klubbhåndbok som beskriver hvordan ting gjøres i klubben? Ressursoppgaver - har dere…

83 Virkemidler for klubbutvikling Utviklingsprosesser Verktøykassa Kurs Klubbesøk Startmøte Oppfølging

84 Lover Tillitsvalgte Leder Norges Idrettsforbund og paralympiske og olympiske komitè Idrettslag Idrettsråd Handlingsplan Klubbutvikling Politiattest Kommune Anlegg Utøver Honorar Ansatt vs tillitsvalgt Idrettskrets Særforbund Idretter Regnskap Dugnad Sponsor Årshjul Økonomi Verdigrunnlag Visjon Årsmøte Valgkomite Virksomhetside Idrettsting Grasrotandel Idrettsregistreringen Funksjonshemmede Barneidrettsbestemmelser HURRA!!!


Laste ned ppt "Klubbens styrearbeid i praksis Pr. 10.februar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google